Budapesti Nap, 2003. augusztus (2. évfolyam, 177-201. szám)

2003-08-23 / 195. szám

A HÍR, AMELY RÓLAM SZÓL Budapesti Nap Helyi tudósítóink Szabó Juli Tel.: 06-30/552-6245 E-mail: jszabo@bnap.hu XV. kerület, Dunakeszi, Fót, Mogyoród Saliga Enikő Tel.: 06-30/552-6227 E-mail: esaliga@bnap.hu IV., XIII. kerület H olnap ___ A nyár utolsó hangjai - A nyáresti koncertsorozat utolsó rendezvé­nyét tartják augusztus 24-én a Szent István parkban. Ezen a napon 19 órától a Patricio Baeza Band szórakoztatja latin-amerikai zenével a közönséget. Előtte, 17 órától'hangszerbemutatót tartanak és táncot tanítanak az együttes tagjai a gyerekeknek. Gyermekprogram ingyen - Vasárnap 11 órakor az Újpalotai Szabadidő­­központban működő Aranyszamár Bábszínház társulata a Játékmaci ki­rándul című előadását mutatja be a XV. kerületi bevásárlóközpont szín­padán, amelyet a helyszínre látogatók ingyen tekinthetnek meg. Intenzív tanfolyamok - Augusztus 25-én, hétfőn a József Attila Mű­velődési Központban (XIII., József Attila tér 4.) indulnak a Moholy Nagy László Képző- és Iparművészeti Stúdió nyári intenzív szakkö­rei. A szeptember 5-ig tartó képzések között hétfőtől péntekig kerá­mia- és tűzzománcoktatás szerepel. A kurzusok mindennap 17-től 20 óráig tartanak. A részvételi díj 12 000 forint. IX XV. kerület • Évforduló Hazánk legidősebb férfiját ünnepelték Nevezetes születésnapi ünnepségre került sor csü­törtökön a XV. kerületi Mátyás vendéglő különter­mében, ahol a családtagok (fia, menye, unokája) mel­lett a kerület vezetői kö­szöntötték az ország leg­idősebb férfiját, a 107 éves László Györgyöt.- Köszönöm, hogy együtt lehe­tünk. Lehet-e ennél boldogabb nap, mint amikor azok jönnek össze, akik szeretnek engem? Mert a szeretet nagyon fontos számomra - mondta születés­napján László György építőmér­nök.- Gyuri bácsinak először a 100. születésnapját ünnepeltük együtt, azóta minden évben ta­lálkozunk - mondta köszöntőjé­ben Hajdú László polgármester. -Az ő személyi száma hármas­sal kezdődik: élt már a XIX. szá­zadban is, végigélte a XX. száza­dot, és már a harmadik éve ré­szese a XXI. századnak. Gyuri bácsi nemcsak hogy az ország legidősebb férfija, de egy­ben a legidősebb mérnök diplo­mása is. így minden évben részt vesz a MTESZ Aranyokleveles Mérnökök Körének összejövete­lén, ahol idén is megünnepelték. Rengeteg kitüntetést mondhat magáénak: többek között Pro Urbe-díjas, a XV. kerület díszpol­gára, a szakmában eltöltött 65 év után járó vasdiploma, valamint az építészetben és a városrende­zésben nagyot alkotók számára alapított ÉÍetfa-emlékplakett tu­lajdonosa. A születésnapi ünnepségen az ünnepelt csak néhány szót szólt, bár még mindig nagyon jó egész­ségnek örvend. Fia elmondása szerint életében csak háromszor volt beteg, akkor a tífuszból, a fertőző májgyulladásból és a mandulatályogból gyógyult ki.- Édesapám minden lehetősé­get megragadott arra, hogy gyak­ran nyaraljon Balatonfüreden, a gyógyfürdőben - mesélte a Buda­pesti Nap tudósítójának az ünne­pelt most 63 éves fia. - Én mint gyerek, a nyár folyamán sok időt tölthettem vele, és soha nem ül­tünk fel autóbuszra, hanem min­dig kirándultunk, gyalogoltunk. Gyuri bácsi gyerekként a VI. kerületi Szondi utcában élt, ahon­nan az édesanyjával gyakran ki­járt a Városligetbe. Karon ülő kisgyerek volt még, amikor az első földalatti szerelvény megin­dult az Andrássy úton: ő is ott ült az első kocsiban. Mára élő törté­nelemmé vált 107 éves honfitár­sunk, hiszen ő volt az első (orosz, német) szinkrontolmács is hazánkban. A Budapesti Nap nevében is jó egészséget és nagyon boldog születésnapot kívánunk! László György 1896. augusztus 21-én született. 1915-ig a Budapesti Műszaki Egye­tem hallgatója volt, majd a harc­térre vonult. A fogságból 1925-ben került vissza Magyarországra. Ek­kor folytatta tanulmányait. A fel­­szabadulást követően Rákos­palotán átvette a műszaki osztály vezetését és irányította az újjáépí­tést, illetve az ő irányításával való­sult meg a vízvezetékrendszer ügye is. 1951-1955 között a Buda­pesti Műszaki Egyetem docense, majd tanszékvezető docense volt. Ezt követően a Nehézipari Minisz­tériumban, majd az Országos Tervhivatal főmérnökeként dolgo­zott. Saját tervezőirodát nyitva, 1995-ben 99(!) évesen saját magát „küldte” nyugdíjba, de előadáso­kat még a későbbi években is tar­tott a Kossuth Klubban. Mogyoród •..Regionális■ Hitélet Stációfelújítás közadakozásból Dunakeszi •....Együtt élűnk Több toleranciát egymás iránt A temető bejáratánál található a Hősök ligete A Temetőbizottság Mogyoródon összefogott a Községünkért, Mo­gyoródért Alapítvánnyal azért, hogy a temetőben található stá­ciók javítását, illetve felújítását megszervezzék. A községben a Szent László Kör tagjai hónapok óta a temető gondjainak megol­dásán dolgoznak, míg a korábbi­akban említett alapítvány jelen­tős anyagi és tervezési támoga­tással segíti a munkát. Egy-egy stáció újjáépítése azon­ban közel 400 ezer forintba kerül, amelyhez szükség lenne egyesü­letek, vállalkozók és egyének hozzájárulására is. Amit biztosan lehet tudni, a stáción tábla fogja jelezni, hogy kiknek az adomá­nyából épült újjá. Jelenleg segítő szándékú emberek jelentkezését várják Mogyoródon, hogy amikor aktuálissá válik a dolog, tudják, kikre számíthatnak. Nagyon sokan tartoznak a kutya­tartók táborába, és gyakran az egy­más iránti tolerancia is hiányzik belőlük. Dunakeszin működik a Dogfit Kutyakedvelők Sportegye­sülete, amelynek tagjai igyekez­nek megismertetni a lakossággal a kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályait. A rendeletek szerint kutyát közterületen csak pórázon szabad vezetni, illetve csak a kutyafuttatók területén le­het szabadon engedni őket. A du­nakeszi lakosok legnagyobb problémája, hogy a városban nincs kutyafuttató, bár a megfele­lő terület kijelöléséről az önkor­mányzat hamarosan dönteni fog. Ugyanígy az ebtulajdonosok arról sem vesznek szívesen tu­domást, hogy a kutyagumi felta­karítása közterületen minden kutyatulajdonosnak kötelessé­ge, illetve ennek elmulasztása büntethető. Bár a gazdátlan eb gyakran vált ki félelmet, riadal­mat azokban, akik ilyen állattal találkoznak, mégis elmondható, hogy a kutyát nem tartó embe­rek nagy többsége nem kutya­ellenes. Gondot azok a kutyatu­lajdonosok okoznak, akik má­sok jogaival mit sem törődve, engedik szabadon csatangolni állatukat, veszélyeztetve ezzel a gyerekeket, az állattól félő fel­nőtteket, s a többi kutyásnak is kellemetlenséget okoznak. •............ | Egyesület Dogfit Kutyakedvelők Sportegyesületének kutyaiskolája Dunakeszi, Fő út 188. Foglalkozások: szerda 18 óra, szom­bat 17 óra, vasárnap 9 óra Felvilágosítás: Pápa Attiláné 06-20/ 322-4255, Csete Márta 06-30/977-2131 XIII. kerület • Fauna Debrecenbe utaztak az emusok Önök kérdezték... Nincs otthon internetezési lehe­tőségünk. A fiam csupán az is­kolában tud fellépni a világháló­ra. A kérdésem az volna, van-e más lehetősége a kerületben az iskolán kívül az internete­zésre1 (Tompa Jánosné, XIII. kerületi lakos) A felvetett kérdésre válaszolva Tóth József polgármester el­mondta: a Gyöngyösi sétány 10. szám alatt ebben az évben nyílt meg az önkormányzat Csermely internetkávézója, ahol a kerüle­tiek kedvezményes áron hasz­nálhatják a számítógépet. A pol­gármester válaszában felhívta olvasónk figyelmét arra is, hogy a kormány döntése értelmében a számítástechnikai eszközök vásárlásakor 60 ezer forint adó­­kedvezmény is igényelhető. Emu szakmai napon vett részt augusztus 21-én a XIII. kerületben működő Emutenyésztők Egyesülete a debreceni Farmer Expón. A fővárosi szakemberek konferencián szerzett ta­pasztalatairól Szalontai Éva elnök tájékoztatta lapunkat. Az expón az Emutenyésztők Egye­sülete a Tiszamaros-Hús Kft.-vel tartott közös előadást. Utóbbiak Magyarországon elsőként kezdtek emuhúst forgalmazni étkezési cél­ra. Az egyesület tagjai beszámol­tak azon projekt eredményeiről is, amelynek során az emusok - a Szegedi Tudományegyetemmel karöltve - azt kutatták, milyen le­hetőségek kínálkoznak hazánk­ban e nagy testű, struccal rokon, Ausztráliában őshonos futómadár húsának feldolgozására. A debreceni nemzetközi kiál­lításon és vásáron új tagok is csatlakoztak az egyesülethez: ők Erdélyben és Németország­ban működtetnek emufarmo­kat. Magyarországról szintén gyűjtöttek újonnan belépőket, akik a Dunántúlon foglalkoznak emutenyésztéssel. Mint a szak­mai napon elhangzott, ezeknek a tenyésztőknek a terjeszkedés jelenti a legégetőbb problémát, hiszen az ország ezen területén drágábban juthatnak újabb föld­területekhez, mint a Tiszántú­lon. Az emutartás ma már nem csupán egy alternatív tenyészté­si ágazat, hiszen ha minden ré­szét és termékét hasznosítják, az állat akár egy négytagú csalá­dot is elláthat. Magyarországon ugyan még mindig az állat húsa a legkeresettebb, pedig zsírja gyógyszerek és kozmetikai ter­mékek alapanyagául szolgálhat, tollából nyakékek készíthetők, tojását pedig, amely tíz tyúkto­­jásnyi méretű, keltetésre hasz­nálják. 20 2003. augusztus 23., szombat----------------------------------.----------------- M I I ----------------­i BUDAPEST . N< Regionális oldalak f................. ’ 9HR SS \'mt IV., XIII, XV. kerület, Dunakeszi, Fót, Mogyoród_____________________ IL, www.rs.hu j x e/j...... ; , ár' wv7W.textbOT.hu SMS-bgn így rendelj! "V. Küldd a kiválasztott lógó vagy csengés kódját SMS-ban "LW* VODAFONE, PANNON és WESTEL mobilról a sorszáma után küldd: Sl és utána a í lHa Alcatel 310, 311, 511, 512-es telefonod imodellszámot. Pl.: SI45, SI50, SI55, li van, akkor küldd el SMS-ben a lógók alatt ^látható kódot és utána AL pl: BD50123 AL g|j ^ <0 ^ Budapesti Nap Napi 200 hír __AZ ELSŐ NAPILAP BUDAPESTIEKNEK < — lakóhelyünkről és környékéről

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék