Budapesti Napló, 1900. augusztus (5. évfolyam, 209-238. szám)

1900-08-28 / 235. szám

8 Budapest, kedd BUDAPESTI NAPLÓ iSOO. augusztus 28.335. szám sárnap és ünnepkor tesznek asztalára, egyébként akkor, ha külön kívánja. Tokaji borból olyan kin­­oses gyűjteményt halmoztak fel a pincében, minőt egy uralkodó sem mondhat magáénak. Poros, pókhálós üvegükben őrzik a „Koronát*, melyet Tokajban direkt a királyi pincék számára szűrnek. Az 1864. és és 1867. év összes termését az udvar vette meg. A bécsi udvari gyógyszerész is innen kapja szükség esetén a tokajit és fizet érte 12 koronát félliteren kint. A legjobba­kat azonban semmi árért sem adják el, hanem egy­­szer-másszor elajándékozgat belőle a király. így Viktória angol királynőnek néhány év előtt negyven üveg „Koronát* küldött. Különlegességei a pincének a Stipperger-féle cognac, melyből már csak három butella van meg, épp úgy néhány üveg szilvórium az 1790. évből, melyet gróf Majláth ajánlott fel az ud­varnak. A palackokon külön vigneta hirdeti: Ő fel­sége a király magántulajdona. Ebből visz magának uralkodónk, ha gyakorlatra megy. Mikor a király a Hofburgban lakik, éjente virrasztania kell az egyik pincemesternek, mert gyakorta megtörténik, hogy a felség éjjel egy pohárka ohartreusct, konyakot vagy pezsgőt párancsol. FŐVÁROS. (*) Budapesttől Kerepesig. A mátyásföldi vo­nal második sínpárjának, valamint a vonat Cinkotáról Kerepesig történt meghosszabbításának mütanrendőrí bejárását ma tartották meg a kereskedelmi miniszter megbízásából. Az uj vonal Cinkotától Kerepesig 10 kilométer hosszú és állomásai: Arpád-ielep, Csömör, Kis-Tarcsa és Kerepes. Az állomásokon mindenütt tel­jesen berendezett épületek vannak személy-, podgyász- és áruforgalomra. A vonal mentén három nagyobb áthidalást csináltak, egyet aluljáróval és kettőt felül­járóval. Cinkotán és Kerepesen nagy fütőházak épül­lek. Az egész vonalon táviró, telefon és harangmü­vek vonulnak végig. A bejárás vezetésével a kereskedelmi miniszter dr. Képessy Árpád miniszteri titkárt bízta meg és resztvettek a bizottságban az engedélyes budapesti helyiérdekű vasutak részéről haraszti Jelhnek Henrik vezérigazgató, Irsai J. központi főfelügyelő, dr. Läufer vezórtitkár, Gottdiener forgalmi főnök, Koffer Alajos építész a vasút építője, Széli főmérnök, Horváth Ká­roly vasúti főfelügyelő, Bauer és Pláner kir. főmér­nökök, Kapczy és Tahy ezolgabirák, több megyebizott­­eági tag és az érdekelt földbirtokosok. A bizottság reggel 9 órakor indult külön vonaton a budapesti állomásról. Minden állomás zászlódiszt Öltött, kint volt a község apraja-nagyja az elöljárósággal és a plébánossal az élén. Mindenütt taracklövésekkel fo­gadták az érkező vonatot. Volt mindenütt lel­kes szónoklat, virágcsokor, babérkoszorú és zene. Mindenütt éltették az áldozatkész igazgatóságot és a bizottság vezetőit. Két órára járt az idő, amikor a bizottság visszaérkezett Mátyás-földre. Itt fölvették a jegyzőkönyvet, mely után dr. Képessy Árpád elnök kijelentette, hogy a vonal építése minden tekintetben rendben van, az épületek igen szépek, a berendezés mintaszerű és a kereskedelmi miniszter nevében meg­adta az engedőimet a vonalnak azonnal való meg­nyitására. Ez a mintaszerűen berendezett vasút tehat, amelynek vidéke magas fekvésénél fogva szép ki­ránduló hely, már holnaptól kezdve lorgalomba kerül. A forgalmat egységesen bonyolítják le és igy Buda­pestről Kerepesig alig egy óra alatt el lehet jutni. A vasutat ez év március 4-én kezdték építeni és öt hónap alatt készítették el. (*) Bérlők haroa. A főváros a Városligetben bérbe adott valakinek hat parcellát. A szerződő az üres telken kávéházi kioszkot épitett. Amikor egy kissé megszedte magát, a kávéházat eladta és át- Hibáztatta a szerződést az uj bérlőre, amit a főváros tudomásul vett. De az uj bérlő nem fizette pontosan a vételár részleteit az első bérlőnek, amire ez bírói végrehajtást kért ellene. A második bérlő azonban, mielőtt az árverés megtörtént, átruházta a szerződést pgy harmadik bérlőre, aki folyamodott a fővároshoz a jóváhagyásért, de addig is átvette a kávéházat. Az első bérlő azonban elárvereztette a kioszkot, amely eredetileg az 6 tulajdona volt. Az árverés ellen a harmadik bérlő tiltakozott, de csak azt tudta el­érni, hogy az árverés feltételei szerint az uj vevő köteles a területre vonatkozó bérleti szerződés át­ruházását kérni. Az első bérlő vette meg a kávéhá­zat az árverésen, ugyanaz, aki építtette. Kötelesség­­szerüen folyamodott, hogy a főváros ruházza át reá a szerződést. A második bérlő pedig azt kérte a fő­várostól, hogy a szerződést ruházza a harmadik bér­lőre. Ezt kérte a harmadik bérlő is, ski ez idő sze­rint a kávéházban van, mint annak tulajdonosa. A tanács tanácstalanul állott a káosz előtt. Nem tudtak kitalálni ebből az útvesztőből. Végre is kisütötte va­laki, hogy a szerződés határideje ennek az évnek a végén lejár. Akkor talán találnak módot arra, hogy kinek van igaza és hogy kié a kávéház. SZÍNHÁZ, zene. •* A Népszínház első premierje. A Népszínház ez idei újdonságainak a sorában, mint már említet­tük, a San Toy cimü angol operett lesz az első. A nagyhirü operett bemutatója, a címszerepben Küry Klárával, mint értesülünk, október közepén lesz. ** Magyar Színház. A Névtelen levelek, Mars és Desvalliers pompás bohózata, hosszabb pihenés után holnap, kedden kerül újra színre a Magyar Színház­ban. A darab ezúttal részben uj szereposztással kerül előadásra. Marceline szerepét Aranyossy Janka vette át, Szerafin szerepét pedig, mely eddig Rózsahegyi Kálmán kezében volt, Füredi Béla játszsza. ** Olvasó próba a Vlgsslnházban. A Vigszin­­ház-Ъап ma délelőtt megtartották a Fernand házassága cimü francia bohózat olvasópróbáját, amelyről megír­tuk, hogy az idei évad első vígszínházt újdonsága lesz. ** Hírek a Városligeti Színkörből. A Város­ligeti Színkörben a héten, csütörtökön és pénteken, két érdekes jutalomjáték lesz. Csütörtökön Németh jutalomjátékára egy török eredeti vígjáték A baksis először kerül előadásra. Azonkívül A pajkos diákok cimü bájos operett és Valami hibája van cimü bohózat kerül színre. Pénteken Gyöngyi Izsó jntalomjátékánl az évek óta nem adott Árendás zsidót adják Gyöngyi­vel a címszerepben. — A színkör legközelebbi újdon­sága A képviselőjelölt cimü énekes bohózat lesz, amely­ből már folynak a próbák. A darabot dr. Barthos Andor és dr. Hódy Lajos, zenéjét dr. Érdéit Lajos irta. ** Sohratt Katalin visszavonulása. Schratt Katalin, a bécsi Burg-szinbáz mindenképpen hires művésznője, mint Ischlből jelentik, ahol a művésznő most nyaral, elbocsátását kérte az udvari színház kötelékéből. Ä Burg-szinház igazgatósága minden­képpen rajta van, hogy a művésznőt eltérítse szán­dékától s ha másképp nem, bizonytalan időre szabad­ságolni hajlandó a művésznőt, csakhogy maradjon. Schratt asszony azonban makacsai ragaszkodik ahhoz, hogy végleg elhagyja az udvari színházat s távozása okául azt adja, hogy nincs megelégedve azzal a mű­ködési körrel, amelyet az igazgatóság az utóbbi idő­ben betöltetett vele, ami a legnagyobb mértékben idegessé tette. A művésznő uj szerepeket, amelyeket ígértek neki, nem kapott s egyátalában nem foglal­koztatták úgy, ahogy óhajtotta volna. Dacára Schratt asszony elkeseredésének reményük, hogy el birják téríteni attól a szándékától, hogy a B«r?-szinháztól visszavonuljon, ** Hírek a Fővárosi Nyári Színházból, A Fő­városi Nyári Színházban a Fölfordult világ cimü rend­kívüli sikert aratott operettet az igazgatóság holnap keddre és szerdára kitűzte előadásra. — Csütörtökön búcsúzik a közönségtől Stoll Károly rendező és teno­rista, mely alkalommal a Koldusdiák cimü régi jó operette kerül színre. — Pénteken, harmincegyedikén ismét premiér lesz a budai színkörben, Dreyer Miksá­nak, a Segédtanár (Probecandidat) cimü szenzációs színmüve kerül bemutatóra. A darabot Latzkó Andor fordította. — Makó igazgató O'Donnel grófnő népszín­művét, a Falu csodáját a jövő hónap elejére kitűzte előadásra. ** Rákosi Szldl szlnészlskolájában (Kere­­pesi-nt 29. szám I. emelet) a beiratások szeptember 7-ig tartanak, délután 3—6 óráig. ** Vendég-szereplés. T. Vízvári Mariska a na­pokban három estén át vendégszerepeit nagy tetszés mellett Máramaros-Szigeten. A fiatal művésznő a Francillonb&n, a Vasgyár óiban és a Váljunk elben lé­pett föl nagy közönség előtt, amely művészi játékát zajos tapsokkal jutalmazta. ** A betiltott Anyaföld. Röviden említettük már, hogy egy vidéki városkában, Siklóson, egy túl­ságosan óvatos főszolgabíró, Krasznay Mihály, betil­totta Qéczy István Anyaföld cimü népszínművének az előadását. A betiltásnak most az a nem érdektelen folytatása van, hogy Géczy István kártérítési port indított a főszolgabiró ellen, aki darabját betiltotta. ** Hangverseny. A budakeszi nyaralók 25-én a Mistl-iéle vendéglő és kávéház összes helyeségei­­ben a tüdőbetegek részére építendő szanatórium javára hangversenynyel egybekötött tánomulatságot rendeztek. A hangversenyen sikeresen működtek közre: Revera Gyula, Magyar Olga, Glassner Ida és Novelli Géza, az aradi-szinbáz tenoristája. ** Echegaray nj darabja. Az ez idei madridi színházi évad egyik érdekessége egy uj háromfel­­vonásos Echegaray-diáma lesz, amelyet a nálunk is hírneves szerző Guerrera Mária, a „spanyol Duseu számára irt. A darab a Teatro Espanolban fog színre kerülni. •* Lányi énekestársulata. Lányi Géza ismert Cimbalomművész és zeneszerző a főváros egyik fé­nyes helyiségében nagy hangverseny-társulatot szer­vez téüre. Jó hangú, csinos nők, férfiak jó fizetéssel alkalmazást találnak nála. Kezdőket is fölvesz és rendszeres oktatásban részesít. Jelentkezni lehet na­ponként délelőtt 10—12-ig, esetleg délután 4—6 óra között, — Kerepesi-ut 70. szám alatt loldszint. ** Belratás. Horváth Zoltán szinész-iskolájában megkezdődtek a beiratások. Az iskola énektanárnője ettől az évtől kezdve Cs. Saxlehner Emma asszony, az Operaház volt kitűnő művésznője. Halmay Micit, a Horváth Zoltán színész-iskolájának végzett növen­dékét a Felvidéki Színi Szövetség Nyitrára szerződ­tette operette-primadonnának. TÖRVÉNYSZÉK Г; §§ A bélyegtolvajok. Szecsödy Kálmán volt 01Ч szággyiilési képviselő, a bélyeg-selejtező bizottság egyik tagja, tavaly rávette Kasprák András fűtőt, hogy a hibás bélyegiveket ne égesse el, hanem érté-* kesités végett adja át a többi beavatottaknak. Ez a manipuláció évekig dns jövedelmet hajtott a szövet­­ségnek, míg végre a dolog kisült s a budapesti tör-«« vényszók Szecsödy Kálmánt hűtlen kezelés bűntetté­ben mint lölbujtót mondta ki bűnösnek s ezért három1 évi börtönnel sújtotta. Pribicskó Rezső kereskedősegéd; a hűtlen kezelés bűntettéért mint bűnrészes nyolc hónapi börtönt, Kasprák András fütő hűtlen kezelés bűntetté­ben mint tettes, egy évi, Kasprák Andrásáé, mint bűnrészes nyolc hónapi börlönt kapott. A királyi tábla csupán a minősítésen változtatott, amennyiben nem hűtlen kezelést, hanem lopást állapított meg, a bűn-, tetéseket azonban helybenhagyta, úgyszintén a leg­felső bíróság is. Az immár jogerős Ítéleteket ma hirdette ki Cseke biró a beteg Pribicskó kivétetével a vádlottak előtt, akik közül Szecsódyt a gyüjtőfogház­­ból vezették elő. A másik kettő haladékot kapott a« ügyészségtől a büntetés megkezdésére. §§ A fiumei tüntetések epilógusa. Fiúméban a tavaszszal nagy tüntetést rendeztek a? olaszok a városi villamos vasúti kocsik magyar felírása ellen., Annak idején a fiumei törvényszék vád alá helyezte a tüntetőket. Azonban Therry törvényszéki elnök beV szüntette a tüntetők ellen az eljárást. E határozatot Paiaky kir. ügyész megfelebbezte a budapesti királyi táblához. A tábla helyt adott a feiebbezésnek s igy в tüntetőket ismét vád alá helyezték. Amint mos! Fiúméból Írják, a végtárgyalást ez ügyben nemsokára meg lógják tartani. A disznó. Fridrih János avval van vádolva, hogy Werner Jakab úrtól két kabátot lopott. , — Fridrik János! Jöjjön ide! — Alászolgája, tekintetes bíróság. — Bünös-e abban a kétrendbeli lopásban? — Nem. Csak egyben. — Hogyhogy ? — Csak egyben vagyok bűnös, A másik az пещ volt lopás. Az disznó volt. i — Disznó ? I Hallja, Fridrik János, ne vicceljen itt a bírósággal, mert baj lesz — — Bocsánatot kérek, de én nem viccelek, éo egészen komolyan beszélek. A második kabát a* disznó volt. — Magyarázza meg vádlott, hogy mit ért ez-i alatt? Mert a biróság ismer kihágást, vétséget, bün< tettet, de disznót nem ismer. Azt csakugyan csodálom, hogy nem tetszik, ismerni. A disznó az az, mikor például én ferblizek a tekintetes biró úrral. — Hallja, Fridrik, ne merjen én velem ferb<j fizni, mert... j — Kérem, kérem. Én csak meg akarom magyar rázni, amit kérdezni tetszett. Ha tehát mi ketten ferbiizünk s nekem négy hetesem van, a biró urnák pedig négy nyolcasa. Akkor a biró urnák disznója vám — Már most Fridrik János magyarázza meg 4 dolgot, mert baj lesz. Azt mondom, hogy baj lesz. j — Engedőimet kérek, de a biró ur nagyok nehezen ért. Én már megmagyaráztam. v — Az összefüggést akarom tudni I — Ja ? Az összefüggést. No jó. Hát ngy volt hogy Werner ur éppen akkor jött föl a garádicsoK mikor én lementem a garádicson. Werner ur meg* szólított: ' — Hova viszi ezt a kabátot? \ — Ezt ? — mondtam — ezt a pucerájba viszem*1 — A feleségem mondta? , / — Igen. A ténsasszony mondta. — Igen J ? Akkor vigye el az enyémet is к pucerájba. ,j Werner ur levetette a kabátját és én el vittem«; Igaz, hogy nem a pucerájba vittem. — Hát hol van itt a disznó? ч — A disznó? Hát az egyik kabátot az előszőj bából loptam. Elismerem. De hogy a másik is ak ölembe hullott magától — arról nem tehetek. Ал nemj lopás. Az disznó. Nagy disznói • - fV'V — Hova való illetőségű maga, Fridrik? < '4 — Nem tudom. Utoljára a pozsonyi fegyházba^ ültem. V — No, akkor az a maga illetőségi helye -4 mondta az elnök s kihirdette az ítéletet* amely hároí. esztendőre börtönbe juttatja Fridrikek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék