Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1943. december (77. évfolyam, 271-294. szám)

1943-12-01 / 271. szám értesítője

1943 december­ 1. 271. szám. A Budapest­ KTVr Amy Hivata­­or Értesítője ■ü­ lében is, amennyiben képviseletükről nem gondoskod­nának, a gyámhatóság által­ kinevezett gondnok álltal fognak képviseltetni. A 18900/1941. I. M. számú rendelet 3. §-a értelmében nevezett távollevők azzal idéztetnek, hogy a hagyatéki tárgyyláson igazolniok kell magyar állampolgárságukat, vagy azt, hogy a földmivelésügyi minisztertől a hagya­téki mezőgazdasági ingában tl­a­jdon­jogának megszer­zésére engedélyt kaptak. Szászrégen­, 1913. évi novem­ber hó 23. napján. Dr. Fer­enczy István kir. közjenyző. F 16887 Idézés: 591/1943. ha szám. A Máramarosszigeten, 1925. évi január hó 25. napján — végrendelet hátra­hagyása nélkül — elhalt Gulyás József Volt mára­­marosszigeti lakos hagyatékának a tárgyalására a ha­tárnapot . 1944. évi február hó 28. napjának d. e. 10 órájára hivatalos helyiségemben — Máramarossziget, Hitler Ado­l­ utca 33. szám — kitűzöm és erre az isme­retlen helyen tartózkodó Eperjesi Julianna a József leánya, Eperjesi József a József fia, Eperjesi István a József fia és Eperjesi Erzsébet, valamint Eperjesi Mária a Mihály leánya örökösöket megidézem azzal, hogyha a tárgyaláson személyesen vagy meghatalma­­zott által meg nem jelennének, úgy azt a részükre a gyámhatóság által kirendelt ügygondnokkal fogom megtartani és hogy perreutasítás esetében is, ha kép­viseletükről nem gondoskodnának, a gyámhatóság­ fog kirendelt ügygondnok által lesznek képviselve. Mára­­marossziget, 1043. évi november hó 22. napján. Dr. vitéz Lángyay Lajos kir. közjegyző. F 16*103 Idézés: 509/2. 1943. Kjö. szám. Néhai özv. Molnár­ Istvánné Támer Julianna sárszentlőrinci volt lakos ha­gyatékának tárgyalására a határnapot 1944. évi március hó 23. napjának d. e. 9 órájára hivatalos helyiségembe kitűzöm és erre a Kanadából nem idézhető Molnár István (nős Csékó Erzsébettel) leszármazás azzal idé­zem, hogyha, személyesen vagy meghatalmazott által meg nem jelenik, még perreutasitás esetén is­­gyám­­hatóságilag kinevezett gondnok által fog képviseltetni. Gyönik, 1943. évi november hó 26. napján. Dr. Havasy- Rektorisz Lajos kir. közjegyző. F 16905 Idézés: 658/1943. Élő szám. A Máramarosszigeten, 1943. évi szeptember hó 9. napján — végrendelet hát­rahagyása nélkül — elhalt Weisz Blanka volt akn­a­­zlatinai fokos hagyatékának a tárgyalására a határ­napot 1944. évi február hó 28. napjának d. e. 10 órá­jára hivatalos helyiségemben — Máramarossziget, Hit­ler Adolf­ utca 33. szám — kitűzöm és erre az állítólag ismeretlen helyen tartózkodó Weisz Móric, Weisz Elga, Weisz Endre, Weisz Sándor, Weisz Róza és Weisz Éliás örökösöket megidézem azzal, hogyha a tárgyaláson sze­mélyesen vagy meghatalmazott által meg nem jelenné­nek, úgy azt a részükre a gyámhatóság által kirendelt ügygondnokkal fogom megtartani és hogy perreutasitás ■sülében is, ha képviseletéről nem gondoskodnának a gyámható­ságilag kirendelt ügygondnokkal lesznek képvi­selve. Máramarossziget, 1943. évi november hó 23. nap­ján. Dr. vitéz Lingvay Lajos kir. közjegyző. F 16966 Idézés: 365/1943. Kj0. szám. A Lővér községben, 1943. május 26-án végrendelet hátrahagyása mellett elhalt Csenger János a Jánosé Flóriáné földműves, lővéri volt ■fokos hagyatékának tárgyalására a határnapot 1944. évi február hó 29. napjának d. e. 9 órájára Szász­­régenbe a Petőfi­ uttca 4. szám alatt levő hivatalos he­lyiségembe ezennel kitűzöm és erre a hadbavonult és képviseletéről nem gondoskodó Csenger János a Todoré, továbbá az ismeretlen helyen távollevő Csenger Piroska férj. Graur Todorné örökösöket azzal a megjegyzéssel elézem, hogy abban az esetben, ha a tárgyaláson sze­­mélyesen, vagy meghatalmazott által meg nem jelenné­nek, a részükre a gyámhatóság által kinevezett gond­nokkal fogom a tárgyalást megtartani és hogy perre­utasítás esetében, amennyiben képviseletükről nem gon­doskodnának, a gyámhatóság által kinevezett gondnok áltat fognak képviseltetni. A 18900/1941. I. M. számú rendelet 3. §-a értelmében nevezett távollevők azzal idéztetnek, hogy a hagyatéki tárgyaláson igazolniok kell magyar állampolgárságu­kat, vagy azt, hogy a földmivelésügyi minisztertől a hagyatéki mezőgazdasági ingatlan tulajdonjogának megszerzésére engedélyt kaptak. Szászrégen, 1943. évi november hó 22. napján. Dr. Ferenczy István kir. köz­jegyző^__________________ F 16886 Idézés: Kft. 102/1940. szám. Néhai Schwartz Arthur, volt fényképész, budapesti volt lakos hagyatéka ügyé­ben a tárgyalásra határnapul 1944. évi március hó 14. napjának délelőtti 10 óráját hivatalos helyiségembe ( Budapest, VI. ker., Teréz-körút 43/a szám, II. emelet 1. ajtó­szám alatt) kitűzöm és arra fentnevezett örök­­agyú örökösét Schwartz Regina férjezett Kesslernét, arn retlin helyen tartózkodó örököst azzal a megjegy­zéssel idézem meg, hogy abban az esetben, ha a tár­gyaláson meg nem jelenne, részére a gyámhatóság által kinevezett gondnokkal fogom a tárgyalást megtartani és hogy perre utasítása esetén is amennyiben képvise­letéről nem gondoskodik, a gyámhatóságilag kinevezett gondnok által fog képviseltetni. Budapest, 1943. évi november hó 27. napján. Néhai dr. Konkoly Thege Sándor, kir. közjegyző. F 16891 Idézés: P. 1840/2. 1943. szám. A zalaegerszegi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Barcza György és tár­sai felperesnek, dr. Kolozsváry Miklós és özv. Holtan Sándorné Kolozsváry Marianna alperes ellen 128.740,20 pengő valorizált tőke és járulékai iránt indított perében a perfelvételre határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1944. évi január hó 21. nap­ján délelőtt 10 órakor hivatalos helyiségében (zalaegerszegi kir. törvényszék 1 (nfol. M. xjtószáns -»fotói istlaajte.net­tel egyszer­smind pedig néhai dr. Barcza László volt csabrendeki lakos ismeretlen örökösei alperesek részére ügygondno­kul dr. Kecskem­éth­y Albert zalaegerszegi ügyvédet ne­vezte ki. A b­róság felhívja az alpereseket, hogy a fent meg­jelölt határnapon és órában meghatá­rozott ügyvéd által jelenjenek meg, mert ellenkező esetben az ügy­gondnok fog helyettük eljárni. Zalaegerszeg, 1913. évi november hó 10. napján. A zalaegerszegi kir. törvény­szék. F 16894 Idézés: P. 559/9 1943. szám. A dési kir. törvényszék közh­írré teszi, hogy özv. Veress Ferencné és társai felperesnek, Péter Zakariás és társai alperesek ellen tu­ajdonjog tör­ése iránt indított perében a perférvé­­telre ha­sznapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1943. évi december hó 28. napján, délelőtt 10 órakor hivatalos helyiségében (Dés, Rákóczi­ utca 4. házszám, I. emelet 9. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszer­smind pedig Péter Zacharias, Corolan László Deák, Gyurkán György, Corolan Ágoston ill. Corolan Áron, Ledér Már­a, Leh­ár Erzsébet és Ladár Anna alperesek részére — akik ismeret­en helyen tartózkodnak — ügy­gondnokul dr. Pávai Sándor ügyvédet (lakik Désen) nevezte ki. A bíróság felhívja az alpereseket, hogy a fent meg­jelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által je­ln­jenek meg, mert ellenkező esetben az ügy­gondnok fog he­lettük eljárni. Dés, 1943. évi novem­ber hó 15. napján. A dési kir. törvényszék. 43183 Idézés: 171/1943. Kjö. szám. Néhai Ternován József (nős volt I. Sándor Teréziával, II. nős volt Orbai Anná­val) értarcsai volt lakos hagyatéka ügyében a tárgya­lási határnapot az 1894. évi XVI. t­c. öt. §-a szer­nt 1944. évi április hó 2. napjának d. c. 9 órájára Er­­m­hályfalván, Derék-utca 35. szám a att levő hivatalos helyiségembe ezennel kitűzöm és erre Ternován János (nős Pap Líviával) ismereten helyen távollevő örököst azzal a megjegyzéssel idézem, hogy abban az esetben, ha a tárgyalásra személyesen, vagy meghatá­rozott ál­tal meg nem jelenne, részére a gyámhatóság által kine­vezett gondnokkal fog a tárgyalás megtartatni és perre­­utasítás esetében is, amennyiben képviseletéről nem gondoskodik, a gyámhatóság által kinevezett gondnok által fog képviseltetni. Érmihályfalva, 1943. évi novem­ber hó 25. napján. Dr. Nyáry József kir. közjegyző. 15178 Idézés: 215/1941. Kjő. szám. A Horlyón, 1940. január 8-án meghalt Mitróka Mihály volt horlyói lakos utáni hagyatéki ügyben a tárgyalást Ungvárott, 1944. évi már­cius hó 10-én fogom megtartani hivatalos helyiségem­ben. Erre az ismeretlen ta­rtózkodású Mitróka Mária, Mit­­róka Anna és Mitróka Katalin­­örökösöket azzal értesí­tem és idézem meg, hogy ha" a tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott által képviselve nem jelennek meg, úgy a tárgyalást a részükre a gyámhatóság által kirendelt gondnokkal fogom megtartani s perreutasítás esetén is, amennyiben képviseletükről nem gondoskodn­­­nkik, a gondnok által fognak képviseltetni. Ungvár,­­ 1943. évi november hó 22. napján. Dr. Laczkó Béla, kir.­­ közjegyző, 15181­­ Idézés: 377/1913. Kjö. szám. Az Antalócon, 1913. évi­­ november hó 3-án végrendelet hátrahagyásával meg­­­­halt özvegy Dolinics Ferencné szül. Pauli Amália volt­­ antalóci lakos hagyatéki ügyében a tárgyalást hivatalos helyiségemben Ungvárott, 1944. évi március hó 11-én­­ d. e. 9 órakor fogom megtartani. Erre az ismeretlen tartózkodású Dolinics Paulina, Dolinics Rozália, Dolinics Mária és Dolinics Viktória örökösöket­ azzal értesítem és idézem meg, hogyha a tárgyaláson személyesen, vagy meghatalmazott által képviselve nem jelennek meg, úgy a tárgyalást a ré­szükére a gyámhatóság által kirendelt gondnokkal fo­gom megtartani s perreutasítás esetén is, amennyiben képviseletükről nem gondoskodnak, a gondnok által fognak képviseltetni. Ungvár, 1913. évi november hó 22. napján. Dr. Laczkó Béla, kir. közjegyző, 15182 Idézés: 135/1941. Kjő. szám. Néhai Vugrinecz Péter volt kebe­eszent­mártoni lakos hagyatékának tárgyalá­sára a határnapot 1944. évi március hó 31. napjának d. e. 9 órájára Alsólendván lévő hivatalos helyiségembe ezennel kitűzöm és erre Vugrinecz Péter, a keleti harc­téren eltűnt, ismeretlen helyen távol levő örököst azzal a megjegyzéssel idézem, hogy abban az esetben, ha a tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott által meg nem jelenik, a részére a gyámhatóság­ által kinevezett gondnokkal fogják a­­tárgyalást megtartani és hogy perreutasitás esetében is, amennyiben képviseletéről nem gondoskodik, a gyámhatóság által kinevezett gond­nok által fog képviseltetni. Alsólendva,­ 1943. évi no­vember hó 26. napján. Dr Széll­ György kir. közjegyző. , • ' ” 15184 Idézés: 2124/1943. szám. A szilágy csehi kir. járás­bíróság közhírré teszi, hogy Marics László a Péter fia felperesnek özvegy Mu­h Jánosné és társai alperesek ellen végrendelet érvénytelenítése iránt indított perében a bíróság a per felvételére és érdemleges tárgyalására határnapot tűzött és felhivta a feleket, hogy 1943. évi december hó 29. napján délelőt­t órakor hivatalos he­lyiségében jelenjenek meg, egyszersmind pedig Ilucz László alperes részére — aki ismeretlen helyen tartóz­kodik — ügygondnokul dr. Nemecz Alajos, szilágycsehi ügyvédet (lakik Szilágcsehen) nevezte ki. A bíróság felhívja az alperest, hogy a fent megjelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjen meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni. Szilágycseh, 1943. évi november­­ hó 18. napján. A szilágycsehi kir járásbíróság 55186 Idézés. P. 3869/1943. szám. Az újvidéki kir. törvény­szék közhírré teszi, hogy a „Dumbánsági Vagyon” képv. a m­. kir. kincstár jogügyi ig­azg. felperesnek, Vinity Miroszláv alperes ellen 19.327 pengő kölcsön­tőke és járulékai iránt indított perében a perf­elvétel­re határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1943. évi december hó 58. napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében (Dr. Bárdossy László­ utca 39. házszám. I. em. 59. ajtósz. a.) jelenjenek meg, egyszersmind pedig Vinity Miroszláv alperes részeire — aki ismeretlen helyen tartózkodik — ügygondnokul dr. Ráttkay László ügyvédet (lakik Újvidék) nevezte ki A bíróság felhívja az alperest, hogy a fent megjelölt határnapon és órában meghatalmazot ügyvéd által jelenjen meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni. Újvidék, 1943. évi november hó 25. napján. Az újvidéki kir. törvényszék. *22336 Idézés: Pk. 796/10. 1942. szám. A szamosujvári kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy Boldis Endre kolozs­vári lakos felperesnek Pop Gabriella férj. Bardos Já­nosné alperes ellen 18.834 pengő kártalanítás és járu­lékai iránt indított perében a bíróság a per fel­vételére és érdemleges tárgyalására határnapot tűzött és fel­hívta a feleket, hogy 1944. évi január hó 29. napjára délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében (Szent Ferenc­­utca 51. házszám, I. emelet 25. ajtószám alatt) jelen­­jenek meg, egyszersmind pedig Pop Gabriella, férj, Bartos Jánosné alperes részére — ki ismeretlen helyen tartózkodik — ügygondnokul dr. Macavei András ügy­védet (lakik Szamosújvár) nevezte ki. A bíróság felhívja az alperest, hogy a fent megjelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjen meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni. Szamosujvár, 1943. évi október hó 9. napján. A szamosujvári kir. járásbíróság. 15176 idézés. 1999/1943. szám. Az alsóvereckei ktir. járás­­bíróság , közhírré teszi, hogy dr. Dobos Emil szolyvai ügyvéd által képviselt Mészár Mihály volóci lakos fel­peresnek, Beca Elekné szül. Rajcsinec Anna és 30 társa, alperesek ellen, volóci és ismeretlen helyen tart. ingat­lantulajdonjoga és jár. iránt indított perében a per fel­vételére és érdemleges tárgyalására határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1943. évi december hó 7. napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében (Árpád Vezér­ u. 1. sz., földszint 18. ajtósz. alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig Rajcsinec János, Gotteszman Izrael Gotteszman I zeneimé szül. Mersel Zelma, Gotteszman Gizu Márkus* Hermanné, kk. Gotteszm­ann Szerén, kk. Mauszkopf Janku, Bruncvik Fedor, Bruncvik Mihály, Iszevics Mária férj. Timkovics András, Rajcsinec András, Gotteszman Ábra­hám (Weisz Piroska férje), Kurádiné szü­l Trankovics Zsófia alperesek részére — akik ismeretlen helyen tartózkodnak —, ügygond­nokul dr. Kis Márton munkácsi ügyvédet (lakik Mini­kácson) nevezte ki. A bíróság felhívja az alpereseket, hogy a fent meg­jelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjenek meg, mert ellenkező esetben az ügy­gondnok fog helyettük eljárni. Alsóverecke, 1943. évi november hó 11. napján. Az alsóvereckei kir. járásbiró­ság. 15­44. Idézés: Kjt. 99/1942. szám. A végrendelet hátrahagyása nélkül elhunyt néhai özvegy Petró Pálné született Lan­­disz Mária, újvidéki volt lakos hagyatéka ügyében a tár­gyalás határnapjául az 1944 évi március hó 9. napjának délelőtti 8 óráját Újvidéken, Hitler Ado­lf­ at 5. szám alatt lévő hivatali helyiségembe kitűzöm és erre a határ­napra özvegy Gasparik Károlyné született Landisz Ilona, örökhagyó unoka­húga, örököst az 1894. évi XVI. tör­vénycikk 54. szakasza értelmében megidézem azzal a megjegyzéssel, hogy abban az esetben, ha a tárgyalásos személyesen vagy meg­hatalnazott által meg nem je­­lenne, a részére a gyámhatóság által kinevezett gond­nokkal fogom a tárgyalást megtartani és perreutasítás esetében is, amennyiben képviseletéről nem gondos­kodna, a gyámhatóság által kinevezett gondnok által­ fog képviseltetni. Újvidék, 1943. évi november hó 24-ék­, Dr. Léh Tibor, kir. közjegyző, 15143 * 1 Idézés:­ K­­ö. 448/1943. szám. A Pécsett, 1943. évi szep­tember hó 11. napján végintézkedés hátrahagyása nélkül meghalt özvegy Beck Mártonná született Ungár Katalin volt pécsi lakos hagyatéki ügyében az 1944. évi március hó 24. napjának délelőtti 9 órájára Pécsett, Király­ utca 1. szám alatti hivatalos helyiségembe kitűzött hagyatéki tárgyalásra az 1894. évi XVI. t­c. 54. §-a alapján Beck Jenő volt belgrádi lakost, jelenleg ismeretlen helyes távollévő örököst azzal idézem meg, hogyha a tárgya­láson személyesen vagy meghatalmazott állal meg nem jelenik, a tárgyalást a részére a gyámhatóság által ki­nevezett ügygondnokkal fogom megtartani és perreutasí­tás esetében is, amennyiben képviseltetéséről nem gon­doskodi­k, a gyámhatóság által kinevezett ügygondnok­­fogja képviselni. Pécsett, 1943. évi november hó 26-án. Dr. Jelen Miklós, kir. közjegyző. 1517? Okiratmegsemmisitések. Okiratmegsemmisités. Pk. 15768/1943. szám. A pécsi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy állítólag elveszett következő okirat : „Az átvevő hely megnevezése, cégbélyegző Lenyo­­mata . Magyar Általános Hitelbank pécsi fiókja. Tétel­szám : H. k. 225.162/54.003. Bejelentési jegyzék az 500/1941. M. E. sz. rendelet alapján letétbehelyezett Magyar Háborús Államadóssági címletekről A letétbe­­helyezett Magyar Nostrifikálási megjelöléssel ellátott címletek darabszáma 7 és névértéke 7.000 K. A címte­lek beszolgáltatójának neve ■ Hang Dániel, Pécs. Széchenyi-tér 11.. .» fohstawalwt­w*»!

Next