Budapesti Közlöny, 1943. augusztus (77. évfolyam, 171-195. szám)

1943-08-01 / 171. szám

Hivatalos hirdetések díja, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Mag­anhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja Budapesti hirdetők részére 6 aranypengő 60 fillér, vidéki hír-­­­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára,­­ a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve­­ az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon:­­160-453 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint 1ar.P 28f. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ ,, negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 18 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint Negyedévenkint Számonkint 4 ar. P 80 f. 14 „ 40 „ — 30 * Az ,,Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletei, tartalomjegyzéke­i 75.100/15­43. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelete Budapest székesfőváros szabályrendeleteiben (díjszabásaiban) megállapított önkormányzati közszolgálta­tások legmagasabb mértékének meghatározása tárgyában. 46.300/1943. B. M. szám. A m. kir. közellátásü­gyi miniszter rendelete a tégla, tetőcserép és alagcső legmagasabb eladási árának megállapítása tárgyában 116.000/1948. K. M. szám. A m. kir. közellátásü­gyi miniszter rendelete a termelési szerződés alapján termelt és a beszolgáltatási kötelesség­ teljesítésébe beszámítható termények és termékek beszolgáltatásának szabályozása tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. Magyarország Főméltósága Kormányzója Budapesten, 1943. évi július hó 17. napján kelt legfelsőbb elhatározásával az alább felsorolt ingatlanokat vitézi telkekül elfogadni méltóz­­tatott : 1. az Országos Földbirtokrendező Bíróság ítéletével a Vitézi Rendnek juttatott, Nyíregy­háza megyei város határában fekvő és a nyír­egyházai 17.185. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sorszám, 6.217/2., 5.218. és 5.219. helyrajzi számok alatt felvett 2 kataszteri hol­dat és 950 négyszögölet, a Szabolcs, volt csonka Szatmár és Bereg vármegyék magyar királyi pénzügyőrsége által 1941. évi december hó 6. napján kelt felajánlási okiratban felajánlott és az ingatlanra felépítet­t szoba, konyha, kamara és előszobából álló lakóházzal, fáskamrából álló melléképülettel, kuttal és az udvart szegé­lyező kerítéssel együtt, 2. a Szentilona község (Zala vármegye) által az 1942. évi március hó 1. napján kelt és Zala vármegye törvényhatósági bizottságának az 1886 : XXII. törvénycikk 24. §-a alapján 1942. évi május hó 13. napján 17.923/1942. kisgyű­lési szám alatt jóváhagyott felajánlási okiratban felajánlott és a szentilonai 636. számú telek­­jegyzőkönyvben A. 2. sorszám, 41/291. hely­rajzi szám alatt felvett 120 négyszögölet, a rajta levő Zrínyi kápolnával együtt, 3. az i­szögi Nagy Sándor tárnoki lakos által a Budapesten 1941. évi szeptember hó 18. nap­ján kelt nyilatkozatával a magyar királyi föld­­mivelésügyi miniszter 269.600/1941. VII. A. 2. szám­i véghatározata értelmében, a Vitézi Rend­nek átengedett Tárnok község határában fekvő és a tárnoki 3.061. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—7. sorszám. 4.022., 4.023., 4.145/7., 4.020/2., 4.021/2., 4.021/4. és 4.024/1. helyrajzi számok alatt felvett 50 kataszteri holdat. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a 9.333/1943. számú rendeletével újjászervezett Országos Felsőoktatási Tanács elnöki tanácsá­nak tagjaivá dr. Baló József, dr. Burger Károly egyetemi ny. r. tanárt, dr. Heller Farkas mű­egyetemi ny. r. tanárt, dr. Kornis Gyula, dr. Mauritz Béla egyetemi nyilvános rendes tanárt, Pilch Dezső képzőművészeti főiskolai r. tanárt, dr. Surányi-Langer Tivadar, dr. Szabó Dezső és dr. Szentpétery Zsigmond egyetemi ny. r. tanárt ; a bölcsészettudományi és művészeti szak­osztály elnökévé dr. Németh Gyula egyetemi ny. r. tanárt, a szakosztály állandó előadójává dr. Eckhardt Sándor egyetemi ny. r. tanárt ; a jog- és közgazdaságt­udom­ányi szakosztály elnökévé dr. Kolosváry Bálint egyetemi ny. r. tanárt, a szakosztály állandó előadójává dr. Magyari­ Zoltán egyetemi ny. r. tanárt , a természet- és műszaki tudományi szak­osztály elnökévé dr. Szabó Gusztáv műegye­temi nyilvános rendes tanárt, a szakosztály állandó előadójává vitéz Verebély László mű­egyetemi nyilvános rendes tanárt , a biológiai és orvostudományi szakosztály elnökévé dr. Orsós Ferenc egyetemi ny. r. ta­nárt, a szakosztály állandó előadójává dr. Bélák Sándor egyetemi ny. r. tanárt ; a tanács tagjaivá pedig a következőket nevezte ki : I. a bölcsészettudományi és művészeti szakosztályba : dr. Alföldi András egyetemi ny. r. tanárt, dr. Alszegi­y Zsolt egyetemi­ ny. r. tanárt, dr. Barth­a Dénes egyetemi magántanár, 1. o. múzeumi őrt, dr. Bartók György egyetemi ny. r. tanárt, dr. báró Brandenstein Béla egyetemi ny. r. tanárt, Csányi Károly műegyetemi ny. r. tanárt, dr. Domanovszky Sándor egyetemi ny. r. tanárt, dr. Eckhardt Sándor egyetemi ny. r. tanárt, Fáig Aladár képzőművészeti főiskolai r. tanárt, dr. Gerevich Tibor egyetemi ny. r. ta­nárt, dr. György Lajos egyetemi ny. r. tanárt, dr. Halasy-Nagy József egyetemi ny. r. tanárt, dr. Holub József egyetemi ny. r. tanárt, dr. Hómon Bálint a Magyar Nemzeti Múzeum és a gróf Teleki Pál Tudományos Intézet elnökét, dr. Huszti József egyetemi ny. r. tanárt, Kis­­faludi Stróbl Zsigmond képzőművészeti fő­iskolai r. tanárt, dr. Kodály Zoltán zeneművé­szeti főiskolai r. tanárt, dr. Koltay-Kastner Jenő egyetemi ny. r. tanárt, dr. Kornis Gyula egye­temi ny. r. tanárt, dr. Mészöly Gedeon egye­temi ny. r. tanárt, Pilch Dezső képzőművészeti főiskolai r. tanárt, dr. Prinz Gyula egyetemi ny. r. tanárt, dr. Prohászka Lajos egyetemi ny. r. tanárt, Rudnai Gyula képzőművészeti fő­iskolai r. tanárt, dr. Szabó Dezső egyetemi ny. r. tanárt, dr. Szabó T. Attila egyetemi ny. r­. tanárt, dr. Szekfü Gyula egyetemi ny. r. tanárt, dr. Szentpétery Imre egyetemi ny. r. tanárt, dr. Tamás Lajos egyetemi ny. r. tanárt, dr. Thienemann Tivadar egyetemi ny. r. tanárt, dr. Wälder Gyula műegyetemi ny. r. tanárt, dr. Zsirai Miklós egyetemi ny. r. tanárt , II. a jogi és közgazdaságtudományi szakosztályba : dr. Angyal Pál egyetemi ny. r. tanárt, dr. Bacsó Jenő egyetemi ny. r. tanárt, dr. Balás Károly egyetemi ny. r. tanárt, dr. Balás P­. Elemér egyetemi ny. r. tanárt, dr. Baranyai Jusztin egyetemi ny. r. tanárt, dr. Rád János műegyetemi ny. r. tanárt, dr. Búza László egyetemi ny. r. tanárt, dr. Czettler Jenő egye­temi ny. r. tanárt, dr. Egyed István egyetemi­­ny. r. tanárt, dr. Gajzágó László egyetemi ny. r. tanárt, dr. Heller Farkas műegyetemi ny. r. tanárt, dr. Szentpétery Kun Béla egyetemi ny. r. tanárt, dr. Kenéz Béla egyetemi ny. r. tanárt, dr. Kovrig Béla egyetemi ny. r. tanárt, dr. Kuné­ Ödön egyetemi ny. r. tanárt, dr. Laky Dezső műegyetemi ny. r. tanárt, dr. Magyari­ Zoltán egyetemi ny. r. tanárt, dr. Márffy Ede egyetemi ny. r. tanárt, dr. Molnár Kálmán egyetemi ny. r. tanárt, dr. vitéz Moór Gyula egyetemi ny. r. tanárt, dr. Navratil Ákos egye­temi ny. r. tanárt, dr. Nizsalovszky Endre egye­temi ny. r. tanárt, dr. Stolpa Károly kereske­delmi főiskolai igazgatót, dr. Surányi-Unger Tivadar egyetemi ny. r. tanárt, dr. Szandtier Pál egyetemi ny. r. tanárt, dr. Tomcsányi Móric egyetemi ny. r. tanárt ; III. a természet- és műszaki tudományi szakosztályba : dr. Startucz Lajos egyetemi ny. r. tanárt, Cotel Ernő egyetemi ny. r. tanárt, dr. Dávid Lajos egyetemi ny. r. tanárt, dr. Doby Géza egyetemi ny. r. tanárt, Fekete Zoltán egyetemi ny. r. tanárt, dr. Fröhlich Pál egyetemi ny. r. tanárt, Greffits Gábor gazdasági főiskolai igaz­gatót. dr. Grálz Gyula egyetemi ny. r. tanárt, dr. Mauritz Béla egyetemi ny. r. tanárt, dr. Mihailich Győző műegyetemi ny. r. tanárt, dr. Misángyi Vilmos műegyetemi ny. r. tanárt, dr. Náray Szabó István egyetemi ny. r. tanárt, Németh Endre egyetemi ny. r. tanárt, Oltay Károly műegyetemi ny. r. tanárt, dr. Ortvay Rudolf egyetemi ny. r. tanárt, dr. Pogány Béla műegyetemi ny. r. tanárt, Roth Gyula egyetemi ny. r. tanárt, dr. Rybár István egye­temi ny. r. tanárt, Schimanek Emil műegyetemi ny.­r. tanárt, dr. Szab­ó Tibor egyetemi ny. r. tanárt, dr. Széki Tibor egyetemi ny. r. tanárt, dr. Szentpétery Zsigmond egyetemi ny. r. ta­nárt, dr. Varga József műegyetemi ny. r. ta­nárt, dr. Vendl Aladár műegyetemi ny. r. tanárt, vitéz Verebély László műegyetemi ny. r. tanárt .­­ Egyes szám­ára 32 fillér.%

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék