Budapesti Közlöny, 1944. február (78. évfolyam, 25-48. szám)

1944-02-01 / 25. szám

Budapest, 1844. B­­­I K­PESTI Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével,, az első 10 szóért 46 ar. f, minden további 10, vagy kevesebb szóért 30 ar. f, mely előre fizetendő. — magánhirdetések egyszeri közlési dija egy hasáb, egy m/m térfogat után 64 al. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban közzétett kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a támpéldány ára, a bélyegilleték és az esetleges portaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 91— ar. P, vidéki hirdetők részére 10­— ar. P, mely átalányösszegben egy támpéldány ára, a bélyegilleték, a vidékről feladott hirdetéseknél a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bennfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Kedd, február 1. •• *• KÖZLÖNY. — Telefon: 180-453. — Telefon: IfiQ-464. Szerkesztőség: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. Kiadóhivatal: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. Fiókkiadóhivatal: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157,805. A Budapesti Közlöny előfizetési ára és feltételei Közhatóságok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy év. Egy éves előfizetés ára...................................................................... 23'— ar. P Magánosok Számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy negyed év. Negyedévi előfizetés ára . .............................. . .'.5.0 „ Félévi . .................................................... 31"—­­Egy évi .. ............................................................................ — „ Egyes szám­ára 8 oldal terjedelemig —’26 ,. „ „ további 8 oldalanként —'26 ., Hivatalos Értesítő előfizetés! ára Havonként 7*70 ar. P, negyedévenként 2300 ar. P, egyes szám ára —"32 ar. P Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg • egy évre 20’— ar. pengő. 25. szám. HIVATALOS L­A­P. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: 102.300/1944. K. M. szám. A m­. ikír. közellátásügyi miniszter rendelete az egyes mezőgazdasági termelők kenyérgabona-, árpa­­bályozása tárgyában kiadott 116.580/1943. K. M. számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról, és kukoricabeszolgáltatásána­k san HIVATALOS KÉSS. A budapesti királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem rektora dr. Rüblein Kamill egyetemi segédtitkári címmel és a Vili. fizetési osztály jellegével felruházott egyetemi fogal­mazót egyetemi segédtitkárrá a VIII. fizetési osztályba, dr. Szőke Lajos és dr. Sóstai István egyetemi fogalmazógyakornokokat pedig egye­temi segédfogalmazókká a X. fizetési osztályba 1943. évi december hó 31 -én kinevelte s a kinevezéseket a m. kir. vallás- és közoktatás­ügyi miniszter 53.139/1944. IV. 1. számú le­iratával jóváhagyólag tudomásul vette. (4.275/ 1943—44. szám,­ A budapesti királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem rektora Füredi Sándor egyetemi levéltári főtiszti címmel és a Vili. fizetési osztály jellegével felruházott egyetemi tellnokot egyetemi levéltári főtisztjé­rt VII­ fizetési osztályba kinevezte s a kinevezést a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 53.158/1944. IV. 1. számú leiratával jóváhagyó­lag tudomásul vette. (4.273/1943—44. szám.) A budapesti királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem rektora Tautermann Etelka egyetemi irodafőtiszti cím­mel és a IX. fizetési osztály jellegével felruházott egyetemi iroda­tisztet és Beller László irodatisztet irodafőtisz­tekké a IX. fizetési osztályba, Pásztor Sándorné Szabó Erzsébet irodasegédtisztet irodatisztté a X. fizetési osztályba 1943. évi december hó 31.-én kinevezte s a kinevezéseket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ep.ltő­ 1944. IV. 1. szám­i leiratával jóváhagyólag tudomásul vette, (4.274/1943—44. szám .1 m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetem rektora dr. vitéz Szarka János egyetemi segéd­­fogalm­azót a IX. fizetési osztályba egyetemi fogalmazóvá, dr. Kopasz István egyetemi fogalmazógyakornokot a X. fizetési osztályba egyetemi segédfogalmazóvá 1944. évi január hó 1.-i hatállyal kinevezte. A kinevezéseket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1944. évi január hó 19.-én 53.154/1944. IV. 1. szám alatt kelt leiratával jóváhagyólag tudo­másul vette­­670/1943—44. szám szak (123. sz. státus) létszámában egyetemi­­segédfogalmazóvá a X. fizetési osztályba ki­nevezte s ezt a kinevezést a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megerősítette. (737/ 1943—44. r. szám. — 53.146/1944. IV.­­ V. K. M. szám.) . A m. kir. Erzsébet-Tudomány­egy­etem­ rek­tora dr. Majtényi Gézánné Kautzky Gabriella pécsi tudományegyetemi irodasegédtisztet az egyetemi kezelési szak (125. sz. státus) lét­­gyetemi irod­atisztté a X. fizetési osztályba kinevezte s ezt a kinevezést a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megerősí­tette. (738/1943—44. I. szám.­­ 53.145 1944. IV.­­ V. K M. szám.) ,4 magyar királyi belügyminiszter az 1944. évi január hó 26. napján kelt 142.830/1944. B. M. VI. számú rendeletével Tokai József, Kalocsai Ödön, Szekeres Dezső, Újvári József, Pásztor 2. József, Vig Árpá­d Andress és Pap Kázmér rendőrőrmestereket, valamint Edelényi Béla rendőrtiszthelyettest XI. fizetési osztályú m. kir. rendőrségi detektivé kinevezte. A m. kir. Erzsébet­ Tudományegyetem rek­tora dr. Nagy Gyula pécsi tudományegyetemi fogalmazógyakornokot az egyetemi fogalmazási ,a magyar királyi belügyminiszter az 1944. évi január hó 26. napján kelt 178.987/1943. VI. szám­ú rendeletével Rejtő Tivadar rendőrségi kezelőt, Hegede János, Honvéd Bálint és Szű­cs Ferenc rendőrségi dijnokot, Gelencsér János rendőrségi kisegítő munkaerőt, továbbá Márkus Lajos vármegyei kisegítő munkaerő, újpesti, Szivesi József vármegyei kisegítő munkaerő, csepeli, Szoboszlay Gyula városi irodai kisegítő munkaerő, debreceni, Seress Imre városi alkal­mazott, kiskunfélegyházai, Fekete Béla, Ludvig Károly, vitéz Szabó Lajos, Szterényi László, ifj. Fa István, Horváth László, ifj. Horváth Kálmán, Szabó Gyula, ifj. Domokos József és Jandó Károly budapesti, Sári Elek és Sarkadi Endre debreceni, Sáfrány Antal kaposvári, Hirpala József csési, Makai László pestszent­­erzsébeti, Cseh István ceglédi, Pokorádi Zoltán tiszafüredi, Simon György rákoscsabai, Szabó Mihály sarkadi, Bende Árpád ozsdolai, Farkas Mihály szombathelyi, Bárányi Géza gyulai, Horváth Ferenc József kiskunfélegyházai, Far­kas Béla körmendi, ifj. vitéz Tóth Sándor kolozsvári, Zemplényi József rákospalotai, Lausch Kálmán kőszegi, Godó László baglyas­­aljai, Oláh Imre hódmezővásárhelyi, Pestuka Dezső bajai, Szántó Lajos beregszászi és Judák Sándor pécsi lakost m. kir. rendőrségi detektiv­­gyakornokká kinevezte. Egyes szám­ára 26 fillér A m. kir. belügyminiszter a m. kir. csődör­ségnél az 1944.­ évi január hó 1.-évet Simon Péter (Szeged) és Osváth Béla (Debreceni állami rendszerű I. osztályú altiszteket állami rendszerű szakaltisztekké : Kovács István (Debrecen), Soós György (Eger), Budavári András (Budapest), Gelesi József (Pécs), Kovács Ferenc (Zalaegerszeg), Vági Imre (Szentes), Fekete Mihály (Szeged), Farkas István (Zalaegerszeg), Décsi Mátyás (Budapest), Láng János (Debrecen) és Törtei István (Budapest) állami rendszerű II. osztályú altiszteket I. osztályú altisztekké ; Aljot­i Istvánt (Kassai, Chripák Pál Vívó­vár), Monyok András (Kassa), Baráth Nándor (Komárom), Újlaki János (Kassa), Orbán Ká­roly (Miskolc), Páncza János (Máramaros sziget), Vári József (Ungvár), Kőszegi Imre (Budapest), Dormán József (Budapest) és Dombai Lajos (Budapest) állami rendszerű kisegítő szolgákat állami rendszerű II. osztályú altisztekké kinevezte. (1944. január 26. 498.262/1944. XX. B. M. szám.) A m. kir. iparügyi miniszter Kállai József, Parti József, Parti Antal, Pieber János, Szabó Ferenc, Gál Sándor, Töltési János, id. Bona Gábor, Farkas Mária, a Sorg Antal Építőipari r­­t. alkalmazottainak a vállalat, illetőleg jog­elődjének 40 éves jubileuma alkalmából szor­galmas és példaadó munkásságukért elismeré­sét fejezte ki. (66.509/1943. XIII. Ip. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter 162.300/1944. K. H. száma rendelet© az egyes mezőgazdasági termelők kenyér gabona-, árpa- és kukoricabeszolgáltatásának szabályozása tárgyában kiadott 116.580/1943. K. M. számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról. A beszolgáltatási kötelesség teljesítésébe be­számítható termények és termékek forgalmá­nak szabályozásáról szóló 2.980/1943. M. E számú rendelet 4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem 1. §. (1) Az egyes mezőgazdasági termelők kényes gabona-, árpa- és kukoricabeszolgáltatásának szabályozása tárgyában kiadott 116.580/1943. K. M. számú rendelet­­megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi augusztus hó 6.-i 175. szá­mában , a továbbiakban 1.) 1. §-ának (1) és (4) bekezdésében, továbbá 2. §-ának (1) és (4) bekezdéseiben foglalt rendelkezés akként mó­dosul, hogy a gazdálkodó az 1944. évi május

Next