Budapesti Szemle. 1927. 206. kötet, 596-598. szám

597. szám - EGY MAGYAR HERCEG IFJÚKORA NAPOLEON IDEJÉN. (I.) — Hajnal Istvántól

EGY MAGYAR HERCEG IFJÚKORA NAPÓLEON IDEJÉN. — Első közlemény. — Esterházy Pál herceg alakját egy félévszázadig lehetett látni a nagy világesemények szereplői között. De csak a diplomata halk mozgásával, vagy néha a dúsgazdag főúr pazar ragyogásával. Diplo­mata hivatása személytelenné tette cselekedeteit, a ragyogás pedig a külsőségeknél állította meg a figyelő tekintetet. Tudták, hogy min­denütt ott van, ahol az államok közös életében valami nevezetes­tört­énik, de munkáját nem látta a világ és még kevésbbé látta belső egyéniségét. Amikor aztán néha mégis előlépett pályája szokott keretei közül, tág tere nyílt akkor a találgatásnak, a bírálatnak. Végül pedig mindenki megnyugodott abban a magyarázatban, amit a konzervatív főúri diplomata megszokott típusának elképzelése nyújthatott. Éppen e típus közelebbi megfigyelése teszi az egyéni történet szempontjain felül is jelentőssé Esterházy Pál herceg alakjának raj­zát. A múlt század első felében, amikor egyszerűbb családok fiai csak igen kivételesen juthattak előkelő szerephez e pályán, a főúri diplo­mata kezében volt az államok társaséletének vezetése. De a szellem és világfelfogás, amelyben e diplomaták éltek, erősen hatott nemzetük belső politikai életére is, akkor, amikor még az előkelő osztályok tar­tották kezükben annak irányítását. Metternich herceg, a diplomácia akkori nagymestere, évtizedekig nagy szabályozó tényezője volt majd a nemzetközi életnek, mind a Habsburg birodalom belső életének is. Esterházy Pál herceg ifjú korától kezdve bizalmas barátja volt neki s rendszerének egyik képviselője a világ egyik legelső hatalmi közép­pontján, az angol fővárosban. Esterházy herceg és társai, bármilyen kész fogalomnak látszott is később egyéniségük, belső fejlődés után, az életmód, a körülmények és a korszakot mozgató nagy események hatása alatt nőttek fel arra a szerepre, melyet a világot szabályozó tényezők között később vittek. Ennek a fejlődésnek vizsgálata adhatja meg a típus valódi belső magyarázatát. Ma elég messze vannak ők már tőlünk, hogy ne a napi politika

Next