Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1943. július (77. évfolyam, 144-170. szám)

1943-07-01 / 144. szám értesítője

1948 julius 1. 144. szám. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 800 négyszögöl szántó, és 8915/4. hrsz. 5 hold 1098 négyszögöl szántó, mind a ft. dűlőben fekvő ingatlanra 8.800 pengő. a kunszentmártoni 21182. telekkönyvi betétben foglalt A.­­+ 1. sorszám, 8915/3. hrsz 6. dűlőbeli 7 hold 142 négyszögöl területű szántó ingatlanra 7.700 pengő, a Szelevény községben fekvő és a szelevényi 2011. számú telekkönyvi betétben foglalt A. I. 1—2. sorszám, 1711. hrsz. ház, udvarral 28 négyszögöl és 1712. hrsz. szőlő 596 négyszögöl területű Halász dülőbeli ingatlanra íelet­ó kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében megtartására 19­13. évi július hó 10. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki. Kerü­­­letiház­ utca 5. szám, 16. ajtószám alá. I. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási árnál alacsonyabb árban eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Kunszentmárton, 1943. évi junius hó 1t.­­napján. A kunszentmártoni kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12919 Árverés. 9048 1943. tkvr. szám. Tüzelőanyag kereske­delmi Kft. végrehajtatának Bajkai István (nős Kánai Júliával) végrehajtást szenvedő ellen indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi hatóság a Vht. 144. és 146. §3-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést a végrehajtatónak 187 pengő 50 fillér tőke és járulékai­ból álló követelése és 12 pengő árverés kérési költség­nek, valamint az ezúttal csatlakozottnak kimondott Kuncze Pálné 27 pengő 40 fillér tőke és járulékaiból álló követelésének a behajtása végett a gödöllői kir. járásbíróság területén lévő Pécel községben fekvő és péceli 2799. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sor­szám, 778 5., 779/2. hrsz. alatt felvett kert és végre­hajtást szenvedő nevén álló lakóházra 742 pengő ki­kiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverés megtartását Pécel községházához 1943. évi július hó 22. napjának d. c. 10 órájára tű­zi ki azzal, hogy az árverést Horváth József kir. bírósági végrehajtó foganatosítja, de a Te. 88. §-a értelmében csak útiköltségének előlegezése esetén. Az árverési feltételek a telekkönyvi hatóság földszint 6 szám alatti hivatalos helyiségében és Pécel község elöljáróságánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Az­ árverési hirdetmény egy példányát kifüggesztés, egy példányát az árverési feltételek megtekinthetése végett Pécel község elöljáróságának, továbbá egy-egy példányát szabályszerű körözés végett a szomszédos községek elöljáróságának megküldi. Gödöllő, 1943. évi április hó 15. napján. A gödöllői kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12912 Felhívás: 1056/1943. szám. A beregszászi kir. törvény­szék dr. Túri Gyula beregszászi ügyvéd által képviselt Szűcs Györgyné szül. Bobn­szky Ilona, mezőterebesi lakos folyamodó kérelme folytán az 1894. évi XXXI. t.-c. 77. §-ának b) pontja alapján felhívja az ismeret­len helyen tartózkodó Szűcs György volt mezőterebesi ■ lakost, hogy feleségével, Szű­cs Györgyné szül. Bobnszky­­ Ilonával az 1939. évi augusztus hó 13. napján a mező­terebesi állami anyakönyvvezető elött kötött házasságon­­ alapuló életközösséget a jelen hirdetménynek a hivata­­l­­os lapban történt beiktatását követő naptól számított egy év alatt álítsa vissza, mert ellenkező esetben a fo­­­­lyamodó keresete következtében a bíróság a házasság­­ felbontása felől fog határozni. Felhívja továbbá, hogy tartózkodó helyéről a bíró­ságot értesítse, mert ellenkező esetben a megindítandó bontóperben új hirdetményi idézés mellőzésével dr. Klein Jenő ügyvéd, beregszászi lakos, most kinevezett ügygondnok fogja őt képviselni. Beregszász, 1943. évi május hó 22. napján A beregszászi kir. törvényszék. 2—1 *21153­­ Felhívás: 1826/1943. szám. A marosvásárhelyi kir. törvényszék dr. Dorgó Antal tékéi ügyvéd által képe­t viselt Dedean Illés tékei lakos folyamodó kérelme foly­­a­tán az 1891: XXXI. t.-c. 77. §-ának b) pontja alapján , felhívja az ismeretlen helyen tartózkodó Gábor Johanna­­ volt lékei lakost, hogy férjével, Dedean Illéssel­­ az 1904. évi február hó 14. napján nagy­sajói állami anyakönyvvezető előtt kötött házas-s­ságon alapuló életközösséget a jelen hirdetménynek a­­ hivatalos lapban történt beiktatását követő naptól szá- s mitolt egy év alatt állítsa vissza, mert ellenkező esetben­­ a folyamodó keresete következtében a bíróság a házas­­s­­ág felbontása felől fog határozni. Felhívja továbbá, hogy tartózkodó helyéről a bírósá­got értesítse, mert ellenkező esetben a megindítandó­­ bontóperben új hirdetményi idézés mellőzésével Egey Jenő ügyvéd marosvásárhelyi lakos, most kinevezett ügygondnok fogja őt képviselni. Marosvásárhely,­­ 1943.­­ évi május hó 31. napján. A marosvásárhelyi kir. tör- i törvényszék. 7840 Csődhirdetmény. Csőd. Cs. 3239/109 1941. szám. Vb. néhai Lang Hermann csődügyében a kir. törvényszék az érdekeltek meghallgatására határnapul 1943. évi julius hó 6. nap­jának délelőtti 11 óráját kitűzi, amelyre az érdekelteket azzal idézi meg, hogy a tárgyalás Pélmonostoron, a vb. cég malomirodájában lesz megtartva. Az érdekeltek meghallgatásának tárgyát az alábbiak képezik : 1. újabb ingatlaneladási szerződésekre, 2. a mellékelt végfelosztási tervezetre vonatkozó esetleges észrevételek. 3. itt csődválasztmányi tagok esetleges választása. Pécs, 1943. évi junius hó 19. napján. A pécsi kir. törvényszék. 7925 Csődönkivüli kényszeregyesség. C­södönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2810/22. 1912. szám. A gyulai kir. törvényszék közhírré teszi, hogy ál­ Iletkő Tamás, mint néhai Bácskai János tótkomlósi kereskedő örököse kényszeregyességi ügyében hozott az egyességet jóváhagyó végzésben irt teljesítési határidő lejárt ennek folytán az eljárást befejezetté nyilvánította. Gyula, 1943. évi május hó 20. napján. A gyulai kir. tör­vényszék. *21157 Felhívások. f­elhívás. P. 392/1943. szám. A dési kir. törvényszék ifj. Balázs Ágoston besztercei ügyvéd által képviselt , Mán Kornélia szül. Moldován Mária aranyosmórici I lakos folyamodó kérelme folytán az 1894 : XXXI. t.-c. 77. §-ának b) pontja alapján felhívja az ismeretlen helyen tartózkodó Mán Kornél volt aranyosmórici lakost hogy feleségével Aranyosmóricon (Szolnok-Do­­boka vm.) az 1938. évi február hó 27. napján a szcnl­­■natei állami anyakönyvvezető előtt kötött házasságon alapuló életközösséget a jelen hirdetménynek a hivata­los lapban történt másodszori beiktatását követő naptól számított egy év alatt állítsa vissza, mert ellenkező esetben a folyamodó keresete következtében a bíróság a házasság felbontása felől fog határozni. felhívja továbbá, hogy tartózkodó helyéről a bíró­­sságot értesítse, mert ellen­kező esetben a megindítandó bontóperben uj hirdetményi idézés mellőzésével dr. Cristea V. György ügyvéd, dési lakos, most kinevezett "ügygondnosk fogja őt képviselni. Dés, 1943. évi március hó 24. napján. A dési kir. törvényszék. 2—2 7811 Idézések. Idézés: 222/1943. Kjő. szám. A Szulimánban. 1943. évi március hó 19. napján meghalt Kenyeres János volt­­ szulimáni lakos hagyatéki ügyében a tárgyalás megtar-­j­­ására határnapul 1943. évi október hó­­5. napját tűzöm­­ ki, mely napnak délelőtti 9 órájára székhelyemen Szi-­­­getváron tevő hivatalos helyiségembe, Kenyeres János­­ szulimáni lakost, aki katonai szolgálatot teljesített, mint honvéd az orosz harctéren és tábori postája 222/­­ 107. volt s akiről folyó évi január hó 12. óta semmi hir nem érkezett, mint ismeretlen helyen távollevő örö­­­­köst az 1894. évi XVII. t.­c. 54. §-a értelmében azzal a megjegyzéssel idézem meg, hogy abban az esetben, ha­­ a tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott által­­ meg nem jelennék, részére a gyámhatóság által kineve­zett gondnokkal fogom a tárgyalást megtartani és hogy perreutasítás esetében is, amennyiben képviseletéről nem gondoskodnék, a gyámhatóság által kinevezett gondnok fogja őt képviselni. Szigetvár, 1948. évi június­i hó 25. napján. Dr. Debreceny Dezső, szigetvári kir. köz­jegyző, 79(29 ) Idézés: Pk. 23534/7. 1942. szám. A kolozsvári kir. já­rásbíróság közhírré teszi, hogy Vágyás Gerő és neje , kérelmezők felperesnek dr. Simonel­i Viktor és neje panaszlott elleni kártalanítás iránti ügyében a biróság­­ a per felvételére és érdemleges tárgyalására határnapot­­ tűzött és felhívja a feleket, hogy 1943. évi augusztus hó 1 10. napjának d. e. 9 órájára hivatalos helyiségében (Honvéd­ u. 2. szám, földszint 5. ajtószám alatt) jelen­jenek meg, egyszersmind pedig dr. Simonetti Viktor és­­ neje alperesek részére, akik ismeretlen helyen tartózkodá­s­nak, ügygondnokul dr. Sáry István kolozsvári ügyvé­det (lakik : Kolozsvár Király­ utca 3. sz. )alatti lakost nevezte ki. Gondnokságok. Gondnokság. P. 5546 8. 1942. szám. A szolnoki kir törvényszék közhírré teszi, hogy Jászberényben, 1899. évi szeptember hó 14. napján született Mizsei Pál föld­mű­­vés, jászberényi (Boldogházai-tanya) lakost az 1943. évi május hó 25. napján jogerőre emelkedett P. 5546/ 1943/7. számú itélettel (végzéssel) az 1877 : XX. t.-c. 28. §-ának b) pontja alapján gondnokság alá­ helyezte. Szolnok, 1943. évi május hó 31. napján. A szolnoki kir. törvényszék. 7983 Gondnokság. P. 447/6. 1940. szám. A szatmárnémeti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Székely Sándor (nős Váradi Etelkával) gazdálkodó aranyosmeggyesi lakost a szatmárnémeti kir. törvényszék az 1913. évi junius­­hó 6. napján jogerőre emelkedett P. 447/1943/5. számú ítélettel az 1877 : XX. t.-c. 28. §-ának c) pontja alapján gondnokság alá helyezte. Szatmárnémeti, 1943. évi junius hó 11. napján. A sza­tmárnémeti kir. törvény­szék. 1971 Gondnokság. P. 1482/1943/4. szám. A kolozsvári kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Kanabé Emília kolozs­­­­vári (Honvéd­ u. 128. sz.) lakost az 1943. évi junius hó 9. napján jogerőre emel­kedett P. 1482/1943/3. számú­­ végítélettel az 1877 : XX. t.-c. 28. §-ának a) pontja alap­ján gondnokság alá helyezte. Kolozsvár, 1943. évi­­ junius hó 15. napján. .4 kolozsvári kir. törvényszék. " 7926 3 A bíróság felhívja az alpereseket, hogy a fent meg­jelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjenek meg, mert ellenkező esetben az ügy­gondnok fog helyettük eljárni. Kolozsvár, 194®. évi junius hó 4. napján. A kolozsvári kir. járásbíróság. *21155 Ülép és. 372/1912. Élő szám. Néhai Mericsn­yák István volt bakónaki lakos hagyatékának tárgyalására a ha­tárnapot 1948. évi október hó 8. napjának délelőtti 9 órájára Alsólendván lévő hivatalos helyiségemben ezennel kitűzöm és erre Mericsnyák Antal és Merics­­nyák Teréz Franciaországban, ismeretlen helyen távol­levő örökösöket azzal a megjegyzéssel idézem, hogy abban az esetben, ha a tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott állal meg nem jelennek, a részükre a gyámhatóság által kinevezett gondnokkal fogják a tárgyalást megtartani és hogy perreutasítás esetében is, amennyiben képviseletükről nem gondoskodnak, a gyámhatóság által kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Alsólendva, 1943. évi junius hó 25. nap­ján. Dr. Széll György, alsólendvai kir. közjegyző. 7957 Idézés: P. 841/2. 1943. szám. A dési kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Csortea Aurél Mihályné szül. Bányai Mária felperesnek Csortea Aurél Mihály alperes ellen házasság felbontása iránt indított perében a perfelvé­­t­­eire határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1913 . évi szeptember hó 11. napján, délelőtt 9 órakor hiva­talos helyiségében (Rév­ utca 1. szám, I. emelet 9. ajtó­szám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig ismé­­t retlen helyen tartózkodó Csortea Aurél Mihály alperes részére ügygondnokul dr. Pávai Sándor ügyvéd (lakik Désen) nevezését megerősíti. A biróság felhívja az alperest, hogy a fent megjelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjen meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni. Dés, 1943. évi junius hó 19. napján. A dési kir. törvényszék. 794,4 Idézés: P. 3032/1943. száza. A debreceni kir. törvény­szék közhírré teszi, hogy Madvár Jozefin felperesnek Papp Gyuláné és társai alperesek ellen hagyatéki igény­­ megállapítása, stb. és jár. iránt indított perében a per­felvételre határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy­­ 1913. évi augusztus hó 28. napján, délelőtt 9 órakor­­ hivatalos helyiségében (Deák Ferenc­ utca 18. szám, földszint 6. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind­­ pedig Kozák András, volt debreceni lakos ismeretlen­­ örökösei részére ügygondnokul dr. Illéssy István ü­gy­­­védet (lakik Debrecenben) nevezte ki. A bíróság felhívja­­ az ismeretlen örökös alpereseket, hogy a fent megjelölt határnapon és órában meghatal­­­­mazott ügyvéd által jelenjenek meg, mert ellenkező­­ esetben az ügygondnok fog helyettük eljárni. Debrecen, 1943. évi junius hó 22. napján. A debreceni kir. tör- I­vényszék. **1161 Idézés: Kjt. 328/1943. szám. A végrendelet hátra-­­ hagyása nélkül elhalt. Újvidék városban 1943. évi május­­ hó 27. napján Badák Istvánné Sztankov Katica volt­­ újvidéki lakos hagyatéka ügyében a tárgyalás határ­­i napjául az 1943. évi október hó 14. napjának délelőtti­­ 9 óráját Újvidéken, Hitler Adolf­ u. 19. sz. alatt lévő, hivatali helyiségembe kitűzöm és erre a határnapra : Mihajlov Sztankóné született Radák Milica szalut­ai (Bánáti lakost, mint távollévő örököst az 1894. évi XVI. törvénycikk 54. szakasza értelmében megidézem azzal a megjegyzéssel, hogy abban az esetben, ha a tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott által meg nem jelenne, a részére a gyámhatóság által ki­nevezett gondnokkal fogom a tárgyalást megtartani és perre utasítás esetében is, amennyiben képviseletéről nem gondoskodna, a gyámhatóság által kinevezett gond­nok által fog képviseltetni. Újvidék, 1943. évi junius hó 26. napján. Dr. Wagner Károly, kir. közjegyző. F 12907 Okiratmegsemmisitések. 1 2 3 4 Okiratmegsemmisités. Pk. 1. 582.598/1. 1943. szám. A budapesti központi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett következő okiratok : 1. „Gondosan megőrzendő 1 Fizetési utalványszelvény. A biztosító magánvállalatok m. kir. állami felügyelő hatósága Élet- és járadékbiztosítás­ felosztási alapja 238 pengő 76 fillért utalványoz az Adria Biztosító Tár­sulat magyarországi igazgatóságánál kötött 229555. sz. biztosítási szerződés átértékelési összege fejében. Magyar kir. Postatakarékpénztár.“, 2. „Gondosan megőrzendő ! Fizetési utalványszelvény. A biztosító magánvállalatok m­. kir. állami felügyelő hatósága lilet- és járadékbiztosítási felosztási alapja 198 pengő 48 fillért utalványoz az Adriai Biztosító Tár­sulat magyarországi igazgatóságánál kötött 258.951. sz. biztosítási szerződés átértékelési összege fejében. M. kir. Postatakarékpénztár.“, 3. „Gondosan megőrzendő ! Fizetési utal­vány szel­vény. A biztosító magánvállalatok m. kir. állami felügyelő hatósága Élet- és járadékbiztosítási felosztási alapja 56 pengő 52 fillért utalványoz az Adriai Biztosító Tár­saság magyarországi igazgatóságánál kötött 270.24. sz. biztosítási szerződés átértékelési összege fejében. Ma­gyar kir. Postatakarékpénztár.“, 4. „Gondosan megőrzendő ! Fizetési utalványszelvény. A biztositó magánvállalatok m. kir. állami felügyelő hatósága Élet- és járadékbiztositási felosztási alapja 258 pengő 92 fillért utalványoz a Friedrich Wilhelm életbiztosító r. t.-nál kötött 274.796. sz. biztosítási szer­ződés átértékelési összege fejében. A m. kir. Posta­takarékpénztár.“ — megsemmisítése iránt az eljárást dr. Áron Géza ügyvéd, budapesti, V. kerület, Báthory utca 4. szám alatti lakos kérelmére folyamatba tette. .

Next