Budapesti Szemle. 1927. 206. kötet, 596-598. szám

598. szám - EGY MAGYAR HERCEG IFJÚKORA NAPOLEON IDEJÉN. (II.) Hajnal Istvántól

viselőjét, a neuschateli herceget, kit Metternich szuverén uralkodók módjára fogadott. Az ő kíséretében vonult az be nagy dísszel Bécsbe, oly utakon és hidakon keresztül, amelyeket Napóleon múlt évi rom­bolásai után ezernyi munkás állított sietve helyre. Az esküvő és az ünnepélyek sora után, március közepén indult el Bécsből Mária Lujza, a franciák új császárnője. Ragyogó kíséretében, a tizenkét főúri kamarás között, ott volt Pál herceg is. Lobogók erdeje alatt, ágyúdörgés, harangszó között vonultak körül Bécs főbb utcáin s ünnepségek között a községeken át az osztrák határig, ahol Mária Lujzát régi szertartások szerint átadták a francia küldöttségnek. A herceget ezután már önálló szerepre szánta Metternich. A drez­dai követi állásra. Ő maga is ott kezdte önálló diplomáciai szerepét, huszonnyolc éves korában. A herceg ekkor huszonnégy éves volt. Drezda fontos őrhelye volt Metternich új rendszerének. A szász udvar hű szövetségese Napóleonnak. Ezen az előretolt ellenséges bás­tyán kell valahogyan dolgozni a jövő céljaira. Pál herceg elindulta előtt alapos tanulmányokat végzett feladatáról. Ferenc császár sze­mélyesen vizsgáztatta meg őt, s mint a császárnő Pál anyjával közölte, a vizsga kitűnően sikerült. A programm, mit a herceg kidolgozott, egyik elevenen jellemző részlete Metternich politikai koncepciójának. A végső nagy cél ismét a világ természetes rendjének helyreállítása. Az eddigi, háborús mód­szer csak messzebb juttatta az emberiséget a céltól, új eszközökhöz kell hát fordulni. Nyugalom kell mindenekelőtt, de biztosított nyugalom. Nem elég, ha mi magunk nyugton szeretnénk maradni, az ellenfelet is arra kell bírnunk. Ezt a célt szolgálta Mária Lujza házassága is, mely áldozat volt az állam érdekében. Kerülni kell mindent, ami bármiféle bonyodalmat hozhat, bármely irányból. Semmi titkos szövetkezés tehát Napoleonnal szemben. De lehetőleg Napóleonnal sem. Híze­legve, hivatkozva Ausztria kimerültségére, ki kell kerülni esetleges ösztönzéseit. Bármily ajándékkal, területnagyobbít­ással csábítana is, mások kárára. Ez elvben rejlett Metternich tervének ereje. Ausztriát, Napolon felől is biztosítva, mégis független hatalommá teszi, mely mozdulat­lan tömegével is magához fogja vonzani Európa minden egyensúlyra vágyó erejét. E vonzó passzivitás megtestesülésének kell lennie Pál hercegnek Drezdában. A szász udvar Napóleon mellett harcolt lengy­el területeket fogadott el tőle jutalmul, de nyereségvágya mégsem volt oly mohó.

Next