Budapesti Közlöny, 1943. május (77. évfolyam, 97-122. szám)

1943-05-01 / 97. szám

Budapest, 1943 Szombat, május 1-én 97. szám. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek­ a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó Ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 arany­pengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a­ bélyegilleték is forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 180-453 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157,801. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint 1 al. P 33 f. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ m » további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő, Havonkint Negyedévenkint Számonkint 4 sz. P 80 f. 14 * 40 „ — 90 * Az ..Országos Törvénytár“­« az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. 'S HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Szabó Adorján premontrei rendi kano­nok, aranymisés á­ldozatnak a hitélet és a tár­sadalmi élet szolgálatában végzett eredményei s különösen az idegen uralom alatt a magyar kisebbség érdekében kulturális téren­,kifejtett értékes működéséért a magyar királyi kor­mányfőtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1943. évi április hó 13. napján Horthy s. k Kultay Miklós s. k A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére megengedem, hogy Dersinyák Gusztáv postaigazgatónak az idegen megszállás alatt tanúsított példás magatartásáért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1943. évi április hó 13. napján. Horthy s. k. Kállay Miklós s. k. A külügyminisztérium vezetésével megbízott magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére dr báró Bothmer Károly miniszteri osztály­­tanácsosnak a II. Osztályú főkonzuli címet adományozom. Kelt Budapesten, 1943. évi április hó 7. napján. Horthy s. k. Kállay Miklós s. k A Kormányzó Ur ő Főméltósága, a külügy­minisztérium vezetésével megbízott magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére, Buda­pesten, 1943. évi április hó 7. napján kelt leg­felsőbb elhatározásával dr. báró Bothmer Ká­roly II. osztályú főkonzuli címmel felruházott miniszteri osztálytanácsost a bécsi magyar királyi főkonzulátus vezetésével megbízni mél­­tóztatott. A Kormányzó Ur­­ Főméltósága, a külügy­minisztérium vezetésével megbízott magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére, Buda­pesten, 1943. évi április hó 13. napján kelt leg­felsőbb elhatározásával Joseph Weskov rusz­­csuki magyar királyi tiszteletbeli konzult Ruszcsukba magyar királyi tiszteletbeli fő­konzullá kinevezni méltóztatott. Magyarország Főmér'■'K5",a Kormányzója —­­mint a Vitézek Főkapitánya — az Országos Vitézi Szék előterjesztésére Bacsa János csongrádi lakosnak a Vitézi Rend "tagjai közül való törlését tudomásul venni méltóztatott. A m­. kir. igazságügyminiszter dr. Pénzes Béla veszprémi kir. ügyészségi elnököt saját kérelmére a győri kir. ügyészség elnöki állá­sára helyezte át. A m. kir. igazságügymii­iszter dr. Vissi Endre győri kir. ügyészt saját kérelmére a veszprémi kir. ügyészséghez helyezte át. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Tárkányi Er­nőné Bánfalvi Julia oki. közép­iskolai tanárt a szekszárdi állami gimnázium­hoz állami gimnáziumi helyettes tanárrá ki­nevezte. (107.637/1943. VI. 1. szám. — 1943. április 29.) A magyar királyi földmivelésügyi miniszter az államerdészeti egyéb szakszemélyzet lét­számába Fejér Kálmán (Bélapátfalva) és Zádor Oszkár (Szilvásvárad) képesített alerdészeket a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű m. kir. erdészeti üzemi segédtisztekké, Tuba György (Felsőbánya), Péterváry Tivadar (Ma­rosvásárhely), Sudár Imre (Nagybánya), Gyi­­mesi Ede (Marosvásárhely), vitéz Nagy István (Taracköz), Vincze Károly (Turjapolona) és Kondász Dénes (Barlafalu) ideiglenes minő­ségű I. aszt. altiszt-erdőőröket, Héder István (Volóc), Császár Ferenc (Oroszlány), Bándli Lajos (Kazár), Lantos Ottó (Zsdenyova), Pe­tók Antal (Monostorszeg), Remete Lajos (Díszes), Zágon István (Agostyán) és vitéz Tarlós István (Szekszárd) képesített alerdésze­ket ideiglenes minőségű m. kir. erdőkezelési gyakornokokká kinevezte. (2.622/1943. évi. I. A. 1. F. M. szám, 1943. április 21.) A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: 97.715/1943. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelete a „­Szárnyaló ifjúság“ című mozgófénykép kötelező bemutatása tárgyában. 23.200 1913. Ip. M. szám. A m. kir. iparügyi miniszter rendelete a lakások és más helyiségek fűtése céljából történő tüzelőanyagbeszerzésnek és a tüzelőanyag fel­használásának korlátozása tárgyában. 20 500/1913. K. M. szám. A m­. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a borbély és fodrászipar legmagasabb és fogyasztói árának megállapítása tárgyában. 22.500/1943. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a rézmészpor legmagasabb viszonteladói kiszolgálási díjainak megállapítása tárgyában.26.500/1943. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a ponty legmagasabb termelői-, nagybani- (viszonteladói-) és fogyasztói árának megállapításá­­­ról szóló 98.100/1942. K. M. számú rendelet kiegészítése tárgyában. Egyes szám ára 32 fillér. A m­. kir. belügyminiszter 97.715/1943. B. M. számú rendelete, A „Szárnyaló ifjúság“ című mozgófénykép kötelező bemutatása. A 70.200/1940. B. M. számú rendelet 3­ §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrral egyetértően a „Szárnyaló ifjú­ság“ címü mozgófényképnek — az u. n. kes­keny filmeket bemutató mozgófényképüzemek kivételével — az ország valamennyi mozgó­­fényképüzemében kötelező bemutatását el­rendelem. A mozgófényképüzemek engedélyesei köte­­lesek az említett mozgófény­­épet az 1.004. számú Magyar Világhiradóval egyidejűen be­mutatni és azt a fenti Magyar Világhíradó be­osztásának tartama alatt valamenny­i előadáson műsoron tartani. A 70.200/1940. B. M. számú rendelet­ 7. §-a értelmében attól a mozgófényképüzemi enge­délyestől, aki e rendeletemben megállapított kötelezettségének nem tesz eleget, a mozgó­­fényképüzemi mutatványengedély visszavon­ható. A rendőrhatóságok kötelesek ennek a rende­letnek végrehajtását ellenőrizni és mulasztás észlelése esetén hozzám késedelem nélkül je­lentést tenni. Budapest, 1943 évi április hó 29.-én A miniszter helyett: dr. Tomcsén­yi Kálmán s. k. államtitkár. A m. kir. iparü­gyi miniszter 23.200/1943. Ip. M. számú rendelete a lakások és más helyiségek fűtése céljából történő kü­zelőanyagbeszerzésnek és a tüzelő­anyag felhasználásának korlátozása tárgyában. Az ipari nyersanyagok és termékek előállítá­sának, forgalmának és felhasználásáénak szabá­lyozásáról szóló 12.112/1939. M. E. számú rendeletben —­figyelemmel az 5.050/1942. M. E. számú rendelet 1. §-ában foglalt rendelke­zésre — továbbá a tűzifaellátás biztosításának u­jabb szabályozásáról szóló 3.000/1941. M. E szám­ú rendeletnek az 5.990/1942. M. E. számú rendelet 1. §-ával módosított 8. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a földművelésügyi, a kereskedelem- és közlekedésügyi, valamint a közellátásügyi miniszterrel egyetértve a követ­kezőket rendelem :

Next