Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1943. március (77. évfolyam, 49-72. szám)

1943-03-02 / 49. szám értesítője

Budapest, IS43- 43* szám. Kedd, március 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A ,,BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben ^ —- -.......... ■ ...I közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számon székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem h­ala­dó ingó­- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó­ és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről­­eladott hirdetéseknél ezeket­ felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát­­ad. * * * .A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések /elvételire sem magánegyénnek,sem hirdetővállalainak megbízása támadott . A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik, azon esetben, ha ahhoz, végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a beje­lentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. •­­ Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi január hó 28. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. bír. végrehajtó. O­F 1.0741 hozzájárult — el fogom adni, még akkor is," ha a­­beje­­lentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát ,írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok­­ árverezhetnek, akik a kis kiállási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1843. évi január hó 30. napján. Dr. Bárány Ká­mán, kir. bír. végrehajtó. O­F 10737 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések­. Árverés. Pk. V. 713912/1942. szám. Dr. Révész József ügyvéd által képviselt Calcium Építőanyag termelő K rt. javára 100­0 tőke és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1942. évi 415977. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás soráig 1942. évi november hó 13-án lefoglalt és 1880 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezet vég­­rehajtá­ló által megkezd­d­vén, az árverést kitűzőin és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten. XIII.­­kerület, Petnehrezy­ utca 10. százszám, föld­szint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1943. évi március hó 5. napjának délutáni 3 óráját la­­xom ki,, amikor a bíróikig lefoglalt bútorokat, ■ ebédlő­­­szekrény, könyv és páncélszekrény, szőnyeg, függöny, csillár, kocsi és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellen­ében, esetleg In­csáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szem i­ne elő­zőleg hozzájárult — el fogom adni. Budapest, 1943. évi február hó­ti. napján. Rónay Kálmán, kir. dr. végre hajló, ’­O É 10745 Árverés. Pk. X. 714337/1942. szám. Dr. Sándor Oszkár ügyvéd által képviselt Laborski u­.de és társa javára 27110 pengő tők­e és járulékai ereje , a budapesti központi kir. járásbíróság 1942. évi 109774. szám­i végzősévé a dir.at-■ dot kielégítési­­ végrehajtás során 1942. éi­ december hó - rn Icingla’t és 31.21 j­ingő becsérlés.i­ ingóságokra az árverés kitűzése iránt f. nlnevezeti végrehajtasa által megkerestetvén, a megnevezett é- ez. n hirdetményből, valamint a foglalási pá,öuy ■ .héé :■. nem Minő más foglal­tatók javypa is, amennyiben kka'gi­ési joguk ma is te­ncíll és e.ihnlik hn'.nxió­lia.V'vn 'cénvicrcM't fo­lyamatban nincs, az árverést, ki­űzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten. VIII. kerü'el. Józsi -l'-körut 8. házszám­m(l, ini 1 ajlósz­ám alatt leendő megtart­­­ára határidőül 1943 évi március htá 4. nap­jának .Jé'n­' ' ni 2 óráját tüzöm rá-amikor a Idrói- Ing lefoglalt. bútorokat, fi­stményet. könyv­kel rádiót és egyéb ü­.ó.*--' 1 it .; legtöb­b' i- i ;'n -k­áré /.­pénzt zc-á-s e a . ' - u. heg h. c­.áron .”1 is de a kikiáltási ár kédiram­aih­o­z a l alacsony,ibb Inam 4 Árverés. Pk. X. 713164/1942. szám. Dr. Katona Tibor ügyvéd által képviselt Schwartz Sarolta javára 160’ P let­t és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 1940. évi 10373. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1942. évi november hó 2-án lefoglalt és 2133 pengő becsértékű ingóságokra az árverést kitű­zöm és álunak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten,­­VIII. kerület, Baross­ utca 98. házszám, V. emelet 2. ajtószám alatt (az 1843. m­árc. 1-re kitűzött árverés hatályon kivül helyezése mellett) leendő meg­tartására határidőül 1943. évi március hó 8. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilág lefoglal bútorokat, fogászati műszereket és eszközöket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is el fogom adni. .Budapest, 1943. évi február hó 17. napján. Rákóczy L­ászló, kir. bír. végrehajtó. O­F 10735 Árverés. Pk. 12459/1942. szám. Dr. Hauser Imre volt bátaszéki esperes plébános hagyatéka ügyében az örö­kösök kérelmére 1943. évi, március hó 9-én (kilence­dikén) délelőtt 9 (kilenc) órakor Bátaszéken, Szent­­háromság­ u. 3. szám alatt a szekszárdi kir. járásiíróság Pk. 1.2459/1948. számú végzésével összeírt 6155 P 20 f becsértékű alábbi ingóságok : bútorok, írógép, rádió, edényneműek, szőnyegek, egyházi vonatkozású tudomá­nyos, és más könyvek, háztartási, edények és más ingó­ságok bíróilag elárverezte­nek. Szekszárd, 1943. évi febru­ár hó 19. napján. Mitsky Zsigmond, dombóvári kir. bír. végrehajtó, . . 1985 Árverés. Pk. X. 703096/1942. sz. Ifj. dr. Temple Rezső ügyvéd által képviselt Elemi Általános Biztosító r. t. javára 272 pengő 50 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1942. évi 209995. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1942. évi március hó 5. napján lefoglalt 1270 pengő becsértékü ingóságokra az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. ker., r­ákóczi­ ut 68. házszám, 1. em­elet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1943. évi március hét 29. napjának délutáni fél 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, csillár, szőnyegek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnél, készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron­tül is el fogom adni. Budapest, 1943. évi február hó 18. napján. Biró­­József, kir. tvr. végrehajtó. O­F 10736 Árverés. ,1072/1913. vgbt. szám. Dr. Harisoké Alajos budapesti ügyvéd által képviselt Phönix Acélművek, Budapest javára 1545 pengő 93 fillér tőke és több köve­telés és járulékai erejéig, amennyiben a követelére idő­közben részletfizetés történt, annak beszámításával, a budapesti királyi járásb­róság 1942. évi 110355. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1943. évi január hó 25. napján lefoglalt 55785 pengőre becsült ingósá­gokra a kassai kir. járásbíróság Pk. 15456/943. számú végzésével az árverés,elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő­ lakásán, üzletében Kassán, Harmat­ u. 1. sz. alatt leendő mgtartására határidőül 1943. évi március hó 6. napjának délutáni 15 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, gépgyár berendezési tár­gyak, különféle gépek, hegesztő készülék, gyalapadok s egy­éb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a becsár kéth­am­adrészéért, készpénzfizetés mellett, el fo­gom adni, még akkor is, ha a bejelentő, fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyílvánit. 1.§ -a, 1943. évi február hó 15. napján, if­j. Fábián András, b­ír. bír. végrehajtó. O­V 10742 Árverés. Pk. V/ 701367/1942. szám Dr. Darvas Mihály ügyvéd által képviselt dr. Darvas Mihályné javára 64.000 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 1939. évi 43/273. szám­i végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás során 1942. évi január hó 30. napján lefoglalt 2.970 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránti fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezert hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma ■ fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykeresés fo­lyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán, ü­zletében Budapesten, IV. ker., Váczi-utva II. házszám. I. emelet 1. ajtószám alatt leendő na­g 1.ülése;1.) határidőül 1943. évi március hó 3. napjának dé­u­ári fél 6 óráját tűzöm ki, amikor a Járóikig ír!i;g'-,i) hűll.;okai: szőnyeg, képek, óra, disz­­tárgyak s egyél, ingóságok*;! a legtöbbel. "Ígérőnek kész­­pénz! "zd­és ogenélven,­ esetleg beesáron alul is — de a ki!,.állási ár kéthajanadvés­énél alacsonyabb áron csak t cselben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg ingatlan árverések. Árverés: 10844/1942. tkvi szám. Az Országos Föld­hitelintézet budapesti . (V., Bálvány u. 7. sz.) bej. cég végrehajtatának Krausz Emil és neje szül. Vo­n­sperger Irina taporcai lakos végrehajtást szenvedők elleni vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kére­se folytán az 1­881 : EX. l.-c. 176. §-a alapján az uj árverést 35.391 pengő tőke és járulékainak behajtása végett e.rended az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében való megtartására 1943. (Egyezer­­kilencszáznegyvenhárom) évi március hó 24. (huszon­négy) napjának d. e. 10 (Tíz) óráját tűzi ki. ■ 1. Ezen az árverésen árverés alá bocsáttatnak (az alábbi árverési feltételek szerint az alább felsorolt in­gatlanok abban a kiterjedésben és mindazokkal a tar­tozékokkal együtt, amint ezeket az eddigi tulajdonosok bírták, az Országos Földhitelintézet kérelmére megtar­­tandó árverés esetén a szakértői becsű alapján meg­állapított becsértékkel, mint kikiáltási árral és ped­ig a Tapolca községben fekvő és az ugyanottani 921. számú telekkönyvi jegyzőkönyv­ben A + 2. sorszám alatt foglalt ingatlan 4910 pengő 50 fillér, a Tapolca község határában fekvő és az ugyanottani 929. számú telekkönyvi jegyzőkönyvben A­ + 8. és 11. sorszám alatt foglalt ingatlanok 56 310 aranypengő kikiáltási árban 3. Az ingatlanok az Országos Földhitelintézet végre­hajtató kéremére megtartandó árverésen, a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron el nem adhatók. Tapolca, 1942 évi december hó 23. napján A tapolcai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1978 Árverés, 11159/1942. tkvi szám. Kispesti Ipari és Gaz­dasági Hitelszövetkezet, mint az O. K. H tagja ki spes­ti bej. cég végrehajtatának Végh Mihály végrehajtást ,szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében • a te­lk­­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 4950’­P tő ,.e­­követelés és járulékai behajtása végett a Pestszent­­lőrinc m. városban fekvő s a pestszentlőrinci 3474. sz. telekkönyvi betétben A. T 1. sorszám, 4513/7. he­yrajzi szám, adó- és értékbizonyítvány szerint Pestszent­őr­ne, Honvéd­ utca 109. házszám alatt fekvő 251 négyszögöl, a telekkönyvi betét szerint házhely, az adó- és érték­­bizonyítvány szervik szántó ingatlanra 6275 pengő ki­kiáltási árban elrendelte. Az árverést 1943. évi március hó 23. napján délután 3 órakor PestszentLőrinc városházánál (Herrich Károly­­utca 16. szám, földszint 21 ajtószám) fogják megtartani. Az ingatlant az árverésen a kikiáltási ár kétharmadá­nál alacsonyabb áron eladni nem lehet Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, am­elyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Kispest, 1942. évi december hó 12. napján. A kis­pesti kir. járásbíróság, mint. telekkönyvi hatóság. N­F 10732 Árverés. 3291/1942. tkvi szám. Kiss István végrehajta­­tónak" Németh István végrehajtást szenvedő ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 1.100 aranypengő tőkekövetelés és já­rulékai behajtása végett a" Csák­vár községben fekvő s a csákvári 2159. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—13. sorszám, .2815/3., 3088/3., 3089 3., 3237/3., 3238., 5187/3., 5218/3., 5219/3., 5220., 5798/3., 5799/3., 5950/1., 6927/3. srszám alatt felvett, végrehajtást szenvedő nevén álló 33 négyszögöl, 110 négyszögöl, 258 négyszögöl, 521 négyszögöl, 71 négyszögöl, 677 négyszögöl, 1 hát hold, 422 négyszögöl, 90 négyszögöl, 102 négyszögöl, 137 négy­szögöl, 127 négyszögöl, 4 hát hold, 1077 négyszögöl és 277 négyszögöl területű kert, szántó, rét és szőlő ingat­lanokra és ezen ingatlanokra a G. 3 sorszám alatt az 1971/1920. tk. szám­i végzéssel özvegy Németh Istvánná szül. Fazekas Erzsébet javára bakeb­erelt hol­grani haszonélvezeti jogra 6.734 pengő 18 fillér kikiáltási ár­­van elrendelte. Az árverést 1943. évi március hó 20. napján délelőtt 10 órakor Csákvár községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerü­lt ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. , Az árverés alá eső ingatlan, — ha az árverés meg­tartását csak Kiss István végrehajtata­ kéri, — csupán a C. 3. alatt az 1971 1920. számú végzéssel özv. Németh Istvánná szül. Fazekas Erzsébet javára bekebelezett hol­­tig­aui haszonélvezeti jog épségben tartása mellett ad­­ható el. Bánatpénz, a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Alólt. 1942. évi november hó 19. napján. A móri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­SF 10731 Egy­es szám ára 7ü fillér.

Next