Budapesti Napló, 1902. szeptember (7. évfolyam, 240-268. szám)

1902-09-09 / 247. szám

­ Budapest, kedd BUDAPESTI NAPLÓ 1902. szeptember 9. 2.­v. számi hegyig menő ellentállás minden elnézés és meggondo­lás nélkül lehetséges. És hogy önöket e szellemtől találtam áthatva hogy önök meg vannak győződve, miszerint múltjuk és jövőjük csak itt található fel, örömmel tölti el szivemet és engedjék meg, hogy ez örömet innét magammal is vihessem. (Ismét magya­rul:) Ezen örvendetes tudatban emelem poharamat azon forró johászszal, hogy a végtelen gondviselés erősítse e város polgárságát hazafias erényeiben, hogy Versecz városa mint a múltban, úgy a jövőben is, hatalmas támasza maradjon a magyar nemzeti egy­ségnek és nemzeti megerősödésnek és ezzel az ima­­szerű óhajjal emelem poharamat Versecz város hazafias közönségére ! (Szűnni nem akaró lelkes él­jenzés.) A jóérzelmű német lakosság könnyekig meg­hatva vette körül Apponyit, aki később a földműve­lők közé is letelepedett és beszélgetésbe eredt velük. Felköszöntőket mondtak még Patthyánszky és Fü­löpp országgyűlési képviselők, Greszler lelkész, Mexfert pol­gármester, továbbá Löffel Fülöp, egy egyszerű német földművelő, akinek indítványára Apponyi családjához üdvözlő táviratot intéztek. Apponyi Verseczről este 6 órakor Pozsonyba utazott az ottani mezőgazdasági kiállítás megtekintése végett, támadják. A Panther már előzőleg megtette előkészü­leteit a harcra. A Pierrot parancsnoka azonban eleget tett az ultimátumnak, a kitűzött határidő alatt levette a lobogót és a legénység elhagyta a hajót. A Panther parancsnokának az volt a szándéka, hogy a Pierrot-t magával vontatja, de mindjárt a hajó kiürítése után a hátulsó puskaporkamarában robbanás történt, amely a hajó farát elpusztította és lángba borította. A rob­banást valószínűleg a legénység idézte elő szándéko­san. Minthogy újabb robbanások sem voltak kizárva és minthogy ebben ellenséges tényt kellett látni és az elül lévő ágyuk még használhatók voltak, a Panther parancsnoka a hajó előrészén való puska­porkamarát és a kazánt is felrobbantotta gránátokkal. Erre a Pierrot elsülyedt. A tengernagy a lázadókkal volt a hajón. A Pierrot elsülyesztése után a Panther visszatért Port au Princebe. Gonaives helység a lá­zadók kezében van. HÍREK Budapest, szeptember 8. — BUDAPESTI NAPLÓ. Augusztus 31-én új előfizetés nyílt a Budapesti Naplóra. Kérjük azo­kat a tisztelt olvasóinkat, akiknek az előfizetése ezen a napon lejárt, méltóztassanak a megújításról idejekorán gondoskodni, hogy a lapot akadálytala­nul küldhessük tovább. — Személyi hír. Klobucsár altábornagy, az­ új honvédségi adlátus szombaton szemlét tartott a Kas­sán összpontosított 8. honvédkerületi honvédezre­­dek felett.­­ A sasvári hadgyakorlatok. Kramplin főispán és Markhot alispán, mint tudósítónk jelenti, holnap kedden, Sas­várra érkeznek, hogy a király fogadására a szükséges intézkedéseket megtegyék. A király kü­­lönvonaton 11-kén délután négy órakor érkezik Sas­várra, míg a német trónörökös félórával később ér­kezik oda Oderberg felől. A hadgyakorlatokon az uralkodóház tagjai közül Ferenc Ferdinánd, Ottó, Károly Ferdinánd, Lipót Salvator, Frigyes és Rainer főhercegek fognak részt venni. Frigyes főherceg az 6. hadtest parancsnoka Vágujhelyen ütötte fel főhadi­­szállását. Hivatalos fogadás csak a király és a német trónörökös megérkezésénél lesz. — József főherceg és a F. 117. K. E. József főherceget, aki védnöke a Felvidéki Magyar Köz­művelődési Egyesületnek, a selmeczbányai közgyűlés tudvalevőleg táviratilag üdvözölte. A főherceg 16­ udvarmesteri hivatalától az üdvözlésre a következő távirati válasz érkezett: Méltóságos Thuróczy Vilmos cs. és kir. kama­rás urnak, a F. M. K. E. elnökének, Selmeczbánya­ József főherceg ur ő császári és királyi fensége a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület hu­szadik évi közgyűlésén egybegyült kulturbajno­­kokat szivból üdvözölve, a megemlékezéséért köszönetet mond s az egyesület további ered­­ménydús együttműködésére az Ég áldását kéri. Legfensőbb megbízásból: Unterauer József, udvari tanácsos.­­ — Bajor herceg a pozsonyi kiállításon. Lajos bajor királyi herceg, akinek sárvári híres tehenészete nyerte meg a Darányi Ignác által felajánlott díjat (egy igen szép ezüst serleget), a földmivelésügyi mi­niszterhez Berlinből a következő táviratot intézte: Igen örvendek az elért eredmény felett és azt kívánom: Éljenek a magyar mezőgazdaság és feje! Mindig előre ! Lajos bajor herceg. Lajos bajor herceg a bajor gazdasági egyesület védnöke és a mezőgazdasági ügyekkel a legbehatób­ban foglalkozik. A főherceg a földmivelésügyi mi­nisztert személyesen is ismeri és mindig magyarul szokott vele társalogni. — Egyházi kinevezés. A király a kultusz­miniszter előterjesztésére Párvy Antal kerecsendi es­eres-plébánost szepes-sághai címzetes préposttá és evesi főesperessé, Nagy Antal sajó-várkonyi esperes­plébánost pedig az egri főkáptalan tiszteletbeli kano­­nokjává kinevezte. — Az elmaradt diákkongresszus. Előre volt látható, hogy a nemzetközi diákkongresszus elmara­dását nagy sikernek futják fel majd ott, ahol azon dol­goztak, hogy a magyar vendégszeretetet kompro­mittálják. A bukaresti sajtóban már visszhangja van a kárörvendő dicsekvésnek. Az ottani lapok egytől­­egyig gúnyos megjegyzésekkel tálalják fel a buda­pesti diákkongresszus elmaradását s azt főképpen a romániai diákok „erélyes“ magatartásának tulajdo­nítják. Az Epoca azt írja, hogy a jövő évben Szege­­den tartandó nemzetközi diákkongresszuson ez az elmaradás nagy vitát idéz majd elő. A római Tabuna is megszólalt és az elmaradást kommentálva hozzá­teszi, hogy ez mindennél jobban bizonyítja azt, hogy az osztrák-magyar monarkia forong s ez okozza, hogy ott minden kis szikrától tartanak. — A pánszlávok Amerikában. Még odaát Amerikában sem tudnak megnyugodni a pánszlá­vok és ott is éreztetni akarják gyűlöletüket velünk magyarokkal szemben. Vészemet kaptak a Kossuth­­szobrától s most az Amerikába elküldött magyar zászló ellen agitálnak. Csak az ő áskálódásuk eredménye lehet az Unió kormányának az a lé­pése, melyről ez a táviratunk hirt ad: Majna-Frankfurt, szeptember 8. New-Yorkból táviratozzák a Frankfurter Zeitungnak, hogy az államtitkár utasította az Egyesült­ Államok bécsi követét annak a kinyo­­mozására, hogy ki küldötte a new-yorki magya­roknak azt a magyar zászlót, amelyet egy ma­gyar küldöttség hozott ide s amelynek ez a felirása:­­• Legyetek hívek hazátokhoz, magyarok. A new-yorki tótok azt hirdetik, hogy a zászlót a magyar kormány küldte. Egyelőre csak azt kérdezzük, hol van Hen­­gelmüller, monarkhiánk követe. Csudálatos, hogy ő semmit sem tud a tótok magyarellenes izga­tásáról. Hivatalos állása és magyar származása kötelességévé tenné, hogy most már vesse latba szavát, hogy a magyar nemzetet arcátlan inzul­tusok ne érhessék. — A Petőfi­ Társaság Kossuth-ü­nnepe. Ma délután 4 órakor Jókai Mór elnöklete alatt értekezle­tet tartott a Petőfi-Társaság, Bartók Lajos alelnök lakásán, hogy megállapítsa a Kossuth Lajos emlék­ünnep programmját. A társaság tagjai közül, a két elnökön kívül Szana Tamás főtitkár, Kiss József, dr. Ferenczy József, Gárdonyi Géza, Prém József, László Mihály és Koroda Pál voltak jelen. Jókai kifejtette, hogy az ünnepet impozáns ará­nyokban kell rendezni, annál is inkább, mert Kossuth Lajos a Petőfi­ Társaság tiszteletbeli tagja volt, egy­úttal indítványozta, hogy a Tudományos Akadémia dísztermében tartassák meg az ünnep. Bartók indítványára elhatározta az értekezlet, hogy az ünnep ne e hó 14-ikén, mint tervezve volt, hanem szeptember 21-ikén legyen. Jókai aztán felolvasta Kossuth Lajos címü ódáját, melyben a dicsőült pályafutását s nagyságát dicsőíti. A költemény a legszebb dolgok egyike, amit Jókai valaha irt s a mű remek részletei valósággal elragad­ták az értekezlet tagjait, akik tapssal, éljenzéssel kö­szönték meg a ritka élvezetet, amelyet Jókai ez elő-­,­leges felolvasással szerzett. A programm többi pontjai lesznek az elnöki beszéd Bartók Lajostól, jellemrajz dr. Ferenczy Jó­zseftől, költemény Gárdonyi Gézától és ballada a for­radalomból Kiss Józseftől. Az ünnep alatt a Tudo­mányos Akadémia dísztermében Kossuth Lajos szobra fog állani, melyet fia Ferenc készített. A Petőfi­ Tár­­saság csak két személyes meghívót küld el: Kossuth Ferencnek és Tivadarnak. A szeptember 21-iki ünne­pen az egyetemi ifjúság alkotja a díszőrséget. — Virchow halála. Vilmos császár tudvalevőleg táviratban fejezte ki részvétét Virchow halála felett. Az özvegyhez intézett távirat igy szól: Férje elhunyténak hite őszinte részvéttel töltött el engem. Legmelegebb részvétemet feje­zem ki önnek és az önéinek e súlyos veszteség alkalmából. Adjon az úristen önnek vigaszt nagy fájdalmában és nyújtson erőt önnek az a gondo­lat, hogy a nagy kutató orvost és tanítót, akinek élte munkája a német orvostudománynak uj utakat tört, az egész műveit világgal együtt a király hálás emlékezettel gyászolja.­­ Emlékszobor a königgrätzi csatatéren. Königgrätz mellett Hozbernben vasárnap ünnepiesen leleplez­ték a 4. Deutschmeister-ezrednek az 1866-iki königgrätzi csatában elesett és Bozbernzben eltemetett harcosainak emlékére emelt szobrot. Az ünnepen jelen volt Jenő főherceg mint az emlékszobor bizott­ság védője képviseletében Wacherer ezredes, a német lovagrend komtárja és a közös hadügyminisztérium képvise­ltében Keppelmüller vezérőrnagy Josefstadt dandárparancsnok, továbbá a csehországi harcosemlé­kek fenntartására alakult központi egyesület védője Schaumburg-Lippe herceg altábornagy, a bécsi Deutsch­­meister-ezred veterán egylete és több aggharcos és katonai egyesület. Macha Ferenc a szoborbizottság elnöke ünnepi beszédet mondott, mely ő felsége élte­tésével végződött, miközben a 42. gyalogezred zene­kara a Gotterhaltét játszotta. Azután báró Wucherer ezredes beszédet mondott és jelt adott a szobor lelep­lezésére. Ezután Vlanter József plébános beszentette a szobrot és beszédet mondott A leleplezés után a szobor talapzatára számos koszorút tettek le. — Halálozás. Steiner Mór fővárosi kereskedő ma délután szívszélhüdésben hirtelen elhunyt. — Távoltozás drót nélkül. Kopenhágából je­lentik, hogy a blaavands­huki (Jütland nyugati part­vidékén) világítótoronyból ma dróttalan távíróval ki­tűnő összeköttetést létesítettek a cuxhaveni és helgo­­landi állomásokkal. « KÜLFÖLD A revanche-miniszter legújabb nyilatkozata. André francia hadügyminiszter nem igen tud beszédet mondani a nélkül, hogy szavait egyszersm­nd a kül­földhöz ne intézze. Garonne megye az 1870-iki eleset­tek emlékére szobrot emeltetett, melyet tegnap lep­leztek le. A diszbeszédet André tartotta, többi közt a következőket mondván: »Egy nemzet politikai nézet­eltérései az életerejének a bizonyítéka. Ne higyje a külfőid, hogy a franciák nem tudják egymást meg­érteni, ha viszályok merülnek is föl közöttük. Adott esetben mindnyájan be fogják bizonyítani, hogy zárt sorokban tudnak föllépni.“ Olasz-török barátkozás. A Palumbo tengernagy vezénylete alatt álló olasz hajóraj, mely azért ment Konstatinápolyba hogy az Olasz- és Törökország közt fönnálló barátságot a szultán előtt dokumentálja, hol­nap visszaindul Konstantinápolyból, magával hozván a szultán rokonszenvén kívül a padisah drága ajándé­kait is. Palumbo tengernagy tegnapelőtti búcsúkihallga­­tásán, melyben a szultántól elbúcsúzott, jelen volt a nagyvezér és a külügyminiszter. A szultán az olasz király részére egy dohányküldeményt adott át és jelezte, hogy régi fegyvereket fog küldeni. Az olasz hajóraj parancsnokhajójának a szu­tán három gyö­nyörű ezüst asztaldíszt ajándékozott a következő fel­írással: „A szultán ő felségétől emlékül az olasz földközi-tengeri hajóhadnak, mely Palumbo altenger­­nagy 6 excellenciája parancsnoksága alatt Konstanti­­nápolyba küldetett a szultán és Viktor Emánuel olasz király ő felségeik között oly örvendetes módon fenn­álló barátság dokumentálására.“ Tegnap az admiralitáson 70 terítériű reggeli volt amelyen a tengerészeti miniszter, az összes altenger­­nagyok, Palumbo altengernagy és az olasz hajóraj tisztjei vettek részt. Ahmed tábornok Pa­umbo alten­­gernagyot a Bezika-öbölig kísérte. Elutazása előtt Pa­lumbo altengernagy kijelentette, hogy a konstanti­nápolyi látogatás az olasz haditengerész­etnek felejt­hetetlen lesz. A Palumbo tengernagy tiszteletére a Jildiz­­palotában adott díszebéden jelen volt a nagyvezér, az összes miniszterek, lóméltóságok, Palumbo tengernagy kíséretével, Carbonnara di Alalaspina márki olasz nagykövet és a nagykövetség tagjai. Az ezután kö­­vetkező hangverseny után a szultán félórás külön ki­hallgatáson fogadta Palumbo tengernagyot és Malaspina nagykövetet. Palumbo gyémántokkal ékesített értékes dohányszelencét kapott. A tengernagy tiszteletére a konstantinápolyi olasz gyarmat is díszlakomát rende­zett. Az olasz főkonzul felköszöntőjére, Palumbo ten­gernagy köszönetet mondott és kijelentette, hogy az olasz haditengerészet erő és fegyelem dolgában nem áll mögötte semmi más haditengerészetnek. A haitii forradalom. A Haiti szigetén egyre dúló harcba beleszólt a Panther német ágyunaszád is, mely a Crete a Pierrot Firmin-párti ágyunaszádot Cap-Haitienből érkezett távirat szerint, elsüly­esztett­e. Mivel a Cete a Pierrot ágyunaszádot, a lázadók egyik hajóját kalózkodáson érték, Eckermann korvettkapi­­tány, a Panther parancsnoka azt a távirati parancsot kapta, hogy a hajót fogja el A Panther Port au Princeből Gonaivesbe ment, ahol a Crete a Pierrot ágyúnaszádot teljesen meglepte. A német parancsnok erre a következő ultimátumot intézte a Pierrot parancsnokához. A zászlót negyedóra alatt ve­gye le, a hajót ürítse ki és semmiféle harci előkészületet ne tegyen, mert különben rögtön meg-

Next