Budapesti Közlöny, 1943. november (77. évfolyam, 247-270. szám)

1943-11-07 / 251. szám

Budapest, 1943. 251. szám. Vasárnap, november 7. •••• KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések díja, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 46 ar. f, minden további 10, vagy kevesebb szóért 30 ar. f, mely előre fizetendő. — Blagonhirdetések egyszeri közlési díja egy hasáb, egy m/m térfogat után 64 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban közzétett kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő ■ támpéldány ára, a bélyegilleték és az esetleges portaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 0­— ar, P, vidéki hirdetők részére 10­— ar, P, mely átalányösszegben egy támpéldány ára, a bélyegilleték, a vidékről feladott hirdetéseknél a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bennfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453. Kiadóhivatal: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464. Fiókkiadóhivatal: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14 sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.805. A Budapesti Közlöny előfizetési ára és feltételei Közhatóságok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy év. Egy éves előfizetés ára . ................................................................................... 86*-- al.­­ Magánosok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy negyed év. Negyedévi­ előfizetés ára 15-50 „ Félévi „ m ...................... 31’— « Egy évi .........................................................................................62­— „ Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig ................. —­26 „ . „ „ további 8 oldalanként —"26 Hivatalos Értesítő előfizetési áraHavonként 7*70 ar, P, negyedévenként 23*10 ar, P, egyes szám ára —*32 ar, P Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20*— ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke­­ 720/1943. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelete a lakások igénybevételére vonatkozó jogszabályok hatályának Kecskemét és Szatmárnémeti táj váro­sokra, valamint egyes községekre kiterjesztése tárgyában. 323.928/1943. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelete a sebészeti kötözőszerek árának módosítása tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére a magyar filmszolgálat terén szerzett érdemeik elismeréséül dr. Tőrey Zoltán ma­gyar királyi kormányfőtanácsos, a Magyar Filmiroda vezető igazgatójának a Magyar Érdemrend középkeresztjét, dr. Mag Magna Tivadar, a Magyar Filmiroda igazgatójának a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét, dr. Ágotai Géza, a Magyar Filmiroda igazgatóhelyettesé­nek a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét ado­mányozom, egyben megengedem, hogy Kálló Vilmosnak, a Magyar Filmiroda híradóosztálya vezetőjének elismerésem tudtul adassék, végül Horváth József, Kerti Lajos, Nagy László, Török Vidor és Zsabka Gyula filmoperatőrök­nek a Magyar Arany Érdemkeresztet adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1943. évi október hó 30. napján. Horthy s. k. Kállay Miklós s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. vitéz Mensáros Zoltán ügyvédnek a közélet terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1943. évi november hó 3. napján. Horthy s. k. Kállay Miklós s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Ancsin Pál budapesti ügyvédnek a közélet terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1943. évi november hó 3. napján. Horthy s. k. Kállay Miklós s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Schmelzer Jánosnak, a „Futura“ Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi részvénytársaság igazgatójának a hazai mező­­gazdaság fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi gazdasági fő­tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1943. évi november hó 2. napján. Horthy s. k. báró Bánffy Dániel s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Kovács Tibor gazdálkodó, endrődi lakosnak a hazai mezőgazdaság fej­lesztése körül szerzett érdemei elismeréseid a magyar királyi gazdasági tanácsosi cimet ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1943. évi október hó 27. napján. Horthy s. k báró Bánffy Dániel s. k. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Szobonya Béla marosvásárhelyi kir. ítélőtáblás elnököt saját kérelmére a debreceni kir. Ítélőtábla elnöki állására áthelyezte. A m. kir. belügyminiszter az 1942 : XXII. t.-c. 3. §-a alapján dr. Korossy Albert városi tanácsnok, gyulai lakost Gyula megyei város polgármesterévé kinevezte.­­ (80.066/1943. IV. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 1942 : XXII. t.-c. 3. §-a alapján dr. Gondos Gyula dijnok, rákospalotai lakost Gyergyószentmiklós megyei városhoz II. o. aljegyzővé kinevezte. (81.106/ 1943. IV. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 1942 : XXII. s­t.-c. 3. §-a alapján Németi István és Balogh Kálmán adóhivatali ellenőr, debreceni lakoso­kat adóhivatali főszámvevőhelyettessé, dr. Szabó Lajos, Zilahy Sándor, Rácz József, Nagy Károly, Kántor József és Vályi Nagy Béla I. o. adótiszt, debreceni lakosokat adóhivatali ellenőrré, Kecskés Sándor, Menyhárt József, Viosz Ernő, Sarkadi Károly, Szabó Géza, Baka Géza, Veress Zoltán, Kovács Béla, Kántor László, Szekeres András és Juhász Dezső II. o. adótiszt, debreceni lakosokat I. o. adótisztté, Hamar Béla Gyula és Némethy László városi díjnok, debreceni lakosokat,­ Mogyorossy Győző, Rigola Lajos, Bedő Lajos, Szilágyi László, Pásztor Gyula, Sallay Zoltán, Szekerka Béla, Pál István és Szabó Mihály adóhivatali gyakor­nok, debreceni lakosokat, vitéz Szabó Ferenc, Bodó Margit, Székely Árpád, Tóth Mihály, Sarkadi József és Jóna János debreceni lakoso­kat II. o. adólisztté kinevezte. 179.563/1943. IV. B. M. szám.) A magyar királyi földmivelésügyi miniszter Torda József oki. erdőmérnököt (Bán­dai a m. kir. erdőmérnökök személyzeti létszámába ideiglenes minőségű m. kir. segéderdőmérnökké kinevezte. (1943. október 3. — 7.173/1943. évi. 1/A. 1. F. M. szám.) A m. kir. földmivelésügyi miniszter a közép és alsófokú gazdasági szakoktatás tanári lét­számában Kis-Kéry Andor oki. gazdát (Békés), Vincze György oki. gazdasági szaktanárt (Kolozsvár), Bognár Imre oki. kertészt (Kis­­zombor) ideiglenes minőségű m. kir. gazda­sági tanárokká, továbbá Farkas Tibor József oki. állatorvos, mezőgazdasági főiskolai tanár­segédet (Keszthely), Elek István oki. kertészt (Nyíregyháza) és Fodor Imre oki. gazdát (Perbete) ideiglenes minőségű m. kir. gazda­sági segédtanárokká kinevezte. (1943. október 29. — 6.380/1943. évi. X. 2. F. M. szám­­ A m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Haluszka Margit oki. középiskolai tanárt — a szabadkai állami gimnáziumhoz szolgálattételre való egyidejű beosztása mellett — állami gim­náziumi helyettes tanárrá kinevezte. (1943 november 4. — 113.521/1943. VIII . szám.) A 772. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Körtvélyesy Ferenc okf. középiskolai tanárt — a szatmárnémeti királyi katolikus (állami) gimnáziumhoz szolgálattételre való egyidejű beosztása mellett — állami gimnáziumi he­lyettes tanárrá kinevezte. (1943. november 4. — 113.524/1943. VIII. 1. szám.) Egyes szássi ára 52 fillér« A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Sál Éva okleveles középiskolai tanárt — az óbecsei állami gimnáziumhoz szolgálattételre való egyidejű beosztása mellett — állami gim­náziumi helyettes tanárrá kinevezte. (1943. november 4. — 113.525/1943. VIII. 1. szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Zányi Edit okleveles középiskolai tanárt — a nagykállói állami gimnáziumhoz szolgálat-

Next