Californiai Magyarság, 1986. január-december (63-65. évfolyam, 1-50. szám)

1986-09-19 / 36. szám

8. oldal CALIFORNIAI MAGYARSÁG No. — 36. 1986. szeptember 19. BUDAPESTRŐL KARÁCSONYRA olcsó és legjobb feltételekkel kihozatal. - Kérje árleírását. VÁMMENTES GYÓGYSZER, autók, karácsonyi IKKA küldemények. 22 év óta. — Európai Videó szalagok, árlistáját kérje. Tulajdonostól venni Beverly Hillsben irodaházat, vagy üzletházat. @ GERO TRAVEL 1162 N Orange Grove Ave., West Hollywood, CA 90046 Tel: (213) 650-1598, (213) 656-6809 Plesase send me: „SZABIN NŐK ELRABLÁSA” - VHS........or BÉTA. Name:............................................................................................................ Address: City, State:............................................................................ZIP:......................... Check..................Money Order.................C.O.D................................US S only Visa:........................................................EXP................................. M/C:.........................................................EXP.............................. (S39.50+S2.50 shipping + ($2.57 California ONLY) PLEASE ALSÓ ENCLOSE A CATALOGUE WITH MY ORDER ÍMAGYAR VIDEÓ CLUB BEMUTATJA KELLÉR DEZSŐ - SZENES IVÁN A Szabin Nők Elrablása színes filmoperett. — Főszerepben: BILICSI TIVADAR Dr. Bányai (Márkus László), kisvárosi tanár úr, diák korában „görög drámát” írt. A társulatával arra járó vándorszínház igazgatója, Bilicsi Tivadar, hogy társulata keserves anyagi helyzetén segítsen, rábeszéli Bányai tanár urat, hogy mutassák be a darabot, mely biztos sikert ígér. A ..görög drámádból operett lesz, Bilicsi keze alatt, felcsendülnek az ismert melódiák: „Mások vittek rossz utakra engem,", „Romolusz volt a római vezér” stb. ­­Közreműködik a Magyar Rádió és Televízió Szinfónikus Zenekara A legöszintébb fohász Szürke hétköznap, rohanok a munkahely felé, keresztezem a Western Avenue-t, de egy pilla­natnyi idő marad, hogy az Olympic irányába nézzek. Ott a kis magyar „ fellegvár" egyik leg­kitűnőbb honfitársunk rendelő­je, aki személyes jóbarátom. Tu­dom, ha akármi történne, ebben a világban, reá számítani lehet, drága jóbarátom, Dr. Minye Já­nos. Gondolatom visszapergeti az éveket. Első páciense voltam Los Angelesben, hála Istennek, hamar népszerű lett magyarsá­gunk körében. Tudjuk, hogy minden igaz magyar ügy és min­denki pártfogója. . . Aztán szól a telefon egy pár hete, és közli Dr. Minye, hogy betegség miatt egy időre vissza­vonul. . . Ez a szomorú bejelentés kész­tet arra, hogy a maradandóbb írás formájában megőrizzem azt, akinek nem szerepel szókincsé­ben a ,,lehetetlen" szó. Tudom, hogy mikor ezt az imádságot el­mondom, számtalan honfitár­sunk kérését is képviselem: „Miatyánk, ki vagy a meny­­nyei trónusodonf Szeretném, ha igazságot osztó kezed mérle­gén elhelyezhetném Dr. Minye János minden jótettét, elsősor­ban azokat, amelyeket családom­ért tett, de ugyanakkor templo­maink, egyesületeink, betegei és barátai iránti jócselekedeteit, amelyeknek látod Atyánk, — szinte nincs határa. Szeretném ugyanakkor alázat­tal kérni Tőled számára a gyó­gyulás végtelen kegyelmét, hi­szen Uram, minden tudományok felett az Élet kegyelme csak egyedül a Te kezedben van leté­ve. Engedd meg nekem Atyám, hogy mégegyszer olyan megnyug. tatóan nézhessem a Western-i kis ,,fellegvárunkat" — igen, ismét ott van az én jóbarátom, mind­nyájunk jóbarátja, akire számíta­ni lehet. KUPA ÉVA 1986. szeptember 13 TOLLAS TIBOR Amerikába érkezett Alig három évvel előző körútja után, TOLLAS TIBOR, a költő, a magyar emigráció élő lelkiis­merete, ismét Amerika földjén van és megkezdte a magyar gó­cok látogatását. Hozzánk szep­tember 28-án jön el, mint a SZÉ­CHENYI TEA előadója. Új anyagot hoz. Híreket és írá­sokat a magyar valóság mélyéről, a magyarországi nem hivatalos és földalatti irodalom termékeit és egy kész angol fordítást is, sze­melvényeket a magyar „szamiz­­dat" kultúra legjavából. Tollas Tibor úgy érzi, hogy ezévi látogatása - az utolsó. Egészségi állapota nem engedi meg, hogy további külföldi turné­kat tervezzen. Habár a költő családjával és barátaival együtt reméljük, hogy még hosszú, ak­tív pályafutás áll előtte, az ame­rikai magyarságnak szívére kell vennie a figyelmeztetést. Itt Los Angelesben, Tollas Tibor ked­venc amerikai-magyar városában is úgy kell erre a közelgő alka­lomra felkészülnünk, mint utol­só személyes találkozásra. A Széchenyi Tea rendezői pedig úgy érezték, hogy a Tollas Ti­bor személyében és költészeté­ben megtestesülő szabadsághar­cos eszme úgy örökíthető át a jövő nemzedékére a legjobban, ha fiataljaink személyesen talál­koznak vele. A Széchenyi Tea legjobban elvárt vendégei ezért azok a magyar fiúk és lányok lesz­nek, akik Amerikában születtek és Tollas Tibort talán csak hír­ből ismerik. Ezzel a gondolat­tal hívtuk meg a fiatalokat oda nemcsak vendégként, de szerep­lőkként is: a cserkészcsapatok közös produkciójaként kerül be­mutatásra egy 1956-os témájú balladajáték: a Gálabál tánccso­portja eljárja a Palotást és egy ragyogó fiatal tehetség, Patócs Edit zongoraművésznő, ifjú nagytiszteletű asszony mutatko­zik be művészetével az igényes zenekedvelő magyar közönség­nek. Tollas Tibor nem változott a korral. Eszmei fűtöttsége és elő­adói virtuozitása töretlen, szug­­gesztív hatása a régi. Költészetét SZÖRÉNYI ÉVA művészete fog ja még jobban csillogtatni! Nagy élmény lesz a Széchenyi Tea Tol­las Tiborral. Talán az utolsó. Amerikai körútja során először Clevelandban tölt egy hetet a költő. Második előadó központja Denver lesz. Onnan jön Tollas Tibor Kaliforniába és Los Ange­les központtal fogja látogatni nemcsak a környező helyeket, hanem San Diegot és San Francis cot is. Szeptember 25-én érkezik városunkba és megszakításokkal három hetet tölt itt. Ö lesz a ma­gyar nyelvű ünnepi szónoka az október 12-i évfordulós ünne­pélynek is a Los Angeles-i emlék­műnél. Egész útja gondosan han­golódik össze a forradalom har­mincadik, jubileumi évfordulós ünnepségeivel úgy, hogy részvé­tele maximális legyen az ameri­kai és kanadai magyarság közös megmozdulásain. ABEIOVSZKY ÁBEL ELIZ: mártírok Névtelen sírjuk halmára hivatalból nem juthat más csak tiltott könny,vagy megvetés De jóléted, szabadságod, a jövőnek ígérete nem egyéb, mint a vérükből szárbaszökkent magvetés. LIGONIERI NAPOK Emlékek fűznek Ligonier kis városához, mert gyermek korom­ban sokszor látogattam el oda szüleimmel. Egy pár héttel ez­előtt megint ott jártam, és öröm­mel vettem részt az Amerikai Magyar Református Egyesület öregek otthonának, a Bethlen Otthonnak 65 éves évfordulóján, amikor megemlékeztünk az alapí­tó lelkészről,Dr Kalassay Sándor­­nt. úrról. Együtt volt a nagy csa­lád: gyermekei, unokái, déduno­kái, — 4 generáció, összesen, vagy 30-an. Először az Isten há­zában találkoztunk, ahol együtt imádkoztunk és úrvacsoráztunk. Templom után méltó ünnepi ke­retben dedikáltuk a Bethlen Ott­hon előtti utcát, mint Kalassay Drive-ot. Jó volt találkozni régi barátokkal, többek között özv. Dr. Tóth Béláné, (született Ka­lassay Erzsébettel) a húgom ke­resztanyjával és fiával. Jó volt hallani Dr. Kalassay Sándor fiai­nak méltató szavait, és jó volt látni a „mag” kihajtását: hatal­mas tölgyfa kifejlődését. Ma a Bethlen Otthon komoly gondo­zója és ápolója idős magyarjaink­nak. Az Amerikai Magyar Reformá­tus Egyesület igazgató gyűléseit a XC zsoltár — Te benned bíz­tunk eleitől fogva — eléneklésé­­vel kezdtük. Imájában megemlé­kezett Nt. Bertalan Imre, az AMRE elnöke az elhalt igazgató tagokról, Benedek Józsefről és Dolinszky Tiborról: Arany János szavaival „hullnak, hullnak, egy­re hullnak, színe, lángja a magyar nak.,. . majd esküvel beiktatta az igazgatóság két új tagját. Kán­tor Pált és Saltzer Margitot. A sok jelentésből és beszámo­lóból csak rövid közérdekű rész­leteket közlök: 1. A Debreceni Kántus Kórus amerikai körútja nagy siker volt. 20 különböző városban,, 13,075 személy hallotta szolgálatukat. 2. A „Statue of Liberty” reno­válására indított gyűjtésre 13,000 dollár adományt kaptunk ameri­kai magyaroktól. Ehhez az ösz­­szeghez 10,000 dollárt pótólt az AMRE: összesen 23,000 dollárt adtunk erre a nemes célra. — 3. Uj központi irodánk van Amerika fővárosában, Wash­ington D.C.-ben. A cím: 2001 Massachusetts Ave. N. W. Wash­ington, D.C. 20036-1011. A hi­vatalos dedikáció novemberben lesz. — 4. Központi titkárnak Tegze Józsefet választottuk, aki országos szervező volt. — Az AMRE továbbra is támogatja a két egyházi lapot, a Bethlen nap­tárt, valamint az ifjúsági tábort. — 6. Tárgyalásra került a Múze­um és levéltár ügye, és a nyugdí­jasok telepének továbbfejleszté­se. Az Amerikai Magyar Reformá­tus Egyesület jó reménységgel, a kölcsönös testvérsegítés szelle­mében tovább végzi munkáját, Istenben bízva, az amerikai ma­gyar testvéreink javára. SALTZER MARGIT 1986. szeptember 15. EXPO 86 folytatás a 3. oldalról Ramses II" kiállításról, feltesz­­szük a kérdést, milyen tulajdon­ságok által vált II. Ramses Egyip tóm legnagyobb uralkodójává? Volt benne valami Napóleonból, XIV. Lajosból, (ő ugyan nem napisten, csak napkirály volt) és Sztálinból. Az utókor számára az a szerencse, hogy követői megbecsülték, és nem rombolták le alkotásait, emlékét meghagy­ták, az idők végtelenségéig.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék