Budapesti Közlöny, 1944. május (78. évfolyam, 98-121. szám)

1944-05-02 / 98. szám

Budapest, 1844. 98. szám. Kedd, május 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS LAP. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban közzétett kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a támpéldány ára, a bélyegilleték és az esetleges portóköltség. .­­. a A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 9'Y ar. P, vidéki hirdetők részére 10~ ar. P, mely átalányösszegben egy támpéldány ára, a bélyegilleték, a vidékről feladott hirdetéseknél 1t támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bennfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos­ hirdetmények díjszabása mértékadó. Hivatalos hirdetések díja, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 46 ar. f, minden további 10, vagy kevesebb szóért 30 ar. t, mely előre fizetendő. — Sagánhirdetések egyszeri közlési dija egy hasáb, egy m/m térfogat után 64 ar. f. Szerkesztőség: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453, Kiadóhivatal: Budapest, I., Vár, Kapisztrin-tér 1. sz. — Telefon: 160-464, Fiókkiadóhivatal: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.803. A Budapesti Közlöny előfizetési ára és feltételei Közhatóságok­ számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy év. Egy éves előfizetés ára ........... ................................. 26'— »f. P Magánosok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy negyed év. Negyedévi előfizetés ára .........................................................................................15'50 R Félévi „ „ .................................................................... 31'— k Egy évi „ ...........................................................................................82*— « Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig ...............................................................—'26 „ „ „ „ további 8 oldalanként . ........................... —'26 „ Hivatalos Értesítő előfizetési ára Havonként 7'70 ar. P, negyedévenként 23'10 ar. P, egyes szám ára —­32 ar. — Az „Országos Törvénytár“­« az előfizetés az egyes füzeteknek a m­. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20­— ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: , 1.670/1944. M. E. szám. A m. kir. minisztérium rendelete a tanítás szünetelése alatt állami és községi tanítók közigazgatási szolgálatra beosztása tárgyában. 444/1944. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelte zsidóknak a nyilvános fürdők látogatásától való eltiltása tárgyában. 450/1944. B. M. szám. A m­. kir. belügyminiszter rendelete a légitámadásokkal kapcsolatos kiürítés céljára közúti fogatolt szállítóeszközöknek honvédelmi szolgál­tatás címén való igénybevétele tárgyában. 97.800/1944. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelete a tűzrendészet újabb szabályozásáról szóló 180.000/1936. B. M. számú rendelet egyes­ rendelkezéseinek­­ kiegészítése és módosítása tárgyában. 49.000/1944. K.­­ M. szám. A m­. kir kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter rendelete a m. kir. államvasutak tüzifaszükségletének biztosításáról. 6.600/1944. XIII. a. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete a kizárólagos dohányárudák zárórájának átmeneti szabályozása tárgyában. A m. kir. minisztérium 1.670/1944. M. E. számú rendelete a tanítás szünetelése alatt állami és községi tanítók közigazgatási szolgálatra beosztása tárgyában. A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939 : II. te. 141. íj-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli. 1­ §­•... (1) Ha az egyes , közigazgatási hatóságok, újselőleg hivatalok jelentős feladataikat a rend­kívüli viszonyok következtében meglévő tiszt­viselőikkel zavartalanul ellátni nem tudják, a törvényhatóság első tisztviselője szükség eseté­ben — a tanítás szünetelésének ideje alatt — az állami és a községi iskolákban alkalmazott tanítóknak a köz­igazgatási hatóságokhoz, ille­tőleg hivatalokhoz • szolgálattételre beosztása végett az illetékes tankerületi kir. főigazgatót megkeresheti. (2) A tankerületi ki­r. főigazgató az (1) be­kezdésben említett megkeresés esetében az állami és a községi tanítókat az állom­ághelyü­­kön levő közigazgatási hatósághoz, illetőleg hivatalhoz szolgálattételre beosztja. Nem lehet beosztani azt az állami és községi tanítót, akit a 8.650/1944. V. K. M. számú rendelet 1. §-ának a) vagy b) pontjában említett feladatokra igénybevettek vagy kijelöltek. , (3) Az ellen az állami vagy községi tanító ellen, aki a tankerületi kir. főigazgatónak a szolgálattételre való beosztást tárgyazó rendel­kezését nem teljesíti, a fegyelmi eljárást meg kell indítani­­ , 2. §. (1) A közigazgatási hatósághoz, illetőleg hivatalhoz szolgálattételre beosztott tanítónak munkakörét annak a köz­igazgatási hatóság­nak, illetőleg hivatalnak a vezetője állapítja meg, amelyhez a tanítót beosztották. A beosz­tott tanítót csak tisztviselői munkakörben sza­bad foglalkoztatni. (2) A közigazgatási hatósághoz, illetőleg hi­vatalhoz szol­gálat tételre beosztott tanító köte­les a megállapított hivatalos órákat megtartani, a munkakörével járó szolgálati tennivalóit lel­kiismeretesen ellátni és a hivatali titkot meg­őrizni. (3) Ha a tanító hivatali kötelességei ellen vét, erről a megtorló eljárás megindítása végett a közigazgatási hatóság, illetőleg a hivatal ve­zetője a tankerületi kir. főigazgatót értesíti. A tankerületi ki­r. főigazgató a fegyelmi eljárás megindításához szükséges lépéseket azonnal megteszi. 3. §. Az 1. § alapján a közigazgatási hatóság, ille­tőleg hivatal mellé szolgálattételre beosztott tanító beosztása megszűnik, ha a tanítás szü­­­netelése véget ér. A beosztott tanítót a beosz­tás tartama alatt honvédelmi munka teljesíté­sére nem lehet igénybevenni. 4. §: Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha­tályba. Budapest, 1944. évi április hó 26.-án. Sztójay Döme s. k­zn. kir. miniszterellök.­ é­s ra. kir. belügyminiszter 444/1944. B. M. számú rendelete zsidóknak a nyilvános fürdők látogatásitól való eltiltása tárgyában. A közrend fokozottabb biztosítása érdekében a következőket rendelem. 1- §. Az 1.210/1944. M. E. számú rendelet 1 §-ában meghatározott megkülönböztető jelzés viselésére köteles zsidónak nyilvános fürdőben megjelenni — a 2. és 3. §-ban foglalt kivételek­től eltekintve — nem szabad. 2- §• (1) A törvényhatóság első tisztviselője egyes nyilvános fürdőkre vonatkozóan megengedheti, hogy a fürdőt megkülönböztető jelzés viselésére köteles zsidók meghatározott papokon, meg-, határozott órákban látogathassák. (2) A törvényhatóság első tisztviselője az (1) bekezdésben említett engedély megadása kér­désében az érdekelt fürdővállalkozónak, vala­­miint az illetékes érdekképviseleti szervezetnek meghallgatása után határoz. 3. §­ (1) Az 1. §-ban foglalt tilalom nem vonat­kozik az olyan nyilvános fürdőre, amely kizá­rólag zsidók használatára szolgál. (2) A kizárólag zsidók használatára szolgáló fürdőket — az érdekelt fürdővállalkozó és az illetékes érdekképviseleti szerv meghallgatása után — a törvényhatóság első tisztviselője je­löli ki. 4­ §• (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és tizenöt napig terjedhető elzárással büntetendő az, aki az 1. §-ban foglalt tilalmat megszegi. (2) A pénzbüntetésre az • 1928 : X. törvény­cikk rendelkezései az irányadók. Egyes szám­ára 52 fillér. m«»?. pyvr­i] / HIVATALOS RÉSZ. 1 A magyar királyi külügyminiszter 1944. évi május hó 1.-én dr. Kemény Ferencet, dr. ifj. Cholnoky Imrét, dr. Rakovszky Györgyöt, dr. gróf Zug Miklóst, dr. Mara Miklóst, dr. Gyárfás Tardást, dr. Stephaich Pétert és dr. Benzsay Alajost miniszteri fogalmazókká kinevezte. (7.415/1.—1944. szám.) A m. kir. belügyminiszter az 1942 : XXII. tc. 3. §-a alapján Szatmár vármegye törvényható­ságához dr. Gyurkóczy Károly vármegyei má­sodfőjegyző, nagykárolyi lakost a nagykárolyi járás főszolgabirájává kinevezte. (34.365/1944. III. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter — az 1942 : XXII. tc. 5. §-a alapján — a közszolgálat­ érdekében dr. Ecsedy Pált, a nagysomkuti járás főszolga­­biráját Szatmár vármegye törvényhatóságától Ugocsa vármegye törvényhatóságához a halmi járási főszolgabírói állásra áthelyezte. (37.766/ 1944. III. B. M. szá­m)____ A m. kir. Erzsébet­ Tudományegyetem Rec­­tora Steigelt Gyula egyetemi szegődményes­­gépészt I. osztályú altisztté kinevezte és ezt a kinevezést a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megerősítette. (55.702/1944. IV. 1. szám.) _____ ~ A m. kir. Erzsébet-Tudományegyetem Rec­­tora Szabó Lajos szegődményest a m. kir Er­­zsébet­ Tudományegyetemhez kisegítő szolgává felfogadta és ezt a félfogadást a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyta. (55.701/1944. IV. 1. szám.)

Next