Budapesti Szemle. 1900. 102. kötet, 280-282. szám

280. szám - VERSEGHY ÉS A NYELVÚJÍTÁS. (I.) – Madarász Flóristól

Tudósítások. Czéljául tűzi ki a th­eologiai tudományok ápolá­sát. A világi tudományoknak mint ő maga mondja az első kötet előszavában van már jótevő segédeszközük, melynek érdemeit még a későbbi századok is fogják emlegetni és ez a Tudományos Gyűjtemény. A­mi a Tudományos Gyűjtemény a profán tudományokra nézve, az akar lenni a theologiára nézve az új folyóirat. Mindenekelőtt mert ez a legszüksé­gesebb anyanyelvünket akarja elkészíteni a theologia tudo­mányos előadására. Ha valahol, hát a katholikus th­eologiai terén volt érezhető anyanyelvünk szegénysége. Természetes következménye ez annak, hogy az egyházi tudományt folyton­folyvást az egyház nyelvén művelték és igy ha magyarul akartak is róla szólni, kénytelenek voltak a latin műszavak­hoz folyamodni. Mikor az általános érdeklődés nyelvünkre irányul, annak szebbé, használhatóbbá tétele foglalkoztatja az elméket, ez a lelkes pap át akarja vinni a minden szerte­lenségei mellett is üdvös mozgalmat a theologia körébe is, magyarul és magyarán akar írni egyházának tanairól és annak igazai mellett. Ez az a mozzanat, mely nagyobb jelen­tőséget ad ennek a folyóiratnak és főleg ez a törekvés hozza közelebb annak lelkes szerkesztőjét R­ersegh­yhez. Még mielőtt az évnegyedes folyóirat első kötete napvilá­got látott volna, Horváth fődolognak tartja egy egyházi magyar szókönyvnek, lexikonnak megszerkesztését. Erre tehát pályadíjat tűz ki. Hogy a­­kifejezésben való egyformaságnak megeszközlésére, az írók munkálkodásának megkönnyebbíté­sére és a th­eologiai magyar munkák tökéletesbítésére, mely hasznos és szükséges legyen az egyházi lexikon, hosszas bizo­nyítás nélkül is kiki magától átláthatja», mondja a pályázati hirdetés.*) Ugyanez útmutatásokat ad a szókönyv elkészíté­sének módját illetőleg is. Mindenekelőtt, mivel ismeretes do­log, hogy már a régi magyar egyházi írók, (Telegdy, Pázmány, Káldy), de még némely újabbak is (Gánóczi, Vajda, Faludi, Fejér stb.) iparkodtak a deák és görög szavakat megmagyarosí­tani, a műveikben szétszórva található szavakat kellene ösz­szegyűjteni. A­melyek azután ezek közül nem állhatnak meg, azok helyett új és jobb szavakat kellene képezni. A dolgozó azonban és ez az első fő feltétel .Nagytiszteletű, tudós *) Jutalomkérdés. (Mellékelve az 1819. 1. sz. levélhez.)

Next