Californiai Magyarság, 1984. január-december (61-63. évfolyam, 1-50. szám)

1984-09-21 / 36. szám

No. — 36. 1984. szeptember 21 CALIFORNIAI MAGYARSÁG 4. oldal Személyi, társadalmi hírek LENGYEL ALFONZ régész professzor barátunk Kínából ar­ról értesített bennünket, hogy július 21-én elvette feleségül egyik kínai kolléganőjét, aki an­gol tanárnő és egy kínai újságnak is dolgozik. Gratulálunk. — + — PATÓCS SÁNDOR, az Első Magyar Evangéikus és Reformá­tus Egyházközség lelkipásztorá­nak „meglepetés-szelencéjéből" ismét kicsúszott egy: eljegyzésé­nek híre. A menyasszony-jelöl­tön s édesanyján kívül a legkö­­zelebbiek sem sejtettek sem­mit. . . az eljegyzésből, ami szom baton megtörtént. A menyasz­­szony a jövendőbeli Nagytisztele tű Asszony MEDGYESI EDIT zongorajátékát meghallván, dr. Héthalmi Páth Károly karnagy, zeneszerző, így fogalmazott: bril­­liáns. Los Angeles büszkesége lesz ez a kisleány. A vőlegénynek máris büszkesége. A mienk is. Isten áldását kérjük reájuk. Emig rációnknak nagy szüksége van az erősödésre, erősítésre. Szerkesz­tőségünkben egy „szúrós" kér­dést tettünk fel a menyasszony­nak: érdemesnek látja Ameriká­ban maradni? Válasza: Igen, de . . . csak Patócs Sándorral. Ame­rika nem tudna adni annyit, bár­mily csodás is, hogy nélküle ma­radnék. MAKK IMRE, ÉVA és fiúk A.B. közös kiállítása nyílik meg ünnepélyes keretek között szep­tember 25-én New Yorkban a Nelson Rockefeller Collection, Inc. rendezésében, 63 East 57th Street. T: (212) 753-7624. A vi­lágszerte nagy tekintélynek ör­­vedő Rockefeller Collection ki­állítása újabb mérföldköve a Makk festőművész család fényes karrierjének. Szívesen vennék részt, ha nem lenne New York olyan messze. ELŐZETES JELENTÉS Október 28-án vasárnap dél­után a közönség kívánságára RÓ­ZSA NÁNDOR rendezésében megismétlik a LILI BÁRÓNŐ híres Huszka operett előadását az eredeti szereposztásban. Je­gyezzék elő máris a dátumot. Aki elmulasztotta, most lesz al­kalma bepótolni, de lesznek, akik kétszer is szívesen megné­zik a régi, szép, romantikus idő­ket visszaidéző kedves operettet. A LÉLEK NEM ALSZIK KI TOLLAS TIBOR LOS ANGELESBEN A szétszórt magyar tüzek újra lángrakapnak, a nemzeti emigrá­ció összetartása felfrissül, ha Tol­las Tibor, a tábortüzek mellé ér­kezik. A régóta nélkülözött Szé­chenyi Teát is életrekeltette Tol­las Tibor városunkba látogatása. Vasárnap, (szeptember 16.) ke­rült sor a Széchenyi Teára a Szt. István Egyházközség (jól hűtött) nagytermében a Szabadságharcos Világszövetség LA csoportja ren­dezésében. A rendezőség és a rendezők, a nagyszámú és lelkes közreműkö­dők tökéletes munkáját dicséri a nagysikerű „tea" (a változatos vacsora), melynek vendégei és főszereplői Tollas Tibor költő és író, a Nemzetőr főszerkesztője, valamint Dr. Tötössy Ernő nem­zetközi jogász, a Szövetség alel­­nöke voltak. A bemutatást és konferálást Dolinszky János épí­tészmérnök, a Világszövetség al­­elnöke vállalta és végezte, s azzal a termet zsúfolásig megtöltött hallgatóság értelmi- és szívbeli igényét egyaránt kielégítette. Helyi művészeink nagyszerű teljesítményt nyújtottak, élükön Szörényi Évával, a Magyar Nem­zeti Színház örökös tagjával, aki (az ünnephez illően) Tollas verse két adott elő, mély hatással. A magyarság népszerű énekművé­sze Czövek István énekszámai vál tozatos csokrába belefoglalt egy Tóth Lajos karnagy által megze­nésített Tollas verset is, nemkü­lönben párost is énekelt a nagy­szerű hangú Dóra Livia művész­nővel, aki külön számaival is szó rakoztatta a közönséget. Neszlé­­nyi Judit zongoraművésznő nem­csak kísérte az énekszámokat, de önálló zongora-számával hatal más tapsvihart is aratott. Ezt követte Dr. Tötössy Ernő beszéde, aki a közelmúltban Nemzeti Kína (Taiwan) meghí­vott vendége volt, s a Formosa szigetére menekült és ott önálló országot alapított Kínát, annak politikai- és gazdasági sikereit hasonlította össze a jelen otta­ni rezsim eredményeivel. Végül Tollas Tibor állott a hallgatóság elé. Lelkesen, felhevülten beszélt Átvitte építőerejét a hallgatóság­ba, akik többször félbeszakítot­ták tapsukkal előadását. Beveze­tőben megköszönte a szenvedő erdélyi magyarság javára kezde­ményezett és sikeres csomagkül dési akciót. Ebből tudja meg az erdélyi magyarság, hogy vannak aggódó és áldozatkész testvérei itt a tengeren túl is. Majd az ed­dig kiadott öt verseskötetéből (mely most gyűjteményes kiadás bán is megjelent) adott elő ver­seket: végigvezette verseivel a hallgatóságot az új emigráció kö­zel 30 éves küzdelmein. (Tollas Tibor útja többféle célt szolgál. A Nemzetőr, a magyar írók és saját könyveinek, különösképp a „Duna medencében" c. könyv kiadásának propagálását. Ez utóbbi az otthoni fiatalok és fi­atal magyar írók kijutottatott kéziratából készül, az otthoni panaszok és vágyak tomácsoló­­ja). N. E. Hétfőn este DR. DON ÁLD CA UCH amerikai fogorvos és ne­je chatsworthi otthonában volt garden parti TOLLAS TIBOR tiszteletére. Dr. Couchék CZE­­NE FERENC régi, jó barátai és a meghívottak nagysz része is amerikai volt, közte főként Cze­­ne Ferenc üzletfelei. A magyar­­róka t kedvelő és rendkívül szim­patikus házaspár örömmel üd­vözölte Tollas Tibort, akit régen ismernek, mert évekkel ezelőtt a Szabadságharcos Szövetség több garden partit rendezett ná­luk. A kis-számú magyar vendég közül Szörényi Éva művésznőt említjük férjével Örményi István nal, Dr. Kocsis Istvánt és Ibo­lyát, Bús Istvánt és Sárikát, (Tol­las Tibor az ő szállóvendégük) Ivánn Judithot, Tóth Csabáékat, Vereczky Klárit, a Sz.H. Szöv. elnökét, Kakas Zoltánt, Péterfay leüt, aki fáradhatatlan volt a ki­tűnő változatos vacsora elkészí­tésében. Tibor az amerikaiakat angol nyelvű kiadványok osztoga fásával igyekezett a Nemzetőr munkájával és feladatatával meg ismertetni. Most szombaton szeptember 22-én délután Bús Istvánék ren­deznek Tollas Tibor számára ott­honukban garden-partit. TOLLAS TIBOR legköze­lebbi előadását szeptember 23- án, vasárnap d.u. 1.45-ös kezdet tel tartja a San Fernando Völgyi Ref. Egyháznál, melyről részlete­sebb híradást az egyház hírében olvashatnak az utolsó oldalon. A MAGYAR HÁZ HÍREI Október 7-én vasárnap d.u. 3 órakor taggyűlés lesz. Kérjük a tagság minél-nagyobb számban való megjelenését. A VEZETŐSÉG TÁRSADALMI ESEMÉNYEK A magyar társadalmi esemé­nyekről és rendezvényekről leg­részletesebben a Califomiai Ma­gyarságból értesülhetnek kedves olvasóink. Az eddig rendelkezé­sünkre álló dátumokat az alábbi­akban közöljük: Szeptember 21-én: Tollas Tibor a Nemzetőr főszer kesztője tart előadást a Magyar Mérnökök Baráti Körében. Szeptember 22-én: D.u. 2.15-től az Arany János Kultúrkör összejövetele. Garden Party Tollas Tibor tisz­teletére Bús Istvánéknál. Szeptember 23. Hegyaljai Szüret az Ontarioi Ref. Egyháznál. Dankó Pista kult úr-előadás a .Szent István Egyháznál. Tollas Tibor előadása a San Fernando Völgyi Ref. Egyház­nál. Szeptember 30: Tollas Tibor előadása a Magyar Bibliai Gyülekezetnél. CSAK AZ IRODÁNK MENlS^fc FELJEBB, DE NEM AZ VI ¥ 8693 Wilshire Blvd Suite 205 Beverly Hills, CA 90211. | Maximumot a pénzéért! Bonusz E heti programunk: kedvezményes j I í Minden utas bonusz ajánlatunk: coupont kap. Gyűjtsék Oda-vissza repülés, I Í iládtagjaiktól. hotel és számos inás I tiktól, mert kedvezmény! len coupon HAWAII: j és egy ingyen HONOLULU egy hét, I rodánk által. 349 dollártól. I E X I C O négy sziget I és 7 éjszaka Cabc 459 dolIáftól I 1 uert:o* Va M ar t a HAWAII CRUISE I xtapa, Cancun 1,100 dollár. igj 199 dollártól! | ra Six Travel Co. I (213) 659-0402 Ji Szeretettel állnak rendelkezésre. f Éva Six és munkatársai ÉTTEREM | 14533 Gilmore St. Van Nuys. Jp Szerdától vasárnapig 0* esténként ^ 1 % ,f j- Csoka Gyuia | i ÍS0 rb. cimbalmozik J all Játszik: Jj!» f rr i&r Horváth Rudi $ ,"'1 f f Pdmás á? J ük kitűnő harmonikái kísérettel, fc. |!5» C/tT ERING ,|j <! • Jgj^Nyitva: keddtől csütörtökig d.u. 5-10-ig. jt. ft. Free Pénteken és szombaton 5-11-ig. JJj parking! ^ Vasárnap 4.30-tól 9.30-ig. Hétfőn z á r v a ! J ^Helyfoglalásért hívják: (818) 785-3165j* 1—4/ * ^^—-jF. •** z°~. v z°'. v .Tt_—>r.v .Tr_-_T. y y Dr.Ternovszky Zsuzsa fogorvos rendel: HÉTFŐTŐL - SZOMBATIG 9-5-IG CSÜTÖRTÖKÖN ZÁRVA!!! 225 Santa Monica Bvd. No. 304. Santa Monica, Ca. 90401 Crocker Bank Building (213) 451-8834 (213) 451-8835 áíLflíl/ ^SHARI^^ * Jegyek: 15.50, 13.50, 12.50, 10.50, 9.50 és 8.50 dolláros áron kaphatók a színháznál (213) 939-1128, 939-1376, 939-7485. Jegyügynökségeknél és a Superior jegyszolgálatnál: (818) 884-1311, (213) 873-5199 BARÁTSÁGOS, GYORS ÉS MEGBÍZHATÓ 46 ÉVE AZ UTASOK SZOLGÁLATÁBAN LÉVŐ I ^ | m • iá 1131.NORTH BRANDBLVD* Kávén Travel Service^, Minden légi- és charter társaságot képviselünk. Hajó, vonat, túrák, kocsibérlés, stb. hétfőtől néntaku. S elintézése. Vízumok beszerzése, rokonok kihozatala. 9.5.ig szomba,0n- 10-1 ig __________Óvakodjanak a félrevezető árajánlatoktól! ______________'_________ p

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék