Budapesti Közlöny, 1944. november (78. évfolyam, 249-273. szám)

1944-11-01 / 249. szám

Budapest, 1334. 1­249. szám. Szerda, november 1. BUDAPESTI K­Ö Z L 0 N­Y. HIVATALOS LAP. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban közzétett kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a támpéldány ára, a bélyegilleték és az esetleges portaköltség. A 300 szót meg nem haladó Ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 9-— ar. P, vidéki hirdetők részére 10-— ar. P, mely átalányösszegben egy támpéldány ára, a ■ bélyegilleték, a vidékről feladott hirdetéseknél a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bennfoglaltatnak. Hivatalos hirdetések díja, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 46 ar. f, minden további 10, vagy kevesebb szóért 80 ar. f, mely előre fizetendő. A magánhirdetések egyszeri közlési díja egy hasáb, egy m/m térfogat után 64 al. f. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453. Kiadóhivatal: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464. Fiókkiadóhivatal: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.809. A Budapesti Közlöny előfizetési ára és feltételei Közhatóságok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy év. Egy éves előfizetés ára........................................................................................26'— av.­­ Magánosok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy negyed év. Negyedévi előfizetés ára....................................................................................15'50 „ Félévi „ „ ....................................................................................31­— „ Egy évi „ ..........................................................................................62­— „ Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig ................. —­26 „ „ „ „ további 8 oldalanként ......................... —'26 „ Hivatalos Értesítő előfizetési ára Havonként 7­70 ar. P, negyedévenként 2300 ar. P, egyes szám ára —­32 ar. P Az „Országos Törvénytár“­« az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20'— ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: 8.810/1944. M. E. szám. A m. Sz. minisztérium rendelete a faanyagok és egyéb erdei termékek szállításának szabályozásáról szóló 3.440/1944. M. E. számú ren­deletnek módosítása tárgyában. 1.850/1944. M. E. szám. Az államügyeket ideiglenesen vezető m. kir. miniszterelnök rendelete a közellátásügyi minisztériumról. 2.930/1944. P. M. szám. A k m. kir. pénzügyminiszter rendelete a mezőgazdasági célra használt motorok hajtására szolgáló kedvezményes adó és kincstári részesedés­­tételű ásványolajtermékek, illetőleg nyersolaj beszerzésének újabb szabályozása tárgyában. 203.620/1944. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete a vagyonváltság fizetése szempontjából a búza 1944. évi november havi árának megállapításáról. A m. kir. minisztérium 3.810/1944. M. E. számú rendelete a faanyagok és egyéb erdei termékek­­szállí­tásának szabályozásáról szóló 3­ 440 1944. M. E. számi­ rendeletnek módosítása tárgyában. A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939 : II. tc. 112. §-ában és 141. § (2) be­kezdésében, továbbá a gazdasági és hitelélet rendjének és az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931 : XXVI. tc. 2. §-ában foglalt és legutóbb az 1944 : IV. törvénycikkel meghosszabbított felhatalmazás alapján a kö­vetkezőket rendeli: 1­ §• A faanyagok és egyéb erdei termékek szállí­tásának szabályozásáról szóló 3.440/1944. M. E. számú rendelet (Budapesti Közlöny 218. szám) hatálybalépésének napját a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a földmivelésügyi miniszterrel egyetértve rendelettel állapítja meg. 2­ §­Ez a rendelet az 1944. évi november hó 1. napján lép hatályba. Budapest, 1944. évi október hó 28.-án. Szálasi Ferenc s. k. m. kir. miniszterelnök. Az államügyeket ideiglenesen vezető m. kir. miniszterelnök 3.850/1944. M. E. számú rendelete a közellátásügyi minisztériumról. Az államügyeket ideiglenesen vezető m­. kir. miniszterelnök a következőket rendeli •, 1­ §• A magyar felelős minisztériumnak tagja a közellátásügyi miniszter. 2- §• (1) A közellátásügyi miniszter hatáskörébe tartozik a közélelmezés, továbbá általában a közszükségleti cikkekkel — ideértve a tüzelő­anyagokat is — való ellátás irányítása és inté­zése, valamint az élelmiszerek és közszükség­leti cikkek forgalombahozatalában résztvevő kereskedők kijelölése. (2) Az álkormánybiztos, a bőranyaggazdál­kodási kormánybiztos, a lakásügyi kormány­­biztos, a lakásügyek végrehajtásával megbízott miniszteri biztos és a készletgazdálkodási kor­mánybiztos, valamint a Textilközpont, a Cukor Iroda és a Szappan Iroda működése felett a felügyeletet és irányítást a közellátásügyi miniszter gyakorolja. 3. §. (1) A m. kir. Közellátási Hivatal ezentúl mint m. kir. közellátásügyi minisztérium, a m. kir. Közellátási Hivatal létszámába kineve­zett személyzet pedig mint a m. kir. közellátás­ügyi minisztérium személyzete folytatja műkö­dését. (2) A 7.730/1941. M. E. szám­ú rendelettel szervezett közellátási felügyelőségek, mint a közellátásügyi minisztérium kü­lső szervei foly­tatják működésüket. 4­ §­A közellátásügyi minisztérium személyzete : a) fogalmazási, b) műszaki, c) közellátási, d) számvevőségi, e) kezelési, f) altiszti és szolgai személyzetből áll. HIVATALOS RÉSZ: ______________­______ A m. kir. minisztérium dr. Hlatkij Endre államtitkárt a sajtóval kapcsolatos ügyek, a Magyar Távirati Iroda, a Magyar Telefon­hírmondó és Rádió Részvénytársaság, valamint a könyvkiadással összefüggő kérdések m. kir. kormánybiztosi tiszte alól folyó évi október hó 31.-én felmentette és ugyanekkor dr. Heged­ös Kálmánt a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Részvénytársaság, valamint a m. kir. Posta rádiófelügyelősége és az alája tartozó hivatalok, továbbá a Magyar Hirdető Iroda Részvény­­társaság kormánybiztosává kinevezte. (3.787/ 1944. M. E. szám.) A m. kir. minisztérium dr. vitéz Kolosváry- Borcsa Mihály c. államtitkár, országgyűlési képviselőt, az Országos Magyar Sajtókamara elnökét a sajtóügyek országos kormánybizto­sává folyó évi október hó 31.-én kinevezte. (3.788/1944. M. E. szám.) A m. kir. minisztérium Kiss Ferencet, az Országos Magyar Király PT a fflfffflfftW­eti Aka­­démia igazgatóját a színházi ügyek kormány­biztosává kinevezte. (3.785/1944. M. fi. fi szám.)" A m. kir. minisztérium Bariss Dezső szkv. őrnagyot folyó évi október hó 25.-én a film­ügyek kormánybiztosává, továbbá Sámy Zol­tánt, a m. kir. Operaház karnagyát a zene­ügyek kormánybiztosává kinevezte. (3.784/ 1944. M. E. I. szám.) A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a M. kir. Külkereskedelmi Hivatal elnökévé dr. Szilvásy Gyula külkereskedelmi hivatali titkárt, alelnökévé pedig Milvius Jenő külkereskedelmi hivatali főtitkárt kinevezte. (23.532/1944. Em­. K. K. M. szám.) A 777. kir. földmivelésügyi miniszter a közep­es alsófokú gazdasági szakoktatás tanári lét­számában Nagy Zoltán (Nagykálló) ideiglenes­­minőségű m. kir. gazdasági tanárt állásában véglegesítette. (1944. október 27. — 530.316/ 1944. X. 2. F. M. szám.) Újpest megyei város polgármestere 1944. évi 26.622. kig. szám alatt Goldstein Lipót Árpád-ut 41. szám alatti műszerész, nikkelező és gal­vanizáló vállalatának vezetésére Hajnal Lajos újpesti (Váci-út 66. sz.) lakost rendelte ki. (13213) "A dunaszerdah­elyi járás főszolgabirája 1944. évi 3.367. szám alatt az Első Dunaszerdahelyi Gőzmalom Részvénytársaság pódatejedi gyár­­szerű malomüzemének vezetésére Kuczy Lajos pódatejedi, a Weisz Mózes dunaszerdahelyi szikvízgyártó üzemének vezetésére pedig Budis Károly duna­szerdahelyi lakost rendelte ki. (13183) A simontormjai járás főszolgabirája a Welt­mann Mór-féle bőrgyár részére 2­ 105/1944. szám alatt vállalatvezetőül kirendelt Taub János hőgyészi lakost kérelmére vállalatvezetői tisztsége alól felmentette, s új vállalatvezetőül dr. Czika László volt bőrgyári igazgatót ren­delte ki.­­ (13197) Ára 26 fillér.

Next