Budapesti Szemle. 1879. 19. kötet, 37-38. szám

37. szám - ÉRTESÍTŐ - Neugebauer L.: Gedichte von A. Petőfi. – s. m.

spanyol iskolára és kimutatja, mennyi még a teendő a flamand és hollandi egyes mesterek fölismerése és osztályozása körül. A képek leírásai világosak, pontosak, szabályosak. Szó­val a munka, minden rövidsége mellett, különös figyelmet és a folytatásra buzdítást érdemel. HENSZLMAN IMRE: Gedichte von Alexander Petőfi. Aus dem Ungarischen von Ladislaus Neugebauer. Leipzig, Verlag von Ottó Wiegand. 1878. Azon kísérletek között, melyek harmincz esztendő óta Petőfi költeményei németre való fordításával létettek, jelen munka kétségkívül érdemes helyet foglal el. Bodenstedt, a­ki Neugebauer fordítását előszóra is méltatá, azt találja, hogy némely verse oly tisztán és „voll" hangzik, mintha Petőfi német nyelven írta volna; de a német költő az eredeti magyart nem ismerhetvén, az ő ítélete e tekintetben nem igen lehet mérv­adó. Jókai pedig, a­kiről csak föltehető, hogy Petőfit jól ismeri, még tovább megy a fordítás dicséretében, a­melyet „az eredetinek a leglelkesedettebb szeretet és kegyelet sugallta utánköltésének" nevez és a­melyről azt is mondja, hogy sike­resen „eltalálja azon hangot és hangulatot, mely Petőfi köl­teményeinek kimondhatatlan varázst kölcsönöz". Azonban Jókai bizonyára nem érti annyira a német költői nyelv finom szépségeit, hogy bírálata illetékes lehetne s azért leghelye­sebben cselekszik az olvasó, ha a két előszót figyelembe nem véve, a fordítást élvezi, ott, a­hol élvezhető, és­­ bo­szankodik rajta, ott a hol boszantó. És mi tagadás benne, van e fordításban elég boszantó is. Ugyanis Neugebauer híven akarván ragaszkodni az eredetihez, nagyon is szó szerint fordít, miből az is következik, hogy „égő pipám kialudott" németben így hangzik : „Pfeifengluth­ ist schlafen gangen" a helyett, hogy: ,,ist ausgegangen", vagy hogy „nem a világ egy hét"-ből azt csinálja: „Nicht die Welt ist eine Woche", a­mi pedig németben csak így volna érthető : „Eine Woche ist die Welt nicht". E szolgaias hűség sajnos kifolyása az is, hogy a fordító az eredeti versmértékhez kötve hiszi magát, mi szin­tén nagyon elhibázott, mert a magyar lejtő ryth­mus a német inkább emelkedő rythmusnak felelvén meg, a magyar tro­cháus németben gyakran, az alexandrin pedig mindig csak

Next