Budapesti Szemle. 1879. 19. kötet, 37-38. szám

37. szám - ÉRTESÍTŐ - Müller Miksa: Felolvasások a nyelvtudományról. Ford. Simonyi Zsigmond

jambussal adható vissza. — Ha mind a mellett azt mondjuk, hogy jelen fordítás érdemes helyet foglal el a Petőfi-fordítások közt, teszszü­k azt tekintettel ama számos szerencsés és csak­ugyan jó órában létrejött fordításra, a­melyet e gyűjtemény­ben találunk és a­mely Neugebauer fordítói hivatását igazolja. Ehhez járul az is, hogy a hangulatot többnyire szépen eltalálja, hogy költőnk eredeti humorát néha hatással adja és hogy végre a formatökély hiányát bizonyos csín és kerekded­séggel igyekszik pótolni. Egy szóval, Neugebauer ezen első kísérletével megmutatta, hogy képes költőinkkel érezni és költészetünk virágait idegen földbe átültetni; remélhetni te­hát, hogy e szép tehetségét továbbfejlesztve, irodalmunknak több műgonddal készülendő fordításai által jövőre is hasz­nára lesz. Stám. Müller Miksa fölolvasásai a nyelvtudományról. Második (czím-) kiadás. Buda-Pest, 1879. Ráth M.—Müller Miksa újabb fölol­vasásai a nyelvtudományról. Buda-Pest 1876. A m. t. akadémia könykiadó hivatala. — Mind a kettőt a m. t. akadémia megbíz­á­sából (a hatodik és hetedik angol kiadásból) fordította dr. Simonyi Zsigmond. Csak mulasztásunkat akarjuk ezúttal helyreütni, midőn a mívelt közönség figyelmét e híres fölolvasásokra irányoz­zuk, melyekkel az akadémia könyvkiadó vállalata ajándékozta meg irodalmunkat, még pedig jeles fordításban. Újabb időben több olyan munka jelent meg, mely a nyelvtudomány czéljait és eddigi eredményeit akarja nép­szerűvé, a nagy közönség előtt is ismeretessé és érdekessé tenni (Latham, Wh­itney, Sayce stb.). De mindnyájuknak minta­képül szolgáltak Müller Miksa híres előadásai, melyeket 1861 -ben s 1863-ban olvasott az angol királyi természettudományi társulat gyűlésein. Müller Miksa működését nemsokára bő­vebben fogjuk ismertetni, s így ezúttal csak melegen ajánljuk magyar kiadásukban e fölolvasásokat, melyek a nyelvtudo­mány problémáinak s a nyelvtudományi módszernek legérde­kesebb s a nyelvészettel foglalkozóknak legtanulságosabb ismertetését foglalják magukban. A fordító némely minket közelebbről érdeklő pontban az eredetinek hiányait pótolta, a mennyiben az ugor nyelvek­ből idézett adatokat helyreigazította, és sok helyen belevonta a tárgyalás folyamába a magyar nyelvnek oda illő s a magyar olvasónak különösen tanulságos tényeit, a második kötethez

Next