Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1943. június (77. évfolyam, 123-143. szám)

1943-06-01 / 123. szám értesítője

Budapest, IS43.__ __ 123. SZájH. Kedd, június 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjábatt a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt hadi ter mény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 az. f. minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanár­ezési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő­ 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany-­­ pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám-­­ példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről­­ feladott hirdetéseknél ezeken felü­l a támpéldány- és­­ nyugtakézbesítés­ költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek,sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik.­­ napjának délelőtti 9 órájára ezennel kitűzött bírói ár­­­­verésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, azonban a becsár kétt ham­ad részénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. A szakértői becslés elrendelése­­ esetén a Te. 71. §-a az irányadó. Ezt az árverést a Vhw 20. §-a­­értelmében azoknak a­­ végrehajtat­óknak (csatlakozóknak) a javára is kitűzöm,­­ akik a hirdetmény kibocsátása napjáig a fenti ingókra­­ kielégítési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú­­ igénykereset nincs. Marcali, 1943. évi május hó 16-án.­­ Papp Imre, kir. bír. végrehajtó. O­F 12143 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. 743., 742., 748/1943. szám. (231., 232.,­­233/1943. ,vght. sz.) Dr. Csáky Imre ügyvéd által kép­viselt Kelemen Károly és Soós László javára 3.022 P 23 f tőke s több követelés és jár. erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak be­számításával, a szolnoki királyi törvényszék 1943. évi P. 463. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1943. évi március hó 29-én le- és felülfoglalt é­s 40.276 pengőre becsült ingó­ságokra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fent megnevezett és a dr. Csáky Imre ügyvéd által képviselt Kelemen Károly és Soós László javára 3.022 pengő 23­1, dr. Csáky Imre ügyvéd által­ képviselt Kelemen Sándor javára 271 P s jár., dr. Csáky Imre ügyvéd által képviselt Dorogi Sándor javára 289 pengő­s járulékai, továbbá a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó halálra igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő haszonbérletén, a dévaványai határ­ban. Nagykadmérnél pusztán leendő megtartására, határ­időül 1943. évi junius hó 7 napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt fárm.«jószágok, különféle gazdasági eszközök, bútorok, faliképek, egy rádió s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de leg­alább a becsár­k «'4 hu rínád részéért — készpénzfizetés melett — el fogom adni. Kisújszállás, 1943. évi május hó 13. napján. "Magyar Sándor, kir bírósági végrehajtó. O­F 12144 Árverés. Pk. 819 1912. szám. (61 1942. Vht. számi Dr. ifj. Karafiáth Jenő budapesti (V., Sas-utca 10—12.) ügyvéd által képviselt Fonetére Általános Biztosító Rt. végrehajtató javára gróf Széchenyi Pál Imre lábadi lakos végrehajtást szenvedő ellen 233 pengő tőkeköve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 415641­ 1912. számú végzésével elrendelt s közbenjárással­­ hivatalb­ól) foganatosított kielégítési végrehajtás során 1942 évi április hót 22. napján le­foglalt­­felülfoglalt) és 6.866 Pre becsült ingóságokat, közöttük : bútor, zongora, tehenek, stb. Lábad község­ben végrehajtást szenvedőitől 1913. évi ju­nius hó 19. Ingatlan árverések. Árverés: 1963/1943. tkvi szám. Papp József .alsósegesdi lakos a tulajdonát képező s az alsósegesdi 504. számú telek jegyzőkönyv­ben A. + 2. sorszám, főúl, helyrajzi szám alatt felvett ház, udvar, kertből álló ingatlanra Németh György és neje Rúzsa Julianna nagyszakácsi lakosoknak 6.000 (Hatezer) pengős vételárban felajánlott vételi ajánlatát adta be A telekkönyvi hatóság a 14.000 1933. M. E. szám­i rendelet 17. és 18. §-aiban, valamint a 4 000 1938. M. E. számú rendelet 27. §-ában meghatározott feltételeknek­­ megfelelő vételi ajánlat folytán a fenti ingatlannak végrehajtási árverés hatályával bírói után magánkéz­ből­­ illő eladását a 224 1912. tk. számú végzéssel Papp József­né sz. Bődig Katalin javára bekebelezett haszon­élvezeti és kikötményi jognak épségben hagyása mellett elrendeli. Egyúttal a telekkönyvi hatóság 1943. évi június kő­­­lő. napjának dé­lelőtti 9 órájára hivatalos helyiségébe­n (földszint 5. sz. ajtó) tárgyalást tűz ki és felhívja az­­ érdekeltek figyelmét, hogy a vételi ajánlat 10%-át ki­­t tevő bánatpénz bírói letétbe helyezése mellett, legkésőbb i.a tárgyalás előtti napon déli 12 óráig bárki tehet a megajánlott vételi árat legalább 1 százalékkal meghaladó vételi ajánlatot. A tárgyaláson az, aki már szabályszerű írásbeli ajánlatot tett, a legmagasabb ajánlatot t/k-kal meghaladó új ajánlatot tehet, ha a letett bánatpénz összegét az új ajánlatnak megfelelően kiegészíti. Nagy­atád, 1943. évi április hó 20. napján. A nagyatádi k­­ r. járásbíróság, mint telkkönyvi hatóság, N 6005 Árverés. 6052/1942. Ik. szám. Csengeti Népbank r.-l. végreh­ajtatónak Csaholyi Ida és Csaholyi Verona végre­hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság elrendelte a végrehajtási árverést 700 pengő tőke követelés és járulékai behajtása végett a végrehajtást szenvedőknek a számossályii 256. számú tkvi betétben felvett ingatlan illetőségeikre összesen 1544 pengő kikiáltási árban. Az árverés részletes feltételei és tíz árverés alá kerülő ingatlanok az árverési hirdetményből állapíthatók meg. Az árverést 1943. évi július hó 21. huszonegy­ napján délután 3 órakor Szamossályi községházánál fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret ugyannyi százalékára kell kiegészíteni. Fehér­­gyarmat, 1943. évi február hó 19. napján. A fehér­gyarmati kir. járásbíróság, mint telekkönyi hatóság. N 5301 Árverés. 5770/1943. tk. szám. Ifj. Barcza Sándorné adorjánházai lakos végrehajtatának ifj. Barcza Sándor (Sándor fia) csöglei lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az árverést 350 pengő tőkekövetelés és járulékát be­hajtása végett a Csögle községben fekvő s a csöglei t16. sz. tkvi betétben A. + 1. sor, 197. évszám alatt felvett ingatlanra egynegyedrészben a végrehajtást szenvedett nevén álló rét és kert ingatlanra 450 pengő kikiáltási árban, az u. o. 136. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sor, 1181. és 1183. hrszám alatt felvett és fele­­részben a végrehajtást szenvedő nevén álló rét és szántó Üregköles tarról dűlőben ingatlanra 4498 pengő kikiál­tási árban, az u. o. 137. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sor, 337/2., 338. hrsz. alatt felvett egészben a végre­hajtást szenvedett nevén álló erdő a beltelekben és az udvar és kert a beltelekben ingatlanra 6000 pengő kikiáltási árban, a csöglei 337. sz. tkvi betétben A. 2. sor, 1084. hrsz. alatt felvett s egészben a végrehajtást­­ szenvedő nevén álló rét a Kocsiberek dűlőben ingat­lanra 951 pengő kikiáltási árban, a csöglei 137. sz. tkvi betétben A. + 3. sor, 1488/2. hrsz. alatt felvett s egész­ben végrehajtást szenvedő nevén álló rét a Mocsolya dűlőben ingatlanra 254 pengő kikiáltási árban, a csöglei 337. sz. tkvi betétben A. + 4. sor, 2370. hrsz. alatt felvett s végrehajtást szenvedő nevén álló szőllős és szántó a Paplag dűlőben ingatlanra 3689 pengő kikiáltási árban, a csöglei 137. sz. tkvi betétben A. + 5. sor, 2501/6. hrsz. alatt foglalt s végrehajtást szenvedő nevén álló szántó és vizárok hosszú dűlőben ingatlanra 781 pengő kikiáltási árban és végül a csöglei 337. sz. tkvi betétben A. + 6. sor, 2896. hrszám alatt felvett s egészben a végrehajtást szenvedő nevén álló szántó a Kopaszdomb dűlőben ingatlanra 2860 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1943. évi június hó 23. napján délután 3 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Deák Ferenc­ tér 16. szám, 7. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ház ingatlan a kikiáltási ár felé­nél, a többi ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Deve­cser, 1943. évi május hó 14. napján. A devecseri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 6017 Árverés. 1747/1943. tk. szám. Magyar Ba­k és Keres­kedelmi Rt. budapesti cég végrehajtatának ifj. Vincze József (nős Tímár Veronnal) végrehajtó­t szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tk . i hatóság a vhajtási árverést 2860 . tőkekövetelés és jár. behajtása végett a Dévaványa községben fekvő s a dévaványai 3536. betetben A. I. 4—6., 12—15. sor, 4989., 4990., 499­., 4987,2., 4988/2., 4992/2., 4993/2. hrsz. alatt felvett rét az Őrhalom dűlőben ártér 1 h. 762 négyszögöl legelő, u. ott ártér 994 négyszögöl, ház 17.­­ sz. alatt udvarral, u. ott ártér 732 négyszögöl, szántó u. ott ártér 13 h. 1211 négyszögöl, szántó u. ott ártér 7 hold 266 négyszögöl, itt ugyanott ártér 76 négyszögöl és szántó ugyanott ártér 2 hold 1589 négyszögöl területű jószágtestnek B. 6. alatt végrehajtást szenvedő nevén álló 36421­42424-ed részére még­pedig az arra C. 3.. 4. alatt Vincze József és neje Papp Eszter javára bekebe­lezett holtiglani haszonélvezeti jog fenntartásával 7069 pengő kikiáltási árban elrendeli azzal, hogy amennyi­ben a haszonélvezeti jog fenntartásával a haszon­­élvezeti jogot megelőző követelések kielégítésére ezennel 5100 pengőben­­megállapított összeg be nem ígértetnek, úgy az árverés hatálytalanná válik, s az árverésen amelyet azonnal folytatni kell, a haszonélvezet fenn­tartása nélkül bocsájtandó az ingatlan illetőség árverés alá. Az árverést 1943. évi június hó 21. napján, délután­­i órakor Dévaványa községházánál fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan illetőség a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret ugyannyi százalékára kell kiegészíteni. Kisúj­­szállás, 1943. évi február hó 24. napján. A kisújszállási kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6016­­ ----------------------------------------­.­­ Árverés. Pk. 323/1943. szám. Dr. Zsarn­óczay János budapesti ügyvéd által képviselt Nyugatmagyarországi­­ fakereskedelm­i r­­ t. végrehajtató javára 47.500 pengő­­ tőkekövetelés és járulékai erejéig a budapesti központi­­ királyi járásbíróság 1062/1943. .számú végzése folytán­­ foganatosított kielégítési végrehajtás során 194­3. évi , február hó 18 napján le- és felülfoglalt és 8.268 P-re­­ becsült ingóságokat, közöttük : 4.134 köteg rózsefa a­­ végrehajtást szenvedő erdejében, Kisgyarmaton 1943. évi­­ július hó 3. napjának déli 12 órájára ezennel kitűzött ‘ bírói ' árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés­­ ellenében el fognak adatni. Vámosiul kévi, 1943. évi , május hó 26. napján. Becky István, kir. bírósági végre­­s­hajtó. ’ O F 12­42 ■n»«i«ni»in— ■ inimmmni Min hjluhschih mi............. in­­­i Egyes szám­ára 20 füllér Idézések. Idézés: 185/1943. Kjö. szám. Néhai kiskorú Pen­czer Béla volt rácalmási lakos hagyatékának tárgyalására a határnapot 1943. évi julius hó 5. napjának délelőtti 9 órájára Adonyba, Koller-utca 36. szám alatti hivatalos helyiségembe ezennel kitűzöm és erre az ismert örökö­sökön felül még netán létező ismeretlen örököstársakat azzal idézem meg, hogy — ha meg nem jelennek­­— örökösödési igényük a hagyaték tárgyalása során nem fog figyelembe vétetni. Adony, 1943. évi május hó 27. napján. Dr. Ónody Gábor, kir. közjegyző. 5452 Idézés: 590/1942. Kjö. szám. A Szegeden, 1942. évi október hó 28. napján szóbeli végrendelet hátrahagyása mellett meghalt néhai özv. Schiltinger Her­rikné szül. Spitzer Sarolta volt szegedi (Polgár­ utca 18. szám alatti) lakos hagyatéki ügyében valószínűnek mutatkozik, hogy az ismert örökösökön felül még egy vagy több ismeret­len örököstárs is van. Ezeket az 1894. évi XVI. t.-c. 57. §-a értelmében, az 1913. évi julius hó 2. napján délelőtti 9 órára Szegeden, Széchenyi-tér 5. szám alatt levő hivatalos helyiségembe azzal idézem meg, hogyha meg nem jelennek, örökösödési igényük a hagyaték­­tárgyalás során nem fog figyelembe vétetni. Szeged, 1943. évi május hó 21. napján. Dr. Tarján Béla, kir. közjegyző, 6008 Idézés: P. 1,296/3. 1943. szám. A szabadkai kir. tör­vényszék közhírré teszi, hogy Lendvay József felperes­nek ifj. Lichneckert József és társai alperesek ellen 38676 pengő tölte és jár. iránt indított perében a per­felvételre határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1943. évi június hó 28. napján délelőtt 10 órakor hi­vatalos helyiségében (Horthy Miklós­ utca, I. emelet 57. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig Horváth Gizella alperes részére — aki ismeretlen­ helyen tartózkodik — ügygondnokul Vujkovics L. Pál szabadkai ügyvédet nevezte ki.­­_______________________________

Next