Budapesti Közlöny, 1944. július (78. évfolyam, 146-171. szám)

1944-07-01 / 146. szám

Budapest, 1944, 14»®« SZIN­YI« Szombat, julius 1, BUDAPEST 1 1 KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 43 ar. f, minden további 10, vagy kevesebb szóért 30 ar. f, tmely előre fizetendő. — Magánhirdetések egyszeri közlési díja egy hasáb, egy m/m . térfogat után 64 al. f. • Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban közzétett kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a támpéldány ára, a bélyegilleték és az esetleges portaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 9-— ar. P, vidéki hirdetők részére 10-— ar. P, mely átalányösszegben egy támpéldány ára, a bélyegilleték, a vidékről feladott hirdetéseknél a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bennfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453. Kiadóhivatal: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464. Fiókkiadóhivatal: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 167.805. A Budapesti Közlöny előfizetési ára és feltételei Közhatóságok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy év. Egy éves előfizetés ára..................................................................................23‘— ar.­­ Magánosok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy negyed év. Negyedévi előfizetés ára ...................... IS­SO „ Félévi „ „ ................... 31 — „ Egy évi ,. .. * . ........... ......... 82 ,, Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig............................................—‘26 „ „ „ „ további 8 oldalanként ........................................... —'28 „ , Hivatalos Értesítő előfizetési ára Havonként 7'70 ar. P, negyedévenként 23*10 ar. P, egyed szám ára —'32 ar. P Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20'dar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: 280.275/1944. B. M. szám. A m kir. belügyminiszter rendelete a zsidók hasznothajtó hatósági jogosítványainak megszüntetéséről szóló 1.580/1944. M. E. számú rende­letnek az emberorvoslásban használatos bakteriológiai természetű védőoltó-gyógyító és kórjelző (diagnostikai) készítmények, valamint a himlőnyirk termelésére­­ szóló engedélyekre vonatkozó végrehajtása tárgyában. 112.750 1944. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a nehéz testi munkások jegyzékének módosítása és kiegészítése tárgyában. 112.900/1944. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete az áruforgalmi központok, valamint az országos és körzeti kereskedők és ezek helyi kereskedői működésének szabályozása tárgyában. 113.100/1944. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a baromfi és tojás beszolgáltatásának, forgalmának és felhasználásának, továbbá a tógazda­ságban tenyésztett hal, valamint a lőtt vad beszól­tatásának és forgalmának szabályozása tárgyában 149.985.1944. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete a vagyonváltság fizetése szempontjából a búza 1944. évi Julius havi árának megállapitása tárgyában. A m. kir. belügyimaiszter 286.275/1344. B. M. számú rendelete a zsidók hasznothajtó hatósági jogosítványai­nak megszüntetéséről szóló 1.580/1944. M. E. számú rendeletnek az emberorvoslásban hasz­nálatos bakteriológiai természetű védőoltó­­gyógyító és kórjelző (diagnostikai) készítmé­nyek, valamint a himlőnyirk termelésére szóló engedélyekre vonatkozó végrehajtása tár­­v­­yában. A zsidók hasznothajtó hatósági jogosítvá­nyainak megszüntetéséről szóló 1.580/1944. M. E. számú rendeletnek (a továbbiakban : R.) az emberorvoslásban használatos bakteriológiai természetű védőoltó-gyógyító és kórjelző (diag­nostikai) készítmények , valamint a himlőnyirk termelésére szóló engedélyekre vonatkozó végrehajtása tárgyában a következőket rende­lem. 1. §• (1) Az a zsidó, aki az emberorvoslásban hasz­nálatos bakteriológiai természetű védőoltó-gyó­gyító és kórjelző (diagnostikai) készítmények, valamint a himlőnyirk termelésére engedéllyel vagy jogosítvánnyal rendelkezik, továbbá az a zsidó, aki ilyen engedélyhez vagy jogosítvány­hoz kötött tevékenységet folyta­t s végül az a zsidó, akinek a tulajdonában vagy birtokában ilyen engedélyek vagy jogosítványok gyakorlá­sához szükséges berendezés vagy felszerelési tárgyak vannak, a jelen rendelet hatálybalépé­sétől számított nyolc napon belül köteles a bel­ügyminiszternek írásban két példányban be­­jelnteni a B. 2. §-ának a)—ej pontjaiban fel­tüntetett adatokat. (2) A bejelentésnek tartalmaznia kell az (1)­ bekezdés szerint bejelentendő adatokon felül az engedély vagy jogosítvány gyakorlásával kap­csolatban előállított cikkek készítésére szolgáló és készletben lévő anyagok vagy gyártmányok nemét, mennyiségét és értékét, továbbá az egyes gyártmányok (készítmények) előállításánál esetleg használt különleges gyártási eljárások leírását. A gyártási eljárás bejelentése nem vonatkozik oly készítmények előállításának le­írására, amely gyártási eljárás jogszabályban előírt módon történik. A bejelentésnek tartal­maznia kell végül az esetleg alkalmazott felelős üzemvezető nevét, lakását annak megjelölésé­vel, hogy az üzemvezető a fennálló szabályok szerint zsidónak tekintendő-e. (3) Amennyiben a zsidó a bejelentési kötele­zettség teljesítésében akadályozva van, a be­jelentést az a személy köteles megtenni, aki a zsidó ügyeinek vitelére megbízást kapott. 2. §­ A jelen rendelet alkalmazásában zsidó az, akit a K. 6. §-a értelmében zsidónak kell tekin­teni. Zsidónak kell tekinteni minden olyan köz­kereseti, betéti és korlátolt felelőségű társaságot is, amelynek legalább egy tagja (betéti társaság­nál akár kültagja is) zsidó. 3. §• (1) Az 1. §-ban előírt bejelentést azoknak a személyeknek is meg kell tenniök, akiket az 1.730/1944. M. E. számú rendelet (Budapesti Közlöny 1944. évi 108. szám) 1. §-ában foglal­tak szerint mentesség illet meg. (2) A zsidónak minősülő természetes és jogi személy, ha vele szemben az 1.730/1944. M. E. számú rendelet 1. §-a értelmében a zsidókra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók, a bejelentést tartalmazó beadványban köteles HIVATALOS RÉSZ. .4 m. kir. belügyminiszter az 1942 : XXII. te. 3 §-a alapján dr. Hornyák Miklós tanácsnok, gyöngyösi lakost Veszprém megyei városhoz polgármesterré kinevezte. (69.155/1944. IV. B. M. szám.) .4 m­. kir. belügyminiszter az 1942 : XXII. te. 5. §-a alapján Nagy Sándor tengerstáli körjegy­zőt a gigei körjegyzői állásra áthelyezte. 138.245/19­14. III. B. M. szám.) . A m. kir. belügyminiszter az 1942 : XXII. tc. 5. §-a alapján Szabó Imre pusztamagyaródi körjegyzőt és Oláh Lajos muraszentmáriai kör­jegyzőt kölcsönösen áthelyezte. (41.765/1944. III. B. M. szám.) A magyar királyi földmivelésügyi miniszter Éless István kertészeti és szőlészeti főiskolai tanársegédet 1944. évi január hó 1.-i hatállyal a középiskolai tanárok­ részére megállapított és az állami rendszerű VIII. fizetési osztály 3. fo­kozatának megfelelő 4. fizetési fokozatba ker­tészeti és szőlészeti főiskolai intézeti tanárrá előléptette. (3.765/1944. evi. X. 1. szám. — 1944. junius 22.) A magyar királyi földmivelésügyi miniszter Őri József ideiglenes minőségű miniszteri szám­lisztet jelen állásában véglegesítette. (4.316/ 1944. evi. szing. F. M. szám. — 1944. junius 23.) A magyar királyi földmivelésügyi miniszter Laczay Tivadar ideiglenes minőségű miniszteri számtisztet jelen állásában véglegesítette. (4.317/1944. évi. szing. F. M. szám. — 1944. junius 23.) A m. kir. állami nyomda igazgatósága a m. kir. pénzügyminisztérium 1944. évi június hó 15.-én kelt 172.418/1944. XIX. számú fel­hatalmazó rendelete alapján a m. kir. állami nyomdánál rendszeresített „Egyéb alkalmazot­tak“ létszámába vitéz Kápolnási András fő­gépmestert az V. fizetési csoportba főgépmes­terré, Maróti Ferenc és Márkus István betű­szedőket a IV. fizetési csoportba betűszedőkké, Földesi András művezetőhelyettest a III. fize­tési csoportba művezetőh­elyettessé, valamint Leveszy Ferenc és Szabó Rezső munkavállaló­kat a III. fizetési csoportig gépmesterré, illetve géplakatossá. Molnár Géza, Kondorosi Gyula, Farkas István és B­­áros, Kroly m­ir­kaválaló­­kat pedig a II. fizetési csoportba jelenlegi minő­ségükben betűöntővé, tömöntővé, illetve gép­mesterekké 1944. évi junius hó 30.-ával ki­nevezte. (138/1944. évi. szám. — 1944. junius 30.) A lap mai számához csatolva van az 1944. év első felében közzétett rendeletek mutatója és számjegyzéke. A lap mai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére csatolva van az „Országos Törvénytárának az 1944. évi IX. törvény­cikket (a családjogi határozatok és holtnaknyilvánítások kölcsönös elismerése tárgyában Berlinben, az 1942. évit október hó 2. napján aláírt magyar-német egyezmény becikkelyezéséről­ tartalmazó 6. száma. Egyes szám­ára 78 Túlér.

Next