Budapesti Szemle. 1936. 241. kötet, 701-703. szám

703. szám - EMLÉKEZÉS JUSTH ZSIGMONDRA. – Anonymustól

s mivel nem sokkal idősebb és rendesen a Marczibányiaktól örökölt aradmegyei birtokán gazdálkodó bátyjával alig érintkezett, teljesen magára hagyatva növekedett. De mintha éppen ez az elárvult, borús ébredés fokozta volna képzelő­tehetségét s fejlesztette és gazdagította volna belső világát. A végtelennek tetsző órák, melyeket egyedül volt kény­telen egy kietlen udvarra néző gyermekszobában tölteni, kétség­telenül többet használtak, mint a nevelő úr leckéi. De e miatt az elszigeteltség miatt sohasem panaszkodott, mert leleményessége az üres hajlékot a legszórakoztatóbb, a leg­változatosabb vendégekkel népesítette be. Ott sorakoztak szép rendben felállítva és a legtarkább öltözetekben Szolimán a dicsőséges, Don Quixote teljes vértezetben, a szépséges Roxalanda és a makrancos Maritornes, szeretett bábszínházá­nak összes főszereplői. Ha a sivár való nem képes kielégíteni, keressünk kárpótlást a képzelet káprázatos világában : mintha ez a gondolat kísérte volna el egész élete folyamán és mintha ez a gondolat jutott volna kifejezésre utolsó művében, a szentetornyai görög színházban is. Tizedik évét betöltve szülei a pesti reáltanodába íratták. Osztályában nem tartozott az úgynevezett jó tanulók közé, jóllehet társait felülmúlta intelligenciában. Több ízben meg is bukott. A leckék egyszerűen untatták, és a feladatot félredobva, annál mohóbban olvasott mindent, ami véletle­nül kezébe jutott. Komolyat, felületest egyforma figyelemmel, de legszívesebben a magyar és francia regényeket lapozta. Sajátságos vonzalommal volt ez időben a német Knigge iránt, ki tanári alapossággal ad jó tanácsokat Umgang mit Menschen című kötetében, miképpen érintkezzünk embertár­sainkkal és mint nyerjük meg őket. Minden komoly kérdés eleve lekötötte figyelmét, és korát messze meghaladó tárgyi­lagossággal ítélt. Mint számos úgynevezett csodagyermek, ő is mintha készen és fejlett agyszerkezettel látta volna meg a nap világát. Sőt azt vélem, nem tévedek, ha azt állítom, hogy éppen serdülő korában, tizennégy és tizennyolcadik évei kö­zött, tehát betegségének kezdete előtt találtam szellemi ké­pességeit a legmeglepőbbeknek s a legcsillogóbbaknak. Ebben az időben és szinte véletlenül fedezte fel zenei

Next