Budapesti Közlöny, 1943. április (77. évfolyam, 73-96. szám)

1943-04-01 / 73. szám

Budapest, 1943.» Csütörtök, április 1« HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m­­or (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és Ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezekenfelü­l a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztár) számla száma: 157.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint jar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ ,, negyedévenkint 9 „ 60 •„ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16,, » » » további 8 old.­kint — 16 ,, Hivatalos Értesítő. Havonkint Negyedévenkint Számonkint 14 « 40 „ — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. 4 ar. P 80­­ A lap mai számában közzétett rende­letek tartalomjegyzéke­­ 1.810/1943. M. E. szám. A m. kir. minisztérium rendelete a visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen székhellyel biró részvénytársaságok alapszabályainak módo­sítására megszabott határidő helyett egyes esetekben újabb határidő megállapítása tárgyában. 280.203/1943. F. M. szám. A m­. kir. földmivelésügyi miniszter rendelete a cserepes növények piaci és vásári árusításának szabályozásáról szóló 229.409/1941. F. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 17.500/1943. Ip. M. szám. A m. kir. iparügyi miniszter rendelete a szappan és egyéb hasonló rendeltetésű készítmények előállításának és forgalombahozásának újabb szabályozásáról szóló 5.400/1943. Ip. M számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában. 17.600/1943. Ip. M. szám. A m. kir. iparügyi miniszter rendelete a zár alá vett anyagkészletek felhasználására (feldolgozására) és kiszolgáltatására vonatkozó engedé­lyek hatályának korlátozása tárgyában. 20.676/1943. V. pv. min. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete az „Élet- és járadékbiztosítások (hadikölcsönkötvények) felosztási alapjá­­ban letétben lévő háborús magyar államadóssági címletek átértékelése tárgyában. 49.196/1943. 111. b. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter hirdetménye. Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap szolgáltatásaira igényjogosultak gyógyfürdő­­zése Balatonfüreden. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Szintyei Mertté Jenő magyar királyi titkos tanácsos, vallás- és közoktatásügyi miniszter külföldi tartózkodási idejére a vallás- és közoktatásügyi minisztérium ideiglenes veze­tésével dr. Radocsay László magyar királyi titkos tanácsos, igazságügyminisztert meg­­bizom. Kelt Budapesten, 1943. évi március hó 29. napján. Horthy s. k. Kállay Miklós s. k A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz­térium vezetésével megbízott magyar királyi iparügyi miniszter a Magyar Kereskedelmi Statisztikai Értékmegállapító Bizottság szerve­zeti szabályzata 3. §-ának 2. pontja alapján az 1945. év végéig terjedő működési időszakra kinevezte a Bizottság szakosztályelnökeivé : dr. Chorin Ferenc m. kir. titkos tanácsost, a Felsőház tagját, a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság elnök-vezérigazgatóját, Buda­pest ; dr. Vischka Győző m. kir. kereskedelmi főtanácsost, a Magyar Posztógyár Részvény­­társaság vezérigazgatóját, Budapest; Haggen­­macher Ottó m. kir. kereskedelmi főtanácsost, a Dreher-Haggenmacher Első Magyar Rész­­vényserfőződe Részvénytársaság Textilművei vezérigazgatóját, Budapest ; Hardy Sándor nyugalmazott miniszteri tanácsost, m. kir. ke­reskedelmi főtanácsost, a Linum-Taussig Sá­muel és Fiai Lenfonó és Szövőipari Részvény­­társaság helyettes vezérigazgatóját, Budapest ; Juhász Zoltán okleveles gépészmérnököt, m. kir. kormányfőtanácsost, a Gamma Finom­­mechanikai Gépek­ és Készülékek gyára Rész­vénytársaság elnök-igazgatóját, Budapest ; Kelemen Móric okleveles gépészmérnököt, m. kir. kereskedelmi főtanácsost, hites könyv­­vizsgálót, a Magyar Racionalizálási Bizottság ügyvezető igazgatóját, Budapest; vitéz Kun Attila okleveles közgazda és vegyészmérnököt, Budapest Székesfőváros Gázműves helyettes vezérigazgatóját, Budapest ; Lengyel János okleveles gépészmérnököt, nyugalmazott mű­szaki tanácsost, m. kir. kereskedelmi főtaná­csost, a Mauthner Testvérek és Társai Rész­vénytársaság vezérigazgatóját, Budapest;. Majthényi Béla m. kir. kormányfőtanácsost, a Magyar Drogisták Országos Testülete elnö­két, Budapest ; Mattyasovszky-Zsolnay Tibort, a Felsőház tagját, m. kir. kereskedelmi főtaná­csost, a­ Zsolnay Vilmos Kerámiai Gyár társ­tulajdonosát, Pécs ; Mátyás Jenőt, a Rima­­nturány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság vezérigazgatóját, Budapest; Módos József ok­leveles gépészmérnököt, m. kir. kereskedelmi főtanácsost, a Magyar Pamutipar Részvény­­társaság vezérigazgatóját, Budapest; dr. Mutschenbacher Emilt, a Felsőház tagját, m. kir. gazdasági és kereskedelmi főtanácsost, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület ügy­vezető igazgatóját, Budapest ; Nagykovácsy Milenkó m­. kir. kereskedelmi főtanácsost, textiláru nagykereskedőt, Budapest; dr. Noseda Kálmán okleveles vegyészmérnököt, a Titan Vegyiipari Művek Részvénytársaság vezér­­igazgatóját, Budapest ; Ratkovszky Ferenc ok­leveles gépészmérnököt, m. kir. kereskedelmi főtanácsost, Budapest Székesfőváros Elektro­mos Művei vezérigazgatóját és a fővárosi nagy­üzemek központi vezérigazgatóját, Budapest; Schwetzer Ágoston m. kir. kereskedelmi fő­tanácsost, a Magyar Waggon- és Gépgyár Rész­vénytársaság és a gróf Csáky László Iparművek Részvénytársaság vezérigazgatóját, Budapest; Stromfeld Ferenc m. kir. kereskedelmi főtaná­csost, a Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos Egyesületének igazgatóját, Budapest; dr. Szentjóbsi-Staub Elemér nyugalmazott helyettes államtitkárt, az Országos Mezőgazda­­sági Kamara rendes tagját, Budapest ; dr. vitéz gróf Teleki István m. kir. kereskedelmi főtaná­csost, a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, Termelő és Értékesítő Szövetkezetének vezér­­igazgatóját, Budapest ; Tranger József m. kir. kereskedelmi főtanácsost, a Rigler József Ede Papírneműgyár Részvénytársaság vezérigaz­gatóját, Budapest ; dr. Zlinszky György m. kir. gazdasági főtanácsost, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete vezériga­zgatóhelyettesét, Buda­pest és vitéz Zsilinszky Gábor m. kir. kormány­főtanácsost, a Magyar Bauxitbánya Részvény­­társaság vezérigazgatóját. (7.930/1943. Em­. K. K. M. szám.) A m. kir. földmivelésügyi miniszter az 1943. évi március hó 26.-án 55.270/1943. szám alatt kelt elhatározásával a mőcsényi osztatlan kö­zös legelőben érdekelt birtokosság legeltetési társulata önkormányzatát visszaállította és a társulat ügyeinek vitelére kiküldött Szieb András szekszárdi lakos, miniszteri biztost e kiküldetés alól egyidejűleg felmentette. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a vízügyi mérnökök létszámába Papp Ferenc (Budapest) oki. mérnököt ideiglenes minőségű királyi segédmérnökké nevezte ki. (1­686/1943. évi. VIII. B. G. F. M. szám.) A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Hegyi Endre okf. középiskolai tanárt az állami ipari középiskolai tanárok létszámába állami ipari középiskolai helyettes tanárrá a kolozsvári m. kir. állami gép- és villamosipari középiskolához kinevezte. (1943. március 20. — 122.292/1943. VI. 2. szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Kákai Erzsébet zalatárnok-vakola-orokláni községi, Mohácsi Ferenc nagyálló-mezőssy­­tanyai községi, Rejtő János urkúti községi, Lehóczky Béla dabronc-ötvöspusztai róm. kat., Pillér Erzsébet dégi róm. kat és Horváth Ida zsámbéki róm. kat. népiskolai kisegítő tanító­kat állami népiskolai rendes tanítókká ki­nevezte. (1943. március 24. — 148.000/1943. VI/5. u. o. szám.) _____ Egyes szám ára 16 fillér. A m­. kir. minisztérium 1.810/1543. M. E. számú rendelete a visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen székhellyel biró részvénytársaságok alap­szabályainak módosítására megszabott határ­idő helyett egyes esetekben ujabb határidő megállapítása tárgyában. A m. kir. minisztérium a román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrésznek a Magyar Szent Koronához visszacsatolásáról és az országgal egyesítéséről szóló 1940: XXVI. t.-c. 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1­ §• Az 5.460/1941. M. E. számú rendelet (Magyar­­országi Rendeletek Tára 1941. évf., 1934. lap) 11. §-ában a visszacsatolt keleti és erdélyi

Next