Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1943. augusztus (77. évfolyam, 171-195. szám)

1943-08-01 / 171. szám értesítője

Budapest, 1343. SzIk­sajául. OP Vasárnap, augusztus 1. / A „BlJDAPEST^KÖZLÖNY^ben és melléklapjában a „H­IVAT­A­L 0 SÍ­RTESZT­Ő“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénz­ügy igazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések­­ díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m­tm sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. tizek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek,sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik, esetleg betyáron alul is de a kikiáltási ár kétha­r­­mad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult ét fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi június hó 30. napján. Biró József, kir. bír. végrehajtó. (­F 13631) Árverés: Pk. V. 607531,1943. szán). Dr. Ries István ügyvéd által képviselt Rosenberg Nándor javára 225 P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1943. évi 300783. szám­i végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás torén 1943. évi május hó 20. napján lefoglalt és 3350 pengő becsértékű ingósá­gokra az árverés kitűzése iránt­­on b­evezet­t. végrehaj­tató által megkerestetvén, a megnevezet­t és ezen hir­detményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben ki­elégítési joguk ma is­­fennáll és ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, az árverési ki­tűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben Budapesten, VIII. ker., Práter­ utca 37. szám, II. emelet 25. ajtószám alatt leendő megtartására határ­­időül 1943. évi augusztus hó 3. napjának délutáni fél 5 óráját tűzöm ki, amikor a bírói tag lefoglalt öltönyöket, szövetet s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is­­— de a kikiáltási ár kétharmad részénél­­alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a be­jelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi július hó 12. napján. Rákóczy László, kir. bír. végrehajtó. O­V 13629 Árverés. Pk. V. 604457,1941. szám. Dr. Párkány Frigyes ügyvéd által képviselt Keszthelyi és Társai Bank rt. javára 100 pengő tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1941. évi lenti 6. arsz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1948. évi január hó 28-án lefoglalt és 1879 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestett étt, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőköny­vekből ki nem tűnő más foglalt utak javára is, amennyi­ben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykeresés folyam­atban nincs, az árverést ki­tűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben, Budapesten, XIV. ker., Thököly­ út 91. szám, 1. cm. 7 ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1943. évi augusztus hó 2. napjának délutáni 6 líráját tűzöm ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútorokat, könyv, kép, függöny, szőnyeg, rádió s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetheti, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem je­lenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi julius hó 8. napján. )Dr. Scharpf Andor, kir. bál’, végrehajtó. O­F 13624 Ingatlan árverések. * 1 2 3 4 * * * * 1 2 3 4 Árverés. 708/1943. tk. szám. Dr. Szeiff Géza duna­­szerdahelyi ügyvéd által képviselt Felsőmagyarországi Hitelbank r. I. Dunaszerdahely végrehajtatának Kosár Benő bögellői lakos, végrehajtást szenvedő ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 885,72 tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett a Bögellő és Padány községekben fekvő s 1. a bögellői 10. sz. tkvi betétben A. L 4—7. sorsz. és 696., 697., 698., 699. hrsz. alatt felveti. Kosár Benő nevén álló egész ingatlanra 4155.50 P kikiáltási árban. 2. a bögellői 209. sz. tkvi betétben A. 11. I—3. sorsz. és 302., 923., 924. hrsz. alatt felvett s egészben Kosár Benő nevén álló ingatlanra 2930.80 P kikiáltási árban, 3. a padányi 324. sz. tkvi betétben A. I. 2—5. sorsz. és 996/1., 997/1., 998/1., 999/1. hrsz. alatt felvett, egész­ben Kosár Benő nevén álló ingatlanra 1438.25 P ki­kiáltási árban, 4. a bögellői 231. sz. tkvi betétben A. I. 3—4. sorsz. és 921.. 922. hrsz. alatt felvett s egészben Kosár Benő nevén álló ingatlanra 156.25 P kikiáltási árban elren­delte, azon feltétellel, hogy a bögellői 10., 209., 231. s a padányi 324. sz. tkvi betétben 2938/25. tk. szám alatt Kosár Károlyné szül. Orosz Zsófia javára, valamint a bögellői 231. sz. tkvi betétben C. 10. sorsz. és 1433/1916. iksz. alatt Kosár • Sándorné szül. Kosár Eszter javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jogok továbbra is fennmaradnak. Az­ árverést 1843. évi október hó 23. napján, délután 3 órakor Hegelle községházánál fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlant, ha az árverés meg­tartását a végrehajtatok közü­l dr. Kleiner Nagy Fe­­rencné kéri , a bögellöi 11­. sz. tkvi betétben felvett ingatlant 61 00. P, a bögellöi '-’Olt. sz. tkvi beteiben felvett ingatlant 3810.— P, a padányi 324. sz. tkvi betétben felvett ingatlant 1870.­­ P . ha Engel Lázár kéri , a bögellöi 10. sz. ikvi betétben lehelt ingatlanokat 600.— P. a bögellöi 209. sz. Ikvi betétben lehelt ingatlanokat 3830.— P. a padányi 324. sz. ikvi betétben felvett ingatlanokat 1880.— P . ha a Felsőmagyarországi Hitelbank r. I. dimaszerda b­e­­s­i fiókja kéri : a bögellöi 10 sz­ék­i betétben felvett ingatlanokat 5890.-­­ P. a bögellöi 200. sz. Ikvi betétben felvett ingatlanokat: 4080.- - P. a padányi 324. sz. Ikvi betétben fel­vett ingatlanokat 2000.- - P . ha Perjesz Jakab kéri : a bögellöi 10. sz. Ikvi betétben felvett ingatlanokat 6530.— P, a bögellöi 2(H). sz. Ikvi betetheti felvett ingatlanokat 1510. - P, a padányi 324. sz. Ikvi betétben felvett ingatlanokat 2310.—­ P , ha a Földműves Kölcsönös Pénztár D­unaszerdahely kéri , a bögellöi 10. sz. Ikvi betétben felvett ingatlanokat 6880. P, a bögöllői 200. sz. tkvi betétben felvett­ ingatlanokat 4740. - P. a padányi 321 sz. tkvi betétben felvett ingatlanokat 2360.— P .­­ ha ifj. dr. Mohácsy János komáromi ügyvéd kéri , a padányi 324. sz. tkvi betétben felvett ingatlant 3010.­- P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Viszont a bögöllői 231. sz. ikvi betétben felveti ingatlant, ha a­­végrehajtósok közül­­ a Dunabank r. t. dunaszerdahelyi fiókja kéri 5150.— P. ba Fisebi Guttmann kéri 6800.—­ P. ba Kleiner Nagy Ferencné kéri 13.865.— P. fia Nagy Lajos k­éri 13.945.— P. ba dr Wiener Béla kéri 14.849. P. ha Engel Lázár kéri 14.950.— P. ha a f­elsőmagyarországi Hitelbank kéri 15.666. - P. ha Perfesz Jakab kéri 16.336.— P. ha Kázmér István kéri 17.058. P vételárnál ala­csonyabb áron eladni nem lehet. 15.1­10/KF31. M. E. sz. rendelet 21. §-a.­ Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Duna­­szerdahely, 1943. évi május hó 20. napján. A duna­­szerdahelyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság._______________________________N 9788 Árverés. 1882/1948. tk. szám. A Tisza vidéki Hitelinté­zet és Takarékpénztár rt. szolnoki bef. cég végre­­­hajtatának H. Végh Lajos incs Török Máriával­ és társa végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 9712 , tőkekövetelés és jár. behajtása végett a Tisza­szentimre községben fekvő s az árverés alá kerülő 192. sz. heteiben 3283., 3284 . 3747/2., 5273., 5276., 5277.. , 3747/1. hi­sz. alatt felvet­t ingatlanokra nézve a követ -­j körökben állapítja meg : Ha az árverés megtartását a végrehajtatok közül : 1. Karcag Város Takarékpénztár és a Tisza vidéki­­ Hitelintézet és Takarékpénztár r. t. kéri k. ára két­harmadánál. I 2. ha Tiszaszentimre Községi Takarékpénztár kért ; 67.600 P — f. 3. ha a Nagykunmadarasi Takarékpénztár kéri 1 78.100 P — f. Az árverés alá kerülő u­gyanottani 2776. sz. telek­könyvi betétben 5006., 5013/1., 5013/2., 5013/3. hrsz. alatt felvett ingatlanokra nézve, ha az árverés meg­tartásai a végrehajtatok közül : 1. Karcag Városi Takarékpénztár és a Tiszavidéki Hitelintézet és Takarékpénztár kéri, a k­­ár kéthar­madánál. 2. ha a Tiszaszentimrei Községi Takarékpénztár­ kéri 07.600 P — f. 3. ha a Nagykunmadarasi Takarékpénztár kéri 78.100 P — f. 4. ha Keresztesi József kéri 92.600 P — f. 5. ha a Szolnoki Hitelbank kéri 93.000 P — f. 6. ha a Fonciere Ált. Bizt. Intézet kéri 96.200 P — f vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet — el­rendelte. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 36.182­­ 2/b. 1943. sz. A három hónapom túl őrzött címnélküli vagy egyéb ok miatt kézbesi­lhetetlen küldeményeket, valamint a talált tárgyakat a Budapest 70. sz. m­. kir. postahivatal folyó évi augusztus hó 10—11. és 24—25-án 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig tartandó árverésen a legtöbbet ígérőnek eladja. Az árverési vételárat azonnal készpénzben kell kifizetni. Az árverés színhelye : Budapest, VII. ker., Verseny­ u. 13. szám, magasf­­öld szint. Budapest, 1943. évi julius hó 26.-án. M. kir. postaigazgatóság. O *21341 Árverés. 664/1948. vh. szám. Néhai dr. Gaál Sándor hagyatéka ügyében a hódmezővásárhelyi kir. járás­bíróság Pk. 5987/1948. számú végzésével elrendelte a hagyatéki lelárba felvett ingóságok elárverezését. Ennek foganatosítására határidőül 1943. évi augusztus hó 7. napjának délutáni 2 óráját Hódmezővásárhelyen, Hódi Pál­ utca 10, majd nyomban folytatva Gorzs tanya 340. szám alá ezennel kitűzöm, amikor is 7021 pengőre becsült ingók, u. m. : bútorok, gazdasági felszerelés stb­., a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett el­­adatnak. Hódmezővásárhely, 1943. évi julius hó 14. napja®. Rákóczy János, kir. bír. végrehajtó. O 9781 Árverés. Pk. X. 608079/1943. szám. Dr. Mamusich Mihály ügyvéd által képviselt Magyarországi Odol művek rt. javára 179 , 53 t tőke és jár. erejéig bpesti központi kir. járásbíróság 1943. évi 302848. számú l­ég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi junius hó 1. napján lefoglalt és 2810 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőköny­vekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyi­ben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében Budapesten, VI. ker., Teréz­ körút 7. szám alatti drogériában leendő megtartására 1943. évi augusztus hó 6 napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a birós­ág lefoglalt bútorokat, Hungária gyorsmérleg, Corona portable írógép, púder, kölnivíz s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében. Es£v®s szám ára 20 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék