Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1943. október (77. évfolyam, 221-246. szám)

1943-10-01 / 221. szám értesítője

FA­LU Budapest, 1943. 221.­ szám. Péntek, október 1. A „BUDAPESTI KÖZLÖN­Y“-ben és melléklapjában­­ a „HIVATALOS ÉRTESÍT­Ő“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér T. és ennek a székesfővárosi pénzügy igazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések dija a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 46 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 30 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri közlési dija egy hasáb, egy m/b­ térfogat után 64 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban közzétett kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a támpéldány ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges portaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 0 ar. P. vidéki hirdetők részére 10 ar. P, mely átalány­­összegben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél a támpéldány­és nyugtakézbesítés költségei is bennfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hiva­talos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről kü­lön nyugtát ad­ A hivatalos .lap . kiadóhivatal a hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. 470/1943. szám. Dr. Horváth Háztal ügyvéd által képviselt özv Tuzson Istvánná, javára 1600 pengő löké és járulékai erejéig a nagy kólai ki­r. járásbíróság 1943 évi P. 122. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi február hó 25. napján lefoglalt 1020 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkérési kivé)­, megnevezett és ezen hirdetmény­ből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk m­a is fennáll és ellenük halasztó hatály­­i igény­­keresét folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Nagy­káton leendő megtorlására határidőül 1943 évi október Hó 14. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a­ bíróilag lefoglalt bútorokat, edények, képek, szőnyegek, könyvek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bocsátom alul is de a kikiáltási ár kéth­armadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult ■ el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban ,de nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Nagy­­skála, 1943. évi szeptember hú­­l. napján. Dobsa János, kir. bír. végrehajtó. . O 12456 Árverés. Pk. 24308/1943. szám. Dr. Szügyi Imre, budapesti­­VII., Nagydiófa­ utca 3. számi ügyvéd által képviselt Sáros Árpád és tsa javára 192 pengő .45 t lőké és járulékai erejéig a kispesti kir. járásbíróság 1943. évi 1881. számu­ végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi augusztus hó 13. napján Lefoglalt és 17710 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése­­iránt leütnevezést végrehajtató által megkerestélv­en, megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma ie fennáll és ellenük halasztó hatályú igén­ykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Kispest, Török­ utca 8. sz. alatt leendő megtorlására határidőül 1943. évi október hó 5. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, kerék­pár alkatrészeket , egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is - de a kikiáltási ár kétha­rmadrészénél ala­csonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelen­nek meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Kis­pest, 1913. évi szeptember hó 10. napján. Vattai Oszkár, kir. bír. végrehajtó. OF 15736 Árverés. Pk. 10100/1943. szám. Dr. Kende Endre ügyvéd által képviselt dr. Erössy József javára 89 . és járulékai erejéig a pestvidéki kir. járásbíróság 1942. évi 1678. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás során 1913. évi junius hó 28. napján lefoglalt és 1100 pengő becsértékű ingóságokra az árverési ki­­tüzem és annak a végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében, Nagykovácsihoz tartozó Tisza István ligeten. István­ utcában leendő megtartására határidőül 1913. évi október hó 2. napjának délutáni 112 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt ingókat, bútorokat, pián­­nól és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében esetleg beé,sáron ak­it is el fogom adni. Budapest, 1943. évi szeptember hó 3. nap­ján. Gillemot Ödön, kir bír. végrehajtó. O­F 15729 Árverés. Pk. X. 600834/1943. szám. Dr. Eisler Imre i Pannonia­ u. 8. sz ügyvéd által képviselt Kelhier Hugó javára 68 pengő perköltség tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1943. évi 600834. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1­943. évi április hó 29-én lefoglalt és 2.040 pengő becs­ért­ékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkeresletvén, az alább megnevezett: Pk. 712087/1942. sz. Dr. Stumpf György ügyvéd által képviselt Goy és Kovalszky javára 40 pengő löké­­s jár, és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvből ki nem­ tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az ár­verés­,­­villi­emi és ann­a­k végrehajtást szenvedő lakásait Budapesten. V. kerület, Pozsonyi­ út 21. sz., IV. emelet 3., ajtószám aluli leendő megtartására határidőig 1943. évi október hó 5. napjának délutáni 3 óráját tű­zöm ki, amikor­ a bíróilag lefoglalt bútorok, festmények, köny­vek, szőnyeg, óra, rádió és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bérs­ávon alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ah­hoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult el jogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kiváltságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül­ leteszik. Buda­pest, 1993. évi szeptember hó 11. napján. Adorján Béla, kir. bír. végrehajtó. O­E 15745 Árverés. 483/1943. vght. szám. iPk. 10/1943. szám.) Dr. Fejér Gyula budapesti ügyvéd által képviselt Duller és Lehr,inte rj. és csatlakozol! végrehajtatok javára 1 HM) pengő löké, ennek végzés­e szerinti 6?« kamatai 138 P 90 I biróilag m­egállapu­tott eddigi, vala­mint jelen tűzéssel felmerült költségek erejéig a hatvani kir. járásbíróság 21 1913. számú végzésével elrendelt és 1943. évi február hó 2-án foganatosított ki­elégítési végrehajtás során le- é­s febérfoglalt és 1076­4 pengőre becsült ingóságokat, közöltük : üzleti áruk a vet. 102. §-a alapján Hatvan községbe, végrehajtást szenvedettnél 1943. évi október hó 7. napján délelőtt 1/9 órára kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul i­s, de legalább a becsérték kétharmad összegéért el fogom adni. Hatvan. 1943. évi szeptember hó 7. napján. Gyuk­ácsony Dezső, kir. bír. végrehajtó. * O­F 15740 Árverés. Pk. VII. 609479 1943. szám. Dr. Kayos Béla ügyvéd által képviselt Gésa ipar és kereskedelmi vállalat Sinor Miklósné javára 400 P lőké és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1945. évi 102613. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi július hó 3-án lefoglalt és 26.645 pengő 90 f becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt is át­­ynevezett végrehajtató által megkeresletvén, a megneve­zett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűlnő más Gighillatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halásztói hatályú igénykeresét folyamatban nincs, az ár­verést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten,­ V. ker., Kresz Géza-utca 8. szám, földszinti üzletben és folytatólag V.. Kresz Géza-utca 38. szám atalli üzletben és V. ker., Pozsonyi-ut 12. sz. alatti utcai helyiségben leendő megtartására határidőül 1943. évi október hó 11. napjának délutáni 5 óráját tű­zöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, írógép, mérleg, üzletberendezés, fűszer- és csemegeáru (a 705359/1942. számú jkv. 65., 69., 74. tétel kiv. és a 713679/42. számú jegyzőkönyv 8., 25., 46—49. t. kivételével) s egyéb­ ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad­­részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult —f el fogom, adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínei­ nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságai írásban be nem­ jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árt­erezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1913. évi szeptember hó 6. napján. Dr. Bárány Kálmán,, kir bír. végrehajtó, O­F 15738 Árverés. Pk. 1. 56429/1943. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti 1—II. kerületi királyi járásbíróság 3557/1943. számú végzésével dr. Szecsey Imre (Barcsa) utca 11. sz. ügyvéd által képviselt Pesti Újság Kiadó­vállalat Kft. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő elleti 555 pengő 63­0 követelés és járulékai erejéig el­rendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és­­.036 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére­ jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig, Pk. L 56404 1943. sz. Dr. Benedek Pál ügyvéd által képviselt Nemzeti Tak. Áruközv. 201.86 P. végrehajtást szenvdő lakásán Budapesten, II. ker., Csalogány­ utca 12. szám, III. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1943. évi október hó 9. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútorok, lakás­­berendezés, rádió, szőnyegek s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél, alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni még ak­kor is, ha a bejelentő a helyszínei­ nem jelennte meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer, pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat kik a befolyandó vételárból a végr­ehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék b­e. Budapest, 1043. évi szeptember hó 9. napján. Donovai Rudolf, kir. hír. végrehajtó. O­F 15721 Árverés Pk. 8737/1943. szám­ Dr. Székely György ügyvéd, újpesti lakos, mint a vb. Polgári Takarékpénztár r.-t. csődtömeggondnoka kérelmére és javára az alábbi tételenként meghatározott csődkövetelések behajtása, végett a Cst. 159. és a VI. 129. §-a alapján a kir. járás­bíróság elrendeli a követeléseknek bírói árverését. Az árverés határnapjául 1943. évi október hó 18. nap­jának délelőtti 10 óráját tűzi ki és annak az újpesti kir. járásbíróságnál, földszint 5. szám alatti helyiségében Teendő megtartására Schmelz Miklós bírósági végre­hajtót kirendeli. Erről az érdekelteket, köztük az ismeret­len tartózkodási­ adósok képviseletére ügygondnokul m­ár kirendelt dr. Váry Géza újpesti ügyvédet értesíti. Az elárverezendő egyes követelések az árverési kér­­vén­yben részletesen meg vannak jelölve. Az árverési vevő a visszteher melletti engedményes jogaiba lép. A követelés fennállásáért a csődtömeg szavatosságot vállal, de a behajthatóságért nem. A vételi illeték a vevőt terheli A bíróság felhatalmazza az árverést kérő csődtömeg­­gondnokai arra hogy az egyes követeléseket akár egyen­k­ént, ak­ár közülük többet együttesen, akár valamennyi követelést együtt bocsássa árverésre. Felhatalmazza­­arra is, hogy ám a kikiáltási ár meg nem adatnék, a ki­kiáltási árat tetszései­­ szerint leszállíthassa. Az elárvere­zendő követelések az alábbiak : 1. Id. Pászt Lajos Újpest, Dobó­ u. 31. sz­., lakostól járó 125 pengő követelés. Kikiáltási ár : 10 pengő. 2. S­ruhof Adolf és neje szül. Klein Józsa, Újpest, Csányi-u­tca 11. sz. alatti lakosoktól járó 48 pengő 30 f követelés. Kikiáltási ár : 5 pengő.. . 3. Jucker Adolf Újpest, Szent István-tér 18. sz. alatti lakostól járó 98 pengő követelés. Kikiáltási ár 10 pengő. 4. Ariz József Budapest. Széher-utcai 46. szám alatti lakossal szemben fennálló 2.000 P-s követelés.­­Kikiáltási ár : 1(Mt pengő. 5. Schwerer­ Ignác ismeretlen helyen tartózkodó, volt újpesti .(István­-itt 10. szám lakossal szemben fennálló 2?0 pengős követelés. Kikiáltási ár : 20 pengő. 6. Dr Ili­ppcs Ferenc és Kiszely János budapesti, egyébként ismeretlen helyen tartózkodóval szemben 905 pengő követelés. Kikiáltási ár­ : 50 pengő. 7. Kis Ferenc és neje sz. Zaitsek Vilma rákosszent-é .mihályi Imre­ u. 45.) lakosokkal szemben fennálló 52 P 30 fillér követelés. Kikiáltási ár 10 pengő. 8. Özv. Bersi Józsefné Újpest, Virág­ u. 51. szám alatti lakossal szemben fennálló 23 P-s követelés.­ Kikiáltási ár : 10 pengő. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Egyes szám ára 32 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék