Budapesti Nap, 2002. december (1. évfolyam, 52-63. szám)

2002-12-02 / 52. szám

Budapesti Nap BUDAPEST Regionális oldalak I -ék XIV., XVI., XVII. kerület, Csömör, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel Helyi tudósítóink: Dressmann Dóra Tel: 06-30/552-6251 E-mail: ddressmann@bnap.hu XIV., XVI. kerület H­írsorok ------ -----­ Bezár a kiállítás - Már csak ezen a héten tekinthető meg a Kecske­méti művésztelep 90 éve című kiállítás a Corvin Művelődési Házban (XVI., Thököly út 13.). Hangverseny - A zuglói Szent István Király Szimfonikus Zenekar és Oratóriumkórus ma este 19.30 órai kezdettel a Zeneakadémia nagytermében ad hangversenyt. Műsoron Verdi­, Sosztakovics- és Wagner-művek szerepelnek. A hangversenyt a Columbus utcai Szent István Király Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola rendezi. Hétköznapi fortélyok - A sorozat új, háromrészes tematikájának címe Készítsünk ajándékot mi, magunk! A Rákoskerti Művelődési Klubban (XVII., Rákoskert sugárút 66.) a meghívott szakemberek fi­atalokat és felnőtteket várnak hétfőnként 18-19.30 óra között. Rákoscsabai Nyugdíjasklub - Mint minden hétfőn, ma is 13.30- 16.30 óra között várják az aktív nyugdíjasokat a Rákoscsabai Közös­ségi Házban (XVII., Péceli út 222.), Dudás László Tel: 06-30/552-6269 E-mail: ldudas@bnap.hu XVII. kerület, Csömör, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel, Kerepes H­olnap Zeg-Zug-programok - Keddenként is sokféle program közül lehet választani a Zeg-Zug Művelődési Házban (XIV., Hermina út 3.). Ge­rinctorna 8 és 15,30 órától, callanetics zsírégető torna 18,30 órától csábítja a mozgásra vágyókat. Rádióamatőrök klubjába 18 órától várják az érdeklődőket. Régi próféciák - Az élet nagy kérdései című sorozat következő elő­adása december 3-án, kedden 18.30­ Órakor kezdődik a Rákoscsabai Közösségi Házban (XVII., Péceli út 222.­). 110 -x1­­unil-Gyógytorna a Csekóban - Minden kedden és csütörtökön 8-9, illet­ve 9-10 óra között Puskás Mária gyógytornász tart foglalkozást a Csekovszky Árpád Művelődési Házban (XVII., Hősök tere 9.). KULTÚRKÁLÓ • XVII. KERÜLET Fóton fót Lipták György mesevilága Megvárja a Mikulás érkezését az a kiállítás, amely a Dózsa Műve­lődési Ház (XVII., Pesti út 113.) Mini Galériájában Lipták György grafikusművésznek a Fóton fót című mesekönyvhez készült il­lusztrációit mutatja be. A színes tollrajzok között közismert és jól azonosítható, illetve csak a me­sekönyvet ismerőknek felismer­hető alkotások egyaránt találha­tók. Minden rajzban azonos, hogy csodálatos népmesék sze­replői elevenednek meg bennük, feledhetetlen élményt nyújtva és az olvasáshoz kedvet hozva a lá­togatóknak. A kicsiknek is szép Mikulás-ajándék, ha a család el­látogat a december 6-áig nyitva tartó tárlatra. BN-fotó A HÍR, AMELY RÓLAM SZÓL 2002. december 2., hétfő 21 AKTUÁLIS • XIV. KERÜLET Jogaikat temették Jelképes temetésre gyűltek össze az Örs vezér tere 11-20.­­as számú házának lakói szom­bat délután. Ezzel is kifejezve tiltakozásukat az Ikea áruház bővítése ellen, amely miatt sze­rintük őket jelentős sérelmek érték. A lakók mécsesekkel, gyer­tyákkal és virággal a kezükben érkeztek. Egy koporsóba helyez­ték el az alkotmányos személyi­ségi, pihenéshez, munkához és tanuláshoz, lakhatáshoz és egészséges életmódhoz való jo­gukat jelképező papírokat, majd lezárták a koporsót, és a virágok­kal együtt eltemették. A sírhant­ra égő mécseseket helyeztek. Ez­után elültettek egy facsemetét, jelképezvén, remélik, hogy a jo­gaik ismét gyökeret verhetnek. A facsemetét a ház egyik alig totyo­gó kis lakója megöntözte. „Nyolc hónapja egy perc nyu­galmunk sem volt - mondta Langer Iván, a lakók képviselője. - Minden elképzelhető fórumon tiltakoztunk, de eredmény nél­kül. Két évvel ezelőtt kezdtük el jelezni a gondjain­kat. Idén szep­temberben végképp betelt a po­hár, most már szervezettebben és komolyabban küzdünk.” A demonstráción megjelent Rixer Mária is, aki a tér túloldalá­ról jött, ő a Kerepesi út 98. szám alatti társasház egyik lakója. Szimpátiából érkezett, és el­mondta: többször levélben kért segítséget különféle hatóságoktól, kért zaj­szintmérést, légszeny­­nyezettségi vizsgálatot, mindhi­ába. Ha válaszoltak, csupán ar­ról értesítették, hogy levelét to­vábbították a kőbányai önkor­mányzatnak, ám sem a zuglói, sem a kőbányai vezetés nem in­tézkedett. Néhány rendőr távolabbról figyelte az eseményeket. A de­monstráción egyébként sem a zuglói önkormányzattól, sem az Ikea áruháztól nem jelent meg senki. Langer Iván közölte: a la­kók bírósághoz fordultak, és több pert is elindítottak, mert más lehetőséget már nem látnak jogaik érvényesítésére. Langer szerint sok lakó nem mert eljön­ni a demonstrációra, mert fél va­lamiféle megtorlástól. BN-fotó ÉVFORDULÓ • XVII. KERÜLET Tízéves a Magic Dance Rockyzó Mikulások és táncoló hópelyhek Gombosné Berecki Ildikó és férje, Gombos Tibor 1992-ben 12 fiatal­lal indította el az oktatást a Magic Dance Mozgásművészeti Stúdió­ban. A következő tanév kezdete­kor már 150 növendék iratkozott be iskolájukba. A jubileumi gálá­ra szombaton a XVII. kerületi Dó­zsa Művelődési Házban került sor, ahol a stúdió egyébként is működik. Az évfordulóra a zsúfo­lásig megtelt színházterem min­den nézője színes emlékfüzetet kapott, amely fotókkal illusztrál­va mutatta be az évtizedes fennál­lás ideje alatt bejárt utat. A stúdióban ma hatéves kortól indítanak csoportokat, de vannak 22 éves növendékeik is, és a kerü­let óvodáiba is tartanak kihelye­zett oktatást. A gála első részében látványos divatbemutatót látha­tott a közönség, ahol tánckoreog­ráfiával mutattak be sport-, sza­badidő-, nappali és alkalmi öltö­zékeket. A szünet után húsz ko­reográfiát - twist-, rock and roll-, szamba-, rumba-, keringő-, illetve tematikus produkciókat: Karne­vál, Hello, Dolly, Ének az esőben stb. - mutattak be a művészkép­zősök. A legnagyobbak csoportja közel negyven produkciót tart fo­lyamatosan repertoárján, amely­­lyel számos díjat nyertek. Munká­jukat dicséri, hogy 1999-ben, 2000-ben és 2001-ben minden korcsoportban aranyérmet kap­tak a budapesti amatőr színpadi­­show-táncversenyen, emellett számos produkcióban - TV2 Kö­­lyökszínpad, Dáridó - léptek föl. Rendszeresen szerepelnek a Dózsa Művelődési Ház rendezvé­nyein, majálisokon, divatbemuta­tókon. A karácsonyi várakozás is szerepet kapott a fergeteges sike­rű műsorban, láthattunk rockyzó Mikulásokat, vidám, táncoló hó­pelyheket és hóembereket, végül pedig elérte végzete a szülinapi tortát is. Aki szeretné, hogy gyer­meke szakavatott kezek között, jó hangulatú csapatban mozogjon és géppuskalábú táncossá váljon, bátran látogasson el egy próbára a Dózsába valamelyik hétköznap 16-21 óra között! •*, Wton­ _________________|_____________*L_­ BN-fotó HAGYOMÁNY • XVI. KERÜLET Akik Rákosszentmihályért tettek Péntek délután megtelt a Kölcsey Ferenc Általános Iskola tornater­me, ahol a Rákosszentmihály 100. születésnapjáról megemlé­kező ünnepségsorozat záróese­ményére került sor. Szabó Lajos Mátyás polgármester köszöntője után emlékplaketteket adtak át azoknak, akik a legtöbbet tették Rákosszentmihályért. Posztu­musz emlékplakettet kapott: Pálfi (Paulus) János, aki 40 éven át volt először a csömör, majd a szentmihályi képviselő-testület tagja; Krenedits Sándor, Rákos­szentmihály alapító főjegyzője; Wayand Károly, Szentmihály el­ső igazgató-tanítója, feleségével 1878-tól több mint 45 éven át szolgálta a helyi oktatást; Szabó József építőmester, akinek nevé­hez fűződik több mint 40 szent­mihályi villán kívül a múlt szá­zad első harmadában felépített középületek jelentős része; Ba­­lázsovich Zoltán újságíró, aki 1903-tól 34 éven át volt a Rákos Vidéke hetilap felelős szerkesz­tője; Varjú Vilmos olimpiai bronzérmes, sokszoros magyar bajnok súlylökő, aki jelentős szerepet vállalt a helyi sportélet szervezésében; Czupor István labdarúgó, szentmihályi sportve­zető. A további 13 díjazott - akik még Szabó Lajos Mátyás polgár­­mester szavaival élve „hála isten­nek közöttünk vannak” - többsé­ge személyesen vette át a plaket­tet. Pánczél Tivadar református lelkész, a kerület díszpolgára, aki 46 éven át vett részt aktívan a kerületi társadalmi életben; Vöröss Ferenc, a kerület díszpol­gára, aki 60 éven át dolgozott Rá­kosszentmihályért, közreműkö­dött a Szilas-patak árvízveszé­lyének megszüntetésében és a Naplás-tó létrehozásában; dr. Irásné Melis Katalin régész, aki irányította a kerület területén az ásatásokat, amelyek bebizonyí­tották, hogy Rákosszentmihály területén már az Árpád-korban is létezett település. Csizmadia Józsefné pedagógus, aki öt évti­zeden át tanított, kutatta a tele­pülés történetét. Dr. Karner Ágoston evangélikus lelkész, aki több mint 30 éven át aktívan részt vett a helyi közéletben, és kiemelkedő részt vállalt a kerüle­ti közélet demokratizálásában; Szavkovszky László, a 929 Szent Mihály cserkészcsapat parancs­noka, s közel 30 éve tevékenyke­dik ifjúsági vezetőként; Koncz Vilmos fafaragó népművész; Garay Sándor középtávfutó, sok­szoros magyar bajnok, világ­csúcstartó; Varga Ferenc, aki fon­tos szerepet vállalt a település sportéletének újraélesztésében, több munkában feldolgozta a rá­­kosszentmihályi sportélet törté­netét. Fülöp Antal labdarúgó és játékvezető; Pratzner Győző „ős­lakos” szentmihályi, aki jelentős szerepet vállalt a helyi civil moz­galom felélesztésében; Pinkert György klubvezető, modellezői jelentős eredményeket értek el országos versenyeken. Végül, de nem utolsósorban Lantos Antal lokálpatrióta, aki az utóbbi idők egyik legismertebb budapesti helytörténet-kutatója. Az emlékplakettek átadása után kihirdették a helytörténeti vetélkedő eredményét. Mindkét korcsoportban, az 5-6. osztályo­sok és a 7-8. osztályosok közötti versenyben is az ünnepségnek otthont adó iskola, a Kölcsey Fe­renc Általános Iskola csapata lett a győztes. Az ünnepségsorozat lezárult, de az iskolában megte­kinthető helytörténeti kiállítás január végéig várja a kedves ér­deklődőket. Dressmann Dóra Pánczél Tivadar átveszi a polgármestertől az emlékérmet bn-fotó Nap Mint Nap.. Hirdetését feladhatja az alábbi ügyfélszolgálati irodáinkban: 1088 Budapest, Múzeum u. 9. tel.: 328-32-32 1085 Budapest, József krt. 35. tel.: 266-40-86 Hirdessen a Budapesti Nap naponta megjelenő regionális oldalain, hiszen az Ön számára leg­fontosabb partnereket így érheti el gyorsan, kényelmesen és olcsón.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék