Budapesti Nap, 2002. december (1. évfolyam, 52-63. szám)

2002-12-02 / 52. szám

Budapesti Nap BUDAPEST Regionális oldalak______ XX., XX., XXIII. kerület, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Halásztelek Helyi tudósítóink: Antal Viktória Tel.: 06­ 30/552-6229 E-mail: vantal@knap.hu XX., XXI. kerület H­írsorok Vetélkedő - A Kossuth-vetélkedő döntőjét tartják ma, hétfőn a Gé­niusz Tehetséggondozó Általános- és Középiskolában (XXI., Szent István út 170.). Az iskola által szervezett program 14.30-kor kez­dődik. Kertek barátai - Kertbarátkört tartanak a Csepeli Rákóczi Kertben december 2-án 17.30-tól, várnak mindenkit, aki felelősnek érzi ma­gát környezetünkért. Választás és eskü - A halászteleki önkormányzat legutóbbi ülésén megválasztották az új bizottsági tagokat, akik letették az esküt. A testületi tagok többek között módosították a szervezeti és műkö­dési szabályzatot. Új inkubátorház a Csepel-szigeten - Szigetszentmiklóson az M0-s autópálya mellett számtalan üzlet, vállalkozás telepedett meg, s itt alakították ki a Leshegy Ipari Parkot is, ahol inkubátorház létreho­zását tervezik. A központi iroda megvalósításához a helyi önkor­mányzat is hozzájárul. Új elnök a kisebbség élén­­ A legutóbbi kisebbségi önkormányza­ti választásokon új elnököt választott a dunaharaszti német kisebb­ségi önkormányzat. A testület vezető tisztét az elkövetkező négy esztendőben Mannheim Lénárd látja el, aki korábban is aktívan részt vett a Harasztiban élő német kisebbség életében. Fiedler Anna Mária Tel.: 06-30/520-1885 E-mail: afiedler@bnap.hu XXIII. kerület, Sziget­szentmiklós, Duna­haraszti, Halásztelek H­olnap Bal-jobb párbeszéd­­ A baloldali és a nemzeti konzervatív értékek­ről rendeznek párbaj helyett párbeszédet a két értékrend képviselő­inek és szimpatizánsainak részvételével a Csepeli Munkásotthon­ban (XXL. Árpád utca 1.) december 3-án 17 órától. A vitavezető Udvvarhelyi András, beszélgetőpartnere Császár András lesz. Óperenciás a Csiliben - Kitől kap ajándékot a Mikulás? A választ megtudhatjuk az Óperenciás Bábszínház előadásából kedden 10 órától a Csili Művelődési Központban (XX., Nagy Győri I. utca 4-6.). Nyuszik keddje - Nyulászszakkört tartanak minden hónap első keddjén, így december 3-án is a Királyerdei Művelődési Házban (XXI., Szent István út 230.). Adventi evangelizáció - A karácsonyi ünnepekre készülődve ad­venti evangelizációra várja az érdeklődőket a szigetszentmiklósi la­kótelepi református gyülekezet holnaptól péntekig. Délután 6 órától Berkes Gábor budapesti, Pozsonyi úti lelkipásztor beszél a várako­zás napjairól, az evangéliumról. Cím: Szigetszentmiklós, Erkel Fe­renc u. 3. Lakóhelye Budapest? Olvassa a Budapesti Napot, fizessen elő fővárosunk egyetlen napilapjára, hiszen ez rólunk és nekünk szól! Budapesti Nap A HÍR, AMELY RÓLAM SZÓL VÁRAKOZÁS • XXI. KERÜLET Nagy­család - nagy szeretet Csepelen körülbelül száz nagycsaládos él, nem ritka az sem, hogy egy családban 5-6 gyermeket is vállalnak. Ez a szülőknek - a sok öröm mel­lett - jelentős anyagi megter­helést is jelent. A Nagycsaládosok Csepeli Egyesülete nyolc éve működik a XXI. kerületben, célja a nagycsa­ládosok és gyermekeik érdek­­képviselete és támogatása. Van köztük néhány olyan kisgyer­mek, aki szellemileg vagy fizi­kailag sérült, ezért velük megkü­lönböztetett figyelemmel kell Nagycsaládosok Csepeli Egyesülete Staszkiv István, az egyesület elnöke köszönetet mond azoknak, akik fel­ajánlották személyi jövedelemadójuk 1 százalékát, amiből a gyerekek részt vehettek sok színes programon. Ebből idén is jut a karácsonyfa alá. Számlaszámúnk: 11705008-20440422 Budapesti Nap foglalkozni. Az egyesület mű­ködtetői társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat. A szervezet szám­talan programot, rendezvényt bonyolított már le, az egyik leg­sikeresebb a nyári táboroztatás, amelybe képzett pedagógusokat is bevonnak. Idén a Csepel test­vérvárosában, Rijekában rende­zett nagyszabású farsangon az egyesület a csepeli óvónőkkel együtt képviselte a kerületet. 2000-ben pedig a nagycsaládo­sok egyesülete országos találko­zójának megrendezését szintén a csepeli szervezet vállalta ma­gára. Pályázatokon keresztül igyekeznek elősegíteni azt is, hogy a gyerekek eljussanak színházba, moziba, múzeumba és különböző kulturális esemé­nyekre támogatással vagy térí­tésmentesen. Ez a vár a gyerekeké, az egyesület pedig a pályázatok bástyáit ostromolja lee-foto ELŐTTÜK AZ ÉLET • SZIGETSZENTMIKLÓS Jubileumi ünnepség a szakközépiskolában Műszaki szakemberek ezrei kerültek ki innen Fél évszázados jubileumát ün­nepelte pénteken a szigetszent­miklósi Csonka János Szakkö­zépiskola és Szakiskola, ahon­nan az elmúlt öt évtizedben ti­­zenhétezer-kettőszázötven fia­tal szakember került ki. Kezdetben a Csepel Autógyár és a környező vállalatok részé­re képzett az iskola autószere­lőket, karosszérialakatosokat, géplakatosokat és esztergályos szakmunkásokat. Később bein­dult a szakközépiskolai oktatás, majd az iskola bekapcsolódott a világbanki ifjúsági szakképzés­korszerűsítési programba, s PHARE-támogatással újabb mű­szaki fejlesztésekre került sor. Süveges István igazgató, aki kö­zel húsz esztendeje tanít az is­kolában, az elmúlt évek legna­gyobb eredményének s kicsit személyes sikerének is érzi, hogy az intézményben folyó képzést sikerült úgy átalakítani, hogy az itt végzett fiatalokra ma is szükség van. Ki tudja, mit tett volna a Csonkával, ha nem válta­nak időben? Hiszen azok a gyá­rak, amelyeknek a szakember­utánpótlását biztosították, már megszűntek, az utánuk maradt kisebb-nagyobb vállalkozások­nak megközelítően sincs annyi emberre szükségük, amennyit az iskola útjára enged. Amikor az iskola pedagógusai elhatároz­ták, hogy változtatnak a képzési rendszeren, még nem is létezett ehhez szükséges hazai szakiro­dalom, jobb híján német szak­könyveket fordítgattak le, s on­nan merítették az ötleteket. Nem véletlen, hogy elsőként indították el Magyarországon azokat a mesterképző tanfolya­mokat, amelyek német kamarai alapokra épülnek, így most már az EU-s normáknak megfelelő autószerelő, autóvillamossági szerelő és karosszérialakatos végzettséget szerezhetnek itt a tanulók. A iskolában folyó szak­képzés nemzetközi elismertsé­gét jelzi az is, hogy osztrák, né­met, svéd, dán, cseh és olasz in­tézményekkel közösen részt vesz az Európai Unió keretén belül működő Leonardo prog­ramban, s szakmai kapcsolatot tart fenn a Scania és a Volvo cég­gel, így a diákok és a tanárok rendszeresen vesznek részt kül­földi tanulmányúton, tapaszta­latcserén. A jubileumi ünnepségen, amelyet az iskola régi diákjai közül többen megtiszteltek, Sü­veges István üdvözlő szavait kö­vetően Kuncze Gábor, a térség országgyűlési képviselője fel­avatta az iskola fé­lévszázados fennállásának tiszteletére elhe­lyezett emléktáblát, melyen a Pest megyei önkormányzat al­jegyzője koszorút helyezett el. Fodor Antalné dr., Szigetszent­miklós polgármestere pedig an­nál az emléktáblánál helyezett el virágot, amelyet tíz esztendő­vel ezelőtt avattak fel, amikor az iskola felvette a nagy tudós, Csonka János nevét. ■j­ GAZDAGSÁG • XXIII. KERÜLET Átalakítják a rendelőintézetet A T^Ui"©’ tV«'íí7©" MN A* UHU és a COLDWELL KÖNYVEK Kiadó közös játéko­­m,. Fujjái­ le a történelem porát, s nézzük meg, vajon játszva is betekinthetünk­ •A­ida~ 9­3 so*­szor képtelen kútjába.. díjat. Az 1929­. Ajatek részletei­ben született m s' Wf'-f'-'f 4 r,..., y ' az alsó magyar, *******1**®^^^® abban az elismerésben rész­esülhetett. Sorstalanság szerzője ■***,... r­0­olyan jelöltek körül latt -------------g díjazott, mint az amarikai „,J Szépirodalom □ Philip Roth, John Updika ás­­zi Szórakoztató Irodalom n Interjú ^avatló f * dél­l _jTudomány, szakkönyv P 'Kifinomult, érzéki, csemege jelleg" _ NuTMddin F*r*h' l Ismeretterjesztés G A veszedelmes Zádori Zsolt interjúja M­'• ..„JTörténelem □ Kávézóban, a Milotáról, mézről és könyvü­l .sJMűvészet G L—l2ről, bűzről, szagról és istenvertel^|^^^^^^H^^^TZL2^^K^V^PP^[^^pi Nobel-díjasok: Vallás, mitológia G Jó szórakozást' 1 L és Ma Nolina _­ifjúsági és gyermekim □ ii^lBwiPTr I _J Tar ke­nyv, jegyzet G f I fi / ^­ * *l­ i Ji Nyelvtanulás P Wa Kj _j Hobbi, hadart­as G z „J Életmód, család, égés. □ Akció! 1 .„j Ezotéria..horoszkóp P Hogyan neveljük a fiúkat:? ^ —f Ez a mitastechnika, info... . sz.v. Bidd„iPh —flöege-.nyelvű □ HaMnwfcí Másként kell-e bS ' HMMami*"« Jöl Kézikönyv, szótár □ a fiúkat? világjelenség - faléma 1 ^ . egészében a nők feladata ^^^^^^^^H^^^^eaagóguspálya * s. v. Naipaui elnőiesedésének. Felnőnel^^^^^^^fl^^^H^^^u^zinte csak női hatás éri őket... Részletes ... I I**#«« Akar bagoly társunk lenni? ... Szívesen elhelyezne JMegjelenés előtt O" . , , . ..bi.pjár,b.giyot, .g, _jAjánlataink □ Tájak, városok, emberek “.,»“5TM*., könyv ára_____________________________________________________________________________________________________________ahuról?_________________­­ % A soroksári egészségügyi intéz­mény felújítását és bővítését ter­vezi a kerület önkormányzata. A közel tizenöt esztendeje épült létesítmény rendkívül látványos, de kívülről sokkal inkább hason­lít egy művelődési házra, mint egy rendelőintézetre. Sajnos ez a helyzet belül is, annak ellenére, hogy folyamatosan fejlesztik a műszerparkot. Az épületben rendkívül sok a kihasználatlan terület, ezért is tervezik az intézmény belső át­alakítását, így új rendelőket le­hetne kialakítani. Szükség lenne például szemészetre, sebészetre, fül-, orr-, gégészeti szakrendelés­re, s nagy könnyebbséget jelen­tene, ha helyben lenne laborató­rium, hiszen akkor a Soroksáron levett vér- és vizeletmintákat nem kellene mindig Erzsébetre szállítani. Továbbá arra is lehető­ség nyílna, hogy ne kelljen a be­tegeknek a Jahn Ferenc Kórház­ba vagy Pestszenterzsébetre jár­ni, ha megfelelő kezelést szeret­nének kapni. Mint azt Kivágó Ivánné alpol­gármester lapunknak elmondta, nemcsak átalakításra van szük­ség, hanem egy alapos felújításra is. Korszerűsíteni kell a fűtési rendszert, a nyílászárókat és a világítást. A munkálatoknak jelentős költségvonzata van, az átalakí­tást és a korszerűsítést egyszerre nem tudja finanszírozni az ön­­kormányzat. Ezért több lépcső­ben kerül sor a korszerűsítésre. Előbb a legfontosabb felújításo­kat kell elvégezni, s várhatóan a jövő évi költségvetésből már el­különít erre egy összeget a kép­viselőtestület - tudtuk meg az al­polgármester asszonytól. 2002. december 2., hétfő 23 KULTURRÁLÓ • XXI. KERÜLET Sztárok a Csepel Színházban A Csepel Színház több évtizedes múltra tekint vissza, s miután idén átesett egy komolyabb fel­újításon, újra a régi színeiben ra­gyog. A Csepel Munkásotthon­ban található színház rivaldájá­ban hírneves művészek is elva­rázsolták már a közönséget, így volt ez most hétvégén is, amikor a Janika című háromrészes víg­játékot láthatták a Turay Ida Színtársulat előadásában. A da­rabot Cseke Péter rendezte. A társulat vezetője, Darvassi Ilona szerint a színészek a szakma igazi krémjét képviselik. „Nagyon sok színtársulat áll össze mostanában, de mi való­ban olyan embereket hozunk el a nézőknek, akiket eddig csak a tévében láthattak - mondja a társulatára büszke vezetőnő. „A színházunk három éve egy­fajta missziót teljesít, darabja­inkkal elmegyünk nemcsak nagy, de akár egészen kistelepü­lésekre is, hogy az ott élő embe­rekhez eljutassuk a valóban igé­nyes színjátszást. A díszleteink sem csak jelképes hátterek, ha­nem - komoly funkcióval ellátva - szerves részei a darabnak.” A Janika szereposztása valóban parádés volt - színpadra lépett benne Pápai Erika, Nemcsák Károly, Szacsvay László, Benkő Péter, Hűvösvölgyi Ildikó, Cseke Péter, Bencze Ilona, Nagy Mik­lós, Haumann Petra, Tóth Judit, Darvassi Richárd­­, és a há­­romfelvonásos darab igazán fe­lejthetetlen élménnyel ajándé­kozta meg a hálás csepeli közön­séget. Jelenet a Janika című színdarab előadásából EN-FOTÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék