Budapesti Közlöny, 1944. szeptember (78. évfolyam, 199-223. szám)

1944-09-01 / 199. szám

Budapest, 1944. 199. szám. Péntek, szeptember 1. BUDAPESTI •• KÖZLÖNY. HIVATA­L­OS LA­P. Hivatalos hirdetések dija, a 300 azét meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 48 ar. f, minden további 10, vagy kevesebb szóért 30 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetések egyszeri közlési dija egy hasáb, egy mm térfogat után 64 al. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban közzétett kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a támpéldány ára, a bélyegilleték és az esetleges portaköltség. A 300 «zöt meg nem haladó Ingó- •» ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 9-— ar. P, vidéki hirdetők részére 10-— ar. P, mely átalányösszegben egy támpéldány ára, a bélyegilleték, a vidékről feladott hirdetéseknél a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bennfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453. Kiadóhivatal: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464. Fiókkiadóhivatal: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.806. A Budapesti Közlöny előfizetési ára és feltételei Közhatóságok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy év. Egy éves előfizetés ára........................................................................................ Magánosok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy negyed év. Negyedévi előfizetés ára.................................. Félévi „ „ .... ................................................................... Egy évi „ „ .................................................................................... Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig ................................................................... „ „ „ további S oldalanként ............................................................... Hivatalos Értesítő előfizetési ára Havonként 7­70 ar. P, negyedévenként 2300 ar. P, egyes szám ára Az „Országos Törvénytár“­« az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20'— ar. pengő. 30­ — ar. P 15-50 „ 31— „ 62— „ -'26 „ -•26 „ ■82 ar. P A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: 125.200/eln. 35./1944. H. M. szám. A m. kir. honvédelmi miniszter rendelete a rádióriasztási körzetek földrajzi beosztásának nyilvánosságra hozatala tárgyában. 2.290/1944. P. M. szám. A m­. kir. pénzügyminiszter rendelete a társulati adó kivetésének egyszerűsítése tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. belügyminiszter az 1942 : XXII. tc. 3. §-a alapján Csanád, Arad és Torontál k. e. e. vármegyék törvényhatóságához dr. Szeder Ist­ván városi főügyész, szentesi lakost vármegyei tiszti főügyésszé kinevezte. (46.054/1944. III. B. M. szám.) .4 öt. kir. belügyminiszter az 1944. évi augusztus hó 25.-én 239.814.'1944. XI. szám alatt kelt rendeletével dr. Oeconvme Elemér intézeti kórházi alorvost az Országos Társada­lombiztosító Intézet kórházi orvosainak létszá­mában a Vill. fizetési osztályba kórházi ad­junktussá kinevezte. .4 mi. kir. földmivelésügyi miniszter Kurján Sándor, Szikra István és Szántó Imre ideiglenes minőségű országos mezőgazdasági biztosító in­tézeti­­számtiszteket állásukban véglegesítette. 184.478/1944. IX. 2. F. M. szám. — 1944. augusztus 26.) _____ A sajtóügyek m. kir. kormánybiztosa a Lieb­mann Testvérek debreceni nyomdavállalat ré­szére 1944. évi szeptember hó 30-ig terjedő hatállyal vállalati vezetőül dr. Nagy Imre deb­receni lakost kirendelte. (50.15. 1944. M. L. III. b. szám.) A sajtóügyek m. kir. kormánybiztosa a Prá­­ger János kiskunhalasi nyomdavállalat részére 1944. évi szeptember hó 30.-ig terjedő hatállyal vállalati vezetőül Bernáth Zoltán nyomdász­­mester, kiskunhalasi lakost kirendelte. (50.150/ 1944. M. E. III. b. szám.) Budapest székesfőváros XIII. kerületének elöljárója 26.34171944. szám alatt Kármán Mi­hály paszományárugyár, budapesti (XIII., Jász­utca 110.) bej. cég vezetésére Szelestyéni Jó­zsefivé Keller Ilona budapesti (XIII., Jász­ utca 110.) lakost kirendelte. (F 12970) Szatmárnémeti thr. sz. kir. város polgármes­tere 18.673/1944. V. szám alatt a Rozmarin Vil­mos szatmárhegyi szikvizkészitő üzem vezeté­sére Oláh Pál szatmárhegyi (Wallon Ede­ utca 15.) lakost kirendelte. (10746) A bodrogközi járás főszolgabírója 184/1944. Két szám alatt Friedman Jenő zsidó, volt nagy­­rozvágyi lakos cséplőgépéhez a bércséplési ipar gyakorlására Bernáth László nagyrozvágyi lakost vállalati vezetőnek kirendelte. (108311 A bodrogközi járás főszolgabírója 184/1944. Ké. szám alatt Löwenkopf Dávid és Miksa zsidók, volt ricsei lakosok cséplőgépéhez a bér­cséplési ipar gyakorlására Illés Sándor sem­jéni lakost vállalati vezetőnek kirendelte. (10832) ,A bodrogközi járás főszolgabírója 184/1944. Ké. szám alatt Löwenkopf Ignác zsidó, volt semjéni lakos cséplőgépéhez a bércséplési ipar gyakorlására Jenes Lajos nagyrozvágyi lakost vállalati vezetőnek kirendelte. (10833­ .A bodrogközi járás főszolgabírója 184/1944. Ké. szám alatt Fisch Jenő zsidó, volt nagyroz­vágyi lakos cséplőgépéhez a bércséplési ipar gyakorlására Jenes Lajos nagyrozvágyi lakost vállalati vezetőnek kirendelte. (10834. A bodrogközi járás főszolgabírója 184/1944 Ké. szám alatt Löwenkopf Ignác zsidó, volt semjéni lakos cséplőgépéhez a bércséplési ipar gyakorlására Illés Árpád semjéni lakost válla­lati vezetőnek kirendelte. (10835) A bodrogközi járás főszolgabírója 184/1944 Ké. szám alatt Löwenkopf Mór és B­ucker Ignác zsidók, volt ricsei lakosok cséplőgépéhez a bér­cséplési ipar gyakorlására Illés Péter ricsei lakost vállalati vezetőnek kirendelte (10836) A bodrogközi járás főszolgabírója 184/1944. Ké. szám alatt Weisz Lajos zsidó, volt bácskai lakos cséplőgépéhez a bércséplési ipar gyakor­lására Orbán János cigándi lakost vállalati ve­zetőnek kirendelte. (10837) A bodrogközi járás főszolgabírója 184/1944. Ké. szám alatt Stark Endre zsidó, volt veket lakos cséplőgépéhez a bércséplési ipar gyakor­lására Ivancsó Béla királyhelmeci lakosi válla­lati vezetőnek kirendelte. (10838) ,A bodrogközi járás főszolgabírója 184/1944. Ké. szám alatt Klein Zádor zsidó, volt bodrog­­szentmáriai lakos cséplőgépéhez a bércséplési ipar gyakorlására Pribus László bodrogszent­­máriai lakosi vállalati vezetőnek kirendelte. (10839) .1 bodrogközi járás főszolgabírója 184/1944. Két szám alatt Grünfeld Bertalan zsidó, volt holyi lakos cséplőgépéhez a bércséplési ipar gyakorlására Veszély József zétényi lakost vál­lalati vezetőnek kirendelte. . (10840) .A bodrogközi járás főszolgabírója 184/1944. Ké. szám alatt Schwartz József zsidó, volt nagy­­géresi lakos cséplőgépéhez a bércséplési ipar gyakorlására Hami Balázs kisgéresi lakost vál­lalati vezetőnek kirendelte. (10841) ,a bodrogközi járás főszolgabirája 184/1944. Ké. szám alatt Grünfeld Bertalan zsidó, volt bolyi lakos cséplőgépéhez a bércséplési ipar gyakorlására Lőrincz József vékei lakosi vál­lalati vezetőnek kirendelte. (10842)) .A bodrogközi járás főszolgabírója 184/1944. Ké. szám alatt Józsa Izidor zsidó, volt bolyi lakos cséplőgépéhez a bércséplési ipar gyakor­lására Boda Pál vékei lakost vállalati vezetőnek kirendelte. (10843) .A bodrogközi járás főszolgabírója 184/1944. Ké. szám alatt Weintraub Vilmos és Weisz Dávid zsidók, volt zemplénagárdi lakosok cséplőgépéhez a bércséplési ipar gyakorlására Spisák Gyula dámóci lakost vállalati vezetőnek kirendelte. (10844) ,a bodrogközi járás főszolgabírója 184/1944. Ké. szám alatt Neuman József és Juszkovics Jenő zsidók, volt lácai lakosok cséplőgépéhez a bércséplési ipar gyakorlására Téglás Béla lácai lakost vállalati vezetőnek kirendelte. (10845) Ára 26 fillér. A m. kir. honvédelmi miniszter 125.200/emn. 35—1944. H. M. számú rendelete a rádióriasztási körzetek földrajzi beosztásá­nak nyilvánosságra hozatala tárgyában. A honvédeimről szóló 1939 : II. tc. 235. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az aláb­biakat rendelem :­­­ §­A rádió riasztási körzetek földrajzi beosztá­sát feltüntető térképvázlat nyilvános közlését a Riadó­ légoltalmi folyóirat folyó évi szeptember hó 1.-i 17. számában közzétett alakban további intézkedésig az általános sajtórendészeti jog­szabályok betartása mellet engedélyezem. 2­ §■ Jelen rendeletem kihirdetésének napján lép hatályba és egyidejűleg a 124.300/em­. 35.— 1944. 11. M. számú rendelet (Budapesti Köz­löny 1944. évi 183. sz.) 3. § (1) bekezdésének

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék