Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1943. április (77. évfolyam, 73-96. szám)

1943-04-01 / 73. szám értesítője

Budapest, 1943. 73. Szálk­a Csütörtök, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A­ „B­UD­A­PESTI K­ÖZ­LÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 az. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyédnek,sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harm­adik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. V. 713496/1942. szám. Dr. Józsa Géza ügyvéd által képviselt Rimgwald Adolf és Henrik cég javára 796 P 40­0 tőke és járuléke!­i erejéig a budapesti központi kiír. járásbíróság 1942. évi 206724. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi február hó 10-én lefoglalt és 2671 pengő becsértékű in­góságokra az árverés kitűzése iránt fen­tnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szemvédőnél Budapesten, Vill. ker., Rákóczi-ut 57/a. szám alatt, udvaron, a templom alatti pincében leendő megtartására határidőül 1943. évi áp­rilis hó 5. napjának d. u. fél 6 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat (713496/1942. sz., jkv. I—56.) és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadrészénél alacso­nyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi március hó 5. napján. Dr. Bárány Kál­­­án, kir. kir. végrehajtó. O­F 11145 Árverés. Pk. V. 704386/1942. szám. Dr. Bakonyi Pál ügyvéd által képviselt Erdős Iván javára 1750 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. já­rásbíróság 1942. évi 704386. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1942. évi március hó 13-án lefoglalt és 6890 pengő becsértékű ingóságokra az árve­rés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által meg­kerestetvén, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. kerület, Wesselényi-utca 3­5. házszám, III. emelet 7. ajtószám és folytatva VII. kerület, Wesselényi-utca 35. házszám, III. emelet 12. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1943. évi április hó 2. napjának d. u. 2 óráját tű­zöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, rádiót, szőnyegeket, órákat, festményeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részé­nél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz vég­rehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jeleníti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi március hó 10. napján. Szabó Sándor, kir. bír. végrehajtó. O­F 11144 Árverés. Pk. X. 6019912/1943. sz. Dr. Pallay Aladár ügy­véd által képviselt Horbálim Ferenc javára 347 P 40 t tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. já­rásbíróság 1942. évi 311766. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi február hó 11-én lefoglalt és 185 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehaj­tató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hir­detményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben ki­elégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést ki­tűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben Budapesten, VI. ker., Lehel­ utca 1/a. házszám, I. emelet 5. ajktószám alatt leendő megtartására határidőül 1943. évi április hó 5. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, szőnyegek, kép, rádió, dísztárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részé­nél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még ak­­kor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik« Buda­pest, 1943. évi március hó 8. napján. Szabó Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 11139 Árverés. Pk. V. 710412/1942. sz. Dr. Zsavnoczay János ügyvéd által képviselt Magyarság Lapkiadó r. t. javára 782 P 75 f tőke és­ járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbíróság 1942. évi P. II. 3454. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1942. évi szeptem­ber hó 14. napján lefoglalt és 1292 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­ nevezett végrehajtató által megkerestetvén, a meg­nevezett ,és ezen hirdetés,azfM... ..forint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatik javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és elle­n­ük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő la­kásán, üzletében Budapesten, VIII., Mária-utca 46. ház­­szám, földszint 3. ajtószám a tett teenndő megtartására határidőül 1943. évi április hó 8. napjának d. e. 10 órá­ját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, női ruhákat, kabátokat, cipőket, retikülöket s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés el­len­élé­n, esetleg becsáron alul is — ,de a kikiáltási ár kéthar­mad­ részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszí­nen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írás­ban be nem jelenti., Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi március hó 5. napján. Dr. Schraissik Géza, kir. kir. végrehajtó. O­F 11140 Árverés. Pk. V­. 706170/1942. sz. Dr. Rotter Marcell ügyvéd által képviselt Rákosi Zoltán javára 218 pengő 90 fillér tőke és járulékait erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1912. évi 303399. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás során 1942. évi május hó 7. napján lefoglalt és 4090 pengő becsértékű in­góságokra az árverés kitűzése iránt fentmere­s­zett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőköny­vekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyi­ben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, ü­zinetében Budapesten, VIII. ker., Tömő­ utca 19. ház­szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1943. évi április hó 2. napjának d. u. 5 óráját tűzöm ki, ami­kor a bí­róilag lefoglalt bútorokat, gépet, deszkát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetiben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a be­jelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pén­zen felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi március hó 3. napján. Dr. Scharof Andor, ■kiirr. kir. végrehajtó. O­F 11133 Árverés: 766/1943. kig. szám. Szilbács község (Bács- Bodrog ,vm.) 6608 kat. holdat tevő vadászterületének vadászati jogát 1943. évi április hó 15-én délelőtt 9 órakor, a községházán megtartandó nyilvános árveré­sen 1943. évi augusztus hó 1-én kezdődő 10 egymás­után következő évre, a legtöbbet ígérőnek bérbeadja Kikiáltási ár : 500 pengő, bánatpénz ennek 10%-a. Vadállomány : nyúl, fogoly, vadkacsa, fürj. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt meg­tekinthetők a községházán. Szilbács, 1943. évi március hó 20. napján. Szilbács község elöljárósága. O 3472 Árverés. 1450/1942. szám. Érkenéz község tulajdonát képező 2138 kat. holdat kitevő vadászterülete 1943. évi április hó 3-án délelőtt 11 órakor a községházán meg­tartandó nyilvános árverésen haszonbérbe adatik ki. A haszonbérlet tartama 1943. évi július hó 1. napjá­tól számított 10 év. Kikiáltási ár 120 pengő. Árverési feltételek a község­házán megtekinthetők. Érkenéz, 1943. évi március hó 16. napján. Érkenéz község elöljárósága. O 3471 Árverés. 51/1943. vght. szám. Dr. Kersék János ügy­véd által képviselt Fischer Frida javára 1973 / 35 f tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, a lévai kir. járásbíróság 1943. évi Pk. 424. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1943. évi január hó 28. napján lefoglalt 6650 pengőre becsült ingóságokra a­­lévai kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett: dr. Guty Géza ügyvéd által képviselt Agrazol javára 75758 P 35 f s jár. dr. Varga Sándor ügyvéd által képviselt dr. Holu­­bekné javára 19000 P s jár., dr. Bőhm József ügyvéd által képviselt Duna Kizt. javára 1947 P 98 f s jár. javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedők lakásán, Nagysáróban leendő megtartására határidőül 1943. évi április hó 12. napjának délutáni 15 órája tűzetik ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságokat, a leg­többet ígérőnek, de legalább a becsár kétharmad­részéért, készpénzfizetés mellett el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínén nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyil­vánít. Léva, 1­948. évi máj­cim­ hó 18. napján. Tóth Ar­túr, kir. kir. végrehajtó.“'­O 3469 Árverés. Tűre nagyközség. (Ugocs­a vm., Habjai já­rás) 1943. évi április hó 17-én d. e. 10 órakor Tuti­ nagyközség községházában zárt írásbeli ajánlatok alap­ján tartandó ismételt verseny tárgyaló sora eladja Ture nagyközség határában, „Kostare“ nevű dűlőben, 14., 15. és 16. számú erdőrészleteikben fekvő, rendes és rend­­kívüli fa­használatra engedélyezett, tarvágás útján ki­termelendő és 26 kát. holdon, tövön álló bükk faállo­mányét, melynek kora óca 100 éves, sűrűsége : 0,7. Bá­natpénz 3.500, azaz háromezerötszáz pengő. Az erdő­terület Halmi MÁV. állomástól mintegy 29 km­-re fek­szik. Az árverései résztvevő ajánlattevők írásbeli ajánlataikhoz a 62.300/1942. K. M. számú rendelet 16-ik §-ában foglalt árelemzést, továbbá a 97.283/1942. F. M. számú és az 55.200/1941. Á. K. számú rendeletben) fog­lalt kellékeket kötelesek csatolni. Amennyiben ajánla­taikhoz ezen kellékeket nem csatolják, ajánlataik fi­gyelembe nem lesznek véve. Az árverési feltételek Türe nagyközség elöljáróságánál és a nagyszöllősi m. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség hivatalában, a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Ajánlattevők zárt boríték­ban lepecsételt árajánlataikat 1943. évi április hó 17-én d. e. 10 óráig adhatják be Tűre nagyközség elöljárósá­gához. Tűre, 1943. évi március hó 27. napján. Türe, nagyközség elöljárósága. *0 20551 Árverés. 88/1943. vht. szám. (Pk. 4456/1943. szám.) Dr. Györgyössy Kovács Károly ügyvéd által képviselt Szécsic­s József végrehajtató javára, végrehajtást szen­vedők. ellen 1121 P 80­0 tőkekövetelés és járulékai ere­jéig a zombori kir. járásbíróság Pk. 7763/1942. számú végzésével elrendelt, közbenjárással foganatosított ki­­elégítési végrehajtás folytán az 1943. évi március hó 2. napján lefoglalt, felülfoglalt és 15.280 pengőre be­csült ingóságokat, közöttük : sertéseket, teheneket, bor­jakat, lovakat, vetőgépet, cséplőgépet, gőzgépet Pacsor községben, végrehajtást szenvedő lakásán, Babapusztán, 121. számú tanyán, 1943. évi április hó 6. napjának d. e. 8 órájára ezennel kitűzött bírói árverésen a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, azonban a becsár kétharmad részénél nem alacsonyabb vétel­árban el fogom adni. A szakértői becslés elrendelése esetén a Te. 74. §-a az irányadó. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajtatóknak (csatlakozóknak) a javára is kitűzöm akik a hirdetmény kibocsátása napjáig a fenti ingókra kielégítési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs. Topolya, 1943. évi március hó 19. napján. Wéber Károly, kir. kir. végrehajtó. O 3498 Egyes szám ára 20 fillér.

Next