Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1943. december (77. évfolyam, 271-294. szám)

1943-12-01 / 271. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1943 december 1. — 271. szám. Árverés. Pk. V. 612.898/1943. szám. Dr. vitéz Székely- Mádai László, ügyvéd által képviselt Deák Lászlóné ja­v­ír. 441, pengő 91 fillér tőke és járulékai erejéig a b.­esti közp. kiri járásbíróság 1843. évi 104 856. sz. vég­zésével évezedett kielégítési végrehajtás során 1943. évi szeptember 1­ó 18-án lefoglalt és 5.100 P becsértékű Ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fent nnevezett végre­­hajtató által megkeresetvén, a megnevezett és ezen hirdés­ményből, valam­­nt a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más fogya­latók javára is, amennyben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük haasztó hatályú ,igénykereset folyamatban nincs, az árverést k­iüzem és annak végrehajtást szenvedő lakásán k­üz­elében. Budapest­en­, IV. kerület, Mária Valéria­ utca 4. szára, II.. emelet 225. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1943. évi december hó 2. napjának dé­utáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt butorokat, rádió, férfiöltöny, cipő és egyéb, ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­f­ed­és ellenében, eset­eg bocsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadrészénél alacsonyabb áron csak azon­ esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő eőzőleg hozzá’árut — el fogom adni, még akkor is, ha a be­jelentő a helyszínen nem­­jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn­ felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kit­állási ár egyizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest/ 1943. évi november hó 2. napján. Lengyel Aurél, ker. bV. végrehajtó. O­F 16820 Árverés. Pk. 11038/1941. szám. Tr­ion Ruházati rt. végrehajtató javára (képv. : dr. Bors László budapesti ü­yvéd) 112 P. 20 f követelése és járulékai erejéig 1913. évi december hó 30. napján d. u. 4 órakor Isaszeg köz- S­é-’bon, Magyar-utca 15. szám alatt, a gödöllői kir. já­­rásbíróság 11038.1941. számú végzésével elrendelt végre­­hajtás során lefoglalt és 286 pengő beesértékü ingósá­­g­­ at: bútora'át, függönyt, téritől, szőnyeget b'rón­ag e '■ rverezem. Gödöllő, 1943. évi november hó 23. k­án­ján. Horváth Lajos, kir. bír. végrehajtó. O­F 16902 Á:verés. 2488'1942. vhi szám. A berettyóújfalui kir. jár­sbiróság 194­1. évi 48/7. számú végzése alapján a Magyar­ Hő­,'aridi Biztosító r. L 190 P 34 fillér követe­­lése és jártfékái erejéig foganatosított végrehajtások a ka’m­ával . te­ és fe'ü’fog'a'­ s 1450 pengőre értéke’t­ö’ rok' és egyéb ingóságok 1943. évi december hó 7. nap­­j'., .dé'után 4 órakor B'harkeresztesen, az adós lakáson m'w'ar!'ándó b'rói árverésen e’árvereztetnek akkor is, ha az árverés irtágyártását bejelentő fél az árverésen'meg nem je'artne, •hacsak e'lebrkező kívánságot írásban nem ír 'v/m­'t. Nagyvárad, 1943. évi november hó 2. napján. Várady, Ernő; kir. bír. végrehajtó. O­F 16889 |......... • .................~ n­ ■ ..r Árverés. Sz. 11199(1943. k*g. szám. Középa­ita Község (U­yomszék vármegye) 9269 kat. hold 369 négyszögölet k­ évő va­dászterületének vadászati jogát 1943. évi decem­ber hó 30. napján, délelőtt 9 órakor a községházán tar­tandó nyilvános árverésen 10- egymásután következő é­­ re a legtöbbet ígérőnek bérbeadja. K'kiál tási ár 4150 P. B’natpénz 46 P Vadállomány : medve, szarvas, vad­ít szító, őz, farkas, róka, nyúl. Az árverési fel tételek a h'va'a’os­ órák alatt megtekinthetők a községházon. K'izénajtán, 1943 évi november hó 14. napján. Közén­­a'a község elöljárósága. 0 15146 —1 . 1 1 "1 ■■ Árverés: 20553/1943. vht. szám. A'u'h­oU bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t­­c. 102. §-a értelmében ezen­nel közh­íré teszem, hogy a szegedi kár, járásbíróság 1943. évi 2994. számú végzése, következtében Sebők Fe­renc dr. i­gyvéd által k­ép­viselt Bitó Zoltán végrehajtató javára 1780 pengő és járulékai erejéig 1943. évi októ­­b­r hó 8. napján fonanatostott kielégítési végrehajtás után lefoglalt és 2259 pengőre becsült következő ingó­ságokat,' u. m . ház,bútorokat, zongorát és egyéb ingó­­kat nyilvános árverésen o’adom. Az árverést a több’meg r.ám nevezett fog'a’fal­ók javára is elrendelem, amennyi­­rn követelésük még fennáll. E-én árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1943. évi. Pk 28055.’ számú végzése fo’ytán 1780 pengő tőke­­k’Vetetés- és járadékai erejéig Szegeden, Fetámadás­ u. 39. szám a’mit leendő foganatos’tására 19­43. évi de­­cember hó 4. napjának d. e. 10 óra 30 percét határ­időül­ kitűzöm és ahhoz a venni szándékozókat o’y ni ""'egy­zéssel h’vom meg, hogy az érintett ingóságokat az 18­81. évi I.X. j.-c. 170., 108. 8-ai értelmében kész­­p''nzf­el'és mell ett, a legtöbbet ígérőnek, szükség ese­tén a­ bécsáron a'ul is, de legfeljebb a becsérték két­­h"’Ti*idáért e' fogom adni. Szeged, 1943. évi november 1 hó 15. napján. Dr. Pisler Egon, kir. bír. végreha­jn. Ingatlan árverések. Árverés. 1065/1943. tk. szám. Gyöngyöshalászi Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet végre­hajtat­ónak, Harmat József végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést. 127 pengő 48 fillér tőkekövetelés és járn­ékai behajtása végett a Gyöngyöshalász köz­ségben fekvő s a. gyöngyöshalászi 1945. számú telekkönyvi betétben A. ,/f 1—5. sorszám alatt 'foglalt 1808'1­b. hrszámu 1272 négyszögöl terü­letü szántó az A'sótörök dü'őben megyé’ö’ésü ingatlanból végrehajtást szenvedő nevén álló . 1/2-ed illetőségre­ 972 pengő kikiáltási árban­. 672. hrsz. 924 négyszögöl területű szántó az Ebhál dü'Őben megié'ö’ésü ingatlanból végrehajtást szenvedő nevén álló 1/2-ed illetőségre 924 pengő kikiáltási ár­ban,.­... ....... . 1%4. felső négyszögöl területű szántó a Peres dü’et'an me?,é'ö'ésű.';!.r!?a’’anhól végrehajtást szenvedőt fi­ék­­i iV-ed ./irtletőségre 938 pengő kikiáltási árban O 15145 1808/1.-a. hrszámu 1272 négyszögöl területű szántó az A/sótöröke dűlőben megjelölésű ingatlanból végre­hajtást szenvedő nevén, álló 1/2-ed illetőségre 972 pengő kikiáltási árban ; 1808/2.-b. hrszámu 1272 négyszögöl területű szántó ugyanott megjelölésű i­n­gat-lanból végrehajtást szen­vedő nevén álló 1/2-ed illetőségre 1.471 pengő kikiál­tási árban ; ugyanazon telekkönyvi betétben A. n. 1—2. sorszám alatt foglalt 1825/3. hrszámu 1287 négyszögöl terülelű szántó az Alsótöröke dűlőben megjelölésű és 1825/4. hrszámu 13 négyszögöl terüetű árok ugyanott meg­jelölésű ingatlanból végrehajtást szenvedő nevén álló 1/2-ed illetőségre 1.288 pengő 50 fillér kikiáltási árban ; ugyanazon telekkönyvi beté­ben A. IV. I—4. sorszám a’att foglalt 849/2. hrszámu rét a Felsőrét dülőben 192 négyszögöl területtel, 850/2. hrszámu 207 négyszögöl területű rét ugyanott 1021/2. hrszámu 277 négyszögöl területű rét az A’só Encsi dűlőben megjelölésű és 1022­2. hrszámu 220 négyszögöl területű rét ugyanott megjelölésű ingatlanból végrehajtást szenvedő nevén a’’tó 1/2-ed illetőségre 946 pengő kikiáltási árban el­rendelte. Az árverést 1944. évi március hó 27. napjának dél­­előttit 11 órakor Gyöngyöshalász községházánál fog­ják megtartani. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpént a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni­. Gyöngyös, 1913. évi október hó 27. napján. A gyöngyösi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 16893 Árverés. 8200/1943. tkvr. szám. Magyar Olasz Bank rt. végrehajtatónak, Patkós Gábor és neje Szécs­i Erzsé­bet végrehajtást szenvedő elén indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 116. és 147. 8-a érte­lmében a végrehajtási árverést 1.408 pengő tőke''évele'és, 2 408 pengő tőkének 1943. évi március hó­fő-től 1943. évi szeptember hó 1. napjáig, 1.408 P tőkének, 1943. évi szeptember hó 1. napjától járó 6 százalék kamata, 221 pengő 30 fillér eddig megállapí­tott per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ez­úttal megállapított 54 pengő költség behajtása végett, a Mezőtúr városban fekvő s a mezőtúri 9520. sz. telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 10858/5. hrsz. alatt foglalt Cs. Patkós Gábor és neje Szécsi Erzsébet nevén álló 3 hold 397 négyszögöl területű Hékem/inneni Szathm­ári dülőbeni szántóból 3.540 pengő, a mezőtúri 9523. számú telekkönyvi betétben A. + 1., I. 1—4. sorszám alatt foglalt Cs. Patkós Gábor (nős Szécsi Erzsébettel) nevén álló 10855. hrsz 423 négy­szögöl területű Hékeni nneni Szatm­u-i dü’őbeni házra és udvarra, 10858. hrsz. 577 négyszögöl terül etü Héken­­inneni Szatmári di­'öt ii legt'öre, 10857. hrsz. 65 négy­szögöl terü'etü Hékeni nneni Szatmári dü’őbeni kertre, 10858. hrsz. 6 hold 1462 négyszögöl területü Héken­­inneni Szatmári dü’őbeni szántóra 7.765 pengő kikiál­tási árban e’rendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Kossuth­ U­tca 11. szám, földszint 3. ajtószám) megtartására 1944. évi február hó 3. napjának dé­ c'őtti 9 óráját tűzi ki. Az árverési feltételek a következők : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kik’á'tási str két­harmadánál a’a'­sonyabb áron eladni nem lehet (1908. évi XLI. t.-c. 26. §-a). Bánatpénz a ki k.á’tási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalék­ára kell kiegészí­teni. Mezőtúr, 1943. évi október hó 8. napján. A mező­túri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. Felhívások: Felh­ons. P. 2066/1943. szám. A dési kir. törvényszék dr. Jakabos Endre dési ügyvéd által képviselt Kurtusán Gergelyné szül. Libolean Piroska ispánmezö' lakos fo­lyamodó kérelme folytán az 1894 : XXXI. t.-c. 77. szakaszának b) pontja alapján felhívja az is­­meretlen helyen tartózkodó Kurtusán Gergely volt ispánmezői lakost, hogy feleségével , az 1936. évi január hó 30. napján az ispánmezői állami anyakönyv­vezető e'őtt kötött házasságon alapuló életközösséget a jelen hirdetménynek a hivatalos lapban történt beikta­tását követő naptól számított egy év alatt á'litsa vissza, mert e'.'enkező esetben a folyamodó keresete következ­tében a bíróság a házasság felbontása felől fog hatá­rozni. Felhívja továbbá, hogy tartózkodó helyéről a bírósá­got értesítse, mert ellenkező esetben a megindítandó bontóperben új hirdetményi idézés mellőzésével dr. Weitner Károly dési ügyvéd, most kinevezett ügygond­nok fogja őt képviselni. Dés, 1943. évi november hó 8 napján. A dési kir. törvényszék. 2—2 15088 Felhívás: 3504/1943. szám. A szombathelyi kir. tör­vényszék dr. Kopfstein Lipót kőszegi ügyvéd által kép­viselt Bachmann Jenő Antalné postakiadónő.A monori lakos folyamodó kérelme folytán az 1894 :XXXI. t.-c. 77. §-ának b) pontja alapján felhívja az ismeretlen he­lyen tartózkodó Bachmann Jenő Antal mérnök, volt kőszegi lakost, hogy feleségével , Jambrits Ilonával az 1927 évi február hó 7. napján a kőszegi állami anya­­könyvvezető előtt kötött házasságon alapuló életközös­­séget a jelen hirdetménynek, a hivatalos lapban történt beiktatását követő naptól számított egy év alatt állítsa vissza, mert ellenkező esetben a folyamodó keresete következtében a bíróság a házasság felbontása felől fog határozni. N F 16895 Felhívja továbbá, hogy tartózkodó helyéről a bírósá­got értesítse, mert ellenkező esetben a megindítandó bontóperben új hirdetményi idézés mellőzésével dr. Gábriel Lajos ügyvéd, szombathelyi lakos, most kineve­zett ügygondnok fogja őt képviselni Szombathely, 1943. évi október hó 30. napján. A szombathelyi kir. törvény­szék.­­ **2701 Gondnokságért. Gondnokság. P. 2619/3. 1943. szám A székesfehérvári kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Papp János mohai lakost az 1943. év. október hó 11. napján P 2619/1943 2. szám alatt kelt jogerős végzésével,az 1877. évi XX. t.-c. 28. §. b) pontja alapján e­­megyengeség miatt gondnok­ság alá kégezte. Székesfehérvár, 1943. évi november* hó 15. napján. A székesfehérvári kir. törvényszék. F 16896 Gondnokság. P. 2748/7. 1943. szám. A szegedi kir. tör­vényszék közhírré teszi, hogy Oszlár Mihály kisbirtokos, Battonya, III. ker., 396. sz. lakost az 1943. évi november hó 4. napján jogerőre emelkedett P 2748/4/1943. számú ítélettel az 1877. évi XX. t.-c. 28. §-ának b) pontja alap­ján gondnokság alá helyezte. Szeged, 1943. évi novem­ber hó 24. napján A szegedi kir. törvényszék. F 16857 Gondnokság. P. 1998/8. 1943. szám. A gyulai kir. tör­vényszék közhírré tesz, hogy Hugyecz Pál földműves f­a, gerendási (1340. t. szám) lakost az 1943. évi november hó 16. napján jogerőre emelkedett P. 1998/1913/7. sz. ítélett él az 1877. évi XX. t.-c. 28. §-ának a) pontja alap­­ján gondnokság alá helyezte Gyula, 1943. évi november hó 22. napján. A gyulai kir. törvényszék. **2700 Gondnokság. P. VI. 14366/4. 1942. szám. A pestvidéki kir. törvényszék­, mint polgári bíróság közh­írré teszi, hogy Brázda Antal, 37 éves, róm. kat. vallásu, nőtlen, budafoki (Baross­ utca 6.) lakost a P. VI. 14366/1942 3. számú jogerős végzésével az 1877. évi XX .t.-c. 28. §-ána­k b) és c) pontja alapján gondnokság alá helyezte. Buda­pest, 1943. évi november hó 11. napján. A pestvidéki kir. törvényszék. **22327 Gondnokság. P 555­5. 1942. sz. A kassai kir. tvszék közhírré teszi, hogy özv. Tresza (Jancsikov) Mátyásáé szül. Dranga Anna háztartásbeli, hernádtihanyi lakost az 1877. évi XX. t.-c. 28. §-ának b) pontja a­apján gondnokság alá helyezte. Kassa, 1943. évi augusztus hó 31. napján. A kassai kir törvényszék 15147 Idézések. Idézés: 239/1942. és 46 1943. Élő számok. Néhai Lakos Sándor (nős volt Babos Máriával) és özv. Lakos Sán­­dorné Babos Mária, volt kiskunhalasi lakosok hagyaté­kának tárgyalására a határnapot 1944. évi március hó 14. npjának délelőtti 8 órájára Kiskunhalason (Fürdő­utca 3. szám alatti), hivatalos helyiségembe ezennel ki­tűzöm és erre Lakos Ziáró­y (nős Király Margittal), — ismeretlen helyen, távollevő örököst azzal a megjegyzés­sel idézem, hogy abban az esetben, ha a tárgyaláson sze­mély­esen vagy meghatalmazott által meg nem jelenne, a részére a gyámhatóság által kinevezett gondnokkal fogják a tárgyalást megtartani és hogy perreutasítás ese­tében is, amenny­ben képviseletéről nem gondoskodna, a gyámhatóság által kinevezett gondnok által fog kép­­viseltetni. Kisk­unhalas, 1943. évi november hó 27-én, Dr. Zeisz Károly, kir. közjegyző, 15175 Idézés: 601/1943. Kir. szám. Néhai özv. Pintinger János,né sz. B'schoff Kata’in hagyatékának tárgyalására a határnapot 1944 évi február hó 29. napjának délelőtti 8 órájára Zomborban, Kossuth Lajos­ utca 2. szám alatti hivatal’os helyiiségembe ezennel kitűzöm és erre Inno­­censi Maxn­é Szalai Hana, ismeretlen helyen, — Ameri­kában — távollevő örököst azzal a mejegyzéssel idézem, hogy abban az esetben, ha a tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott által meg nem jelenik, a részére a gyámhatóság által kinevezett gondnokkal fogom a tárgyalást megtartani és hogy perreutasitás esetében is, amennyiben képviseltéről nem gondoskodik, a gyám­hatóság által kinevezett gondnok által fogja képvisel­­tetni. Zom­bor, 1943. évi november hó 24. napján. Dr. Hoffmann János, kir. közjegyző, 15144 Idézés: Bgy. VI. 1474/10. 1943. szám. A budapesti kir. büntetőtörvényszék felhívta az állítólag Romániában tar­tózkodó Dúsa Miklós és A­masán György e'Hé­teket, aki­ket a budapesti kir honvédtörvényszék hűtlenség bün­tette miatt jogerősen elitélt, hogy ellenük ebből kifo­yó­­lag a kir. ügyészség­­indítványa folytán megállapítandó vagyonelkobzás tárgyában 1944. évi január hó 14.-én, délel­őtt 9 órakor (V. ker., Alkotmány­ utca 14., I. em. 5.) kitűzött tárgyaláson jelenjenek meg. Budapest, 1943. évi november hó 20. napján. A budapesti kir. büntető tör­­vényszék öttagú különtanácsa. *223.30 Idézés: 561/1943. Élő szám A Szászrégen városában, 1943. június 8-án végrendelet hátrahagyása mellett el­halt Moldován Sándor nyugalmazott tanító szászrégeni volt lakos hagyatékának tárgyalására a határnapot 1944. évi március hó 3. napjának d. e. 9 órájára Szász­régenyben, a Petőfi­ utca 4. szám alatt levő hivatalos he­lyiségemben ezennel kitűzöm és érze Moldován Viorel és Moldován Horacius ismeretlen helyen, Romániában távollevő örökösöket azzal a megjegyzéssel idézem, hogy abban az esetben, ha a tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott által meg nem jelennének, a ré­­szükre a gyámhatóság által kinevezett gondnokkal fog­j­o­s a tárgyalást megtartani és hogy perre kissétás esc-

Next