Állami Kossuth gimnázium, Cegléd, 1922

Adatok az intézet történetéhez Az 1922/23. tanév, iskolánk életének 24. éve, bár az események külső lefolyásában szinte egészen normális év benyomását kelti, mégis küzdelmekkel nehéz esztendő volt. Nyomasztóan nehéz volt elsősorban a tanári testületre nézve. Anyagi gondok alatt roskadozva, a művelt ember létminimumát nélkü­lözve, a segítség reményét majdnem teljesen elveszítve, dolgozott ez a testület. S dolgozott csudálatos önfeláldozással, szinte emberfeletti önzet­lenséggel, az elmerülést minden áron elkerülni akaró fuldoklónak végső erőfeszítésével és imponáló kitartással. Akinek nincs módjában iskolánk belső életébe bepillantani, annak sejtelme sincs arról a hősi küzdelemről, melyet a mi tanári testületünk kiváló lelki erejének teljes megfeszítésével folytat — azért, hogy meg­akadályozza, vagy legalább hátráltassa a magyar nemzet kulturális éle­tének gyászos csődjét. De nehéz volt ez az év a tanulóifjúságra nézve is. A társadalmi életben tobzódó anyagiasság, az erkölcsi és szellemi javaknak frivol lebecsülése, a létért való küzdelem ijesztő kíméletlenséggel folyó szer­telensége ellenállhatatlanul éreztetik romboló halásukat az ifjúság lelki életére s akadályozzák még a legjobbakat is erkölcsi, szellemi, sőt még testi elhaladásukban is. Nemcsak a mai tanároknak, hanem a mai tanu­lóknak munkája is sokkal nehezebb, sokkal küzdelmesebb, mint az összeomlás előttieké volt. A részletesebb adatok egyébként a következők: A tanári testület összeállításában az év folyamán semmiféle vál­tozás nem volt. A létszám épen kielégíti a szükségletet s a szaki arány megfelelő. Az egészségi állapot elég jó volt, úgy hogy sem a tárgy­felosztás, sem az órarend nem változott évközben. A nőtlen tanárok „menzája­ ez évben is működött. Szőnyi Sándor h. t. december hó­ban rendes tanárrá lett. Az állami alkalmazottak létszámapasztása folytán 1922.július 1-vel nyugdíjaztatott Tittel Lajos és Haerter Ádám. Utóbbit későbben reaktiválták. A végleges nyugdíjba vonult Tittel Lajos tulajdonképen sohasem volt valóságos tagja a mi tanári testületünknek, hanem mint menekült lőcsei kir. kath. főgimn. tanár az iskolánk felügyelete alatt állott .hőnyi áll. gimn. előkészítő tanfolyamhoz kapott beosztást s annak meg-

Next