Budapesti Szemle. 1891. 67. kötet, 175-177. szám

175. szám - AGYAGIPARI TÁRLATUNK. – Telkes Simontól

gyártelep készítményeiről, különösen azok szép kiviteléért, de az iparművészet szebb alkotásait és készítményeit csak itt lát­juk, hol különböző alakú és nagyságú szobrok, mellszobrok és domborművek, eredeti magyar, ó-német, keleti, spanyol, nápolyi, németalföldi stb. modorban, homlokzat-díszítmények, dám­ai, róm­ai, korinthusi, barokk stílben, különböző alakú és nagyságú festett és aranyozott és díszített majolika, használati és dísz­edények, tárgyak s alakok, Petőfi, Arany, Deák, Jókai, Blaháné, Andrássy, Eötvös, Tompa, Kossuth, Vörösmarty, Kazinczy, Kölcsey stb. domborképei és részben mellszobrai, különféle dombormű-alakok és vázák és sok mindenféle apró áru és csecse­becsefélék vannak kiállítva, a melyek a fővárosi embernek már­nem egészen ismeretlenek, s a melyeket itt örömmel szemlél­het a tárlatot látogató közönség. Az ungvári gyár azonban közhasználatú czikkeket is készít, melyeket a maga helyén külön is fölemlítettünk. A­mi Ungvárott most történik, az igen szerencsés kezde­ményezés, és igen figyelemre méltó dolog. Ugyanis a kereske­delmi magyar királyi miniszter úr által, Ungmegye közönségé­nek, a miskolczi kereskedelmi s iparkamara, melynek kerületébe Ungmegye esik, és Szeged szabad királyi város közreműködése mellett, Ungvár r. t. városban az agyagipari szakiskola, mely ott 1883-ban létesíttetett, de időközben megszűnt, 1891. évi január hó elsejével ismét életbeléptetett, még pedig kapcsolat­ban az Ungvári porczellán- és agyagipar részvényes társulat gyárával, olyformán, hogy az iskolában vegyész- és szobrász­tanárok vezetése alatt itt működő ifjakból neveltetnek e gyár munkásai, kiknek már azon használható munkáit is, melyeket az iskolában készítenek, átveszi és fizeti a gyár, úgy hogy míg ez egyrészt innen képzett szakmunkásokat nyer, viszont az itt kitanult növendékek biztos keresetre számíthatnak általa. A Herendi porczellán-gyár részvényes társaság, a maga nemében az egyedüli az országban, melyet farkasházi Fischer Mór 1839-ben alapított, az agyagipari tárlat gyöngyét képezi, hol nagy koszorúját találjuk a fényes neveknek, melyek e gyár megrendelői közé tartoznak. Mintaedényeket látunk itt királyunk bud­ai és gödöllői készleteiből, Valéria főherczeg­asszony, Albrecht főherczeg, Károlyi Alajos és István grófok, Batthyány Géza gróf, Schwarzenberg herczeg, Reuss főherczeg és Roth­schild Albert báró készleteiből, melyek mind a herendi gyár

Next