Budapesti Közlöny, 1944. október (78. évfolyam, 224-248. szám)

1944-10-01 / 224. szám

Budapest, 1944. 224. szám. Vasárnap, október 1. , HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- is ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 43 ar. f, minden további 10, vagy kevesebb szóért 30 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetések egyszeri közlési díja egy hasáb, egy m/m térfogat után 64 ar.­­ Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban közzétett kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a támpéldány ára, a bélyegilleték és az esetleges portaköltség. Szerkesztőség: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-458. Kiadóhivatal: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464. Fiókkiadóhivatal: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.805. A Budapesti Közlöny előfizetési ára és feltételei Közhatóságok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy év. Egy éves előfizetés ára.................................................................................... Magánosok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy negyed­év. Negyedévi előfizetés ára................................................................................ Félévi .................................................................................................... Egy évi „ ................................................................. Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig ................ „ „ „ további 8 oldalanként ............................................. Hivatalos Értesítő előfizetési ára 26-k­ar. P 15-50 „ n A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 9*— ar. P, vidéki hirdetők részére 1O’— ar. P, mely átalányösszegben egy támpéldány ára, a bélyegilleték, a vidékről feladott hirdetéseknél a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bennfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési dijára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. —■26 —•26 * Havonként 7*70 ar. P, negyedévenként 23-10 ar. P, egyes szám­ára —-32 ar. P Az „Országos Törvénytár“­« az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20-m­ar. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi kereskedelem- és közleke­désügyi miniszter előterjesztésére báró Splény István államtitkárt ezen állásától saját kérel­mére felmentem. Kelt Budapesten 1944. évi szeptember, hó 29. napján. Horthy s. k. dr. Markos Olivér s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. vitéz marossolymosi Marosy Ferenc rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter­nek, a helsinki magyar királyi követség vezető­jének a külügyi szolgálat terén szerzett érdemei elismerésein a Magyar Érdemrend közép­­keresztjét a csillaggal adományozom. Kelt Budapesten, 1944. évi szeptember hó 21. napján. Horthy s. k. vitéz Lakatos Géza s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Darányi Ignác postaműszaki főellen­őrnek — nyugalombavonulása alkalmából — négy évtizeden át teljesített érdemes és buzgó szolgálata elismerésein a Magyar Arany Érdem­keresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1944. évi szeptember hó 21. napján. Horthy s. k. vitéz Lakatos Géza s. k A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Drakulits Olga zom­­bori, Szontagh Katalin, Sebestyén Erzsébet, Özvegy Biberauer Tivadarné Abonyi Julia budapesti állami tanítónőképző intézeti tanáro­kat az állami rendszerű VI. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 10. fizetési fokozatba foly­ó évi július hó 1. napjától számított hatály­­lyal előléptetem. Kelt Budapesten, 1944. évi szeptember hó 27. napján. Horthy s. k. dr. Rakovszky Iván s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére az Országos Magyar Királyi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola rendes tanári létszámában dr. Bartha Dénes VII. fizetési osztályú rendes tanárnak a VI. fizetési osztály jellegét adományozom. Kelt Budapesten, 1944. évi szeptember hó 27. napján. Horthy s. k. dr. Rakovszky Iván s. k. Magyarország Főméltóságu Kormányzója — mint a Vitézek Főkapitányba — az Országos Vitézi Szék előterjesztésére Czeglédi István furtai lakosnak a Vitézi Rend tagjai közül való törlését tudomásul venni méltóztatott. A m. kir. minisztérium vitéz báró Schell Pé­ter államtitkárt a kassai VII. honvéd hadtest területére illetékes országmozgósítási kormány­­biztosi tiszte alól folyó évi szeptember hó 27-én — saját kérelmére — felmentette és ugyan­ekkor Fáy Barna Abaúj-Torna vármegye fő­ispánját a kassai VIII. honvéd hadtest terüle­tére kiterjedő illetékességgel országmozgosítási kormánybiztossá kinevezte. (3­466/1944. M. E. I. szám.} A m. kir. belügyminiszter az 1944. évi szep­tember hó 27.-én kelt 6.841/1944 B. M. evn. számú rendeletével a m. kir. belügyminisz­tériumba próbaszolgálatra berendelt dr. Csaba László Országos Társadalombiztosító Intézeti segédtitkárt miniszteri segédtitkárrá a VIII. fizetési osztályba kinevezte. -------- «* A m­. kir. belügyminiszter 200.819/1944. VII. a. B. M. számú rendeletével a feloszlatott poli­tikai pártok és harmadik személyek között — a pártok feloszlatása előtt — létrejött jogü­gy­­letekből származó követelések rendezésére dr. Varga László a Magyar Leszámítoló Bank fő­ügyészét (lakik : Budapest, V., Dorottya­ u. 6.) miniszteri biztosál, akadályoztatása esetére he­lyetteséül dr. Nagy Domonkos ügyvédet (lakik: Budapest, V. Juhász Andor­ u. 30.) kinevezte.­­ A m. kir. földmivelésügyi miniszter a kerté­szeti és méhészeti felügyelői szak létszámába dr. Sigmond Istvánná gróf Pállffy Klára okle­veles kertészt m. kir. kertészeti gyakornokká kinevezte. (6.386/1944. évi II. 3. F M. szám. — 1944. szeptember 23.) A sajtóügyek m. kir. kormánybiztosa a Dénes István budapesti nyomdavállalat részére 1944. évi december hó 31.-ig terjedő hatállyal válla­lati vezetőül Schiffler Károly budapesti lakost kirendelte. (50.162/1944. M. E. III. b. szám.) .A sajtóügyek m. kir. kormánybiztosa a Petőfi Nyomda aszódi nyomdavállalat részére 1944. évi december hó 31.-ig terjedő hatállyal vállalati vezetőül Szekeres Ferenc nyomdász­mester, kispesti lakost kirendelte (50.163/ 1944. M. E. III. b. szám.) A sajtóügyek m. kir. kormánybiztosa a Ba­kács Albert és Fia kőnyomda, budapesti nyomdavállalat részére 1944. évi november hó 15.-ig terjedő hatállyal vállalati vezetőül Korda Rezső üzemvezető, budapesti lakost kirendelte. (50.164/1944. M. E. III. b. szám.)­­ A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke : 3.540/IMA, M. E. szám. A m­. kir. minisztérium rendelete a szabadalmi, a védjegy- és a mintaoltalmi ügyekben egyes határidők meghosszabbításáról szóló 620/1040. M. E. számú rendelet kiegészítése tárgyában. 48.100/1944. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelete a hadműveletek következtében egyes vármegyék és városok által ki­­nem fizethető ellátási díjak folyó­sítása tárgyában. 240.800/1944. B. M. szám. A m kir. belügyminiszter rendelete az Országos Társadalombiztosító Intézet szerződött és ideiglenesen megbízott orsosainak működési szabályzatát megállapító 300/1940. B. M. számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában. 85.934/1944. F. M. szám. A m. kir. földmivelésügyi miniszter rendelete a mezőgazdasági kamarák és az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület egyes testületi szervei működésének szüneteltetése tárgyában. 243.000/1914. F. M. szám. A m. kir. földmivelésügyi miniszter rendelete az erdőbirtokossági társulatok és erdőgazdasági közösségek egyes önkormányzati szervei működésének szüneteltetése tárgyában. 126.400/eln. 35.—1944. H. M. szám. A m. kir. honvédelmi miniszter rendelete a légoltalmi és az önvédelmi szervek riadó alatti szabad mozgása, valamint részükre légoltalmi karszalag rendszeresítése tárgyában. 125.700/eln. 35.—1944. H. M. szám. A m. kir. honvédelmi miniszter rendelete zavaró repülés jelzése esetén a tömegforgalmú helyekre vonatkozó rendelkezések módo­sítása tárgyában. 125.800/eln. 35.—1944. H. M. szám. A m. kir. honvédelmi miniszter rendelete a lakóházi riasztóügyeleti szolgálat szükség szerinti életbeléptetése egyes városokban és községekben . Ára 26 fillér

Next