Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1943. november (77. évfolyam, 247-270. szám)

1943-11-03 / 247. szám értesítője

Budapest, 1943. 247. szám. A Szerda, november 3.I BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 46 az.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 30 ar. f, mely előre fizetendő. Magénhirdetések egyszeri közlési dija egy hasáb, egy m/m térfogat után 64 ar. f Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban közzétett kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a támpéldány ára, a bélyegilleték és az esetleges portaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 9 ar. P, vidéki hirdetők részére 10 ar. P, mely átalány­­összegben egy támpéldány ára, a bélyegilleték, a vidékről feladott hirdetéseknél a támpéldány- és nyugta­­kézbesítés költségei is bennfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hiva­talos hirdetmények díjszabása mértékadó. • A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem h­­rdetőválalatnak megbízást nem adott. ■k A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Dr. Gábor Miklós ügyvéd által képviselt Ludány Lajos javára 2362 P 40 f­ős járulékai és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset fo­lyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V., Dorottya­ utca 9. házszám, IV. emelet 4 ajtószám alatt és folytatólag a kapu alatt leendő megtartására határ­időül 1943. évi november hó 19. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, szőnyeget, motorkerékpárt és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél ala­csonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehaj­tást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még a akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék­ meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik.­­Buda­­pest, 1943. évi október hó 20-án. Dr. Bárány Kálmán, kir. bír. végrehajtó. O­F 16338 Árverés: 76902—2/b. 1943. szám. A három hónapon tul őrzött ciimnélküli vagy egyéb ok miatt kézbesithe­­tietlen postai küldeményeket a Budapest 70. sz. m. kir. postahivatal folyó évi december hó 9—10—11-én és 28— 29—30-án 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig tartandó árverésen a legtöbbet ígérőnek eladja. A 9—10—11-én tartandó árverésen eladásra kerülnek ezenkívül a posta­hivatalokban talált és három hónapon tul őrzött tárgyak is. Az árverési vételárat azonnal készpénzben kell ki­fizetni. Az árverés színhelye : Budapest, VII., Verseny­ u. 12., magasföldszint. Budapest, 1943. évi október hó 28-án. M. kir. postaigazgatóság. O* 22094 Árverés. Pk. X. 611073/1943. sz Dr. Majna Sándor és dr. Garkó Miklós kassai, budapesti hely. dr. Berdár Jenő ügyvédek által képviselt Udrinyák Árpád javára 611 pengő 93 fillér tőke és járulékai erejéig a kassai kir. járásbíróság 1943. évi 22.20. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás során 1943. évi augusztus hó 19. napján lefoglalt és 4.202 P becsértékű ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen Hirdetményből, valamiint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében, Budapesten, XIV. kerület, Mogyoródi út 78. szám, I. emelet 2. ajtószám és pincében s folytatva XIV. kerület, Álmos vezér­ utja 127. szám alatti rak­tárban leendő megtartására határidőül 1943. évi no­vember hó 18. napjának délutáni 4 óráját ű­­­zöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútoro­kat, rádió, függöny, csillár, szőnyeg, vasüst, külön­böző vegyszerek, ládák és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad­­részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. óva október hó 24. napján. Rónay Kálmán, kir. bír. végrehajtó. G F 16364 * I. Árverés. Pk. X. 605.709/1941. szám. Dr. Zaitz Jenő ügyvéd által képviselt Szereczky Zoltán javára 1.600­­ tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1935. évi 38608. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás során 1941. évi április hó 15. napján lefoglalt és 7.270 pengő becsértékű ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tinő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzőm és annak végrehajtást szenvedő lakásán­k üzletében Budapesten. VII. ker., Lövölde-tér 3. sz., I. emelet 6 ajtószám alatt teendő megtartá­sára határidőül 1943. évi november hó 22. nap­jának­ délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad­­ részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akikor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi október hó Ifj. napján. Dr. Augner Pál, kir. bír. végrehajtó. O­F 16362 Árverés. Pk. XI 613.590/1943. szám. Dr. beregi Nagy Elek ügyvéd által képviselt Niederkirchner Orvvald és neje javára 150 pengő tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbíróság 1943. évi 3739. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi október hó 2-án lefoglalt és 5.025 P becsértékű ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató­­által megkeresletvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán­k üzletében Budapesten, VII. kerület, Rózsa­ utca 29. ház­­szám alatti utcai üzlethelyiségben és folytaim Buda­pesten, VI. ker., Munkácsy Mihály­ utca 37. szám, I. emelet 11. ajtószám­ alatt leendő megtartására határ­időül 1943. évi november hó­ 18. napjának délutáni 2­0 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat,­­ rádió, csillár, futószőnyeg és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­­­­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részinél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.Oél­ pengőn fe­lül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi október hó 21. napján. Joó Károly, kir. bír. végrehajtó. O­F 16368 Árverés. Pk. V. 609.405/1943. szám. Dr. ifj. Karafiáth Jenő budapesti ügyvéd által képviselt Fontiére Általá­nos Biztosító Intézet javáraa 997 pengő 90 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­­bíróság 1943. évi 103.194. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi július hó 3. napján lefoglalt és 11.800 pengő becsértékű ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, az alább megnevezett Pk. 607.867/1943. sz., dr. ifj. Karafiáth Jenő ügyvéd által képviselt Fontiére Általános Biztosító Intézet javára 147 pengő 90 fillér és járulékai és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyveidről ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán­k üzletében Budapesten, XIV. ker., Erzsébet királyné­ul 104. szánt, földszinti gyárban leendő megtartására határidőül 1943. évi november hó 25 napjának dél­utáni 3 óráját tűzött ki, amikor a bíróilag lefoglalt asztalosára gyári gépeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz, végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban b­e nem jelenti.­­ Azon ingóságokra, amelyeknek, kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi október hó 19. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. O­F 16360 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. I. 08018. 1943. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 20731/ 1943. számú végzésével dr. Rónay Béla (Kálvin-tér 3.) ügyvéd által képviselt Nágel Zsigmondné végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 210 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fo­ganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1700 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, II., Hattyú­ utca 17/a számú ház, I. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1943. évi november hó 0. napjának d. e. 8 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, rádiót, szőnyeget és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadrészénél alacsonyabb áron csak azon eset­ben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájá­rult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kíván­ságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző bejelentéshez jogot t ártanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1943. évi szeptember hó 90. napján. Donovai Rudolf, kir. bír. végrehajtó. O­F 16359 Árverés. Pk. X. 612920/1943. szám. Dr. Baumann Já­nos ügyvéd által képviselt özvegy Wild Árpádné javára 940 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbíróság 1948. évi 417436. számú végzésével étrendért kielégítési végrehajtás során 1943. évi szept. hó 17-én lefoglalt és 5900 pengő becsértékű ingóságokra az­ árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestél vén, alább megnevezett: Pk. 709918/1942. szám. Dr. Gergely István ügyvéd által képviselt Nagy Anitásn­é javára 100 P és járulékai, Pk. 618362/1941. sz. Egyes szám­ára 32 fillér.­ ­ stagsíjan árverések. Árverés: 1938/1943. tk. sz. Dr. Kende Dezső tornaljai ügyvéd, a Szlovák Általános Hitelbank rozsnyói fiókja és dr. Székely Imre rimaszombati lakos végrehajtatók­­nak Demeter János, dr. Demeter István, Kajszi Istvánná sz. Bolyhi Aranka és Kajszi Gusztávné sz. Bolyhi Mária végrehajtást szenvedők ellen­ indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság végrehajtási árverést 1053 P OS f + 1428 1­­57 f + 711 P 28 f tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett a Sa­jószen­tkirály községben fekvő s a sa­jószent­királyi 31. .sz. tikoicon A. 1—2., 4—21. sorsz., 38., 56., 101., 139., 168., 202., 241., 282., 290., 525., 270., 403., 477., 524., 557., 589., 695., 635. sorszámok miatt foglalt ingatlannak és az ahhoz tartozó 10­12 ház­hely utáni erdő- és legtfe­lelőségnek R. 23—-26. sorsz. szerint végrehajtási szenvedők nevén átló 35/40 rész illetőségre, 3554 P 25 f . a sajószentkirályi­ 55. v ttkrben A. 1-16. sorsz., 113., 181215., 228., 262., 305., 330., 382., 11­6., 430., 465., 545., 578., 598., 654. sorsz. alatt foglalt ingatlanoknak és az ehhez tartozó erdő és legelőilletőségnek B. 20—23. sorsz. szerint végrehajtást szenvedők nevén álló 7'S rész •illetőségre, 329 P 32 f ; a sajószentkirályi 112. sz. tekvben A. I.­sorsz., 57. orsz. alatti foglalt ház, udvar és kert és az ehhez tartozó erdő- és legelőt.Mezőségn­.­k B. 10-13. sorsz. szerint végre­hajtást szenvedők nevén álló 1/2 rész illetőségre. 9688 pengő 37 f. a sajószentkirályi 19. sz. tekvben Á. 2., 1 - 19. sorsz., 113., 181., 215., 228., 262., 338., 382., 426., 430., 465., 1­516., 545., 578., 593., 651. hrsz. alatti ingatlanoknak és

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék