Budapesti Közlöny, 1944. augusztus (78. évfolyam, 172-198. szám)

1944-08-01 / 172. szám

Budapest, 1944. 172. szám, Kedd, augusztus 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY, HIVATALOS LAP. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban közzétett kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a támpéldány ára, a bélyegilleték és az esetleges portaköltség. A 300 szót meg­ nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 9­— ar. P, vidéki hirdetők részére 10 — ar. P, mely átalányösszegben egy támpéldány ára, a bélyegilleték, a vidékről feladott hirdetéseknél a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bennfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Hivatalos hirdetések díja, a 300 szót meg nem haladó­­ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 46 ar. f, minden további 10, vagy kevesebb szóért 30 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánüizetetések egyszeri közlési dija egy hasáb, egy m/m térfogat után 64 ar. f. Szerkesztőség: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453. Kiadóhivatal: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1 1. sz. — Telefon: 160-454. Fiókkiadóhi­vatal: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.805.­­A Budapesti Közlöny előfizetési ára és feltételei / Közhatóságok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy év. Egy éves előfizetés ára....................................................................... . . 26'— av.­­ Magánosok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy negyed év. Negyedévi előfizetés ára...............................................................................16­CO „ Félévi „ „ 31'— n Egy évi „ „ ...........................................................................­62'— „ Egyes szám­ára 8 oldal terjedelemig­. ................ —'26 „ „ „ „ további 8 oldalanként......................................................—'26 „ Hivatalos Értesítő előfizetési ára Havonként, 7'70 ar. P, negyedévenként 23'XO ar. P, egyes szám ára —'32 ar. P Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy-­­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg ’ egy évre 20'— ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke : 124.946/emn. 35.—1944. H. M. szám. A m. kir. honvédelmi miniszter rendelete a Központi Légoltalmi Ellenőrző Bizottság felállítása tárgyában. 703.900/1944. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a bércséplési rész megállapítása tárgyában. 704.000/1914. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete egyes mezőgazdasági termények 1944/45. gazdasági évre érvényes árának megállapítása tárgyában. 704-200/1914. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a vágómarha, vágóborjú, vágójuh és vágóbárány, valamint az ezekből kitermelt hús és mellék­termékek árának megállapítása tárgyában. , 704.300/1944. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete az élősertés és húsipari termelés árának újabb megállapítása tárgyában. 705.000/1914. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelte a búza- és rozsőrlemények és malmmi melléktermékek legmagasabb árának megállapítása tárgyában 705.100/1944. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a tej és tejtermékek árának megállapítása tárgyában. 705.200/1944. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a szárított tészta legmagasabb árának megállapítása tárgyában. 705.300/1944. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a kenyér és egyéb sütőipari termékek legmagasabb árának megállapítása tárgyában. 163.799/1944. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete a családba fogadó szerződés és a családi nevet átruházó nyilatkozat illetékmentességéről. HIVATALOS RÉSZ. A vallás- és közoktatásügyi miniszteri teen­dők ideiglenes ellátásával megbízott magyar királyi igazságügyminiszter előterjesztésére dr. Jajczay János kolozsvári magyar királyi Ferenc József tudományegyetemi magántanár, fővárosi könyvtári felügyelőnek a tudományos szakirodalom művelése és az egyetemi oktatás terén szerzett érdemei elismeréséül az egyetemi rendkívüli tanári címet adományozom. Kelt Budapesten, 1944. évi július hó 27. napján. Horthy s. k. dr. Antal István s. k. t .­­ A vallás- és közoktatásügyi­ miniszteri teen­dők ideiglenes ellátásával megbízott magyar királyi igazságügyminiszter előterjesztésére dr. Szolga Ferenc székelykeresztúri unitárius gimnáziumi rendes tanárnak a tanügyi főtaná­csos gimnáziumi igazgatói címet adományozom. Kelt Budapesten, 1944. évi julius hó 26. napján. Horthys s. k. dr. Antal István s. k. A vallás- és közoktatásügyi miniszteri teen­dők ideiglenes ellátásával megbizott magyar királyi igazságügyminiszter előterjesztésére dr. Kokas Eszter testnevelés­ügyi tanácsost leventeleányügyi tanácsossá a VI. fizetési osz­tályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1944. évi julius hó 26. napján. Horthy s. k. dr. Antal István s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére az Országos Társadalombiztosító Intézet személyzeti létszámában a fogalmazási, mű­szaki és biztosításmathematikai egyesített sza­kon dr. Fóris Ákos igazgatói címmel és jelleg­gel felruházott aligazgatót, dr. Palóczy Antal és Kunfalvy Tivadar aligazgatókat igazgatókká az V. fizetési osztályba, dr. Bognár Béla, dr. Zachár Gusztáv és dr. Boda Kálmán aligazgatói címmel és jelleggel felruházott titkárokat, Móga László, dr. Madarász Ede Géza és dr. Hargittay János titkárokat aligazgatókká a VI. fizetési osztályba ; a tisztviselőorvosi szakon dr. Horváth Lajos orvos-igazgatói címmel és jelleggel felruházott orvos-aligazgatót és dr. Szlávik Péter orvos-al­igazgatót orvos-igazgatókká az V. fizetési osz­tályba, dr. Pogány István és dr. Takács Lajos orvos-aligazgatói címmel és jelleggel felruhá­zott orvos-titkárokat, dr. Pátkai György, dr. Csendes Sándor és dr. Batiz Dénes orvos-titká­rokat orvos aligazgatókká a VI. fizetési osz­tályba ; a középfokú biztosítási és statisztikai egyesí­tett szakon Pozsonyi József biztosítási I. osz­tályú főfelügyelői címmel és jelleggel felruhá­zott II. osztályú főfelügyelőt és Unger Ernő biztosítási II. osztályú főfelügyelőt biztosítási I osztályú főfelügyelőkké a VI. fizetési osz­tályba kinevezem, továbbá a fogalmazási, műszaki és biztosításmathe­matikai egyesített s­zakon dr. Szőts József és dr. Mályusz Egyed aligazgatóknak az igazgatói címet és jelleget, dr. Vadász József titkárnak az aligazgatói címet és jelleget, Horváth Károly műszaki tanácsosnak a műszaki főtanácsosi címet és jelleget, dr. Kolozs Béla és dr. Riesz Lajos titkároknak az aligazgatói címet és jelle­get, Széll József műszaki tanácsosnak a mű­szaki főtanácsosi címet és jelleget, Tomaschek Lajos, dr. Ujszászi János, dr. Deák Ferenc, dr. Attalai Lajos, dr. Márton Endre segédtitkárok­nak a titkári címet és jelleget, Selymessy Zsig­­mond főmérnöknek a műszaki tanácsosi címet és jell­eget, dr. Dezső László és dr. Mahunka Sándor segédtitkároknak a titkári címet és jel­leget, dr. Gadányi Tibor, dr. Zamaróczy Lénárd, dr. Szemeréd­y Kamilló, dr. Szakál János és dr. Dlescher Lóránd fogalmazóknak a segédtitkári címet és jelleget ;­­ a tisztviselőorvosi szakon dr. Doros Gábor kórházi osztályvezető főorvosnak az orvos­igazgatói címet és jelleget, dr. Horeczky Géza, dr. Bakó Imre és dr. Kovács János orvos-titká­roknak az orvos-aligazgatói címet és jelleget, dr. Beretvás Béla, dr. Vajna István, dr. Káldy Ferenc, dr. Sebestyén László, dr. Riczky József orvos-segédtitkároknak az orvos-titkári címet és jelleget, dr. Bohoczky István, dr. Kiss Lajos és dr. Stefanits János orvos-fogalmazóknak az orvos-segédtitkári címet és jelleget ; a gyógyszerészi szakon ifj. Sarkadi, Nagy Sándor gyógyszerész felügyelőnek a II. osztályú gyógyszerész-főfelügyelői címet és jelleget, Papp Klára főgyógyszerésznek a gyógyszerész­felügyelői címet és jelleget ; a középfokú biztosítási és statisztikai egyesí­tett szakon dr. Molnár János és vitéz Bács Ru­dolf biztosítási II. osztályú főfelügyelőknek a biztosítási I. osztályú főfelügyelői címet és jelle­get, André László, Major Károly, Verestói Emil, Vadnay Dezső, Sumlitz István, Preiszinger Má­tyás, Polesznyák Ferenc, Zadkia Mátyás bizto­sítási felügyelőknek a biztosítási II. osztályú főfelügyelői címet és jelleget, F. Szabó József, Nikolányi Béla, Zöld László, Desits György, Berthóty Jenő, Entresz Ferenc, Sabó Viktor, Balló János és Geröfi Jenő biztosítási főellen­őröknek a biztosítási felügyelői címet és jelle­get ; a számvevőségi szakon Wittner József, Haj­­nód Árpád, Laub Miklós Sándor, Káply Ferenc, Czere Lipót és Murányi Imre számvevőségi tanácsosoknak a számvevőségi II. osztályú fő­tanácsosi címet és jelleget, Kovács Zoltán, Makrai József, Gyárfás Lajos,­ Vermes Albán, Szomolányi Árpád, Budai Ferenc Ádám, Egyes szám ára 1 pengő 04 fillér.

Next