Budapesti Közlöny, 1943. július (77. évfolyam, 144-170. szám)

1943-07-01 / 144. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Prokopetz József újvidéki állami gimnáziumi rendes tanárt az állami középiskolai és a velük egy tekintet alá eső többi tanár részére megállapított és VI. fizetési osztály 2. fokozatának megfelelő ll. fizetési fokozatba előléptetem. Kelt Budapesten, 1943. évi junius hó 21. napján. Horthy s. k. dr. Szinyei Merse Jenő s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Stock Károly új­­verbászi állami gimnáziumi rendes tanárt az állami középiskolai és a velük egy tekintet alá eső többi tanár részére megállapított és a VI. fizetési osztály 1. fokozatának megfelelő 12. fizetési fokozatba előléptetem. Kelt Budapesten, 1943. évi junius hó­­/I. napján. Horthy s. k. dr. Szinyei Merse Jenő s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Jovánov Dusán új­vidéki állami szerb tanítási nyelvű gimnáziumi rendes tanárt az állami középiskolai és a velük egy tekintet alá eső többi tanár részére megálla­pított és a VI. fizetési osztály 1. fokozatának megfelelő 12. fiz­etési fokozatba előléptetem. Kelt Budapesten, 1943. évi junius hó 21. napján. Horthy s. k. dr. Szinyei Merse Jer .­s. k. ,4 m. kir. belügyminiszter Beszterce-Naszód vármegye területén ideiglenes hatállyal kineve­zett községi és körjegyzők közül az 1942 : XXII. t.-c. 3. §-a alapján kinevezte községi jegyzővé : Borgóbeszterce nagyközséghez Oriskó László borgóbesztercei lakost, Földra nagyközséghez Mészáros János földrai lakost, .Jád nagyközséghez Menyimi Péter jádi lakost, Kisrebra nagyközséghez Nedelea Aurél kisrebrai lakost, Kosna nagyközséghez ifj. Czetz Arthur kosnai lakost. Les,nagyközséghez id. Czetz Arthur lesi lakost. Major nagyközséghez Hapka László majori lakost, Monorfalva nagyközséghez Putnoky Ferenc monorfalvi lakost, Nagyiba nagyközséghez Sons Károly nagy­­ilvaii lakost, Naszód nagyközséghez Veress Gyárfás ,naszódi lakost, Oláhszentgyörgy nagyközséghez Páka László oláhszentgyörgyi lakost, , , Óradna nagyközséghez Péterffy Sándor óradnai lakost, Radnala­josfalva "nagyközséghez Mi­kovi Pád radnalajosfalvi lakost, Romoly nagyközséghez Kozma Miklós romolyi lakost. Szászlek­ence nagyközséghez Hoff­manni Mihály szászlekencei lakost. Szászszentgyörgy nagyközséghez Bírta Imre szászszentgyörgyi lakost. Teli­s nagyközséghez Tóth László lelesi lakost. Újradna nagyközséghez Pagonyi József újradnai lakost és Várarja nagyközséghez Gutinu Lipiu­s várorjai lakost , körjegyzővé : az aldorfi körjegyzőséghez Ar. Frigyes aldorfi lakost, az alsóbalázsfalvi körjegyzőséghez Bari László alsóbalázsfalvi lakost, az alsóborgói körjegyzőséghez Balogh Imre alsóborgói lakost, az aszóbesztercei körjegyzőséghez Kémenes János aszabesztercei lakost, a besenyői körjegyzőséghez Henning Tamás besenyői lakost, a borgótihai körjegyzőséghez Mosonyi István borgótihai lakost, a budatelki körjegyzőséghez Penteker Ká­roly Frigyes budatelki lakost, a dipsei körjegyzőséghez Krántner János petresi lakost, a felsőborgói körjegyzőséghez ifj. Zombor Kálmán felsőborgói lakost, a harinai körjegyzőséghez Szabó Béla harinai lakost, a kisdemeteri körjegyzőséghez Zsigmond Ferenc kisdemeteri lakost, a kissajói körjegyzőséghez Jekeli Guidó kissajói lakost, a magurai körjegyzőséghez Nagy Gábor magurai lakost, a magyarnemegyei körjegyzőséghez Zentai Dénes Gábor magyarnemegyei lakost, a mezőszentmihályi körjegyzőséghez Benke József mezőszentmihályi lakost, a nagydemeteri körjegyzőséghez Raidel János nagydemeteri lakost, a nagysajói körjegyzőséghez Szaniszló Imre nagysajói lakost, a sajónagyfalusi körjegyzőséghez Nyíri Dezső sajónagyfalusi lakost, a szamosmakódi körjegyzőséghez Bajzáth Jenő szamosmakódi lakost és a szászbudaki körjegyzőséghez Müller Vilmos szászbudaki lakost. (42.159/1943. 111. B. M. szám.) _____ .4 m­. kir. belügyminiszter Máramaros vár­megye területén ideiglenes hatállyal kinevezett községi- és körjegyzők közül az 1942 : XXII. t.-c. 3. §-a alapján kinevezte községi jegyzővé . Aknaszlatina nagyközséghez Lyachovics Ákos aknaszlatinai lakost, Alsóapsa nagyközséghez Pap Mihály alsó­­apsai lakost, Alsóvisó nagyközséghez­­Molnár János alsóvisói lakost, Felsőszelistye nagyközséghez Kovács János felsőszelistyei lakost, Havasmező nagyközséghez Láday János havasmezői lakost, Hosszúmező nagyközséghez dr. Pető Gábor hosszúmezői lakost, Izaszacsal nagyközséghez Gally Viktor izaszacsali lakost, Jód nagyközséghez Hriczán Miklós jódi lakost, Középapsa nagyközséghez Karsai Antal középapsai lakost, Leordina nagyközséghez Zsolnay Albert­­ leordinai lakost, Rónaszék nagyközséghez Teremi­ Gyula rónaszéki lakost, Szurdok nagyközséghez Zakariás József János szurdoki lakost, Técső nagyközséghez Görgényi Mátyás técsői lakost és Visk nagyközséghez dr. Kenyeres Sándor újbocskói lakost ; körjegyzővé , az aknasugatagi körjegyzőséghez Nagy Sán­dor aknasugatagi lakost, a barcánfalvi körjegyzőséghez Sármány József barcánfalvi lakost, a bárdfalvi körjegyzőséghez Bálint Dezső bárdfalvi lakost, a biulfalvi körjegyzőséghez dr. Sápy Lajos­­ budfalvi lakost, a felsőrónai körjegyzőséghez Sima Dénes felsőrónai lakost, az izakonyh­ai körjegyzőséghez Dunka György izakonyhai lakost, a kabolapataki körjegyzőséghez Táby Antal kabolapataki lakost, a máragyulafalvi körjegyzőséghez Bodó Imre máragyulafalvi lakost és az újbocskói körjegyzőséghez Marina Béla viski lakost, községi közigazgatási jegyzővé . Aknaszlatina nagyközséghez Csaba István aknaszlatinai lakost és HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny.­­ Hatóságoknak havonkint jar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ | Magánosoknak havonkint 3 ., 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ I n » » további 8 old.­kint — 16 „ Havonkint Negyedévenkint Számonkint Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével; az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — m­agánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó Ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési dijára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó.­­ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­­­­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő: 4 ar. P 80 f. 14 „ 40 „ — 20 „ A lap mai számához mellékletként csatolva van: 1. a m. kir. minisztériumnak a közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményei, továbbá a nyugdíjasok, özvegyek és árvák ellátási dijai tárgyában kiadott 3.500 1943. M. E. számú rendelete ; 2. az 1943. év első felében közzétett rendeletek mutatója és számjegyzéke. Egyes szám­ára 1 pengő 60 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék