Budapesti Közlöny, 1943. november (77. évfolyam, 247-270. szám)

1943-11-03 / 247. szám

Budapest, 1243. 247. szám. Szerda, november 3. BUDAPESTI •• •• KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 46 ar. f, minden további 10, vagy kevesebb szóért 30 ar. f, mely előre fizetendő. — 9£agánhirdetések egyszeri közlési dija egy hasáb, egy m/m térfogat után 64 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban közzétett kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a támpéldány ára, a bélyegilleték és az esetleges portóköltség. A 300 szót meg nem haladó Ingol- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 9-— ar. P, vidéki hirdetők részére 10-— ar. P, mely átalányösszegben egy támpéldány éra, a bélyegilleték, a vidékről feladott hirdetéseknél a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bennfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve­­ az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453. Kiadóhivatal: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 3611-464. Fiókkiadóhivatal: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157,809. A Budapesti Közlöny előfizetési ára és feltételei Közhatóságok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy év. Egy éves előfizetés ára........................................................................................ Magánosok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy negyed év. Negyedévi előfizetés ára............................................................................ Félévi „ _ ...................... Egy évi m . ...... Egyes szám ára 8 oldd terjedelemig . „ „ további 8 oldalanként Hivatalos Értesítő előfizetési ára 26-— ar. P 15-50 31-— 62-— —•26 —26 Havonként 7*70 ar. P, negyedévenként 23‘10 ar. P, egyes szám ára —32 ar. P Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20'— ar. pengő. ” A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke 1 170.000/1913. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter rét­­lelete a betegségi és a baleseti kötelező biztosításról szóló 1007 : XXI. t-e. XIV. fejezetében, valamint az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról rendelkező 1928 : XL. t.-c. X. fejezetében megszabott bejelentési és nyilvántartási kötelezettség tárgyában. 18 000/1943. I. M. szám. A m. kir. igazságügyminiszter rendelete az illetékfeljegyzésre jogosított fél képviselője helyett a bírósági Iroda által elkészített bélyeg­jegyzék költségeinek viselése tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. belügyminiszter a 245.800/1937. B. M. számú rendelet felhatalmazása alapján a Tiszti Orvosi Vizsgabizottság elnökhelyette­sévé a dr. Tomcsik József miniszteri tanácsos,­ egyetemi ny. r. tanár, a m. kir. Országos Köz-­­egészségügyi Intézet főigazgatója részére enge-­ délyezett szabadság időtartamára dr. Lovre­­kovich István, m. kir. Országos Közegészség­ügyi Intézetbe berendelt Székesfővárosi Köz­egészségügyi Intézeti igazgatót kinevezte és megbízta a Bizottság előadói teendőinek el­látásával. 324.517/1943. XV/B. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter a Községi Orvosi Tanfolyam és Vizsga szabályozása tárgyában 268.600/1936. B. M. szám alatt kiadott rendelet alapján a dr. Tomcsik József miniszteri taná­csos, egyetemi ny. r. tanár, az Országos Köz­egészségügyi Intézet főigazgatója részére enge­délyezett szabadság időtartamára dr. Lovre­­kovich István, az Országos Közegészségügyi Intézetbe berendelt Székesfővárosi Közegészség­­ügyi Intézeti igazgatót elnökhelyettessé és ren­des taggá kinevezte és megbízta a Bizottság előadói teendőinek ellátásával; ugyanezen időre dr. Lőrincz Ferenc egyetemi ny. r. tanárt, a m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet igazgatóját a Községi Orvosi Vizsgabizottság rendes tagjává, dr. Bielek Tibor m. kir. köz­egészségügyi főfelügyelőt és dr.­Rauss Károly egyetemi magántanár, Országos Közegészség­­ügyi intézeti osztályvezetőt ezen bizottság pót­tagjaivá kinevezte. (323.009/1943. XV/a. B. M. szám.) _____ A m. kir. földrmű­velésügyi miniszter Bodiczky Géza vk. alezredest a. m. kir. honvédelmi minisztérium képviseletében az Országos Ter­mészetvédelmi Tanács tagjává kinevezte. (134.272/1943. I/A. 2. F. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 1942 : XXII. t.-c. 3. §-a alapján Bihar vármegye törvény­­hatóságához dr. Bój­ti Mihály vármegyei al­jegyző, nagyváradi lakost a szalárdi járás fő­szolgabirájává kinevezte. (52.056/1943. III. a. B. M. szám.) _____ .4 m. kir. belügyminiszter az 1942 : XXII. t.-c. 3. §-a alapján Pócsfalvi György községi segédjegyző, négerfalvi lakost a négerfalvi körjegyzőséghez körjegyzővé kinevezte. (51.428/ 1943. III. B. M. szám.) ~TnTkir. belügyminiszter­—­ 270.000/1943. B. M. számú rendíslete a betegségi és a baleseti kötelező biztositásról szóló 1927 : XXI. t.-c. XIV. fejezetében, vala­mint az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztositásról rendelkező 1928: XL. t.-c. X. fejezetében megszabott bejelentési és nyilvántartási köte­­zettség t.s igá ^ A betegségi és a baleseti kötelező biztosítás­ról szóló 1927 : XXI. t.-c. (T) 134., 135. és 162. §-ában, valamint az öregség, rokkantság, öz­vegység és árvaság esetére szóló kötelező bizto­sításról rendelkező 1928 : XL. t.-c. (Tő.) 115. §-ának (2) bekezdésében, 116. §-ának (3) be­kezdésében és 122. §-ában kapott felhatalma­zás alapján a következőket rendelem : (1) A T. 129. §-ának első bekezdésében, úgyszintén a Tő. 114. §-ában megszabott beje­lentést, — tekintet nélkül arra, hogy a munka­­vállaló csak betegségi vagy csak öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági vagy mind betegségi, mind öregségi, rokkantsági, özvegy­ségi és árvasági biztosításra kötelezett, — a jelen rendelet I. számú mellékletének megfelelő űrlap (Belépést jelentő lap) felhasználásával kell teljesíteni. (2) Ugyanezt az űrlapot köteles használni a baleseti biztosítási díjat fizető munkaadó azok­nak a baleseti biztosításra kötelezetteknek a T. 144. §-ának első bekezdése értelmében való be­jelentésére, akik sem betegségi, sem öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági biztosításra nem kötelezettek. Ebben az esetben az űrlap „Megjegyzés“ rovatában jelezni kell, hogy csak baleseti biztosításra kötelezett egyénről van szó. 2­ §• (1) A T. 129. §-ának második bekezdésében, úgyszintén a Tö. 116. §-a (1) bekezdésének első mondatában megjelölt változás bejelenté­sére a jelen rendelet II. számú mellékletének megfelelő űrlapot (Változást jelentő lap) kell használni. A munkavállaló névváltozását akkor is be kell jelenteni, ha az férjhezmenés követ­kezménye. (2) Ezt az űrlapot kell használni a korábbi bejelentés netán­ téves adatainak helyesbíté­sére is. (3) Ennek az űrlapnak felhasználásával kell nyolc nap alatt bejelenteni az 1. §. (2) be­kezdésében megjelölt baleseti biztosításra kö­telezettekre vonatkozó azokat a változásokat­­is, amelyeknek a baleseti biztosítás szempont­jából jelentősége van. Ebben az esetben, az űrlap „Megjegyzés“ rovatában jelezni kell,­­ hogy csak baleseti biztosításra kötelezett egyén­ről van szó. 3. §. i■ A T. 129. §-ának harmadik bekezdésében, úgyszintén a T­. 116. §-a (1) bekezdésének második mondatában megjelölt változást egy­szerű beadványban (közönséges levélben, leve­lezőlapon) kell bejelenteni §• (1) A T. 130. §-ában, úgyszintén a T­. 120 §-ának (1) bekezdésében megszabott bejelen­tést a jelen rendelet III. számú mellékletének megfelelő űrlap (kilépést jelentő lap) felhasz­nálásával kell teljesíteni. (2) Ugyanezt az űrlapot köteles használni a baleseti biztosítási díjat fizető munkaadó ama baleseti biztosításra kötelezett munkavállalója munkaviszonya megszűnésének a T. 144. §-a harmadik bekezdése értelmében való bejelen­tésére, aki sem betegségi, sem öregségi, rok­kantsági, özvegységi és árvasági biztosításra nem kötelezett. Ebben az esetben, az űrlap „Megjegyezés“ rovatában jelezni kell, hogy csak baleseti biztosításra kötelezett egyénről van szó. 5. §■ (1) Ha a munkavállaló munkaviszonya nyolc napnál tovább nem tart, a munkaadó a munkavállaló munkábalépését és munkaviszo­nyának megszűnését a IV. számú mellékletnek megfelelő egyesített űrlap (Belépést és kilépést együttesen jelentő lap) felhasználásával egy­szerre is bejelentheti. (2) Ezt a bejelentést a munka megkezdésé­nek napjától számított nyolc nap alatt kell teljesíteni. 6. §: Az 1- 2., 4. és 5. §-ban megjelölt bejelen­téseket minden egyes munkavállalóra külön­­külön bejelentőlap kiállításával kell teljesíteni .­ §• Ha az intézet az alapszabályának rendel­kezése értelmében az ott közelebbről meghatá­rozott munkaadókkal olyan megállapodást kö. Egyes szánt ára 70 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék