Budapesti Közlöny, 1943. szeptember (77. évfolyam, 196-220. szám)

1943-09-01 / 196. szám

Budapest, IMX szám. Szerda, szeptember 1. •• KÖZLÖNY. L­A­P. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magán­hirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos mm sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 azét meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon:­­ Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 167.803. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint lai.1281. „ negyedévenként 3 ,, 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szára ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ ,» » további 8 old.-ként — 16 „ Az „Országos Törvénytár'‘-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolást küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonként — 20 „ A lap mai számában közzétett romleletek tartalomjegyzéke. 96.000/1043. F. M. szám. A m. kir. földmű­velésügyi miniszter rendelete a mezőgazdasági főiskolák tanulmányi szabályzatának megállapítása tárgyában. 97.100/1943. F. M szám. A m. kir. földmivelésü­gyi m­iniszter rendelete a gazdasági akadémiákon egyes tanulmányi kérdéseknek átmeneti szabályozásáról. 166.047/eIn. Sc.—1943. H. M. szám. A m. kir. honvédelmi miniszter rendelete a 35. M. „B " kivitelű­ légoltalmi acélsi­ak műszaki leírásának módosítása tárgyában. 10.100/1943. K. M. szám. A m. 4.k­. közettésü­gyi miniszter rendelete az egészségügyi- és fűtőberendezési cikkek, vala­mint a víz-, gáz- és gőz­vezet­ékszerelési és be­rendezési cikkek legmagasabb árának megállapítása tárgyában. 14.900/1943. K. M. szám. A m. kir. közelátásü­gyi miniszter rendelete a belföldön előállítón vagy külföldről behozott n­aróná­­rem legmagasabb eladási árának megál­la­­pitása és a nyersanyagként felhasznált marónék­on elszámolása tárgyában. 46.200/1943. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a rézmészpor legmagasabb viszonteladói és fogyaszt­ói árának megállapítása tárgyában. 48.097/1943. K. M. szám. A m. kir. közellátásü­gyi miniszter rendelete a lábbeligazdálkod­ás terén szigorú takarékosság érvényesítéséről szóló 102.520 1942. K. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 149.800/1943. K. M. szám. A m. kir. közelhátásü­gyi miniszter rendelete a beszolgáltatott terményei, és termékek tárolása céljából ideiglenesen igény­bevehető helyiségek bejelentése tárgyában. 163.543/1943. P. M. számn. A m­. kir. pénzügyminiszter rendelete a 3 pengős okirati illetékbélyeg forgalombabocsátása tárgyában. 170.155/1943. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzést és a forgalmi adók megállapítása szempontjából pengőértékre való átszámításáról. 170.328/1943. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi külügyminiszter előterjesz­tésére dr. tvarozsnai és felső-rásztokai Maluska- Domit­olny Péter rendkívüli követet és meg­hatalmazott minisztert a Dániára kiterjedő kö­veti megbízatása alól felmentem. kell Gödöllőn, 194­3. évi augusztus hó 18. napja«. Horthy s. k. Kállai­ Miklós s. k. A magyar királyi külügyminiszter előterjesz­tésére Koppenhágában magyar királyi követ­ség felállítását engedélyezem. Kelt Gödöllőn, 1943. évi augusztus hó 18. napján. Horthy s. k. Kállai­ Miklós s. k. A magyar királyi külügyminiszter előterjesz­tésére dr. csejtei • Kristóffy József rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri címmel fel­ruházott miniszteri osztályfőnököt a koppen­hágai magyar királyi követség vezetésével, va­lamint Dániában való képviselettel követi mi­nőségben megbízom. Kelt Gödöllőn, 1943. évi augusztus hó 18. napján. Horthy s. k. Kállai­ Miklós s. k. ,1 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Ember Ödön oki. középiskolai tanárt a szekszárdi állam­i gimnáziumhoz állam­i gimnáziumi helyettes tanárrá kinevezte, 11.373/1943. VI. 1. VKM. szám­­­­A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Hornyánszky István oki. középiskolai tanárt a .­t. kir. Gyermeklélektani Intézethez állami gimnáziumi helyettes tanárrá kinevezte. •111.374/1943. VI.­­ VKM. szám.1 .1 ti­­. kir. belügy­miniszter az 1943. évi augusztus hó.21.-én 218.425/1943. XI. szám alatt kelt rendeletével az Országos Társadalom­­biztosító Intézet kezelési tisztviselőinek lét­számába Horváth Gyula k­izkeresztps. intézeti dijnokot a XI. fizetési osztályba ideiglenes mi­nőségű irodasegédtisztté kinevezte. 12(18.426. 1943­ XI. B. M. szám.­ A m. kir. Központi Statisztikai Hivatal elnöke a m. kir. Központi Statisztikai Hivatal személy­zeti létszámában Veress Zoltán ideiglenes alkal­mazottat statisztikai gyakornokká kinevezte. (4.285/1943. evi. szám. — 1943. augusztus 31.) A m. kir. földmivelésügyi miniszter 88.000 1943. F. M. szám­i rendelete a mezőgazdasági főiskolák tanulmányi szabályzatának megállapításáról. A mezőgazdaság fejlesztéséről szóló 1942. évi XVI. törvénycikk 4. §-ában kapott felhatal­mazás alapján a m. kir. mezőgazdasági fő­iskolák tanulmányi szabályzatát a következők­­ben állapítom meg : I. KÉSZ. Felvételi szabályok. 1 .1­ §­(1) A magyar királyi mezőgazdasági főisko­­­­lára ( továbbiakban : főiskola) a felvétel a tvg­i iskola tanári karának előzetes engedélye alap­ján történik. A felvétel a hallgatónak egész­­ tanulmányi idejére szól. Ha azonban a hall­gató tanulmányait két félévnél hosszabb időre megszakítja, vagy kérésére távozási bizonyít­­­­ványt kap, felvételi engedélye hatályát veszti. •2) Annak, aki elsőkben kíván rendes, vagy rendkívüli hallgatóként a főiskolára beirat­kozni, a főiskola tanári karához címzett, sza­bályszerűen felszerelt és okmánybélyeggel el­látott kérvényét a tanulmányi év első felére fa továbbiakban : téli félév) vonatkozóan jú­lius hó 1.-től augusztus hó 15.-ig, a tanulmányi év második felére (fa továbbiakban : nyári félév) vonatkozóan pedig január hó 1.-től 20.-ig kell személyesen vagy ajánlott levélben a fő­iskola dékánjához benyújtania. (3) A felvétel utólagos engedélyezését indo­kolt esetben szeptem­b­er hó 20.-ig, illetőleg feb­ruár hó 20.-ig lehet a tanári kartól kérni. 2­ §• Ik­ A felvételre jelentkező köteles kérvén­yé­hez, eredetiben mellékelni az előképzettségét igazoló (Szervezeti szabályzat 9. §-a) iskolai bizonyítványát, illetőleg leckekönyvét, továbbá erkölcsi és nemzethűségi bizonyítványát, vala­mint saját születési anyakönyvi kivonatát, mi­ndkét szülőjének és m­­ind a négy nagyszülő­jének születési anyakönyvi kivonatát (kereszt­­levelét,1. valamint házassági anyakönyvi ki­vonatát (házasságlevelét), ha pedig házasságon kívü­­ született, akkor édesanyjának születési anyakönyvi kivonatát ( keresztlevelét), vala­mint anyai nagyszüleinek születési és házassági anyakönyvi kivonatát (keresztlevelét és házas­ságlevelét). (2) Nem köteles az említett okiratok bemu­tatására az a jelentkező, aki az izraelita hit­­felekezet tagja, vagy aki kérvényében kijelenti, hogy az 1941 : XV. t.-c. 9. §-ának értelmében őt zsidónak kell tekinteni. Ma az érettségi­­képesítői bizonyítvány sze­mélyi adatai nem egyeznek pontosan a szü­letési anyakönyvi kivonat adataival, akkor az érettségi (képesítő) bizonyítványt az illetékes iskola igazgatóságával helyesleíttetni kell. Ha az előtanulmányokat igazoló bizonyítvány, vagy a származást igazoló okmányok nyelvűek, akkor a felvételi kérvényhez a hite­les magyar fordítást is csatolni kell. idegen (11 Azok részére, akik a főiskolára fel­vételüket valamely hazai közép-, vagy közép­fokú iskola elvégzése után közvetlenül kérik, a nemzethűséget és erkölcsi megbízhatóságot Egyes szám­ára 32 fillér.

Next