Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1943. július (77. évfolyam, 144-170. szám)

1943-07-01 / 144. szám értesítője

M­fpm tfmmsffffíMtiJF Előfizetési felhívás ! A lejáró előfizetések megújítása céljából a mai lapszámhoz postatakarékpénztári befize­tési lapot csatoltunk. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítő­jének előfizetési díja : havonta ................ .­.Só arany pengő negyedévre ........... ford ., Felkérjük­­. Előfizetőinket, akiknek az elő­fizetése f. hó végével lejár, hogy az előfizetési dijat postafordultával beküldeni szíveskedje­nek, nehogy a lap küldése fennakadást szen­vedjen. A BUDAPESTI KÖZLÖNY KIADÓHIVATALA Budapest, 1943.m / Csütörtök, július 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS­ É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10 — 14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 az. f. minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mlm sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypenge 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetésvállalatnak megbízást nem adott. A hirdetések közzététele a kézirat szürkeztét követő hun uuttih »apum u.o­. Hivatalos hirdetmények, ingó árverések. Árverés. Pk. 1. 54188., 53129/1943. szám. Közhírré te­szem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság P 206.674. és 111.896/940. számú végzésével ifj. dr. Temple Rezső (IV., Ferencz József-rakpart 26.) és d­r. Schwarcz Károly (II., Lánchíd­ u. 7.) ügyvédek által képviselt Angol Elemi Bizt. Rt. és Grill Károly Könyv­kiadó Vállalat végrehajtátok részére, végrehajtást szen­vedő ellen 50 és 237 - 12 fill. követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1.020 P és 921 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére­­ jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási­­­i jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése­­ erejéig Pk. 1. 59339/942. sz. a. dr. Soós József ügyvéd­­ által képviselt Magyar Köztisztviselők javára 221 P 80 f,­­ Pk. I. 53129/942. sz. a. dr. Fábri Vince ügyvéd által i­s képviselt Méray Motorkerékp. 1329 P 88 f, végrehaj- ,­­­lást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Torockó-tér 1­4. szám, II. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartá-­­­sára határidőül 1943. évi július hó 3. napjának dél-­­­előtti 9 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt­­ bútorokat, lakásberendezést, rádiót, szőnyeget, csillárt,­­ festményeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő- é­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb­­ áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szén-­­ védő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pen- i­gen felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­­t­­ási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból­­ a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés­­ megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be.­­ Budapest, 1943. évi május hó 28. napján. Donovai ,­­ Rudolf, kir. bír. végrehajtó. O­F 12905 Árverés. Pk. XII. 606849/1943. szám. Dr. Neményi Sándor (Szemere­ u. 8.) ügyvéd által képviselt Lengyel István javára 410 P tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1943. évi 416267. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi április hó 28. napján lefoglalt, 3520 P becsértékű­ ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, az alább megnevezett : Pk. 606814/1943. sz. dr. Jakó András ügyvéd által kép­viselt Kopornaky István javára 500 P es jár, és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében Budapesten, X. ker., Bolgár­ utca 7. szám, földszint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határ­­■ időül 1943. évi július hó 2. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bireim­" lefoglalt bútorokat, zengő­­i rát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­nek­-fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is - de a­­ kikiáltási ar­ktiaanu­­s-t"fvrizs­­ azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg­i hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a be-­i jelentő a helyszínén nem jelennék meg, ha csak ellen­­­­kező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingósá- I gokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül­­ van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy­­­ tizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1943. évi­­ május hó 29. napján. Dr. Augner Pál, kir. bír. végre-­ hajtó. O­F 12902 .-- - - - -....- - - -..........- . . . - ........ Árverés. Pk. X. 614258/1941. szám. Dr. Sepsey Bene­­­­dek soroksári ügyvéd által képviselt Féld József javára­­ 60 P lőké és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1941. évi 106236. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1941. évi szep­e­ti­mber hó 11. napján lefoglalt, 2111 P 70 f becsértékű­ ] ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, a fent megnevezett és ezen­­ hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből­­ ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben a kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó­­ hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést­­ kitűzőm és annak végrehajtást szenvedő lakásán­k üzletében Budapesten IX. ker., Illatos­ utca 9637. hrsz. A bolgár kertészetben leendő megtartására határidőül , 1943. évi július hó 9. napjának délutáni 3 óráját tűzöm­­ ki, amikor a biróilag lefoglalt teherkocsit, üvegrámákat­­ és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­t fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a ki­­­kiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak­­ azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult —­ el fogom adni, még akkor is, ha a­­ bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, ha csak­­ ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon­­ ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn­­ felül várt, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár I egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1943. évi június hó 12. napján. Szmrecsányi Lajos, kir. kir.­­ végrehajtó. OF 12897 Árverés. Pk. 18202­/42­. szám. Dr. Kenéz Miklós mis­kolci ügyvéd által képviselt özv. dr. Teleszky Béláné kassai végrehajtató javára 200­0 követelés és járu­lékai erejéig 1943. évi július hó 5.-én, délután 17 óra­kor Kassán, Kossuth Lajos­ utca 8. szám alatt, a kassai kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt vég­rehajtás során lefoglalt és 1.510 pengő becsértékű­ ingó­ságokat , bútorokat, pult söraparáttal, üveges kredenc, ■ asztalokat, székeket stb. biróilag elárverezem. Kassa,­­ 1993. évi junius hó 17. napján, ifj. Fábián András, kir. bír. végrehajtó. . .OF 12906 / Árverés. Pk. X. 708.858/1940. szám. Dr. ifj. Wiener József (V., Váci­ út 6. szám) ügyvéd által képviselt Blau László javára 411 pengő 60 fillér tőke és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1939. évi 20749. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás során 1940. évi május hó 3-án lefoglalt és 5.139 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­nevezett végrehajtató által megkerestetvén a meg­nevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehaj­tást szenvedő lakásán­k üzletében Budapesten. V. kerület, Személynök-utca 16. szám, V. emelet 5. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1943. évi július hó 9. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorokat, szőnyeget, képeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult el fogom adni, még akkor­ is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kivált­ságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi június hó .2. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. C­F 12908 Árverés. Pk. X. 009609/1943. szám. Dr. Schleifer Sán­dor szombathelyi ügyvéd által képviselt Legáth Testvé­rek javára 783 pengő 97 fillér tőke és járulékai erejéig a szombathelyi kir. járásbíróság 19413. évi 192. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1913. évi május hó 24. napján lefoglalt és 10.400 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­nevezett végrehajtató által megkerestetvén a meg­nevezett és ezen hirdetményből, valamint a fogla­lási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglalta­tóik javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fenn­áll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehaj­tást szenvedő lakásán üzletében Budapesten. V. kerület, Csáky­ utca 49/31. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1943. évi július hó 9. napjának délutáni fél­­ óráját tűzöm ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorokat, légyfogókat és k­evéb imu'­ó... -kal a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­­. . est vár­ó ... .de E kiál­lási ár kétharmadrólszénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi június hó 19. napján. Szmrecsányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. O 7978 Árverés. Pk. X. 709.615/1943. szám. Dr. Sándor Endre ügyvéd által képviselt Eich­ler Ilona javára 272 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1942. évi 417.290. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás során 1942. évi július hó 23. napján lefoglalt és 1.377 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­ neveze­tt végrehajtató által megkerestetvén a meg­nevezett és ezen hirdetményből, valamint a fogla­lási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglalta­tók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fenn­áll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehaj­tást szenvedő lakásán­k üzletében Budapesten, IX. kerület, üllői-út 89/a házszám, II. emelet 4. ajtószán) alatt leendő megtartására határidőül 1943. évi július­ hó 7. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, rádiót és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi június hó 10. napján. Dr. Bárány Kál­mán, kir. kir. végrehajtó. O­F 12921 Árverés. Pk. X. 714.267/1942. sz. Dr. if­j. Dénes István IVL, Podmaniczky­ utca 16. szám) ügyvéd által képviselt özv. Bán Emilnné szül. Braunn Izabella javára 1.030 P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1942. évi 1926. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1942. évi november hó 20. napján lefoglalt és 6.180 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­nevezett végrehajtató által megkerestetvén a meg- MMzajiZö.EGrmkt Egyes szám­ára 20 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék