Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1943. július (77. évfolyam, 144-170. szám)

1943-07-01 / 144. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1943 július 1. 144. szám. nevezett és ezen hirdetményből, valamint a fogla­lási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglalta­tók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fenn­áll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehaj­­­­tást szenvedő lakásán — üzletében Budapesten, VI. kerület, Lövölde-tér 3. házszám, I. emelet 6. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1913. évi julius hó 5. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, ami­kor a biróilag lefoglalt barátokat, 20—24. tétel alatti perzsaszőnyegeket, képeket, festményeket bronz tár­gyakat, porcellán­okat, kristályvázákat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétham­adrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult el fogom adni, még akkor­­is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000­­ pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi május hó 30. napján. I­r. Augner Pál,­­ kir. bír. végrehajtó. O I 12901 Árverés. Pk. I. 54034/1943. szám. Közhírré teszem,­­ hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 3129/1943 számú végzésével dr. Harkányi József (Jókai­ u. 28.) ügyvéd által képviselt Asztalosok és Kárpitosok Termelő és Értékesítő Szövetkezete végrehajtató részére, végre­hajtást szenvedő fek­en 1400 pengő követelés és járulékai­­ erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1495 pengőre be­csült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árve-­­­rést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem­­ tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást­­ szenvedő lakásán Budapesten, XI. kerület, Vitézek-tere­­ 1. számú ház, 1. emelet 8. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1943. évi július hó 5. napjának délelőtti fél 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a­­ legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végreha­j­tást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban lett nem je­lenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem­ tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Buda­pest, 1943. évi május hó 31. napján. (Donévai Rudolf, kir. kir. végrehajtó. . CL­F- 12909-Árverés. Pk. I. 617531/1942. szám. Dr. Zöld Ferenc ügyvéd javára 1000 pengő tőke és több követelés és já­rulékai erejéig az I-—-HI. ker. kir. járásbíróság 1942. évi 6795. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1942. évi szeptember hó 212-én lefoglalt ás 3428 pengő becsértékű ingóságokra a kir. járásbíróság végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvitől ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset fo­lyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben Budapesten, II. kerület, Iskola­ utca 35/a. házszám, II emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időig 1943. évi julius hó 1. alapjának d. u. egynegyed 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmények és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsárom alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/4931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. 59548/1941. szám. Dr. Rajna Dénes ügyvéd által képviselt Klics Ferenc javára 3000 pengő és járulékai. Pk. 60406/1942. szám. Dr. Holczer János ügyvéd által képviselt Markovit® Im­réné javára 6670 pengő és járulé­kai. Budapest, 1943. évi június hó 4. napján. Lestár István, kir. kir. végrehajtó. O­F 12918 * 3 Árverés. Pk. X. 601770/1943. szám. Dr. Szőllősy Leó (V., Szemere­ utca 13.) ügyvéd által képviselt Concern magkereskedelmi rt. javára 1950 P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1943. évi 601770. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás során 1943. évi május hó 28. napján lefoglalt, 4970 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a fent megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán­k üzletében Budapesten, VI., Lövölde-tér 3. szám, I. emelet 6. ajtószám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1943. évi július hó 12. napjának dél­előtti 149 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bronz szobrot, parcellán étkészletet, parcellán dísz­tárgyakat, kristályüveg vázákat, alpacca tálcákat, antik órát ás egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a be­jelentő a helyszínén nem jelennék meg, ha csak ellen­kező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon igasá­­gokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy­­tizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1943. évi junius hó 17. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végre­hajtó. O­F 12894 Árverés. 91/1943. vht. szám. A zombori kir. törvény­szék 81/1942. sz. végrehajtást elrendelő és az apatini kir. járásbíróságnak Pk. 3310/1942. számú kiküldő végzése folytán az esetleg fizetett összeg beszámításával 6410 P tőke és járulékai behajtása végett dr. Trischler Aladár hódsági ügyvéd által képviselt Hódsági Takarékpénztár és Segélyszövetkezet végrehajtató javára, végrehajtást szenvedő ellen 1943. évi július hó 6. napján d. e. 11 óra­kor végrehajtást szenvedett lakásán Doroszlón, Kálvária­utca 6. szám és Kossuth Lajos­ utca 23. szám alatt 1766 pengőre becsült ingók, u. m. : hordók, 1952 liter bor, 1 üsző, 1 kerékpár és 1 mérleg bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett esetleg becsáron alul is eladatnak még akkor is, ha a bejelentő fél az árveré­­­­sen meg nem jelenne, hacsak ellenkező kívánságot írás­­­ban nem nyilvánít. Apáton, 1943. évi junius hó 16. nap-­­­ján. Le­incs Sebők, kir. bv. végrehajtó. 0 7965 [ Árverés: 92/1943. vht. szám. Dr. Thuróczy Dezső ügy­véd által képviselt Kolozsváry Kiss Árpád javára 1937 I . tőke és több követelés és járulékai erejéig, ameny­­nyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, a kiskunhalasi kir. járásbíróság , 1942. évi Pk. 2565. számú végzésével elrendelt biztosítási végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1942. évi október hó 17-én felülfoglalt és 215.591 , 50 fillérre becsült ingóságokra a kir. járásbíróság végzésé-­­­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók ja­vára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán­, üzletében : Kiskunhala­son, Inoka Kistelek 53. szám alatt leendő megtartására határidőül 1943. évi július hó 5. napjának d. u. 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, tehenet, sertést, lovat, juhot és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a becsár kétharmad részéért, kész­pénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak el­lenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Kiskunhalas, 1943. évi június hó 17. napján. Pornói László, kir. kir. végrehajtó. O 7945 Árverés: 152/1943. vht. szám. Dr. Groszmann László ügyvéd által képviselt budapesti ügyvéd által képviselt Kovács Oszkár j­ivárn .'*67- p 55 fillér és az összes foglal­tatók tőkekövetelése, ezek kamatai és járulékai erejéig, a kecskeméti kir. járásbíróság Pk. 8977/1943. sz. vég­zése folytán az 1943. évi február hó 18-án lefoglalt és 7890 pengőre becsült világra az árverés elrendeltetvén, annak Kecskeméten, Arany János­ utca 30. szám alatt leendő megtartására határnapul az 1943. évi július hó 5. (öt) napjának d. e. 10 (tíz) óráját tűzöm ki, amikor a foglalás alatt levő koporsók, írógép és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom adni. Kecskemét, 1943. évi június hó 17. napján, Bantha Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O 9730 Árverés. Pk. 1419/1943. szám. Dr. Dömötör Jenő budapesti (V., Vigadó­ u. 6.) ügyvéd által képv. Futura a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi rt. javára 150 pengő tőke és járulékai erejéig a margittai kir. .já­rásbíróság 816/1943. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1943. évi május hó 17. napján felülfoglalt és 1600 pengőre becsült ingóságokra a margittai kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján dr. Pap János ügyvéd által képviselt Banka Romaneasca Rt. javára 997 P tőke és járulékai, dr. Bereghy Sándor ügyvéd javára 187 P tőke és járulékai erejéig, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Szoldobágy községben leendő megtartására határidőül 1943. évi július hó 8. napjának dr. u. 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt teheneiket, a leg­többet ígérőnek, de legalább a becsérték kétharmad­részéért, készpénzfizetés mellett el fogom adni. Mar­gitta, 1943. évi junius hó 17. napján. Zsigmond Géza, kir. kir. végrehajtó. O 7941 Ingatlan árverések. Árverés. 904/1943. 1k. szám. Dr. Grósz Pál végre­hajtóinak, F­ilep János (nős Lovász Idával) végrehaj­tást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 688 al. P 50 f tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Tiszaszederkény községben fekvő s I. a tiszaszederkényi 113. sz. tkvi betétben A. II. 5—14. sorsz., 1279/1., 1279/2., 1297/3., 1283., 1284., 1296., 1297., 1298., 1299., 1300. hrsz. alatt felvett­­16 hold 384 négyszögöl szántó, 8 hold 514 négyszögöl rét, 1516 négyszögöl mocsár és 170 négyszögöl udvar és gazda­sági épület a Töltésen inneni örösi határ dűlőben) s B. Z. szerint egészben végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanokra 38.296 . kikiáltási árban, továbbá H. a tiszaszederkényi 1411. sz. tkvi betétben A. 1. 1—3. sorsz., 306., 307., 308. hrsz. alatt felvett (1348 négyszögöl kert és 1038 négyszögöl ház, udvarral a Beltelekben) ingatlanból B. J. szerint végrehajtást szén­védő nevén álló­­ részre 13.800 a kikiáltási árban elrendelte. Az 1. alatti ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron, a II. alatti ingatlanok pedig a Sajószögedi Hitel­szövetkezet érdekében tartandó árverésen 9553 P 43 f, az árverést kérő végrehajtató érdekében tartandó árve­résen 12.423 P 43 f vételárnál alacsonyabb áron el nem adhatók. Az árverést 1943. évi július hó 17. napján, délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (gróf Bethlen István­ u. 37., földszint 13.) fogják megtartani. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Mező­csát, 1943. évi február hó 22. napján. A mezőcsáti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7956 Árverés. 6322/1943. tkv. szám. özv. Márton Mihályné szül. Gáspár Katalin végrehajtatónak Parjol Emánuel és neje szül. Kirschlager Katalin ismeretlen helyen tartózkodó végrehajtást szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2466 P 67 f tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett Kolozsváron, a Méhes­ utca 69. szám alatt fekvő s a kolozsvári 10336. sz. telekjegyzőkönyvben ALL rdsz., 3111. hrsz. alatt foglalt, 223 [H-ös kiter­jedésű ingatlanon téglából épült, cseréppel fedett 2 szoba és 2 konyha és mellékhelyiségekből álló ház, udvar és kertnek B. 2. sorsz. alatti­­ jutalékára 5720 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1913. évi szeptember hó 2. napján, dél­előtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Honvéd­ utca 2. sz., Cs. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanrész a kikiáltási ár felé­nél alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Kolozs­vár, 1943. évi április hó 3. napján. A kolozsvári kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.­­ N 7673 Árverés. 1650/1943. tk. szám. Budapestvidéki m. kir. pénzügyigazgatóság által képv. m­. kir. kincstár végre­­hajtatának Vörös Jánosné Ulbrich Mária és Hostin Ró­bertn­é Vörös Anna végrehajtást szenvedő ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a vég­rehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 835 pengő 21 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Budafok m. városban fekvő s a budafoki 3230. számú telekkönyvi betétben, A. + 2. sor, 1094. hrsz. alatt foglalt Ház, Géza­ u. 25. és Árpád-utcai 16. szám alatti udvarral 154 négyszögöl területű ingatlanra 5.280 ( kétezer(eleszáznyolcvap pengő) kikiáltási árban el­őrendelte. A telekkönyvi hatóság megállapítja, hogy a C. 33. sorszám alatt özv. Vörös Jánosné haszonélvezeti jogát megelőző terhek fedezetére szükséges összeg 5.310 pengő, amennyiben az ingatlan a haszonélvezeti jog fenntartásával oly árban adatnék el, mely ezt az összeget el nem éri, akkor az árverés hatálytalanná válik és az ingatlan a haszonélvezeti jog fenntartása nélkül a kitűzött határnapon újabban elárvereztetik. Az árverést 1943. évi július hó 26. napján, délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Budafok, Városháza, földszint 16. ajtószám) fogják megtartani. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanilyen százalékára kell kiégészí­­teni. Budafok, 1943. évi március hó 31. napján. A buda­foki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12911 Árverés: 7895/1943. tk. szám. M. kir. Kincstár végre­hajtainak. Erdélyi Mór és neje Wisinger Leopoldina végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a tkvi hatóság a végrehajtási árverést 3.500P tőke­­követelés és járulékai behajtása végett a Mátyásföld községben fekvő s a mátyásföldi 834. számú telek­könyvi betétben A. + 3. sorszám, 804. hrszám­ alatt felvett házas ingatlanra 25.000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Árverési feltételek : 1. A legkisebb vételár : a) csatlakoztatott kérelme esetén : 19.924 P, b) az árverést kitűző kérelme esetén : 16.421 P. Az árverést 1943. évi augusztus hó 7. napján, dél­előtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (K­olthy Miklós-út 19. szám, 10. ajtószám) fogják meg­tartani. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanilyen százalékára kell kiegé­szí­teni. Gödöllő, 1943. évi március hó 27. napján. A gödöllői kir. járási bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12916 Árverés. 4687/1943. tk. szám. Egyesült Csongrádi Ta­karékpénztár rt. végrehajtainak. Kovács Kálmán és neje Papp (L. Papp) Rozália végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság utóajánlatra újabb árverést rendel el 8.700 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Kunszent­­márton községben fekvő s a kunszentmártoni 446. s. telekkönyvi betétben foglalt A. + 1. sorszám, 968. hrsz., 422. o. 1. számú beltelkes ház és udvar 193 négy­szögöl területtel ingatlanra 1.980 pengő, ugyanezen telekkönyvi betétben foglalt A. + 2. sor­szám, 8916/1. hrsz. 6. dülőbeli szántó ingatlanra 2 hold 581 négyszögöl területtel 1.980 pengő, a kunszentmártoni 2681. számú telekkönyvi betétben foglalt A. I. 1—5. sorszám alatt felvett 8913. hrsz. 104 négyszögöl ut, 8914. hrsz. 1175 négyszögöl legelő, 8916/1. hrsz. 166 négyszögöl ház, udvarral 8915/2. hrsz.

Next