Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1943. május (77. évfolyam, 97-122. szám)

1943-05-01 / 97. szám értesítője

Budapest, 1943. 97.szám Szombat, május 1-én BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. • és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó-és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhírdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére S aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy túra-, példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó, e A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. • * e A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik, nevezett végrehajtató által megkerestetvén, megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, VII. ker., Dohány-utca 57. házszám, földsz., folyt. VIII. Szigony-utca 25. szám, földsz. és IX., Szobieszki János­ u. 28. szám, IV. em­. 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1943. évi május hó 5. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, postable írógép, AEG, villanymotor Adler gyártm. személyautó, inga­óra, csillár, festmény s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacso­nyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi április hó 12. napján. Bíró József, kir. kir. végrehajtó. O­F 11548 Árverés. Pk. VII. 601560/1943. szám. Dr. Tétényi Imre ügyvéd által képviselt Nádas és Spitz cég javára 1091 pengő 43 t tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1942. évi 211237. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi február hó 3. napján lefoglalt és 11700 pengő becs­­értékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­­nevezett végrehajtató által megkerestetvén, úgy a fent­i ne vezett végrehajtató, mint a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben Budapesten, VI. ker., Andrássy­ ut 33. házszám, földsz. üzletben leendő megtartására határidőül 1943. évi május hó 5. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad­részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg­ hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha­ a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi április hó 1. napján. Havel Ede, kir. kir. végrehajtó. OF 11543 Árverés. Pk. X. 715908/1942. szám. Dr. Jägendorf Márk ügyvéd által képviselt Gottfried Zoltán javára 15 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti­ központi királyi járásbíróság 1942. évi 206002. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás során 1943. évi január hó. 4. napján lefoglalt és 1.560 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent nevezett végrehajtató által megkérés két­vén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Pannonia­ utca 50. szám, IV. emelet 2. ajtószám alatt leendő, megtartására határidőül 1943. évi május hó 6. napjának délutáni fél 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, pinaninó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadrészénél hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 188. szám, földszinten levő udvarban és folytatva VIII. ker., Baross­ utca 36. szám, II. emelet 8. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1943. évi május hó 5. napjának délutáni­­ óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a ki­kiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a be­jelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1943. évi április hó 18. napján. Gindhner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 11532 Árverés. Pk. VII. 700947/1942. sz. Dr. Ambrus Sándor (Teréz-f­örút 41. sz.) ügyvéd által képviselt Zemplényi György javára 936 pengő 23 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1941. évi 118503. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás során 1942. évi január hó 23-án lefoglalt és 6.265 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­­nevezett végrehajtató által megkerestetvén, az alább megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglalhatók javára is amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény.kereset folyamatban nincs, az ár­verést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, X. ker., Bolgár­ utca 7. szám, föld­­szinti lakásban és üzemben leendő megtartására határ­időül 1943. évi május hó 6. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, kopor­sókat és gépeiket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadra szénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom­­adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. 714377/1943. sz., dr. Groszmann László ügyvéd által képviselt Csíki Ernő javára 506 pengő. Budapest, 1943. évi április hó 3. napján. Dr. Augner Pál, ki?., te. végrehajtó. O­F KiBaO Árverés. Pk. :1. 54434/1943. sz. Közhírré teszem, hogy a szegedi kir. járásbíróság 4648/1932. számú végzésével dr. Forgács Mihály (V., Szemere­ utca 17. sz.) ügyvéd által képviselt Szabó L. és Társa végrehajtató javéra végrehajtást szenvedő ellen 754 pengő 11 fillér és az összes foglaltatik tőkekövetelése, ezek kamatai és járó­erejéig, amennyiben a követelésre időközben részlet­­fizetés történt, annak beszámításával, végrehajtást szen­vedőnél lefoglalt és 1.205 pengőre becsült ingókra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-cikk­ 20. §-a alapján a megnevezett, de az árverés kitűzést nem kérelmező végrehajtatok, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk és követelésük ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs és annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, XI. kerület, Szent Imre herceg útja 70. szám, I. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1943. évi május hó 3. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz-, fizetés ellenében, a mindenkori rendel­etek értelmében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad­­részénél alacsonyabban csak végrehajtást szenvedő bele­egyezésével — el fogom adni, alacsonyabb áron csak azon estben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínein nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőin felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási év egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1943. évi április hó 12. napján. Biró József, kir. kir. végrehajtó. O­F 11531 Árverés. Pk. VII. 602695/1943. szám. Dr. Zajzon Béla budapesti­­IV. kerület, Múzeum­ körút 15. számi ügyvéd által képviselt Morvay Lajos javára 950 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1942. évi 12332. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi február hó 20-án lefoglalt és 1.947 pengő 75 fillér becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által meg,kerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási­ jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó­­hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre- Hivatalos hirdetmények, ingó árverések. Árverés. Pk. I. 53215/1936. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. Járásbíróság 53­215/ 1936. számú végzésével dr. Seifert Géza (IX., Lónyai­ u. 25. szám) ügyvéd által képviselt Stefanka Franciska végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen­ hátr. 900 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt ki­elégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1174 pengőre becsült ingósá­gokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrende­lem, annak a kielégítésére jogosult és az alább meg­nevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tinő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Ponty­ utca 14. számú ház, II. emelet 5. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1943. évi május hó 7. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is —­ de a kikiáltási ár kéth­armadrészé­­nél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult •— el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jeleníti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1943. évi április hó 9. napján. Donovai Rudolf, kir. kir. végrehajtó. O­F 11546 Árverés. Pk. VII. 314074/1928., VII. 497620/1929. szám. Dr. Fábián Károly ügyvéd által képviselt özv. Abonyi Andorné javára 3000 + 1000 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi március hó . 24. napján lefoglalt és 9030 pengő becs értékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­ Egyes szám ára 20 fillér. Azon ingóságokra, amely elemeik kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1943. évi március hó 26. napján. Donovai Rudolf, kir. kir. végrehajtó. O­F 11533 Árverés. Pk. X. 708913/1942. szám. Dr. Pajor Rezső (IL, Mecset­ utca 9.) ügyvéd által képviselt Szerszámgyár r. t. javára 625 pengő 49 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1942. évi 302106. számú végzésével elrendelt, kielégítési végrehajtás során 1942. évi, július hó 8. napján lefoglalt 2005 pengő becs­értékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, alább megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőköny­vekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyi­ben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú, igénykereset folyamatban nincs, az árverést ki­tűzöm­ és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­­ben Budapesten, VI. ker., Személynök­ utca 16. házszám, V. eme ber 5. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1943. évi május hó 5. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyéb

Next