Budapesti Közlöny, 1943. december (77. évfolyam, 271-294. szám)

1943-12-01 / 271. szám

Budapest, 1043, 271. szám. Szerda, december 1. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg ném haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az el­ső 10 szóért 46 ar. f, minden további 10, vagy kevesebb szóért 30 ar. f, m­ely előre fizetendő. A magánhirdetések egyszeri közlési díja egy hasáb, egy m/m térfogat után 64 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban közzétett kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a támpéldány ára, a bélyegilleték és az esetleges portaköltség. A 300 azét meg nem haladó Ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére S*— ar. P, vidéki hirdetők részére 10­— ar. P, mely átalányösszegben egy támpéldány ára, a bélyegilleték, a vidékről feladott hirdetéseknél a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bennfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, 1., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453. Kiadóhivatal:­­Budapest, 1., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464! Fiókkiadóhivatal: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.805. A Budapesti Közlöny előfizetési ára és feltételei . Közhatóságok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy év. Egy éves előfizetés ára........................................................................................ 26‘— ar.­­ Magánosok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy negyed év. Negyedévi előfizetés ára ........................................................................ 15-50 „ Félévi „ „ ............................................................................... . 31-— „ Egy évi „ „ ....................................................62-— * Egyes szám­ára 8 oldal terjedelemig . .......................................................—-28 „ „ * * további 8 oldalanként ............................ —--26 * / Hivatalos Értesítő előfizetési ára Havonként 7-70 ar. P, negyedévenként 23-10 ar. P, egyes szám ára —-32 ar. P A. „Országos Törvénytár”-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20­— ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalom jegyzéke : 163.000/1943. F. M. szám. A m. kir. földrajvetésügyi miniszter rendelete a helyi vagy környékbeli fogyasztás céljára szolgáló tűzifa forgalmának újabb szabályozása tárgyában. 8.050/1943. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete az 500/1942. P. M. számla rendelet egyes rendelkezéseinek kiegészítése és módosítása tárgyában. HIVATALOS KÉSS. A magyar királyi honvédelmi miniszter elő­terjesztésére megengedem, hogy Knirsch Gusz­távnak és dr. Sztehlo Ervinnek, a Magyar Nemzeti Bank főfelügyelőinek a honvéd igaz­gatás érdekében kifejtett értékes és hasznos munkásságukért elismerésem tudtál adassék. Kelt Budapesten, 1943. évi október hó 27. napján. Horthy s. k. vitéz Csatay Lajos s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Domeniavszky Sándor egyetemi nyilvános rendes tanárt az Országos Ösztöndíjtanács ügy­vezető igazgatójává az 1944—1949. évközre kinevezte. (72.997/1943. IV. 2. szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a pécsi m. kir. Erzsébet tudományegyetem jog- és államtudományi karán dr. Arató István kir. törvényszéki bírónak az „Államközi jog“ című és dr. Nánássy Béla m. kir. államvasuti fő­tanácsosnak a „Vasúti fuvarozási jog“ című tárgykörből egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és nevezetteket ebben a minőségükben megerősí­tette. (72.888/1943. IV. 1. szám­.) A m. kir. belügyminiszter az állami kór­házak, elme- és ideggyógyintézetek orvosainak létszámában dr. Prievara János kolozsvári m. kir. Ferenc József tudományegyetemi adjunktust a VIII. fizetési osztályba főorvossá kinevezte. (346.220/1943. XVI. B. M. szám.) A m. kir. földmivelésü­gyi miniszter 163.000/1943. F. M. szám­ú rendelete a helyi vagy környékbeli fogyasztás céljára szolgáló tűzifa forgalmának ujabb szabályo­zása tárgyában. A tüzifaellátás biztosításának újabb szabá­lyozásáról szóló 3.000/1941 M. E. számú ren­delet (Rendeletek Tára, 1.104. oldal) 9 §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem : 1­ §­ A tűzifaellátás biztosításával kapcsolatos kér­dések újabb szabályozásáról szóló 155.000/1943. F. M. számú rendelet (Budapesti Közlöny, 1943. évfolyam, 110. szám) 2. §. (4) bekezdésének első mondata akként módosul, hogy a fa­termelő — a 155.000/1943. F. M. számú ren­delet 13. §. (1) bekezdésében említett esetet kivéve — a bejelentés b) rovatában feltüntetett tűzifának csak 25%-át hoz­hatja forgalomba a helyi vagy környékbeli fogyasztás céljára. 2. § A jelen rendelet a kihírd­elésének napján lép hatályba. Budapest, 1943. évi no­­veber hó 29.-én M. kir. földmivelésügyi miniszter. A m. kir. pénzügyminiszter 3.050/1943. P. M. számú remdetete az 500/1942. P. M. számú rendelet egyes ren­delkezéseinek kiegészítése és módosítása tárgyában. Az áruszállítások általános forgalmi adója helyett fizetendő forgalmi adóváltságról, to­vábbá az általános és fényűzési forgalmi adó­ról, valamint a forgalmi adókkal együtt kezelt közszolgáltatásokról szóló 500/1942. P. M. számú rendelet (Budapesti Közlöny 1942. évi 134. szám, Rendeletek Tára 2.041. oldal) egyes rendelkezéseinek kiegészítése és módosítása tárgyában az alábbiakat rendelem. 1­ §• Az 500/1942. P. M. számú rendelet 3. §. (3) bekezdésének 1. pontja az alábbi rendel­kezéssel egészíttetik ki : • „Levelekből és aszalt vagy pörkölt egyéb növényi részekből készített teákat, szárított, aszalt vagy más módon tartóssá tett gyümölcs-, zöldség-, főzelék- vagy gyógynövényféléket elő­állító és forgalombahozó vállalatok abban az esetben, ha áruikat nem a kisforgalom számára kiszerelt csomagolásban hozzák forgalomba.“­ 2­ §• A 16. §. (1) bekezdésének tizenhatodik sorá­ban „415.“ helyett „416.“ írandó, ennek meg­felelően a III. melléklet 165—168. folyószámk­á­­hoz fűzött jegyzethasáb első sorában az „és 415.“ helyett „415. és 416." szavak írandók és a 168. és 169. folyószámok között, a jegyzet­hasábban a választóvonal törlendő. 3. §. A 69. §. (1) bekezdésének utolsó mondata elé az alábbi rendelkezés veendő fel : „Bejelentési kötelezettség alá esnek végül azok is, akik nem kötelesek ugyan forgalmi adót fizetni, de érvényes rendelkezés alapján árubeszerzéseikről vagy az általuk termelt árukról nyilvántartást kötelesek vezetni s emiatt ellenőrzés alá esnek (pl. sütőiparosok, őrlemény- vagy gabonakereskedők, fonó- és szövőipari vállalatok, angolanyultenyésztők, stb.).“ 4­ §­ A 70. §, az alábbi (8) bekezdéssel egészitte­tik ki : „(8) A pénzügyminiszter elrendelheti a be­szerzett vagy termelt áruk nyilvántartását azoknál is, akik saját tevékenységük­ után for­galmi adót nem fizetnek ugyan, de forgalmi adóváltsággal terhelt áruk feldolgozásával vagy termelési célra szolgáló áruk előállításával vagy forgalombahozásával foglalkoznak “­ ­ 5. § (1) A III. melléklet 110. folyószáma alatt, a vt. 353. számánál a 3—4. hasábokban a­z alábbi új negyedik bekezdés veendő fel : „Fenolgyanta a vt. 715. és 716. számai alá tartozó csiszolókorong előállító vállalatok ré­szére külön pénzügyigazgatósági engedély alap­ján ..................................................| 0 |5 | „ (2) Az V. melléklet 38. folyószáma alatt a vt. 593. számánál a 3—6. hasábokban levő ren­delkezések helyébe az alábbiak lépnek : „Műselyem : Egyágy, nyers .............. 6070_1 Két- vagy többágu, nyers OO701 Egyágu, festve, fehérítve Két- vagy többágu, festve, oo701 fehérítve ...................... 5070* 1 (3) A VIII. melléklet 42. folyószáma alatt a vt. 755. számánál a 3. hasáb második bekez­désében a „tégelytetők,“ szó után beiktatandó : „sörösüveg zárókupak (koronadugasz) parafa­­betéttel is,a szöveg. (4) A VII. melléklet 16, illetve a X. melléklet 107. folyószáma alatt a vt. 701. számánál a jegyzethasábban az étkezési készletekre a be­hozatali forgalomban megállapított 3 P-s fény­űzési forgalmi adó értékhatárt 5 P-re, a bel­földi forgalomban megállapított 5 P-s érték­határt pedig 8 P-re emelem fel. (5) A IX. melléklet 30, illetve a X. melléklet 134. folyószáma alatt a vt. 962. számánál a jegyzet hasábban a díszműárukra a belföldi forgalomban megállapított 50 P-s fényűzés­ forgalmi adó értékhatárt 80 P-re emelem fel. Keves szám ára 16 fillér

Next