Budapesti Szemle. 1916. 168. kötet, 479-480. szám

479. szám - ÉRTESÍTŐ - 2. Katona-költőink verseskönyvei. (Gyóni Géza: Levelek a Kálváriáról. – Zilahy Lajos Versei – Gyomlay László: Tarnopol felé.) – k. l.-től

Rendesen egy-egy ötlet valósul meg alakjaiban. Ilyen a fiú, a ki lánytestvérei közt elnőiesedik. A vadmagyar, a ki meg­hordozza a világban emésztő bánatát két szép halott fiáért és úgy pusztai el, mint az ökör a taglócsapás alatt. A sugó, az ütött-kopott és alázatos, a ki a világot mindig csak zárt mélységé­ből nézte, nagyon szép ós lendületes szavakat használt és utolsó tet­tét e szavakhoz mérte: felesége csábítójának azt mondta : — Te czenk! A feleségéhez fordult: — Te czéda! És az asztalon a konyha­kést megragadta és belevágta a színész szívébe. A szerepek éhesének első nagy tragikus szerepe; ezt teljes ambitióval játszotta végig. Ez elbeszélések legnagyobb részében gondos szerkesztéssel s választékos előaüással találkozunk. Jól megfigyelt alakjai arra engednek következtetni, hogy regényre, talán drámára is van tehetsége. Ámbár az is betöltötte hivatását és egészet adott, a ki egynéhány érdekes, magvas és jól elbeszélt novellát. nyújt. Sebestyén Károly. Katona-költők verseskönyvei. Gyóni Géza : Levelek a Kálváriáról és más költemények. (A fogságból.) 1915. Bpest, Athenaeum, 1916. 8°. 72 1. Ára 1 K 60 fill. Zilahy Lajos Versei. 1914—1916. Beöthy Zsolt előszavával. Bpest, Singer és Wolffner, 1916. Kis 8° 128 l.Ára? Gyomlay László gyalogsági hadnagy : Tarnopol jelé. Kiadták : Varnyú Béla hadnagy ós Ács Géza zászlós. 2. kiadás. Északi harcztér, 1916. 8° 841. Ára 1 K. Három vékony verses könyvben szólnak hozzánk az északi harcztér magyar katona-költői, de e vékony kötetek mindegyikét az élet megrázó és megindító képeinek hasonlíthatatlanul nagyobb tömege, az élményeknek hasonlíthatlanúl nagyobb intensitása su­gallta, mint békés idők vaskos köteteit, sőt mint egész költői pályák termését. Mind a háromnak a szerzője derekasan kivette részét a háború borzalmaiból ; marsoltak és nótáztak a lengyel mezőkön, küldtek haza egy-egy itthon hagyott kedves után vágyó sóhajokat tábortüzek mellől ; osztottak sebeket az ellenségnek s gyógyítgatták vigasztaló szóval, lelkesítő dallal a csüggedező bajtársak lelkét; látták a halál szörnyű aratását, temettek bajtársakat s álltak maguk is számtalanszor szemben a halállal. Gyóni átszenvedte az első orosz harczok szörnyűségeit, majd Przemysl ostromának pokoli meg­próbáltatásait s, mikor a büszke vár elesett, a rabság megaláztatásait. Zilahy is mindjárt a háború elején résztvett a szerbek ellen vívott

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék