Budapesti Közlöny, 1944. augusztus (78. évfolyam, 172-198. szám)

1944-08-01 / 172. szám

, Hattinger Ferenc és Tőrm­csi István számvizs­gálóknak a számvevőségi tanácsosi címet és jelleget; az alsófokú biztosítási szakon Dorovácz Sebők, László Antal, Korpás Pál, Kovács András, Szőke István, Szoboszlay Géza, Oroszky Mihály, Hortai Ferenc és Íjjász Ferenc biztosí­tási I. osztályú tiszteknek a biztosítási főtiszti címet és jelleget, Mándy Gyulán­ született Altay Ilona, Szegedi József, Nagy Árpád, Egyedi Ferenc, Szabó Albert, Biró Jenő, Tolnai Irma és Piros Ferenc biztosítási II. osztályú tiszteknek a biztosítási I. osztályú tiszti címet és jelleget; a kezelési szakon Krajcsi Mária és Papp Jó­zsef irodatiszteknek az irodafőtiszti címet és jelleget adományozom. A Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének személyzeti létszámában a fogalmazási, mű­szaki és biztosításmathematikai egyesített sza­kon dr. Hindy Zoltán igazgatót vezérigazgatóvá a IV. fizetési osztályba, dr. Hatala László al­igazgatói címmel és jelleggel felruházott titkárt aligazgatóvá a VII fizetési osztályba ; a kórházi orvosi szakon dr. Géczy Lajos kór­házi osztályvezető-főorvost kórházi osztály­vezető-főorvossá a VI. fizetési osztályba ; a középfokú biztosítási és statisztikai egyesí­tett szakon dr. Ssoving Ernő biztosítási II. osz­tályú főfelügyelőt biztosítási I. osztályú főfel­ügyelővé a VI. fizetési osztályba kinevezem, továbbá a fogalmazási, műszaki és biztosításmathe­matikai egyesített szakon dr. Bogoss Richard segédtitkárnak a titkári címet és jelleget; dr. Vigh Géza Emil fogalmazónak a segédtitkári címet és jelleget; a kórházi orvosi szakon dr. Góbi Albin kór­házi igazgató-főorvosnak a VI. fizetési osztály jellegét; a középfokú biztosítási és statisztikai egyesí­tett szakon dr. Fábry László biztosítási fel­ügyelőnek a biztosítási II. osztályú főfelügyelői címet és jelleget, Sződi Béla biztosítási főellen­őrnek a biztosítási felügyelői címet és jelleget, Földényi János biztosítási ellenőrnek a biztosí­tási főellenőri címet és jelleget; a számvevőségi szakon Mozsidlovszky Dezső számvevőségi tanácsosnak a számvevőségi II. osztályú főtanácsosi címet és jelleget, Csoke Tibor számvizsgálónak a számvevőségi taná­csosi címet és jelleget, Beén Valér számellen­őrnek a számvizsgálói cimet és jelleget ; az alsófokú biztositási szakon gróf Kreith Janka biztositási I. osztályú tisztnek a biztosi­tási főtiszti cimet és jelleget, özvegy Vekerdi Sándorné született Pálfi Katalin biztositási II. osztályú tisztnek a biztosítási I. osztályú tiszti cimet és jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1944. évi junius hó 30. napján. ’ Horthy s. k. vitéz Jaross Andor s. k. A m. kir. belügyminiszter az Országos Társa­dalombiztosító Intézetnél 1944. évi junius hó 30.-án kelt 239.694/1944. XI. számú rendeletével a fogalmazási, műszaki és biztosításmathe­matikai egyesített szakon dr. Haág János (Ung­­­vár), dr. Földes Jenő (Érsekújvár),­ dr. Uhri­­nyák Lajos (Kassa), dr. vitéz Zamoróczy Mik­lós, dr. Szőnyi Miklós, Vojnits Géza (Sza­badka), dr. Aldobai Nagy László és dr. Topo­­lánszky Jenő titkári címmel és jelleggel felruhá­­­zott segédtitkárokat, dr. Stepán Ferenc, dr. Nagy Béla, dr. Vezsenyi Antal, dr. Molnár István és dr. Szelényi István (Nagykanizsa) segédtitkárokat a VII. fizetési osztályba titká­rokká ; dr. Pálos József, dr. Glósz Antal, dr. Fábián László (Debrecen) és dr. Margittai István il St­regszász) segédtitkári cimmel és jelleggel fel­ruházott fogalmazókat, dr. Flóris Endre (Kecs­kemét), dr. Bertalany Ernő, dr. Ruszniják Gyula, dr. Nemere Károly, dr. Körtvélyfáy Péter (Nyíregyháza), dr. Majth­ényi Béla (Bé­késcsaba), dr. Balogh Bálint, dr. Dalmi Tibor, dr. Veress Lóránd, dr. Nemesszeghy Kornél fogalmazókat a VIII. fizetési osztályba segéd­titkárokká és dr. Lengyel Károly biztosítási fel­ügyelőt a VIII. fizetési osztályba ideiglenes minőségű segédtitkárrá ; dr­. Délceg Dezső (Losonc), dr. Kemenes Béla (Nagykanizsa), dr. Ábrányi Alajos (Sop­ron), dr. Littván István (Szabadka), dr. Juhász János, dr. Budavári Géza, dr. Jirka Ferenc, dr. Stark László (Maroshéviz), dr. Regenye János (Győr), dr. Borbély Endre, dr. Dörnyei István, dr. Falvay Sándor (Székesfehérvár), dr. Czeglédy László és dr. Palotás Géza (Pécs) segédfogalmazókat és dr. Béres Imre (Eszter­gom) biztosítási főellenőrt a IX. fizetési osz­tályba fogalmazókká, dr. Babcsák Béla (Sop­ron) ideiglenes minőségű segédfogalmazót a IX. fizetési osztályba ideiglenes minőségű fo­galmazóvá , dr. Dudás Bertalan (Miskolc) és dr. Szent­­kuti Zoltán fogalmazógyakornokokat, dr. Enyedi István biztosítási segédellenőrt, dr. Spi­­tálszky Károly ideiglenes minőségű biztosítási gyakornokot, dr. Fejér Lajos kisegítő irodai munkaerőt, dr. Tegzes László belügyminiszté­riumi főiskolai képesítésű gyakornokot a X. fi­zetési osztályba ideiglenes minőségű segédfogal­mazókká ; a tisztviselőorvosi szakon dr. Kornis Ferenc (Gyöngyös), dr. Veréb József, dr. Szerényi Tibor, dr. Kuszilig Miklós és dr. Bedő József orvostitkári címmel és jelleggel­­ felruházott orvos-segédtitkárokat, dr. Martinovics Emil, dr. Sándor Lajos (Szászrégen), dr. Hidassy Dezső és dr. Lak­ner Géza orvossegédtitkárokat a VII. fizetési osztályba orvostitkárokká , dr. Kovács János orvos-segédtitkári címmel és jelleggel felruházott orvosfogalmazót, dr. Diczendy Béla, dr. Fehérvári Ferenc (Miskolc), dr. Oláh József (Nagykároly), dr. Zorkóczy István, dr. Domokos Andor és dr. Hétházi Ist­ván orvosfogalmazókat a VIII. fizetési osz­tályba orvossegédtitkárokká;­­dr. Bruckner János, Gavallér Endréné dr. Mihalik­ Jolán (Nyíregyháza), dr. Kokas Ár­pád, dr. Bellus Mihályné dr. Németh Gizella, dr. Somogyi Ernő, dr. Kratochtvill Ferenc, dr. Brebenár Jenő, dr. Straidt Mária (Szom­bathely), dr. Várady Mária, dr. Cserny An­­dorné dr. Árkossy Edit (Nagyvárad), dr. Lif­­­tár Kamilla, dr. Csicsák György (Debrecen) orvosi segédfogalnazók­a­t, dr. Sípos Endre (Gyula), Kőrös Istvánná dr. Hensch Valéria (Székesfehérvár), dr. Kovács Ferenc, dr. Lan­­gauer Piroska ideiglenes minőségű orvossegéd fogalmazókat a IX. fizetési osztályba orvos­­fogalmazókká, özv. dr. Csombor Jenőné dr. Doby Márta ideiglenes minőségű orvossegéd­­fogalnazót a IX. fizetési, osztályba ideiglenes minőségű orvosfo­galmazóvá ;/ ■ ' a gyógyszerészi szalkon Fintor Jenő gyógy­szerész felügyelői címmel és jelleggel felruhá­zott fő­gyógyszerészt és Kaszemiczky, Gyula fő­gyógyszerészt a VIII. fizetési osztályba gyógy­szerével ügyelők­ké ; Koncz István és Mikó István gyógyszerésze­ket a IX. fizetési osztályba főgyógyszeré­szekké ; Fodor Istvánná Győri Olga, Prokecz Aranka, Botfalusi Béláné Somogyi Jolán, Czintos Zol­tánná Alberti Mária és Gedeon Árpá­d segéd­­gyógyszerészeket a X. fizetési osztályba gyógy­szerészekké­ az egészségügyi, védőnői szakon Toch Ist­­vánn­é Pap Anna és Adorján Ilona egészség­ügyi védőnőgyakornokokat az állami elemi iskolai tanítók és tanítónők részére az 1. fize­tési fokozatban megállapított illetményekkel egészségügyi védőnőieké ; Csury Jolán, Cseh Lívia és Dezső Ilona tisz­teletdíjas egészségügyi védőnőket az állami helyettes tanítók részére megál­lapított illet­ményekkel ideiglenes minőségű egészségügyi a középfokú biztosítási és statisztikai egyen­­sített szakon Czerny Hermann (Nyíregyháza), vitéz Balla Károly, Hubert István (Losonc), Váczi Károly (Kolozsvár), vitéz Breznay Pál (Szombathely és Gáti Jenő biztosítási II. osz­tályú főfelügyelői cími­mel és jelleggel felruhá­zott biztosítási felügyelőiket, Pelikán Rezső (Pécs) Klimstein József (Kolozsvár), Sávolyi József, Németh Zoltán, Darvas Rezső, Hegyes­­halmy Zoltán, Éber Kálmán és Maár József biztosítási felügyelőket a VII. fizetési osztályba biztosítási II. osztályú főfelügyelőkké ; Kemenes Aurél, Palotási László (Szolnok), Vitt László,9* ifj. Izsák Lajos (Veszprém), Reichart Gyula, Pintér Jenő Imre és Mathiász István biztosítási felügyelői címmel és jelleg­­ gel felruházott biztosítási főellenőröket, Fodor Sándor számvevőségi tanácsosi címmel és jel­leggel felruházott biztosítási főellenőrt. Malek Ferenc (Szeged), Gönczy Antal, Jancsó Dezső, Irinyi Kálmán, Lővey Kálmán, Szerencsy Jó­zsef, Csányi Mihály, Nemere Ferenc, Bánsági István, Wégner Mátyás, Keller Rezső, Dezső Johanna (Szombathely), dr. Gortvay György­né Bernhauseni Raichle Nóra, Apáthy Lajos, Ughy Román, Hüttner Jenő (Győr), Haágh Endre (Dés), Pusztai László (Miskolc), Kende Zol­tán, Urbányi Károly (Szombathely), és Salgó Zoltán biztosítási főellenőröket a VIII. fizetési osztályba biztosítási­­felügyelőkké; Rákits Krónica Mária (Zombor), Ámint Keresztély, Briczki Miklós, Babó László (Kis­kunhalas), Kálozdi Tibor, Szelényi Géza, Párai Mihály Kálmán, Gecser Ottó, Rózsa József, Majoros József, Zoltán István, Kalocsai Jenő, Schuszter Gábor (Kassa), vitéz Gáspár Kál­mán, vitéz Radnai Gyula, Gyarmatity Elemér, vitéz Molnár Sándor, Németh József, Áldozó László (Győr), özv. dr. Empert Gyuláné Bene­­dicty Ilona, Teleky Gyula,­Tiszai Fülöp (Sop­ron), Selényi József, Kovács Simon, Bru­­novszky Oszkár, Kiss Lajos, Hajdó Tibor, Ágh István­­(Győr), Kellermann Béláné Györkös Irén, dr. Becker Gyuláné Borsi Katalin, Csáti Jenő (Nagykanizsa) Rieger István, Fazekas La­jos (Balassagyarmat), Debreceni Lajos, Vár­halmi György (Szeged), Csömör János (Eszter­gom), Jenei Lajos, Rapos Gyula (Érsekújvár), Balázs János (Komárom), Ráfi József (Kontá­rom), Zemkó Béla (Huszt) és Irján Béla bizto­sítási ellenőröket a IX. fizetési osztályba bizto­sítási főellenőrökké ; Horváth Gyula, Honéczy Aladár (Eszter­gom), ifj. Vas János (Székesfehérvár), dr. Ma­­gyari Piroska, Hivatal Nándor (Kaposvár), Pap Andor (Eger), Hajdú Károly (Szatmárnémeti), Pattantyús Ábrahám Károly (Kolozsvár), Fo­dor Sándor (Sepsiszentgyörgy), Kálith László (Kézdivásárhely), Martonos Zsigmondné Ko­vács Anna (Marosvásárhely), Imrei Antal (Ko­lozsvár), Taródi Lőrinc (Nagykároly), Máté József (Marosvásárhely), Kántor János (Ko­lozsvár), Pécsi Zoltán (Szászrégen), Papp Sán­­­­dor (Nagykároly), Görgényi Károly (Szolnok), Jákfalvi Lajos (Eger), Puskás Zoltán, Dely Dezső, Sztrakoniczky Ákosné Berta Ilona, ifj. Cserépi Istvánné Bolla Teréz, Virányi Imre (Szolnok), Kenéz Ilona (Hódmezővásárhely), Borsos Gizella, Rudolph Emilné Sproct Ilona, Léránt László (Zalaegerszeg), Pás­fai István (Máramarossziget), Bermel Ferenc (Szabadka), Kosztolányi Mária (Szabadka), dr. Barta Fe­­rencné Igaz Józsa, Lakner Antal, Ciupe Resius (Beszterce), Szám Kálmán, Süle Franciska (Szombathely), Balázs Antal Jenő (Kolozsvár), Thury Magdolna (Kecskemét), Holtschuk György­né Kiss Margit (Sopron), Bereznai Ti­bor és Karácsony István biztosítási segédellen­őröket a X. fizetési osztályba biztosítási ellen­őrökké ; Inotay Zsófia, Ganovszky Margit (Munkács), Barta Lidia, Gyepessy Erzsébet, Hortobágyi László (Székesfehérvár), Halló Jenőné Bakács Sarolta (Léva), Langschadl Ilona (Komárom), Sántavy Istvánná Bucsanger Gabriella (Komá­rom), Orosz Teréz (Pécs), Uhrin Pál (Gyula), Mohai Imréné Kerekes Irén (Marosvásárhely), Ujfalussy Izabella (Nagyvárad), Balázs Irén I. (Nagybánya), Lőrincz Julianna (Komárom), Tonhaiser Ferenc (Érsekújvár), Varjaszi Ká­roly­né Stolcz Mária Magdolna , Spányik Jó­zsef­né Lőrincz Anna (Visegrád), Láng Béla, Budapesti Közlöny 1944 augusztus 1. — 172. szám.

Next