Budapesti Közlöny, 1943. október (77. évfolyam, 221-246. szám)

1943-10-01 / 221. szám

Péntek, október 1 Budapest, 1943. 221. szám. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 48 ar. f, minden további 10, vagy kevesebb szóért 30 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetések egyszeri közlési dija egy hasáb, egy m­m térfogat után 64 ar. f. Ezek a díjak fizetendők, nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban közzétett kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a támpéldány ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges portóköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 9­— ar. P, vidéki hirdetők részére 10 — ar. P, mely átalányösszegben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is benn­foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlan árverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények dijszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453. Kiadóhivatal: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464. Fiókkiadóhivatal: Budapest, V., Szalay­ utca 10—­14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma : 157,805. A Budapesti Közlöny előfizetési ára és feltételei Közhatóságok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy év. Egy éves előfizetés ára.........................................................................................26'— ar. P Magánosok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy negyed év. Negyedévi előfizetés ára......................................................... . ....................16­ 50 „ Félévi „ „......................................................... 31’— „ Egy évi „ „ ..........................................................­.......................62'— ,, Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig ................. —'28 ,, „ „ ,, további 8 oldalanként......................................... —'26 „ Hivatalos Értesítő előfizetési ára Havonként 7'70 ar. P, negyedévenként 2300 ar. P, egyes szám ára —'32 ar. P Az „Ország­os Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20-—­ar. pengő. T. Előfizetőink és Hirdetőink figyelmébe! A Budapesti Közlöny és Hivatalos Értesítő előfizetési és hirdetési árszabása 1943. évi október hó 1-től megváltozik. Az új előfizetési és hirdetési táblázatot lapunk 4. oldalán közöljük. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke : 4.520/1943. M. E. szám. A m. kir. minisztérium rendelete az államkincstár biztosítási tevékenysége tárgyában. 1­30.000/1913. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelete a gép­járóművekre­ és a gépjár­mű­ vezet­ékre vonatkozó okmányok és megkülönböztető jelzések kiadásá­val kapcsolatos dijak és illetékek újabb megállapítása tárgyában. 167.901 d­c. 35.—1943. H. M. szám. A m. kir. honvédelmi miniszter rendelete a légoltalmi elsötétilésünk folyó évi október hó 4.-től érvényes szabályozása tárgyában 37.679/1943. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a gépjár­mű garázsdijak szabályozása tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. * A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia alapszabályai­nak 20. §-a az alábbi szöveggel módosíttassák : „Minden újonnan választott rendes és leve­lező tag, osztályába tartozó dolgozattal széket foglal, mire az elnöktől s főtitkártól aláírt ok­levéllel tiszteltetik meg, mely őt akadémiai jogai gyakorlatába helyezi. Ha a megválasztott tag a három évben meghatározott záros határ­idő alatt nem foglal széket, helye betöltendő. A tiszteleti és külső tagoknak azonnal meg­választásuk után adatik ki az oklevél. Az ok­levél minden tagot akadémiai címének nyilvá­nos viselésére feljogosít/1 Kelt Gödöllőn, 194­3. évi szeptember hó­s 20. napján. Horthy s. k. Szintjei Merse Jenő s. k. Magifar ország Főméltósága Kormányzója a magyar királyi miniszterelnöknek, mint a Leg­felső Honvédelmi Tanács elnökének előterjesz­tésére. Gödöllőn, 194­3. évi szeptember hó­­20. napján kelt legfelsőbb elhatározásával vitéz nemes Médhé Kálmán magyar királyi altábor­nagyot, a Legfelső Honvédelmi Tanács vezér­titkárát ezen állásától — katonai szolgálati idejének betöltése folytán — felmentette. Magyarország Főméltósé­gű Kormányzója a magyar királyi miniszterelnöknek, mint a Leg­felső Honvédelmi Tanács elnökének előterjesz­tésére, Gödöllőn. 194­3. évi szeptember hó­­20. napján kelt legfelsőbb elhatározásával vitéz nemes Vörös Géza magyar királyi vezér­őrnagyot a Legfelső Honvédelmi Tanács vezér­­titkárává kinevezte. A Kormányzó Ur Ö Főmnéttósága a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére. Gödöl­lőn, 1943. évi augusztus hó 18. napjáig kelt leg­felsőbb elhatározásával Stuttgartban magyar királyi tiszteletbeli konzulátus felállítását enge­délyezni és dr. Fein Berthohl német állampol­gár, stuttgarti lakost Stuttgartba magyar királyi tiszteletbeli konzullá kinevezni mél­tatja lett.­­ A m. kir. belügyminiszter az Országos Köz­egészségügyi Intézet vezetésével 19­43. évi októ­ber hó 1. napjától kezdődő hatállyal dr. Johan­­Béla m. kir. titkos tanácsos, belügyminisz­­t­éri­um­i államtitkárt bízta meg. 17.0(18.1913.­­em­. B. M. szám.) A m. kir. füklmivelésügyi miniszter 19.3.057. 1943. szám­i elhatározásával a Veresmart­­kopácsi árm­entesitő és belvizlevezető társulat önkormányzatát a vizjogról szóló 1885 : XXIII t.-c. 124. íj-a alapján felfüggesztette és ügyeinek igazgatására miniszteri biztosul Luzsa Bem­ miniszteri tanácsost 1943. évi szeptember hó 29-től számított két év tartamára, vagyis 1945. évi szeptember hó 29. ig kirendelte­ .A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter Tóth Ferenc, a nagyszöllősi gyógy­pedagógiai intézet igazgatásával megbiztott ki­segítő iskolai igazgatót gyógypedagógiai inté­zeti rendes tanárrá nevezte ki. (85.480/194­3. V. szám. — 191­3. szeptember 24.) .4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Labancz Erika okleveles középiskolai ta­nárt állami gimnáziumi helyettes tanárrá ki­nevezte. (112.085/1943. Vili. 1. szám. — 1943. szeptember 27.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Háry Györgyné Némethi­ Gizellát, a Teleki Pál Tudományos Intézethez beosztott kezelő­nőt eddigi szolgálati beosztásában való meg­hagyása mellett, a »külső kezelési szak lét­számába gyakornokká kinevezte. (79.219.1943. IV. 3. szám.) .1 m. kir. belügyminiszter az 1942 . XXIL 3. §-a alapján Kondás Dezső körjegyző, bala­­tonzamárdi lakost Balatonzamárdi nagyköz­séghez községi jegyzővé kinevezte.­­(51.457. 1943. 111. B.­­L szám.) Egyes szám ára $2 fillér. A m­. kir. minisztérium 4.520/1943. M. E. szám­i rendelete az államkincstár biztosítási tevékenysége tárgyában. A m­. kir. minisztérium az 1923 : VIli. t.-c. 2. §-ában, továbbá az 1931 : XXVI. t.-c. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1942 : XL t.-c. 1. §-ával meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1­ §• Amennyiben a külföldről az országba vagy az országból a külföldre irányuló szállítmá­nyok biztosítása és a szállítmánybiztosítással kapcsolatos egyéb biztosítások a biztosító válla­latok körében bármely oknál fogva nehézsé­gekbe ütköznének, a kincstár a kockázat el­­vállalatásában közrem­űködhetik, szükség eseté­ben a szállítmánybiztosítási és az ezzel kapcso­latos egyéb biztosítási faj művelését teljesen át­veheti. Az első bekezdés rendelkezéseit más biztosí­tási üzletág vagy biztosítási faj tekintetében is alkalmazni lehet, ha az illető biztosítási üzlet­ág vagy faj keretébe tartozó kockázatoknak a biztosító magánvállalatok körében való el­helyezése bármely oknál fogva nehézségekbe ütköznék. 2. § Amennyiben az 1. §. rendelkezései értelmé­ben a biztosítási kockázat elvállalásában a kincstár közreműködik vagy egyes biztosítási üzletágak vagy biztosítási fajok művelését a kincstár veszi át, a biztosító vállalatok a kincs­tár biztosítási tevékenységének mellőzésével biztosítási ügyleteket nem köthetnek, illetőleg a kincstár által művelt biztosítási üzletág vagy biztosítási fáj körébe eső biztosítási ügyletek­kel nem foglalkozhatnak. E tilalmat megszegő biztosító vállalat ellen a 196/1923. M. E. számú rendelet 26. §-ában foglalt rendelkezések nyer­nek alkalmazást. 3­ §. A kincstár biztosítási kockázatvállalása, ille­tőleg egyes biztosítási ágaknak vagy fajoknak a kincstár által való művelése végett szükséges intézkedéseket és az evégből esetleg szükséges rendeleti­­szabályokat a pénzügyminiszter az igazságügyminiszterrel együtt állapítja meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék