Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1943. szeptember (77. évfolyam, 196-220. szám)

1943-09-01 / 196. szám értesítője

Budapest, 1943. 188. SZásH. ______Szerda, szeptember A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben * és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I.,­ Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) évó kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek,sem hirdet­ővvállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, borok, hordók és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is­­— de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szen­vedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára UHKI pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1943. évi június hó 30. napján. Gintner Béla, kir. kir. végrehajtó. . O­F. 14353 k­ verés. Pk. 16281/1943. szám. A nagyváradi királyi járásbíróság 1943. évi 2529. számú végrehajtási kiad­mánya alapján dr. Dobay Kálmán 3.000 pengő követe­lése és járulékai erejéig foganatosított végrehajtások alkalmával le- és felülfoglalt és 47.681 pengőre értékelt kávéházi és vendéglői berendezés és egyéb ingóságok 197 peengő 34 fillér­ és jár. erejéig 1943. évi szeptember hó 11. napján, délután 18 órakor Nagyváradon, Gróf Bethlen István­ utca 1. szám alatt megtartandó bírói ár­verésen elárvereztetnek akkor is, ha az árverés megtar­tását bejelentő fél az árverésen meg nem jelenne, ha­csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Nagy­várad, 1943. évi augusztus hó 10. napján. Várady Ernő, kir. bír. végrehajtó. O 11018 Árverés. Pk. 13­12/1943. szám. (8., 139/1943. vhl. szám.) Csók László szilágycsehi ügyvéd által képviselt Halász Andor javára 1760 pengő tőke és több követelés és já­rulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközi­en részletfizetés történt annak beszámításával, a szilágy­­csehi kir. járásbíróság 1943. évi 772. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folyán végrehajtást szen­vedőtől 1943. évi augusztus hó 3-án lefoglalt, felülfoglalt és 5500 pengőre becsült ingóságokra a kir. járásbíróság végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett : i­ r. Nerpecz Dezső ügyvéd által képviselt if­j. Fábián Sándor javára háti­. 759 P. 85 . és járulékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ,ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, Hadad községben leendő meg­tartására határidőül 1948. évi szeptember hó 14. napjá­nak d. e. 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 2 darab ökör, 1 darab malac, 20 g széna, 600 liter bor és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a becser kétharm­adrészéért, készpénzfizetés mellett el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszí­nen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írás­ban nem nyilvánít.­ Szilágycseh, 1943. évi augusztus hó 24. napján. Pongrácz Dezső, kir. bír. végrehajtó. O 10993 Árverés.. Pk. VII. 607.230/1943. szám. Dr. Aranyossy Endre komá­romi ügyvéd által képviselt Kisbér-Füzitői Egyesült Gyári R. T. javára. Grünfeld Sándor ellen 1125 pengő 63 fillér tőke és járulékai erejéig a székesfehérvári kir. járásbíróság 1942. évi 54. számu légzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi május hó 11-én lefoglalt és 1390 pengő becsértékű ingóságokra az árve­rés kitűzése iránt f­entnevezett végrehajtató által meg­kérési mivél, alább megnevezett : Pk. 606859/1943. szám. Dr. Zaszop Béla ügyvéd által képviselt Mautner Ödön rt. javára 1427 P 54 , és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is. amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény­kereset folya­matban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten. IV., Királyi Pál­­utca 9. házszám, 1. emelet 2. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1943. évi szeptember hó 6. napjának délutáni egynegyed 7 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt különféle férfiruhák, smoking, férfiingek, férfi­­cipők, iPk. VII 606859,4943. sz. jkv. 7—15. t. a. ingókra)­­ és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is —­ de a kikiál­tási ár két harmadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kíván­ságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül, van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi augusztus hó 7. napján. Biró József, kir. kir. végrehajtó. O­F 14387 Áévyés. Pk. X. 108865,1943. sz. Dr. Rosenberg Fülöp budapesti ügyvéd által képviselt özv. Róth Józsefivé érseki­­jvári lakos javára háti­. 250 pengő tőke és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 11689.—31. szám­ú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás során 1943. évi június hó 19-én lefoglalt és 1070 pengő becsértékű ingóságokra az­ árverés kitűzése iránt fent nevezett végrehajtató által megkerestél­vén, a megne­vezett és ezen hirdetményből, valamint a fog­lalási jegyzőkönyvekből k­i nem tűnő­ más foglal­tatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapest, VIII. kerület, Erdélyi­ utca 19. házszám, IV. emelet 3. autószám alatt leendő megtartására határidőül­ 1943. évi szeptember hó 7. napjának délutáni 7 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, szőnyegeket, csillárt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiált­­ási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon­­esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kíván­ságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pesten, 1913. évi augusztus hó 12. napján. Nagy Zoltán, kir. kir. végreha­jtó. C­F 14888 Árverés. Pk. 24345/1942. szám. (2544/1942. vh. szám.­ A nagyváradi kir. járásbíróság 1942. évi P. 5882/1. sz. végzése alapján dr. Könyves Ervin 200 pengő követelése és járulékai erejéig foganatosított vérehajlások alkalmával le- és felülfoglalt és 2100 pengőre értékelt rádió, borok és egyéb ingóságok, 1948. évi szeptember hó 18. napján délután 5 órakor Nagyváradon. Méliusz Juhász Péter­ utca 96. szám alatt megtartandó bírói árverésen elárvereztetnek akkor is, ha az árverés meg­tartását bejelentő fél az árverésen meg nem jelenne, hacsak ellenkező kívánságot lírásban nem nyilvánít. Nagyvárad, 1943. évi augusztus hó 22. napján. Várady Ernő, kir. hír. végrehajtó. O 11017 Árverés. Pk. X. 612011/1941. szám. Dr. Nagy-szokolyai Béla ügyvéd által képviselt Hutter és Levere r. t. javára 552 pengő 13 f tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1941. évi 418169. szám­i vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1941. évi július hó 19. napján lefoglalt és 4297 pengő becsértékű ingóságokra az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IX. ker., Üllői­ út 55. szám, 111. emelet 2/a ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1943. évi szeptember hó 13. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár k­éth­armadré­sz­énél alacso­nyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fés a helyszínen man jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban­ be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi augusztus bő 12. napján. Dr. Szent­miklósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 14367 Árverés. Pk. 3033/1941. szám. Pannónia Kender- és Lemtipari Rt. végrehajtató javára (képv. dr. Rajnai Géza Károly budapesti ügyvéd) 4860 pengő 49­0 követelése és járulékai erejéig 1943. évi «September hó 4. napján­­délután 1 órakor Kurtái községben, Mindszent­pusztán, a budapestvidéki kir. törvényszék 6050/19139. számú végzésével elrendelt végrehajtás során lefoglalt és 15.618 pengő becsértékű ingóságokat , bútorokat, állatokat, gabonanemű­eket gazdasági felszereléseket st­b. biróilag elárverezem. Gödöllő, 1943. évi augusztus hó 5. napján Horváth Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­RF 14370 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Dr. Oroszi Viktor budapesti ügyvéd által kép­viselt Galambos Ferenc javára 11.230 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. tör­vényszék 1943. évi 32.706. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1943. évi július hó 21-én lefoglalt (felülfoglalt) és 21.325 pengőre becsült ingóságokra a kispesti kir. járás­bíróság Pk. 22.161/1943. szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. t.-r. 20. ág-a alapján a megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha ki­elégítési joguk m­a is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Pestszentlőrincen, Apponyi Ubert­ utca 81. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1943. évi szeptember hó 10. napjának délelőtti fél 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt búto­rokat, gépeket, fa, röng, kocsi, autó, ló és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is —­ de a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabban nem —f el fogom adni. Kispest, 1913. évi augusztus hó 11. napján. Zarándy Nándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 14351 Árverés. Pk. VII. 608179/1913. szám. Dr. Homomniay Andor (Budapest, XIV., Bácskai­ u. 7.) ügyvéd által kép­viselt Zoványi Herbert javára 1.550 pengő és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1942. évi 206.916. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás során 1913. évi június hó 2. napján lefoglalt és 81.309 pengő 60 fillér becsértékű ingóságokra az ár­verés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által meg­kerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, vala­mint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten. VIIl. ker., Szentkirályi-utca 35. ház­szám. 111. emelet 5. ajtó­­szám alatt, folytatva VIII. ker., Baross-utca 84. szám. földszinten leendő megtartására határidőül 1943. évi szeptember hó 1. napjának délelőtti háromnegyed 10 Egyes szám­ára 20 fillér. Ingatlan árverések. Árverés. 1108/ 1943. II. szám. Dr. Bernád Ágoston kolozsvári ügyvéd végrehajtatának Indolean Gábor és neje ,szül. C­hiorean Anna volt kolozsgyulai, jelenleg Romániá­ban, ismeretlen helyen tartózkodó, végrehajtást szenvedők ellen indított véggehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 1.072 pengő 73 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Kolozsgyula községben fekvő s 1. a kolozsgyulai 166. számú telekjegyzőkönyvben A. 1. sorszám, 1055. hrsz. alatt felvett, végrehajtási szenvedők nevén álló az „Észak“ dűlőben fekvő 791 négyszögöl kiter­jedésű szántóra 360 P, azaz Háromszáz­hatvan pengő kikiáltási árban, 2. a kolozsgyulai 153. számú telek jegyzőkönyvben A. 1 1. sorszám, 1051., 1052., 1053. busz­ alatt felvett, végrehajtást szenvedők nevén átló az „Észak“ dűlőben fekvő 1 hold 1107 négyszögöl kiterjedésű szántóra, 40 négyszögöl kiterjedésű árokra, 325 v-ös kiterjedésű vésre 940 P, azaz Kilencszáznegyven pengő kikiáltási árban, a 453. számú telekjegyzőkönyvben C. 1., 3., 4. sorszámok alatt Szabó István, Bántó Józsefné született Benkő Anna másodszor férjezett Sárközi Józsefné. Sárközi Józsefné szül. Benkő Anna javára bekebelezett életfogytiglani haszonélvezeti jogok fenntartásával el­rendelte. Az árverést 1943. évi szeptember hó 20. napján déli 12 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Honvéd­ utca 2. szám, 01. ajtó) fogják megtartani.

Next