Budapesti Közlöny, 1944. június (78. évfolyam, 122-145. szám)

1944-06-01 / 122. szám

Budapest, 1344. 122 a SSgám* Csütörtök, junius 1. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg n­em haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 46 ar. f, minden további 10, vagy kevesebb szóért 30 ar. f, mely előre fizetendő. — Mag­ánhirdetések egyszeri közlési díja egy hasáb, egy m/m térfogat után 64 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban közzétett kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a támpéldány ára, a bélyegilleték és az esetleges portaköltség. A 300 szót meg nem haladó Ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 9­— ar. P, vidéki hirdetők részére 10'— ar. P, mely átalányösszegben egy támpéldány ára, a bélyegilleték, a vidékről feladott hirdetéseknél a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bennfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-433. Kiadóhivatal: Budapest, I. Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464. Fiókkiadóhivatal: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.805. A Budapesti Közlöny előfizetési ára és feltételei Közhatóságok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy év. Egy éves előfizetés ára . ................................................................................ 28'— ar. P Magánosok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy negyed év. Negyedévi előfizetés ára 15'50 „ Félévi „ „ 31'— „ Egy évi „ „ ...................... 62­— „ Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig ................. —'26 „ „ „ „ további 8 oldalanként ................ —'26 „ Hivatalos Értesítő előfizetési ára Havonként 7­70 ar. P, negyedévenként 2300 ar. P, egyes szám ára —'32 ar. P Az „Országos Törvénytár“­« az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20'— ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: I. 920/1944. M. E. szám. A m. kir. minisztérium rendelete a repülőipari termelés eredményességének biztosítása tárgyában. II. 033/1944. M. E. III. száza. A m. kir. miniszterelnök határozata időszaki lapok további kiadásának megtiltása tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Vállali Gyulának, a Magyar Vörös­kereszt Egylet országos ügyvezető igazgatójá­nak közhasznú érdemes tevékenysége elisme­réséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1944. évi május hó 10. napján. Horthy s. k. Sztójay Döme s. t.. A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939 : II. tc. 142. §-ának d­) pontja és az 1.920/ 1944. M. E. számú rendelet 1. §-a alap­ján vitéz Hollebronth Vilmos vezérőrnagyot repülőipari kormánybiztossá kinevezte. (1944. május 24. — 43.222/Elnökség — 1944. H. M. szám.) A m. kir. iparügyi miniszter dr. Tarnay Béla miniszteri titkári címmel és jelleggel felruházott miniszteri segédtitkárt a 604.200/1941. K. M. számú rendelettel szervezett Lábbeli Központ ügyvezetőjévé kinevezte. (2.187/1944. ebr. lp. M. szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Cserháti Róza szatmárnémeti állami kereske­delmi középiskolai helyettes tanárt állami ke­reskedelmi középiskolai rendes tanárrá ne­vezte ki. (113.686/1944. Vili. 2. szám. — 1944. május 26.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Mertz Margit szatmárnémeti állami kereske­delmi középiskolai helyettes tanárt állami ke­reskedelmi középiskolai rendes tanárrá ne­vezte ki. (113.819/1944. VIII. 2. szám. — 1944. május 26.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Tomasevszky Borisz munkácsi és Bogdán Ilona szabadkai állami kereskedelmi középiskolai helyettes tanárokat állami kereskedelmi közép­iskolai rendes tanárrá nevezte ki. (113.841/ 1944. VIII. 2. szám. — 19­14. május 26.) A m. kir. belügyminiszter az 1942 : XXII. tc. 3. §-a alapján Kánya László községi segéd­­jegyző, csíkdelnei lakost a csíkszentmiklósi kör­jegyzőséghez körjegyzővé kinevezte. (37.879/ 1944. III. B. M. szám.) A m. kir. minisztérium 1.920/1944. M. E. számú rendelete a repülőipari termelés eredményességének biztosítása tárgyában. A m. kir. minisztérium az 1939 : II. tc. 125. §-ának (7) és 141. §-ának (2) bekezdésében fog­lalt felhatalmazás alapján a következőket ren­deli : 1. §■ A repülőipari termelés eredményességének biztosítása végett kormánybiztos rendeltetik ki. A kormánybiztos a honvédelmi miniszter fel­ügyelete alatt működik. * 2.­­?• A kormánybiztos az 1. §-ban meghatározott cél érdekében megteheti az 1039 . II. tc. 105. §-ának (1)—14) bekezdésében, 107. §-ának (5) bekezdésében, valamint 114. §-ában meghatáro­zott rendelkezéseket s az igénybevétel fogana­tosítása iránt közvetlenül is intézkedhetik. Az igénybevétel közvetlen foganatosítása esetében az 1939 : II. tc. 123. §-ának (3) bekezdésében említett bizottság jár el azzal az eltéréssel, hogy a bizottság elnöke a kormánybiztos kiküldöttje s ennek a bizottságnak a térítés vagy kártérítés tárgyában hozott határozatát a honvédelmi mi­niszter vizsgálja felül. • Amennyiben a kormánybiztos rendelkezése a repülőipar körén kívül álló ipari üzemet érint, a kormánybiztos rendelkezésének végrehajtása előtt az illetékes miniszter hozzájárulását meg­szerzi. 3. §. Az energia- és nyersanyagszükséglet fedezé­sének, a szükséges munkaerőknek, a munkások (alkalmazottak) elhelyezésének és ellátásának, valamint a szállítási eszközöknek biztosítása és általában a repülőipari termelés egyéb szükség­leteinek kielégítése érdekében — a 2. §-ban fel nem sorolt — minden intézkedést a kormányr­ő­biztos az illetékes miniszter, illetőleg az intézke­désre jogosult hatóság útján teszi meg. 4­ §­ A kormánybiztos részére szükséges hivatali személyzetről a honvédelmi és az iparügyi mi­niszter szolgálati beosztás útján gondoskodik. Az egyes tárcákkal való együttműködés biztosí­tása végett az érdekelt miniszterek a kormány­­biztos mellé a szükséghez képest kiküldöttet rendelnek. A kormánybiztos működéséhez szükséges személyi és dologi kiadások fedezéséről a hon­védelmi miniszter a pénzügyminiszterrel egyet­értve gondoskodik. A kormánybiztos részére szervezett hivatal ügyrendjét — amennyiben szükséges — a kor­mánybiztos állapítja meg. 5­ §■ . Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1944. évi május hó 24.-én. Sztójay Döme s. k. m. kir. miniszterelnök. A m­. kir. miniszterelnök 11.033/1944. M. E. III. számú határozata időszaki lapok további kiadásának m­egtiltása tárgyában. A 10.600/1944. M. E. számú rendelet 1. §-a alapján a Budapesten Kramer Jenő felelős szerkesz­tésében és kiadásában megjelenő „Autó-Motor“ című időszaki lap, Budapesten Lendvai Károly felelős szerkesz­tésében és a Balatoni Egyesületek Szövetsége kiadásában (kiadásért felelős : Lendvai Károly) megjelenő „Balatoni Kurír“ című időszaki lap, Budapesten Tessényi János felelős szerkesz­tésében és a Keresztyén Könyvesház korlátolt felelősségű szövetkezet kiadásában (kiadásért felelős : Tessényi János) megjelenő „Béke­harang“ című időszaki lap, Budapesten dr. Zsigmond Gyula felelős szer­kesztésében és Kaposi Gyula kiadásában meg­jelenő „Biztosítás és Városgazdaság“ című idő­szaki lap, Budapesten dr. Tamkó Károly felelős szer­kesztésében és a Biztosítottak Országos Egyesü­lete kiadásában (kiadásért felelős : dr. Tamkó Károly) megjelenő „A Biztosítottak Lapja“ című időszaki lap, Budapesten Bihar Elemér felelős szerkesz­tésében és kiadásában megjelenő „Család“ című időszaki lap, Budapesten vitéz Bodor Aladárné felelős szerkesztésében és Pettkó-Szandtner Aladár ki­adásában megjelenő „Családi Kör“ című idő­szaki lap, Budapesten dr. Kirchknopf Ferenc felelős szerkesztésében és kiadásában megjelenő „Kerékpár-Varrógép Újság“ című időszaki lap, Budapesten Leleszi-Kovách Ferenc felelős szerkesztésében és a Magyar Kézműiparosok és Kereskedők Országos Szövetsége kiadásában (kiadásért felelős : Leleszi-Kovách Ferenc) megjelenő „KÉKOSZ“ című időszaki lap, Budapesetn Movik Zsigmond felelős szerkesz­tésében és kiadásában megjelenő „Közüzemi Alkalmazott“ című időszaki lap. Egyes szám ára 26 fillér

Next