Budapesti Nap, 2002. december (1. évfolyam, 52-63. szám)

2002-12-02 / 52. szám

22 2002. december 2., hétfő BUDAPEST Regionális oldalak X., XVIII., XIX. kerület, Ecser, Maglód, Vecsés, Gyál Helyi tudósítóink: Tutor Katalin Tel.: 06­ 30/552-6258 E-mail: ktutor@bnap.hu X., XIX. kerület _H I R S 0 R 0 K_ Egészségére!­­ Talpmasszázst tanulhat minden érdeklődő hétfőn és szerdán 17-19 óráig a Rózsa Művelődési Házban (Pest­szentlőrinc, Városház utca 1-3.). PerifériArt - Képzőművészeti Stúdió programja várja az érdeklődő­ket a József Attila Művelődési Házban (Vecsés, Károly utca 1.). A program alkotómunkát és szakmai eszmecserét kínál a felnőtteknek. Néptánc gyermekeknek - Kisiskolások részére tartanak néptáncórá­kat a Wekerlei Gyermekházban hétfőnként 15-16 óráig. A részvételi díj havonat 1800 forint személyenként. Kártyásoknak ajánljuk - Kártyaklubot tartanak a Pataky Művelődé­si Központban hétfőnként 12.30-tól. ___ Holnap ___ Callanetica - Alakformáló tornára várják az érdeklődőket kedden 19 órától a Rózsa Művelődési Házba (Pestszentlőrinc, Városház utca 1-3). Sakk-matt! - Sakkszakkör vár mindenkit kedden 15 órától 19 óráig az Ifjúsági Klub Galériában (Pestszentlőrinc, Üllői út 453). Fülep Erzsébet Tel.: 06-30/552-6259 E-mail: efulep@bnap.hu XVIII. kerület, Ecser, Maglód, Vecsés, Gyál AKTUÁLIS • GYÁL Közösségi ház és könyvtár Megnyitotta kapuit Gyálon az új közösségi ház, és a városi könyvtár épülete is elkészült. A város ünnepségsorozatot szerve­zett az alkalomból. A szombati program 15 órakor kezdődött. Az ünnepi megnyitón Gyimesi István polgármester mondott kö­szöntőt, ezután az egyházi áldás következett. Rezessy Miklós evangélikus, Heffer Gábor kato­likus, Gyimóthy Zsolt reformá­tus lelkész felszentelte az épü­letet. Schmidt Réka IV. osztályos ta­nuló Kányádi Sándor Útravaló ének című versét mondta el. Ezt követően átadták a Gyáli Közok­tatásért díjat, amelyet Péterfi Éva nyugdíjas pedagógus kapott meg, ő azonban - idős korára te­kintettel - nem tudott részt ven­ni az ünnepségen. Nagy Sán­­dorné, Ági néni az Ady Endre Ál­talános Iskola tanítónője Pán­­czél Károly alpolgármester, or­szággyűlési képviselőtől vette át a díjat. Az ünnepi műsor ko­molyzenei hangversennyel foly­tatódott, a Pest Megyei Szimfo­nikus Zenekart Noszeda Tibor karmester vezényelte. BN-fotó A megfelelő témájú cikkek mellett szövegoldali FELÁR NÉLKÜL hirdethet a Budapesti Napban! Információ: 328-3232 E-mail: hirdetes@lnap.hu A HÍR, AMELY RÓLAM SZÓL Budapesti Nap EGYÜTT ÉLÜNK • XVIII. KERÜLET Roma felemelkedés Tanulni kell, a tanuláshoz megfelelő körülmények kellenek A XVIII. kerületben a cigány­ság létszáma mintegy nyolc­tízezerre tehető. A romák túl­nyomó többségének élethely­zete nem éri el a lakosság átla­gát, ők a gazdasági átalakulás vesztesei közé tartoznak. Az át­lagosnál nagyobb munkanél­küliséggel, rossz egészségi ál­lapottal és lakáskörülmények­kel küzdenek, az oktatásban pedig a többségi lakossághoz viszonyítva jelentős a lemara­dásuk. Halmozottan hátrányos helyzetből pedig nehéz a fel­­emelkedés. A kerületben a legégetőbb a roma kisebbség lakásgondjának enyhítése. A cigány kisebbségi önkormányzat felajánlotta a XVIII. kerületi önkormányzat­nak, hogy a lepusztult bérlakáso­kat társadalmi munkában felújít­ja, hogy a legrászorultabbaknak ki tudják utalni. Ám mivel a vá­rosrendezési program keretében az Üllői úton lévő régi házakat lebontják, nincsenek felújításra váró lakások - mondta el a ki­sebbségi önkormányzat elnöke, Lakatos László. A cigány származásúak kö­zött gondot jelent a nagyará­nyú munkanélküliség is. „A csa­ládomban is megtapasztaltam a hátrányos megkülönböztetést. Tizenöt évvel ezelőtt, amikor a testvéreim leérettségiztek, soká­ig csak takarítóként tudtak elhe­lyezkedni, pedig akkoriban az érettségi bizonyítványnak még nagyobb értéke volt, mint ma” - mondja Lakatos László. A ci­gányság felemelkedéséhez a legerősebb kapaszkodó az ok­tatás. Fontos, hogy a pedagógu­sok megismerjék a kisebbség problémáit, életét. Ezért a roma gyermekek nevelését segítő pedagógusok módszertani to­vábbképzésben vesznek részt. A kisebbségi önkormányzat a roma általános iskolásoknak in­gyen korrepetálást szervez, a kö­zép- vagy felsőfokú oktatásban részt vevő, cigány származású diákok tanulmányait pedig ösz­töndíjjal támogatja. De ahhoz, hogy tanulni tudjanak, megfele­lő otthoni környezet kell. Min­den körülmény, a családok rossz lakáshelyzete is kihatnak a gye­rekek tanulmányi eredményére. S ha lemaradnak a tanulásban, akkor a kiugrási lehetőség oda­veszett, és az ördögi kör bezá­rult... Lakatos László, a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke bn­ fotó SZIRÉNA • X. KERÜLET Együtt a rendőrség és a polgárőrség A közbiztonságot illetően a pol­gárőrök és a rendőrség közös munkája hasznos - mondta dr. Gáborjáni Szabó Attila, Kőbánya rendőrkapitánya a minap, amikor munkatársaival fogadta a kerületi polgárőröket. A kapitány és mun­katársai hangsúlyozták, hogy ezek az emberek a szabadidejü­ket áldozzák a bűnmegelőzésért. Az önkéntesek előadást hall­gattak az intézkedések jogszerű­ségéről. Tisztázták néhány elen­gedhetetlen jogi fogalom jelenté­sét, mint a jogos védelem, a vég­szükség, a hivatalos személy meghatározását. A jogi szakkife­jezéseket az előadók valós élet­helyzeteket modellezve mutat­ták be. Szó esett a szabálysérté­sek típusairól, az önkormányzati hatáskörűekről éppúgy, mint a rendőrségre tartozókról. A polgárőrök jelenlétének a la­kókörzetekben a fő célja a pre­venció és a nyugalom garantálá­sa. Mivel ők saját lakóhelyükön járőröznek, igen jó helyismeret­tel rendelkeznek, és az idegen, gyanús elemeket is hamarabb ki­szűrik. Ebből adódóan sokszor szolgálnak hasznos információ­val - rendszám, személyleírás - a rendőrségnek. Mint azt az előadások végén dr. Gáborjáni Szabó Attila ezre­des elmondta, a mostani találko­zót a szervezők vitaindítónak szánták, egy előadássorozat egy epizódjának. Évente három-négy alkalommal rendeznek ilyen ese­ményeket, ahol rendőrök és pol­gárőrök szolgálaton kívül, nyu­godt körülmények között oszt­hatják meg egymással tapaszta­lataikat, jelölhetik ki az együtt­működés főbb irányait. BN-fotó Olvassa a Budapesti Napot, fővárosunk egyetlen napilapját, hiszen ez rólunk és nekünk szól! Budapesti Nap AMI VELÜNK TÖRTÉNIK DÖNTÉS UTÁN Költségvetési reformok Új költségvetési koncepciót foga­dott el a jövő évre vonatkozó­lag Kispest önkormányzata. Az új, költséghatékony terv elkészíté­se során az önkormányzat kötele­ző feladatain túl nagy hangsúlyt helyeztek az intézményhálózat struktúrájának és működtetési költségeinek megfelelő arányok és megfelelő hatékonyság melletti megvalósítására is. A koncepciót Steinerné dr. Török Katalin pol­gármester terjesztette a döntésho­zók elé. A forrásokat bővítik, ezért ezentúl kiemeltebben kezelik az igénybe vehető kedvezményes hi­telprogramokat, pályázati lehető­ségeket. Cél a pályázati rendszer továbbfejlesztése, a civil szerveze­tek, egyházak kedvezőbb támoga­tása. A hatékonyabb elosztásért és az önkormányzat saját bevételei­nek növeléséért a hivatali munkát igyekeznek jobban szervezni. A közmunkák rendszerében egyre több munkanélkülinek szeretné­nek lehetőséget adni a jövőben. A vagyoni típusú bevételekkel kap­csolatban hozott döntés értelmé­ben a megkezdett területértékesí­téseket folytatni kell, de az értéke­sítésnél csak a jogtiszta telkek ad­hatók el, amelyeken a vállalkozók azonnal megkezdheti tevékenysé­gét. Az új költségvetés elfogadásá­val bebizonyosodott, hogy az ön­­kormányzat célja a forráshiányt a feladatok csökkentésével, jobb munkaszervezéssel, a gazdálko­dás hatékonyságának növelésével mérsékelni. „Az élet, folyamatosan változik, és a változással az önkormányzat­nak együtt kell lépnie, ezért a cé­lokat az igényekhez kell mérn” - hangsúlyozta Steinerné dr. Tö­rök Katalin polgármester. SZIRÉNA • XIX. KERÜLET Újabb metróbaleset A 3-as metró szombaton 18.50-kor a Határ útnál elütött egy embert. A BKV fődiszpécsere elmondta: a Határ úti megállóból elinduló sze­relvény vezetője észlelte, hogy va­laki a síneken gyalogol a Pöttyös utca felé, de már nem bírta megál­lítani a járművet, így az maga alá gyűrte a gyalogost. A szerencsétle­nül járt ember életben maradt, a tűzoltók szabadították ki a metró­kocsi alól. kisberk ÉVFORDULÓ Százötven év a gyermekek védelmében November 29-én, pénteken, a pestlőrinci Rózsa Művelődési Házban tanácskozásra gyűltek össze a hazai bölcsődei hálózat szakemberei. A magyar bölcső­dék az idén ünnepelték alapítá­suk 150. évfordulóját. A 2002. esztendőben ünnepel­tük és még ünnepeljük, hogy ép­pen 150 éve, 1852. április 21-én nyílt meg az első magyar bölcső­de Pesten, a Kalap utca 1. szám alatt. A jubileumi év programjá­ban szerepelt az Európában egyedülálló Bölcsődemúzeum megnyitása, amely az Ybl Mik­­­lós által tervezett első pesti böl­csődében kapott helyet. Dr. Koncz József előadásában rámutatott a bölcsődék évtize­deken át kialakult társadalmi és szakmai funkcióira. Szakmai szerepüket az egészségügyi­megelőző, gondozó-nevelő és személyiségfejlesztő tevékeny­ségük adja. A doktor úr előadása végén köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik évtizedeken át szolgálták a bölcsődék ügyét, és vettek-vesznek részt folyama­tosan ebben a felelősségteljes munkában. A világ első ilyen intézménye 1844. november 4-én nyitotta meg kapuit Párizsban. Ebben az időben Magyarországon is felve­tődött a bölcsőde alapításának gondolata, hiszen a dinamiku­san fejlődő Pesten sok nőt foglal­koztattak a különböző üzemek, és sajnos a szegényebb csalá­dokban a kisgyermekes anyák is munkavállalásra kényszerültek. Történelmi tény, hogy az isko­láskor előtti intézményes gyer­meknevelést Magyarországon a Brunszvik család nőtagjai hoz­ták létre, így az óvodai és a böl­csődei nevelés azonos tőről fakad. A kor szokása és hagyománya szerint az első bölcsőde egyleti úton jött létre, a mozgalom elin­dítása a Pesti Első Bölcsőde Egy­let érdeme. Az egylet első elnö­ke Forrayné Brunszvik Júlia (Brunszvik Teréz unokahúga) volt. Lelkes munkájuk nyomán a világ első bölcsődéjének meg­nyitása után hét és fél évvel, 1852. április 21-én 13 órakor Pesten, a Kalap utcában meg­nyílt az első magyar bölcsőde is. Epress József ÖNÖK KÉRDEZTÉK... Szeretnék jógatanfolyamra jár­ni. Hol van erre a kerületben le­hetőségem? (Kelemen Kriszta, XVIII. kerület) A Rózsa Művelődési Házban (Pestszentlőrinc, Városház utca 1-3.) rendszeresen tartanak har­móniajógát. A tanfolyamon min­den hétfőn 19 órától vehet részt. SAXUM www.saxum.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék