Budapesti Napló, 1898. november (3. évfolyam, 301-330. szám)

1898-11-15 / 315. szám

315. szám. Budapest, kedd BUDAPESTI NAPLÓ 1898. november 15. 15 . Csütörtöki és Szénnéül 3£uzásra ajánlóit G ff ász fél negyed _ nyolcad­а в a 3 firk­al írt 50 kr.á 75 sorsjegyet. G­RE­DICKE A в főelárusitó. B­udapest, Kossuth Lajos­ u.­­7. BOT /­só főnyeremény 4­00.000 kor. ) nálam vásárolt $3SzlV-ik főnyeremény 100.000 kor. | sorsjegyekre те® Leitersdorfer D. és Fia férfiszabóknál Kossuth Lajos-utcai fióküzletük feloszlása következtében most csak Budapest, KOROSSAHERCEG-UTCA 6. — _ . Z- -L. 1 * 1__ A minden kivitelben © SS W@zl O. D Si W 18 frttól 50 frtig. Szőrme­séléssel Saccó-öltözet 16 fottól 30 fptig. Méret utáni rendeléseknél angol s skót szövetkültönlegessések. Művészies sza­bás. Elegáns kivitel. |ШШ1Ш1МПШМ||1111|11МШ1Ш1111Ш1МШ1111111М111ШШШ1ШШШ11МШ11Ш111Ш1ШШШШ1Ш1111Ш111ШП|111111Ш1111111 Asth­ma, mellbajok, minden köhögés , valamint a légcső, gége és tüdő hurutos megbetegedései, légzési nehézségek, szű­kmellűség. = «asthma, elnyálkásodás, szatyárhurut, görcsös köhögés, ingerlő érzés a torokban, kezdődő es­me-=l­a kór, leggyorsabban és legjobban gyógyítható az évek óta legjobbnak elismert egyedül valódi, = «orvosi előírás szerint készült és orvosok által ajánlott Szt. György lea, (csomagja 50 kr.) és a « « H­ozzáttsrt­ozó Szt. György Ink­utpor, (egy doboz 50 kr.) segélyével. Pontos orvosi utasítás mel­ «­m­lékelve. A siker már néhány nap múlva látható. Két csomagnál kevesebb nem küldetik. « «Postán küldve csomagolási dij és fuvarlevélért 20 kmil több (posta dij nélkül). Megrendel­tek « D­ekto a Szt.-György gyógytárba, Bécs, V/2., Wimmergasse 83. küldendők. Raktár: TOROK « 1 JÓSBI’gyógytá­rban Hpes' Kir.ilv-utca 12. Szive­» edjék ezen hirdetést kivágni megő »immiiiiiimii­iiiiiliiumHHiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiimiiiiiiHiHiiiHnmiiiiiiiiiiiiiiMiiiHiMiilHHUIiiiiiiiiiiiiiiii Epilepszia. (Nyavalyatörés, nehéz kor.) Biztos gyógyulás az „Antiepileptique de­­ Liege“ által az idegbántalmak minden nemé-­­­ből, kivált pedig a napjainkig gyógyíthatlannak tartott epilepsziából. A röpirat bő felvilágosítást és a gyógyulási esetek nagy számát igazoló bizonyítványokat tartalmaz. Ezt mindenki ingyen megkaphatja, ki bérmentes levélben kéri. Címezendő: M. FANYAU gyógyszerész Lille (Nord) vagy TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertára Budapest, I Király­ utca 12 szám. szám­ára la kr.ilAfIYAR 10 GÍTÁR szín ára lök Szerkeszti: RADÓ ANTAL. Kiadja: LAUREL RÓBERT (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedése Budapest, 21., Andrássy­ ut 21. Eddig a következő füzetek jelentek meg: 1. Bánk-Bán. Tragédia 5 felvonásban, irta Katona József. Bevezetéssel ellátta Beöthy Zsolt. 2. Apró elbeszélések. Fordította Tóth Béla, irta Guy de Maupassant. 3. Berzsenyi Dániel válogatott versei.(Bevezetés ) 4. A kovácsok sztrájkja és más elbeszélő költe­mények, irta F. Coppée, ford. Radó Antal. 5. A kérők. Vígjáték 3 felv., irta Kisfaludy Ká­roly. Bevezetéssel ellátta Beöthy Zsolt. 6. Humoreszkek, irta Sipulusz (Rákosi Viktor.; V. A bor és egyéb apróságok, irta E. de Amicis, fordította Tóth Béla. 8. Szigeti veszedelem, irta Zrínyi Miklós. (Kivon.) 9. TriNoy. Színmű 4 felv., Du Manner után irta Potter, ford. Fái Béla. 10. Dorottya. Vig eposz, irta Csokonai Vitéz Mihály. (Bevezetéssel.) 11—12. Arany János válogatott balladái. (Iskolai szövegkiadás.) Bevezetéssel ellátta Riedl­er. 13. Olasz elbeszélők tára. (Farina, Verga, Serao, De Amicis.) Fordította Radó Antal. 14. úti rajzok, irta Petőfi Sándor. (Bevezetéssel.) 15. A kaménás hölgy. Dráma 5 felvonásban, irta Damas Sándor, fordította Szemere Attila. 16. Légyott hármasban és egyéb történetek, irta Szomaházy István. 17. Francia elbeszélők tára. (Maupassant, Gréville, Ricard, Chavette, Bonsergent.) Ford. Ambrus Z. 18. A becstelenek. Színmű 3 felv., irta G. Ro­vottá, fordította Radó Antal. 19. Kisfaludy Károly válogatott költeményei. Ren­­dezte és kevezetéssel ellátta Bánóczi József. 20—21. A szentivánéji álom. Vígjáték 5 felvonást). Shakespeare, ford. Arany János. Iskolai kiad 22. Fanni hagyományai, irta Kármán József. Be­vezetéssel ellátta Bánóczi József. 23. Manfréd. Drámai költemény, irta Byron, for­dította Ábrányi Emil. 24. A Viol­ka Vera s egyéb elbeszélések, irta Porzó (Ágai Adolf). 25. Váljunk el! Vigjáték 3 felvonásban, Írták Sardou és Najac, fordította Fái Béla. 26. Deák Ferenc 1861-iki első felirati beszéde. 27. A leláncolt Prometheus. Tragédia. Irta Aischy­­los, ford. Zilahy Károly. Bev. ellátta Tóth R. 28. Vadásztörténetek, irta Bársony István. 29. Bohém-élet. Színmű 5 falv., Írták Murger és Barriére, ford. Radó Antal. 30. Béla király tételen jegyzőjének könyve a ma­gyarok tetteiről. Ford. Szabó K. Javította és bevezetéssel ellátta Mika J. 31. Dandin György vagy a megcsufolt férj. Vigj. 3 felv., irta Moliére, ford. és bevezetéssel el­látta Hevesi Sándor. 32. 1848. március 15. Irta Gracza György. 83. Három elbeszélés. Irta P. Bourget. Fordította Hevesi Sándor. 34 Versek. Irta Szabolcska Mihály. 36. Az Ötödik kerék. írta Turgenyev. Fordította Sz. Nogáll Janka. 36. Kossuth Lajos 1848. Julius Il­diki beszéde a had­erő megajánlása ügyében. 37. Csillagos esték. Irta C. Flammarion. Fordí­totta Tóth Béla. 38. A király házasodik. Vigjáték 3 felvonásban. Irta Tóth Kálmán. 39. Az ur, az asszony és a baba. Rajzok. Irta Droz G. Fordította Béri Gyula. 40. Kisvárosi történetek. Irta Vértesi Arnold. ti. A népgyűlölő. Színmű 5 felvonásban. Irta Ibsen A. Fordította Vikár Béla. 12. A kurucvilág költészete. Szemelvények. Szerk. és bev. ellátta Kardos Albert. 43. A messinai menyasszony. Tragédia Schiller F. Fordította Vá­rdi A. 14. Elbeszélések és hírlapi cikkek. Irta Petőfi Sán­dor. (Bevezetéssel.) 45. Rejtelmes Történetek. Irta E. A. Poe. Ford. Tolnai Vilmos. (Bevezetéssel.) 46. Em­lékbeszéd Rudolf trónörökösről és egyéb be­szédek. irta Jókai Mór. 47. Vig elbeszélések. irta Kozma Andor. 48. Buth­. Az erkölcstelen. Olasz elbeszélés. For­­ditotta Tóth Béla. 49. Petőfiné Szendrey Julia naplója és levelei Térey Marihoz. Jókai Mór előszavával. 60. Tennyson, Arden Enoch. Költői elbeszélés. Fordította Lőrinczi (Lohr) Zs. 51. Murai K., Huszárszerelem. Vigj. 2 felv. 52. Magyar népballadák. Rendezte és bevezetéssel ellátta Morvay Gy. 53. Cavaliotti, iryekek éneke, dramolett egy fel­vonásban. Magyar szinre alkalmazta Radó Antal. 54. Fáy András Válogatott meséi, rendezte és bevezetéssel ellátta Radics Ferenc. 55. Szalagub gróf, A medve. Elbeszélés. Orosz­ból ford. Ambrozovics Dezső. 56. Ambrus Zoltán. Hajótöröttek. Nyolc elbe­szélés. 57. Meyer Konrád. Egy szegény fiú szenvedése. Elbesz. Ford. Hevesi Sándor. 58—59. Helvira. Dráma 5 felvonásban. Irta Jókai Mór. 60. Falusi asszonyok és egyéb elbeszélések. Irta Csehov A., ford. Szabó Endre. 61. Kök­­ey Ferenc válogatott beszédei. Sajtó alá rendezte, bevezetéssel és magyarázattal ellátta dr. Radnai Rezső 62. Újjászületés. Dr. Benary Leonard hátrahagyott írásaiból. Amerikai regény. Irta Charles Ike. Ford. Sz. E. 63. Pázmány Péter élete. Irta dr. Áldássy Antal. 64. Fáik Miksa. Erzsébet királynéról. Visszaem­lékezések. A királyné arcképével. 65. Cicero, Az öregségről. Fordította Fábián Gábor, javította Latkóczy Mihály. 66. Rudyard Kipling Indiai törté­ntek. Fordította Mikes Lajos. 87. Kabos Ede. A csengeri kalapok és egyéb történetek. 68. Szilárd­ János Siralmas krónikája. Kiadta Angyal D. 69—70. Arany János, Toldi. Iskolai kiadás. Minden füzet egyenkint is kapható a „BUDAPESTI NAPLÓ“ kiadóhivatalában. BÁRÁNY DEZSŐ ml­ hangszer-készítő Bpest, Vill., Kerepesi út 57. (Luther-udvar.) Vonós hangszr­ rokota vonók kül­­önleges készítő­je. Dús raktár vonós-, fúvó- és ütőhangszerek­ben, kellékei­­ben. Iskolai és hangverőenyhe irodák 3 forin­t­tól .1000 forin­tig­. Sajátkészit­­ményü hege­dűk. Legjobb olasz és német hangverseny hurok. Árj®s:giési kívánat­ra küldetik. M­ost jelent meg! !­­ Az ideg- és nemi­­ betegségek gyógyítása. (Irta: Dr. MITZGER TIVADAR. ,­­ I A mű az ideg- és nemi betegségek gyökeres­e­ó és tartósan ható gyógyításának módját ismer­­­­teti, külön fejezetekben tárgyalja a betegségek­­ főfajait, keletkezésüktől befejeződésükig, oly ki­ls­e­eritően, hogy minden egyén, ki szakkönyvet , még soha nem is olvasott, azonnal tisztában van I­I betegségének mibenlétével s megteheti a kellő­­ óvóintézkedéseket, illetőleg útbaigazítást nyer a gyógyulásának érdekében teendő legcélszerűbb I lépésekre. TARTALOM : A mű 3 főrészre oszlik. I­I. RÉSZ. 1. Társadalmi elkorcsosulások, mintáz­ó ideg- és nemi betegségek alapjai. 2. Az ideg- és­­ nemi betegségek főbb fajai. 3. Nemi betegségek.­­ 4. Hugycsőtakar. 5. Fehérfolyás. 6. Ulcus molle,­­ 7. Syphilis. 8. Önfertőzés. 9.­­Magömlés. 10. Ideg­­­­betegségek. 11. Neurasthenia. 12. Epilepsia. 13. Hysteria.­­ II. RÉSZ. 14. Potentia és impotentia. 15. A be­l­­zösü­lési és nemzési képesség. 16. A közösülés. I 17. Az ondó. 18. Az impotentia lényege és gy­­n­­gyíthatóságának kérdése. 19. Az impotentia okai. I 20. Impotentia a nőknél. 21. Az impotentia gyö­­­­y­keres gyógyítása. I III. RÉSZ. 22. A Kataphorese gyógymód. 23. A­­ Kataphorese gyógymód lényege. 14 Néhány ér­­­­dekes eset. 25. Statisztika az intézetemben ke­zelt betegekről.­­ A könyv finom, famentes papírra nyomva, ele­­i­gáns kiállításban, közel 100 oldalnyi terjede­­­­lemben jelent meg. Ára 'ŕ ffrt 50 lír. .Meg­­­­rendelhető a szerzőnél 35ii­dapest, VI.,Teréz-I körút 44. I. em. A könyv teljesen zárt bo­rítékban küldetik szét. IIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii............................................uhui..... Görzből az ünnepekre 5 kgros lá­dákban 1 láda szép friss asztali alma 1 frt 50 кг., 1 láda szép nagy rétes­ alma 1.70, 1 láda szép szultán­füge 1.60, 1 zacskó szép gesztenye(maroni)fa 1.40, 1 láda vegyes 1 frt 60 kr. Minden költségtől men­tesen, utánvét mellett vagy a pénz beküldése ellenében szétküldi Chiaruttini Ferenc Görz, Tencex’part. NB. Nagyobb mennyiség­nél egyezség szerint ol­csóbban. BÚTOR jó, szolid kivitelben, előnyös részletfizetésre. kárpitos- és asztalos­­bútor egyedüli főraktára 111. ker. Árjegyzéket vidékre ingyen és bérmentve. Minden KftnyTkereskedett ál­tal megrendelheti a pálya­­díjat nyert, már 80-ik ki­adásban megjelent mű a zavart ideg és sexual rendszerről. Irta: doktor Müller egészségügyi tanácsos. A­ szétküldés postabélyegek ellenében történik. Curt Röber Braunschweig ваг Olcsó bútor-eladás készpénz­fizetés melletti 2 szekrény, 2 ajtós diófa, fényezett _ 85 frt 2 ágy, diófa, fényezett ........................... ÍSi „ 1 éjjeli szekrény, diófa, fényezett_... M „ 1 mosdó, 2 ajtós, diófa, fényezett..._ .Ha­ , 2 szekrény, 2 ajtós, diófa, matt ......... 40 , 2 ágy, diófa, matt... ................................. 44» „ 2 éjjeli szekrény, diófa, márványnyal... “­'­ „ 1 kredenc, 4 ajt, fülkés, faragott, fehér márvány...................................... ... ... 46 „ 1 ebédlő-díván, magas, szőnyeggel_____ 46 , 1 ebédlő-asztal, diófa, massiv ............... 14 „ 1 ebédlőszék, ó-német stil ... ... .... 4 „ 1 íróasztal, 3 fiókos, és állványa 2 fiókos 16 „ 1 hálószoba, fiókos, faragott, fehér márv. 100 „ 1 garnitúra erépe- vagy bourette-behuzat 60 „ 1 garnitúra selyem-behuzat............. 80 , 1 garnitúra plüss-behuzat .............. ... 95 „ 1 salonasztal.............................................. 10 „ 1 consol márványnyal, 1 tükör............... 156 „ sjlingry választék egyszerű, valamint leg­­diszesebb kivitelű bútorokban. DÚSA KÁL­MÁNTSSS.4* Budapest, V., Erzsébet-tér 18. szám Sas-utca sarok, I. emelet. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Csak a hó végéig, év óta.1 közkedveltségnek örvendenek köhögés, rekedtség, torok- és lég­zési szervek működési zavarainál a kitűnőnek bizonyult Egger-féle mellpasztíllák . (1 doboz 60 kr. és 1 frt. Próbádéhoz 25 kr.) Bőrmentesítés 20 kr. — A gyomor rendettlen működésénél г£й.ША113 hatásának b­ányultak EGGER SZÓDAPASZTILLÁI (­ clubot 20 kr.) bár­raen tesitée 20 kr. Mindkétszár Imphato -'•pOil'előgytárban. Fő- és szerk. raktár Magy­arors­­gon.­­ NÁDOR gyógysz. Budapest, Váci­ körut 17.­­.-ssarv.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék