Budapesti Közlöny, 1944. március (78. évfolyam, 49-73. szám)

1944-03-01 / 49. szám

Budapest, 1944 szám. Szerda, március 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 46 az. f, minden további 10, vagy kevesebb szóért 30 az. f, mely előre fizetendő. — Kagánhirdetések egyszeri közlési díja egy hasáb, egy m/m térfogat után 64 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban közzétett kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a támpéldány ára, a bélyegilleték és az esetleges portóköltség. A. 300 azét mag n­em haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési dija budapesti hirdetők részére 9"— ar. P, vidéki hirdetők részére 10*—» ar.. P, mely átalányösszegben egy támpéldány ára, a bélyegilleték, a vidékről feladott hirdetéseknél a támpéldány- és nyugtakézbesités költségei is benn foglaltatnak. — Telefon: — Telefon: 160-453, 160-464. Szerkesztőség: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. Kiadóhivatal: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. Fiókkiadóhivatal: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.803. A Budapesti Közlöny előfizetési ára és feltételei Közhatóságok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy év. Egy éves előfizetés ára..................................................................................... 26’-- ar. r Magánosok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy negyed­év. Negyedévi előfizetés ára ....................................................................... .15-80 „ Félévi „ „ ........................................................................................... ?*' * Egy évi „ „ .................................................................. .............................*z'” Egyes szám­ára 8 oldal terjedelemig .................................................... •­­26 „ ., „ további 8 oldalanként................................. “—•26 * Hivatalos Értesítő előfizetési ára A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve, az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Havonként 7­70 ar. P, negyedévenként 23*10 ar. P, egyes szám ára —''33 ar. P Az Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20'— ar. pengő. A lap mai számában közzétett mideletek tartalomjegyzéke: 68.113/1943. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a gyümölcslémek fűszerkiskereskedői eladási árának és a palackbetét összegének megállapítása tárgyában. 12.800/1944. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a papiros és tt papirosáruk legmagasabb nagykereskedői eladási árának megállapítása tárgyában HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi kereskedelem- és köz­lekedésügyi miniszter előterjesztésére meg­engedem, hogy idősebb Oelschlöger Lajos vas­kereskedő, kassai lakosnak a kereskedelmi élet terén közel hét évtizeden át kifejtett értékes és eredményes munkásságáért elismerésem tud­­tul adassék. Kelt Budapesten, 1944. évi február hó 19. napján, Horthy s. k. dr. Zsindely Ferenc s. k. A m. kir. belügyminiszter az 1942 : XXII. tc. 3. íj-a alapján dr. Orsay Antal városi nyilván­tartó, hódmezővásárhelyi lakost Hódmező­vásárhely thj. városhoz II. o. aljegyzővé ki­nevezte. (587.175/1943. IV. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 1942 : XXII. te. 3. §-a alapján Miskolc thj. városhoz vitéz Lakatos Zoltán II. o. pénztárnok, miskolci lakost adóhivatali ellenőrré, Bólits Ervin városi nyilvántartó, miskolci lakost II. o. pénztár­nokká kinevezte. (62.318/1944. IV. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 1942 : XXII. tc. 3. §-a alapján dr. Sudár József vármegyei másodfőjegyző, besztercei lakost Esztergom megyei városhoz tanácsnokká kinevezte. (62.565/1944. IV. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 1942 : XXII. tc. 3. §-a alapján Lippai Imre városi dijnok, mezőtu­ri lakost Mezőtúr megyei városhoz adó­tisztté kinevezte. (62.385/1944. IV B. M. szám.1 .4 m. kir. belügyminiszter az 1942 : XXII. tc. 3. §-a alapján Mosonmagyaróvár megyei vá­roshoz dr. Perjámosy Elemér és dr. Fábián Lajos I. o. aljegyző, mosonmagyaróvári lakost tanácsnokká, dr. Simon József városi adóliszt, mosonmagyaróvári lakost II. o. aljegyzővé ki­nevezte. (62.033/1944. IV. B.,M. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 1942 : XXII. te. 3. §-a alapján Baksa Kálp­án adóhivatali al­­számvevő, zilahi lakost Zilah megyei városhoz adóhivatali számvevővé kinevezte. (61.484/ 1944. IV. B. M. szám.) A m. kir. belügyminis­zter az 1942 : XXII. tc. 5. §-a alapján Lukács István nádasladányi körjegyzőt a fülei községi jegyzői állásra át­helyezte. (32.617/1944. III. B. M. szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Dénes Jenő, Nagy Sándor képzőművészeti főiskolai rendes tanárokat és dr. Csery Clauser Mihály képzőművészeti főiskolai megbízott előadót az Országos M. Kir. Rajztanárvizsgáló Bizottság beltagjaivá a folyó tanév hátralévő idejére kiküldötte flXo ’2//1944. Hl. szájra.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter László Piroska okleveles középiskolai, állami polgári iskolai rendes tanárt állami gimnáziumi helyettes tanárrá kinevezte. (1914. február 28. — 96.926'1944. Vil­. 1. szám.) A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter Bagarus István magyar általános kőszénbányai művezetőt az állami ipari közép­iskolai műhelyoktatók létszámába, a győri m. kir. állami gépipari középiskolához állami ipari középiskolai műhelyoktató gyakornokká ki­nevezte. 11944. február 21. 130.292/1943. VIII. 2. szám.) A m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ifj. Hernádi János üzemi lakatost az állami ipari középiskolai műhelyoktatók létszámába, a miskolci m. kir. állami gépipari középiskolá­hoz állami ipari középiskolai műhelyoktató gyakornokká kinevezte. (1944. február 21. — 130.405/1943. Vili. 2. szám.) A m. kir. igazságügyminiszter Gyarmathy Sándor szegedi kir. járásbirósági telekkönyv­vezetőt a pestszenterzsébeti, Kiss Albert sepsi­szentgyörgyi kir. járásbirósági telekkönyvvezetőt a debreceni, Erdős István pestszenterzsébeti kir. járásbirósági telekkönyvvezetőt a kispesti, Herczegh László tekei kir. járásbirósági telek­könyvvezetőt a marosvásárhelyi, Telegdy Géza dési kir. járásbirósági telekkönyvvezetőt a kolozsvári és Szávai József szikszói kir. járás­birósági telekkönyvvezetőt a miskolci kir. járás­­bírósághoz áthelyezte. A m. kir. igazságügyminiszter Répási Antal vásárosnaményi kir. járásbirósági irodasegéd­tisztet a jászapáti, Berkes Károly párkányi kir­­járásbirósági irodasegédtisztet az ipolysági, Egyes szám­­ra 20 fillér. Halmágyi György battonyai kir. járásbirósági irodasegédtisztet az orosházi és Göcze Dániel galántai kir. járásbirósági kezelőt az érsek­újvári kir. járásbírósághoz XI. fizetési osztályba sorozott telekkönyvvezetőkké kinevezte. A m. kir. iparügyi miniszter Mészáros Ferenc lakatosmester és Kottler József cipészmester, vörösmarti, Noll Ferenc cipészmester, dárdai, végül Henn János bognármester, surdi iparo­soknak négy, illetve öt évtizedet meghaladó kiváló inari tevékeny-­.-ükért elismerését fe­jezte ki. 3.460/1944. IX. Ip. M. szám.) A m­. kir. közellátásügyi miniszter 68.113/1843. X. M. számú rendelete a gyümölcslevek filszerkiskereskedői eladási árának és a palackbetét összegének megálla­pítása tárgyában. A 9.280/1941. M. E. számú rendelet 1. ipában foglalt felhatalmazás alapján a következő két rendelem : 1. §­(1) A bor, sör, pezsgő, ásvány- és gyógy­vizek, üdítő és hűsítő italok, valamint gyü­mölcslevek fűszerkiskereskedői eladási árának, továbbá a palackbetét összegének megállapí­tása tárgyában kiadott 43.103/1943. K. M. számú rendeletnek (megjelent a Budapesti Közlöny 1943. szeptember 2­5.-i 216. számában) a gyümölcslevekre vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik. (2) A gyümölcslevek fűszerkiskereskedői el­adási árának kiszámítására és a palackbetét összegének megállapítására az egyes főzelék- és gyümölcskonzervek legmagasabb eladási árának megállapításáról szóló 47.600/1943. K. M. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1943. augusztus 22.-i 188. számában) rendelkezései irányadók. 2. 8. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1944. évi február hó 28.-án. A miniszter helyett dr. Jakabffy Károly s. k államtitkár.

Next